Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XVI/220/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 16 lutego 2012 roku w sprawie zmian w bud??ecie Miasta Leszna na rok 2012

Uchwa??a Nr XVI/220/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 16 lutego 2012 roku w sprawie zmian w bud??ecie Miasta Leszna na rok 2012

Numer uchwa??y: 220
Numer sesji: 16
Rok: 2012

Uchwała Nr XVI/220/2012
Rady Miejskiej Leszna z dnia 16 lutego 2012 roku
w sprawie zmian w budżecie Miasta Leszna na rok 2012


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 12 pkt 5, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami), art. 211, 212, 214, 215, 222, 258 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

§ 1

W budżecie Miasta Leszna na rok 2012 przyjętym Uchwałą Nr XV/209/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 grudnia 2011 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenia budżetu Miasta Leszna na rok 2012 po stronie dochodów o kwotę 3.168.388 zł, zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zwiększenia budżetu Miasta Leszna na rok 2012 po stronie wydatków o kwotę 3.168.388 zł oraz zmian po stronie wydatków, zgodnie z załącznikami nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. § 1 ust. 1 Uchwały Nr XV/209/2011 z dnia 29.12.2011 roku otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 300.059.070 zł, jak w załączniku Nr 1 do uchwały, w tym:
1) dochody miasta w wysokości 181.722.951 zł,
2) dochody powiatu w wysokości 118.336.119 zł”.

2. § 1 ust. 2 Uchwały Nr XV/209/2011 z dnia 29.12.2011 roku otrzymuje brzmienie:
„2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 255.542.210 zł i dochody majątkowe w kwocie 44.516.860 zł”.

3. § 1 ust. 3 pkt 6 Uchwały Nr XV/209/2011 z dnia 29.12.2011 roku otrzymuje brzmienie:
„6) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 34.030.310 zł”.

4. § 2 ust. 1 Uchwały Nr XV/209/2011 z dnia 29.12.2011 roku otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 303.870.770 zł, jak w załączniku Nr 2 do uchwały, w tym:
1) wydatki miasta w wysokości 177.044.800 zł,
2) wydatki powiatu w wysokości 126.825.970 zł”

5. § 2 ust. 2 Uchwały Nr XV/209/2011 z dnia 29.12.2011 roku otrzymuje brzmienie:
„2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
1) wydatki bieżące kwotę 243.014.340 zł,
2) wydatki majątkowe kwotę 60.856.430 zł,
jak w załączniku nr 2 i 8 do uchwały”.

6. § 2 ust. 3 pkt 6 Uchwały Nr XV/209/2011 z dnia 29.12.2011 roku otrzymuje brzmienie:
„6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w kwocie 42.108.204 zł oraz wydatki nieobjęte umową (nieujęte w budżecie projektu) poniesione ze środków własnych w kwocie 607.115 zł, jak w załączniku nr 13 do uchwały”.

7. § 8 Uchwały Nr XV/209/2011 z dnia 29.12.2011 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 8 Tworzy się rezerwy:
Tworzy się rezerwy:
1) ogólna w kwocie 351.200 zł,
2) celowe w kwocie 1.637.634 zł, z tego:
 na podwyżki płac i pochodne pracowników oświaty w kwocie 987.634 zł,
 na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego 550.000 zł,
 na udział Miasta w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych w kwocie 100.000 zł,

§ 3

1. Załącznik nr 1 „Plan dochodów na 2012 rok” dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 2 „Plan wydatków na 2012 rok” dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na rok 2012” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 8 „Wydatki majątkowe w 2012 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 8/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne w 2012 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały

6. Załącznik nr 8/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne w 2012 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 8/3 „Zakupy inwestycyjne w 2012 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik nr 10 „Zestawienie planu dochodów rachunków jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2012 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik nr 13 „Wydatki na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2012 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.


§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk


Uzasadnienie
do Uchwały Nr XVI/220/2012 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 16 lutego 2012 roku
w sprawie zmian w budżecie Miasta Leszna na rok 2012

Prezydent Miasta Leszna przedstawia Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Leszna na rok 2012, których uzasadnienie przedstawia poniżej.

1. Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2012 rok” do uchwały budżetowej – zadania miasta
Proponowane zmiany polegają na:
a) zwiększenie w dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 273.088 zł z tytułu odszkodowania na rzecz miasta za przejęcie na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości przeznaczonych na cele inwestycyjne,
b) zwiększenie w dz. 758 rozdz. 75814 o kwotę 20.049 zł z tytułu niewykorzystania w określonym terminie środków na wydatki niewygasające z przeznaczeniem na „zakup programu do obsługi projektu budżetu i WPF oraz zmian w tych dokumentach”,
c) zwiększenie w dz. 758 rozdz. 75861 o kwotę 20.000 zł z tytułu refundacji środków z Unii Europejskiej na zadanie „Przebudowa ul. Usługowej w Lesznie na odcinku od ul. Okrężnej (DW 323) do km. 0+530”,
d) zwiększenie w dz. 852 rozdz. 85203 o kwotę 3.400 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzony samochód służbowy Środowiskowego Domu Samopomocy.

2. Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2012 rok” do uchwały budżetowej – zadania powiatu
Proponowane zmiany polegają na:
a) zwiększenie w dz. 758 rozdz. 75861 o kwotę 2.844.550 zł z tytułu refundacji środków z Unii Europejskiej na zadaniu „Przebudowa drogi wojewódzkiej 323w granicach miasta Leszna”, z tego koszty poniesione przez miasto w latach 2010 i 2011 kwota 2.837.550 zł oraz w roku 2012 w wysokości 7.000 zł,
b) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80130 o kwotę 7.301 z tytułu licytacji za sprzedaż uszkodzonego w wyniku wypadku samochodu do nauki jazdy w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych.

3. Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2012 rok” do uchwały budżetowej – zadania miasta
Proponowane zmiany polegają na:
a) zwiększenie w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Przebudowa ul. Usługowej w Lesznie na odcinku od ul. Okrężnej (DW323) do km. 0+530”, z tego: kwota 20.000 zł – środki z Unii Europejskiej oraz 5.000 zł – środki własne miasta,
b) zwiększenie w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 20.049 zł z przeznaczeniem na „zakup programu do obsługi projektu budżetu i WPF oraz zmian w tych dokumentach”. Środki pochodzą z niewykorzystanych wydatków niewygasających z końcem 2011 roku,
c) zwiększenie rezerwy ogólnej (dz. 758 rozdz. 75818) o kwotę 98.638 zł z tytułu refundacji poniesionych wydatków ze środków Unii Europejskiej
b) zwiększenie w dz. 852 rozdz. 85203 o kwotę 3.400 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych samochodu służbowego Środowiskowego Domu Samopomocy (środki pochodzą z wpłacone odszkodowania),
c) zmiany pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w dz. 710 rozdz. 71095 na kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń w ramach umów zleceń realizowanych przez osoby fizyczne na potrzeby Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji.

4. Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2012 rok” do uchwały budżetowej – zadania powiatu
Proponowane zmiany polegają na:
a) zwiększenie w dz. 600 rozdz. 60015 o kwotę 3.014.000 zł na następujących zadaniach:
 „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 323 w granicach miasta Leszna” o kwotę 14.000 zł, z tego 7.000 zł – środki z Unii Europejskiej oraz 7.000 zł środki własne miasta,
 „Przebudowa drogi krajowej nr 5 w Lesznie w granicach miasta Leszna Trasa P-P” o kwotę 500.000 zł,
 „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w Lesznie w granicach miasta Leszna Trasa W-Z” o kwotę 2.500.000 zł,
b) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80130 w wysokości 7.301 zł oraz zmiany na kwotę 5.225 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów zakupu nowego samochodu do nauki jazdy.

5. Załączniki Nr 5 do niniejszej uchwały
Dołącza się do niniejszej uchwały nowe brzmienie Załącznika nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na rok 2012” po zmianach dokonanych zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 41/2012 z dnia 30 stycznia 2012 roku polegających na przeniesieniu środków po stronie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej:
a) w dz. 710 rozdz. 71015 na kwotę 700 zł o charakterze porządkującym budżet w planie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Leszna,
b) w dz. 754 rozdz. 75411 na kwotę 4.351 zł o charakterze porządkującym budżet w planie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie.

6. Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 8 „Wydatki majątkowe w 2012 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany dotyczą:
 zwiększenia kwot wydatków inwestycyjnych,
 zwiększenia kwoty zakupów inwestycyjnych.7. Załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 8/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne w 2012 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany w ww. załączniku polegają na:
 zwiększeniu planu wydatków dot. realizacji następujących zadań:
• „Przebudowa drogi krajowej nr 5 w graniach miasta Leszna Trasa P-P” o kwotę 500.000 zł,
• „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna Trasa W-Z” o kwotę 2.500.000 zł.

8. Załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 8/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne w 2012 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany dotyczą wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych:
• „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 323 w granicach miasta Leszna” w wysokości 14.000 zł,
• „Przebudowa ul. Usługowej Lesznie na odcinku od ul. Okrężnej (DW 323) do km 0+530” w wysokości 25.000 zł,

9. Załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 8/3 „Zakupy inwestycyjne w 2012 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Wprowadza się następujące zmiany:
 dz. 750 rozdz. 75023 dla Urzędu Miasta:
• wprowadzenie poz. „zakup programu do obsługi projektu budżetu i WPF oraz zmian w tych dokumentach” w kwocie 20.049 zł,
 dz. 801 rozdz. 80130 dla Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych:
• wprowadzenie poz. „zakup samochodu do nauki jazdy” w kwotę 12.526 zł.

10. Załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 10 „Zestawienie planu dochodów rachunków jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2012 roku” do uchwały budżetowej
Zmiany dotyczące dochodów rachunków jednostek oświatowych polegają na:
 zwiększeniu dochodów i wydatków w wysokości 2.800 zł z tytułu darowizny z funduszu prewencyjnego Towarzystwa reasekuracji i Ubezpieczeń WARTA S.A. na pokrycie kosztów remontu Sali lekcyjnej oraz w wysokości 20 zł z tytułu odsetek bankowych (dz. 801, rozdz. 80101),
 zwiększeniu dochodów i wydatków w wysokości 1.234 zł z tytułu odszkodowania od Zakładu Ubezpieczeń „AVIVA” na wykonanie remontu uszkodzonego ogrodzenia szkoły oraz w wysokości 10 zł z tytułu odsetek bankowych (dz. 801 rozdz. 80120),
 zwiększeniu dochodów i wydatków w wysokości 9.474 zł z tytułu odszkodowania od PZU S.A. za całkowite zniszczenie w wypadku przeznaczonego do nauki jazdy samochodu osobowego na zakup używanego pojazdu niezbędnego do prowadzenia w szkole nauki jazdy oraz w wysokości 200 zł z tytułu odsetek bankowych (dz. 801 rozdz. 80130),
 zwiększenie dochodów i wydatków w wysokości 17.333 zł z tytułu odszkodowania od Towarzystwa Reasekuracji i Ubezpieczeń WARTA S.A. na naprawę szkody powstałej w wyniku zalania klasopracowni wraz z zapleczem oraz w wysokości 300 zł z tytułu odsetek bankowych (dz. 801 rozdz. 80130).

11. Załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 13 „Wydatki na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2012 roku” do uchwały budżetowej
Zmiany w ww. załączniku polegają na:
- wprowadzeniu następujących projektów:
• „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 323 w granicach miasta Leszna” w wysokości 14.000 zł,
• „Przebudowa ul. Usługowej na odcinku od ul. Okrężnej (DW 323) do km 0+530” w wysokości 25.000 zł,
- zwiększeniu planu wydatków w następujących projektach:
• „Przebudowa drogi krajowej nr 5 w Lesznie w granicach miasta Leszna Trasa P-P” o kwotę 500.000 zł,
• „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w Lesznie w granicach miasta Leszna Trasa W-Z” o kwotę 2.500.000 zł.

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Hanna Smekta??a
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2012-02-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-02-21
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.