Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XVI/241/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 16 lutego 2012 roku w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupe??niaj?cego dla Doros??ych Nr 1 wchodz?cego w sk??ad Zespo??u Szk???? Ekonomicznych im. Jana Amosa Kome??skiego przy ul. Poniatowskiego 2 w Lesznie.

Uchwa??a Nr XVI/241/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 16 lutego 2012 roku w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupe??niaj?cego dla Doros??ych Nr 1 wchodz?cego w sk??ad Zespo??u Szk???? Ekonomicznych im. Jana Amosa Kome??skiego przy ul. Poniatowskiego 2 w Lesznie.

Numer uchwa??y: 241
Numer sesji: 16
Rok: 2012Uchwała Nr XVI/241/2012
Rady Miejskiej Leszna z dnia 16 lutego 2012 roku

w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 1 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Amosa Komeńskiego przy ul. Poniatowskiego 2 w Lesznie.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm. ) oraz art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) uchwala się co następuje:
§ 1

Wyraża się zamiar likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 1 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Amosa Komeńskiego przy ul. Poniatowskiego 2 w Lesznie z dniem 31 sierpnia 2012 r.

§ 2

Upoważnia się Prezydenta Miasta Leszna do wystąpienia do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 1 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Amosa Komeńskiego przy ul. Poniatowskiego 2 w Lesznie.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz PawlaczykUzasadnienie do Uchwały Nr XVI/241/2012
Rady Miejskiej Leszna z dnia 16 lutego 2012 roku

w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 1 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Amosa Komeńskiego przy ul. Poniatowskiego 2 w Lesznie.Technikum Uzupełniające dla Dorosłych Nr 1 wchodzące w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Amosa Komeńskiego przy ul. Poniatowskiego 2 w Lesznie zostało powołane uchwałą Nr XX/201/2004 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie założenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych
Nr 1. Od kilku lat nie odnotowuje się chętnych uczniów do nauki w tego typu szkole.
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw przewiduje poczynając od dnia 1 września 2013 r. zaprzestanie naboru do techników uzupełniających. Umożliwia ona również przekształcenie techników uzupełniających w licea ogólnokształcące dla dorosłych.
Ze względu na fakt, iż w Technikum Uzupełniającym dla dorosłych Nr 1 wchodzącym w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Amosa Komeńskiego przy ul. Poniatowskiego 2 w Lesznie nie ma uczniów oraz chętnych do nauki w tego typu szkole oraz to, iż w Lesznie działa liceum ogólnokształcące dla dorosłych wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 i nie ma potrzeby powoływania kolejnej szkoły tego typu, proponuje się dokonanie likwidacji tejże szkoły.


Opracował :
Wydział Edukacji
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Lucjan Rosiak
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2012-02-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-02-21
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.