Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015



Akty prawne


Projekty uchwał


Wolontariat



Informacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna




Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.pl



Strona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XVI/232/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 16 lutego 2012 roku w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego Nr II wchodz?cego w sk??ad Zespo??u Szk???? Technicznych im. 55 Pozna??skiego Pu??ku Piechoty przy ul. Narutowicza 74a w Lesznie.

Uchwa??a Nr XVI/232/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 16 lutego 2012 roku w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego Nr II wchodz?cego w sk??ad Zespo??u Szk???? Technicznych im. 55 Pozna??skiego Pu??ku Piechoty przy ul. Narutowicza 74a w Lesznie.

Numer uchwa??y: 232
Numer sesji: 16
Rok: 2012




Uchwała Nr XVI/232/2012
Rady Miejskiej Leszna z dnia 16 lutego 2012 roku

w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego Nr II wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych im. 55 Poznańskiego Pułku Piechoty
przy ul. Narutowicza 74a w Lesznie.



Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm. ) oraz art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) uchwala się co następuje:
§ 1

Wyraża się zamiar likwidacji Liceum Profilowanego Nr II wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych im. 55 Poznańskiego Pułku Piechoty
przy ul. Narutowicza 74a w Lesznie z dniem 31 sierpnia 2012 r.

§ 2

Upoważnia się Prezydenta Miasta Leszna do wystąpienia do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego Nr II wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych im. 55 Poznańskiego Pułku Piechoty przy ul. Narutowicza 74a w Lesznie.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.





Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk






Uzasadnienie do Uchwały Nr XVI/232/2012
Rady Miejskiej Leszna z dnia 16 lutego 2012 roku

w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego Nr II wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych im. 55 Poznańskiego Pułku Piechoty
przy ul. Narutowicza 74a w Lesznie.



Liceum Profilowanego Nr II wchodzące w skład Zespołu Szkół Technicznych im. 55 Poznańskiego Pułku Piechoty przy ul. Narutowicza 74a w Lesznie zostało powołane uchwałą nr XLI/428/2002 Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 stycznia 2002 r. w sprawie przekształcenia szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Technicznych w Lesznie. W początkowych latach rekrutowano niewielką liczbę uczniów na poziomie jednego oddziału. Od kilku lat nie odnotowuje się chętnych uczniów do nauki w tego typu szkole.
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw przewiduje poczynając od dnia 1 września 2012 r. zaprzestanie naboru do liceów profilowanych dla młodzieży.
Ze względu na fakt, iż w Liceum Profilowanym Nr II wchodzącym w skład Zespołu Szkół Technicznych im. 55 Poznańskiego Pułku Piechoty przy
ul. Narutowicza 74a w Lesznie nie ma uczniów oraz chętnych do nauki w tego typu szkole, proponuje się dokonanie likwidacji tejże szkoły.





Opracował :
Wydział Edukacji
















Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:



Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Lucjan Rosiak
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2012-02-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-02-21
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie




Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.