Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XVI/224/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 16 lutego 2012 roku w sprawie przyj?cia sprawozdania Prezydenta Miasta Leszna z dzia??alno??ci Komisji Bezpiecze??stwa i Porz?dku Miasta Leszna i Powiatu Leszczy??skiego za 2011 rok

Uchwa??a Nr XVI/224/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 16 lutego 2012 roku w sprawie przyj?cia sprawozdania Prezydenta Miasta Leszna z dzia??alno??ci Komisji Bezpiecze??stwa i Porz?dku Miasta Leszna i Powiatu Leszczy??skiego za 2011 rok

Numer uchwa??y: 224
Numer sesji: 16
Rok: 2012


Uchwała Nr XVI/224/2012
Rady Miejskiej Leszna z dnia 16 lutego 2012 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania Prezydenta Miasta Leszna z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Leszna i Powiatu Leszczyńskiego
za 2011 rok


Na podstawie art. 38b ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, ze zmianami), Rada Miej¬ska Leszna uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie Prezydenta Miasta Leszna z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Leszna i Powiatu Leszczyńskiego stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Sprawozdanie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopol-skiego.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk

U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Nr XVI/224/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 16 lutego 2012 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Prezydenta Miasta Leszna z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Leszna i Powiatu Leszczyńskiego za 2011 rok.

Zgodnie z art. 38b ust. 3 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiato¬wym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami), nie później niż do końca stycznia następnego roku kalendarzowego starosta (prezydent miasta na prawach powiatu) składa radzie powiatu (radzie miasta) sprawozdanie z działalności Komisji Bezpie¬czeństwa
i Porządku za ubiegły rok. Sprawozdanie podlega ogłosze¬niu w wo¬jewódzkim dzienniku urzędowym.

Wykonując powyższy obowiązek przedkładam projekt niniejszej uchwały i wnoszę
o jej przyjęcie.Opracował:
Wydział Zarządzania Kryzysowego
i Ochrony Ludności
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Robert Lewusz
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2012-02-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-02-21
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.