Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » U C H W A ? A Nr XVI /226/ 2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 16 lutego 2012 roku w sprawie : nadania nazwy ulicy

U C H W A ? A Nr XVI /226/ 2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 16 lutego 2012 roku w sprawie : nadania nazwy ulicy

Numer uchwa??y: 226
Numer sesji: 16
Rok: 12


U C H W A Ł A Nr XVI /226/ 2012

Rady Miejskiej Leszna z dnia 16 lutego 2012 roku
w sprawie : nadania nazwy ulicy


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

§ 1

Ulicy zlokalizowanej w Lesznie w rejonie ulic: Tama Kolejowa i Cypriana Kamila Norwida nadaje się nazwę:

gen. Józefa Kustronia

Usytuowanie ulicy w terenie określa załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


§ 3


Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk

U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Rady Miejskiej Leszna Nr XVI/226/2012 z dnia 16 lutego 2012 roku
w sprawie nadania nazwy ulicy.
W związku z wytyczeniem nowej ulicy, w rejonie ulic: Tama Kolejowa, Cypriana Kamila Norwida zaistniała potrzeba nadania jej nazwy.
Biorąc pod uwagę lokalizację ulicy – równoległą do ulic: gen. Stefana Grota – Roweckiego i Obrońców Lwowa oraz uwzględniając wniosek pana Krzysztofa Handke z dnia 23 maja 2011 roku, wnioskuję o nadanie jej nazwy gen. Józefa Kustronia.
Nota biograficzna gen. Józefa Kustronia
Generał Józef Kustroń urodził się 16 października 1892 roku w Stryju, natomiast zmarł 16 września 1939 roku w Ułazowie, na polu bitwy.
Uczestniczył w trzech wojnach. W czasie I wojny światowej walczył w składzie 2. i 4. Pułku Piechoty Legionów. Uczestniczył w wojnie polsko -bolszewickiej 1919 - 1920 i II wojnie światowej - kampanii polskiej 1939 roku.
Zapisał się również w historii naszego miasta. Od 18 stycznia 1925 roku do dnia 4 lutego 1930 roku mieszkał w Lesznie i dowodził 55. Poznańskim Pułkiem Piechoty, który wyniósł na wyżyny poziomu wyszkolenia w skali Sił Zbrojnych II Rzeczpospolitej, o czym świadczyły wysokie oceny uzyskane przez pułk podczas kontroli, ćwiczeń i manewrów.
Od początku pobytu w Lesznie pułkownik Józef Kustroń zamieszkał w budynku Komendy Garnizonu przy ul. Rydzyńskiej (obecnie ul. 17 Stycznia siedziba KP Policji).
Z jego inicjatywy i przy wsparciu finansowym władz miasta na przełomie 1925/1926 roku zbudował koszary dla 2. Batalionu pułku dotychczas stacjonującego w Rawiczu.
Dzięki pułkownikowi w 1925 r. w pułku powstało „Ognisko Podoficerów 55. Poznańskiego Pułku Piechoty”. Organizacja samopomocowa i kulturalno – oświatowa podoficerów zawodowych pułku.
Na rzecz stacjonujących w Lesznie pułków rozbudował strzelnicę garnizonową, a w 1926 roku zbudował nową strzelnicę bojową na placu ćwiczeń w Wyciążkowie. W 1926 roku zbudował również drogę z koszar głównych pułku przy ul. Racławickiej do taborów pułku przy obecnej ul. Jana Sobieskiego.Za koszarami głównymi pułku rozpoczął budowę basenu kąpielowego dla wojska i mieszkańców miasta Leszna oraz stadionu sportowego dla Przysposobienia Wojskowego i mieszkańców miasta. Jednak ze względu na kryzys ekonomiczny państwa, budowa basenu i stadionu zostały wstrzymane.
W roku 1926 rozpoczął organizować struktury Przysposobienia Wojskowego w okręgu 55. Poznańskiego Pułku Piechoty w powiatach: gostyńskim, kościańskim, leszczyńskim, śmigielskim i rawickim. Przez kolejne lata organizował i osobiście prowadził liczne ćwiczenia członków Przysposobienia Wojskowego.
W rocznicę 10 – lecia 14. Wielkopolskiej Dywizji Piechoty w dniu 20 maja 1929 roku na placu ćwiczeń w Biedrusku pułkownik Józef Kustroń odebrał z rąk Prezydenta Rzeczpospolitej Ignacego Mościckiego sztandar ufundowany przez mieszkańców Leszna i Rawicza.
W dniu święta pułkowego 19 stycznia 1929 roku w koszarach głównych pułku odsłonięty został pomnik ku czci poległych żołnierzy pułku w czasie wojny polsko – bolszewickiej 1919 – 1920 roku. Pułkownik Józef Kustroń był ojcem chrzestnym monumentu.
Przełożeni uznali kunszt dowodzenia pułkownika Józefa Kustronia i za sukcesy „w pracy pułkowej” w 1928 roku odznaczony został Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Złotym Krzyżem Zasługi.
Dnia 4 lutego 1930 roku pułkownik Józef Kustroń przekazał 55. Poznański Pułk Piechoty w bardzo dobrej kondycji szkolno – bojowej pułkownikowi Stefanowi Roweckiemu.
Za dowodzenie i okazane męstwo na polu walki w 1915 i 1939 roku został odznaczony Orderem wojennym Virtuti Militari 5, 4 i 3 klasy.

Opracował:
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
Zdjęcia dołączone:

 Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Marian Sucholi??ski
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2012-02-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-02-21
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.