Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Przetargi - zam??wienia publiczne - us??ugi » Wykonywanie nadzoru inwestorskiego na robotach budowlanych w zakresie sieci, instalacji i urz?dze?? sanitarnych realizowanych na rzecz Miasta Leszna w okresie od marca 2012 r. do grudnia 2014 r.

Wykonywanie nadzoru inwestorskiego na robotach budowlanych w zakresie sieci, instalacji i urz?dze?? sanitarnych realizowanych na rzecz Miasta Leszna w okresie od marca 2012 r. do grudnia 2014 r.

Data publikacji: 20.02.2012
Termin sk??adania ofert: 28.02.2012

Leszno: Wykonywanie nadzoru inwestorskiego na robotach budowlanych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych realizowanych na rzecz Miasta Leszna w okresie od marca 2012 r. do grudnia 2014 r.;
Numer ogłoszenia: 49694 - 2012; data zamieszczenia: 20.02.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Leszno, Urząd Miasta Leszna , ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno, woj. wielkopolskie, tel. 65 5298100, faks 65 5298131.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonywanie nadzoru inwestorskiego na robotach budowlanych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych realizowanych na rzecz Miasta Leszna w okresie od marca 2012 r. do grudnia 2014 r.;.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego będzie należało w szczególności: 1) reprezentowanie Zamawiającego na wykonywanych, na jego rzecz robotach budowlanych przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej; 2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie; 3) nadzorowanie robót budowlanych i egzekwowanie wykonania ich zgodnie z terminami umownymi, projektami, prawem budowlanym, normami państwowymi i branżowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą robót budowlanych; 4) współudział w przygotowaniu techniczno-organizacyjnym do realizacji zleconych do nadzorowania robót budowlanych; 5) przekazywanie wykonawcom placu budowy i frontu robót w uzgodnieniu z Zamawiającym; 6) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających; 7) sprawdzanie wycen robót dodatkowych, zamiennych i uzupełniających oraz kontrola rozliczeń wykonanych robót budowlanych; 8) kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego; 9) wyjaśnianie z projektantami wszelkich niejasności i wątpliwości związanych z dokumentacją projektową dotyczącą nadzorowanych robót budowlanych; 10) potwierdzanie faktycznie wykonanego zakresu rzeczowego robót budowlanych i ich wartości jako podstawy do wypłaty wynagrodzenia wykonawcy; 11) wykonywanie ciągłego nadzoru stosownie do wymagań technologicznych prowadzonych robót budowlanych; 12) przybycie na każde wezwanie Zamawiającego lub wykonawcy robót budowlanych objętych nadzorem; 13) bieżąca współpraca z Zamawiającym w zakresie prawidłowej realizacji robót budowlanych oraz udzielanie na żądanie Zamawiającego informacji ustnych i pisemnych o stanie realizacji robót. Informowanie Zamawiającego o występujących utrudnieniach w realizacji robót oraz istniejących opóźnieniach i powodach tych opóźnień; 14) sporządzanie protokołów konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych i zaniechanych z uzasadnieniem oraz określeniem ich zakresu rzeczowego i wartości; 15) inspektor nadzoru inwestorskiego nie może podejmować decyzji, które wymagałyby zwiększenia nakładów finansowych przewidzianych w umowie z wykonawcą robót, a jeżeli sytuacje takie wystąpią zwiększenie kosztów musi być zatwierdzone przez Zamawiającego; 16) prowadzenie pod względem merytorycznym i rachunkowym kontroli i weryfikacji kosztorysów budowlanych dotyczących nadzorowanych robót; 17) kontrolowanie nadzorowanych robót budowlanych w zakresie porządku i bezpieczeństwa; 18) udział w odbiorach częściowych i końcowych robót budowlanych i kontrolowanie rozliczeń finansowych ; 19) potwierdzanie usunięcia wad i usterek ujawnionych podczas dokonywania odbiorów częściowych i końcowych robót budowlanych oraz ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji; 20) dokonywanie czynności związanych z przygotowaniem nadzorowanych robót budowlanych do odbioru i przekazania do użytkowania zgodnie z procedurą określoną w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.); 21) zastosowanie się do innych poleceń i zarządzeń Zamawiającego nie wymienionych powyżej, które będą niezbędne do prawidłowej realizacji nadzorowanych robót budowlanych..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
• Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego i obejmujących wykonanie niżej wymienionych opracowań, w celu przygotowania do realizacji, planowanych przez Miasto Leszno, robót remontowo-budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę: 1) typowania robót remontowych; 2) przedmiarów robót; 3) kosztorysów inwestorskich; 4) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych;
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.52.00.00-9, 71.24.20.00-6, 71.24.40.00-0, 71.24.60.00-4, 71.24.70.00-1.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1000,00 zł.
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w ostatnich trzech latach wykonywał nadzór inwestorski na co najmniej 10 robotach budowlanych, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączy dokumenty potwierdzające, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami przewidzianymi do sprawowania nadzoru inwestorskiego, które posiadają wymagane doświadczenie w wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, oraz posiadają uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) oraz są członkami właściwej izby samorządu zawodowego i posiadają wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej;
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) oświadczenie o realizacji zamówienia siłami własnymi albo wspólnie z innymi podmiotami w formie konsorcjum lub z udziałem podwykonawców. W przypadku realizacji zamówienia w formie konsorcjum lub z udziałem podwykonawców wówczas do oferty należy dołączyć dokumenty, o których mowa w rozdz. 13 ust. 2 i 3 odpowiednio do złożonego oświadczenia (załącznik nr 4); b) jeżeli Wykonawca będzie polegać na potencjale innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków wówczas Wykonawca zobowiązany jest do udowodnienia iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia poprzez złożenie pisemnego zobowiązania podmiotów udostępniających swoje zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji tych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1) wystąpienie, z przyczyn obiektywnych, konieczności zmiany osoby inspektora nadzoru inwestorskiego; 2) dostosowania umowy do zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia; 3) przekształcenie lub zmiana siedziby którejkolwiek ze stron umowy; 4) zmiana osób reprezentujących strony oraz innych osób z nazwiska wymienionych w umowie; 5) zajdą inne okoliczności niezależne od Wykonawcy, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.leszno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Leszna ul. Kazimierza Karasia 15 64-100 Leszno pok. 34.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.02.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta Leszna ul. Kazimierza Karasia 15 64-100 Leszno pok. 34.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Przetargi - zam??wienia publiczne - us??ugi
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Rafa?? Bukowski
Informację wprowadził: Marcin Olejniczak
Opublikowany dnia: 2012-02-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-02-20
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.