Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XV/219/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi Pana Piotra Wi?ckowiaka z dnia 14.12.2011 roku.

Uchwa??a Nr XV/219/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi Pana Piotra Wi?ckowiaka z dnia 14.12.2011 roku.

Numer uchwa??y: 219
Numer sesji: 15
Rok: 2011Uchwała Nr XV/219/2011
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 29 grudnia 2011 roku

w sprawie: rozpatrzenia skargi Pana Piotra Więckowiaka z dnia 14.12.2011 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 229 pkt 3 i art. 237 §1 i § 3 kodeksu podstępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), po rozpatrzeniu skargi Pana Piotra Więckowiaka Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:


§1. Skargę Pana Piotra Więckowiaka na nieudzielenie odpowiedzi przez Prezydenta
Miasta Leszna uznać za bezzasadną.

§2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej Leszna do zawiadomienia
skarżącego o sposobie załatwienia skargi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz PAWLACZYKUzasadnienie do uchwały Nr XV/219/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Piotra Więckowiaka z dnia 14.12.2011 roku
W dniu 14 grudnia 2011 roku wpłynęła do Biura Rady Miejskiej Leszna skarga radnego Piotra Więckowiaka na nieudzielenie przez Prezydenta Miasta Leszna odpowiedzi na złożone przez wyżej wymienionego radnego zapytanie.
Skarżący w dniu 4 lipca 2011 roku zwrócił się do Prezydenta Miasta Leszna ze sformułowanym na piśmie pytaniem dotyczącym treści publikacji znalezionej w Internecie, a zatytułowanej „Czy Leszno to prywatny folwark?”. Skarżący zwrócił się o udzielenie mu pisemnej odpowiedzi.
W dniu 27 października 2011 roku skarżący złożył kolejne pismo, w którym podniósł kwestię nieudzielenia odpowiedzi na zapytanie z dnia 4 lipca 2011 roku. Pan Więckowiak ponownie wniósł o udzielenie odpowiedzi na postawione we wspomnianym piśmie pytania oraz o wyjaśnienie przyczyn nieudzielenia odpowiedzi w terminach wynikających z kodeksu postępowania administracyjnego.
W piśmie datowanym na dzień 13 grudnia 2011 roku radny Piotr Więckowiak złożył na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej Leszna skargę na Prezydenta Miasta spowodowaną nieudzieleniem odpowiedzi na pismo z dnia 4 lipca bieżącego roku.
W trakcie posiedzenia Komisji Praworządności i Porządku Publicznego Rady Miejskiej Leszna w dniu 27.12.2011 roku Prezydent Miasta Leszna wyjaśnił, że na zadane pytania udzielił zainteresowanemu odpowiedzi ustnej. Ponieważ zapytania złożone przez Pana Piotra Więckowiaka nie wyczerpują trybu określonego w Kodeksie Postępowania Administracyjnego (nie noszą bowiem znamion wniosku czy skargi), ani trybu ustawy o dostępie do informacji publicznej na Prezydencie Miasta nie ciążył obowiązek zachowania określonych we wspomnianych ustawach terminów oraz obowiązek udzielenia odpowiedzi na piśmie.
W związku z powyższym przyjąć należy, że pytania zostały zadane w trybie przysługującym radnemu, który to tryb szczegółowo określony został § 13 Regulaminu Rady Miejskiej Leszna. Wspomniany paragraf precyzyjnie określa sposób, w jaki radni mogą składać zapytania i interpelacje – zapytania złożone przez radnego Piotra Więckowiaka nie zostały złożone zgodnie z określoną w regulaminie Rady Miejskiej Leszna procedurą, w związku z tym Prezydent Miasta Leszna nie był zobowiązany do udzielenia odpowiedzi na piśmie.
Mając na uwadze powyższe skargę uznać należy za bezzasadną.

Opracowała:
Komisja Praworządności
i Porządku PublicznegoInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: KPiPP - R. Hayn przew.
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2012-01-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-01-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.