Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XV/214/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 grudnia 2011 roku zmieniaj?ca Uchwa??? Rady Miejskiej Leszna Nr XLIV/519/2010 z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zaci?gni?cia zobowi?za?? finansowych, zmienion? Uchwa??? Rady Miejskiej Leszna Nr XLVII/577/2010 z dnia 4 listopada 2010r.

Uchwa??a Nr XV/214/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 grudnia 2011 roku zmieniaj?ca Uchwa??? Rady Miejskiej Leszna Nr XLIV/519/2010 z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zaci?gni?cia zobowi?za?? finansowych, zmienion? Uchwa??? Rady Miejskiej Leszna Nr XLVII/577/2010 z dnia 4 listopada 2010r.

Numer uchwa??y: 214
Numer sesji: 15
Rok: 2011Uchwała Nr XV/214/2011

Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 grudnia 2011 roku


zmieniająca Uchwałę Rady Miejskiej Leszna Nr XLIV/519/2010
z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych, zmienioną Uchwałą Rady Miejskiej Leszna Nr XLVII/577/2010 z dnia 4 listopada 2010r.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „e” oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje :§ 1

W Uchwale Rady Miejskiej Leszna Nr XLIV/519/2010 z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych, zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej Leszna Nr XLVII/577/2010 z dnia 4 listopada 2010r. zmianie ulega § 1, który otrzymuje brzmienie:

㤠1

1. Rada Miejska Leszna postanawia zaciągnąć zobowiązanie finansowe do kwoty 68.298.361,00 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden złotych 00/100) na realizację projektu pn.: „Przebudowa drogi krajowej nr 5 w Lesznie , odcinek ul. Fabryczna – południowa granica miasta – etap II” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013; Działanie 8.2: Drogi krajowe poza siecią TEN-T. Priorytet VIII: bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe z tego:

a) 59.901.985,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć złotych 00/100) to refundacja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
b) 8.396.376,00 zł (słownie: osiem milionów trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć złotych 00/100) to udział środków własnych

2. Zobowiązanie finansowe , o którym mowa w pkt 1 zaciąga się na lata 2012 i 2013 w następujących wysokościach :


Rok realizacji Koszt całkowity Środki własne Środki UE
2012 27.754.315 zł 4.189.072 zł 23.565.243 zł
2013 40.544.046 zł 4.207.304 zł 36.336.742 zł
RAZEM 68.298.361 zł 8.396.376 zł 59.901.985 zł
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miasta Leszna

Tadeusz Pawlaczyk

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XV/214/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 grudnia 2011 roku
zmieniającej Uchwałę Rady Miejskiej Leszna nr XLIV/519/2010
z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych , zmienioną Uchwałą Rady Miejskiej Leszna nr XLVII/577/2010 z dnia 4 listopada 2010r
Prezydent Miasta Leszna przedkłada Wysokiej Radzie projekt Uchwały zmieniającej Uchwałę Rady Miejskiej Leszna nr XLIV/519/2010 z dnia 24 czerwca 2010r.w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych, zmienioną Uchwałą Rady Miejskiej Leszna nr XLVII/577/2010 z dnia 4 listopada 2010r na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi krajowej nr 5 w Lesznie, odcinek ul. Fabryczna– południowa granica miasta – etap II”

Kwoty wymienione w §1 wynikają z uaktualnienia kwoty całkowitej inwestycji po podpisaniu Aneksu z Centrum Unijnych Projektów Transportowych uwzględniającego rozstrzygnięcia przetargowe oraz dotychczasowych rozliczeń finansowych a przede wszystkim mniejszego wykorzystania w bieżącym roku dotacji ze środków Unii Europejskiej, które w dużej mierze przypadną na lata 2012 i 2013, a nie jak planowano wcześniej w roku bieżącym.

Aktualne nakłady na przedmiotową inwestycję w poszczególnych latach przedstawiają się w następujący sposób:Rok realizacji Koszt całkowity Środki własne Środki UE
2007-2009 161.040,00 zł 24.156,00 zł 136.884,00 zł
2010 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
2011 3.422.462,18 zł 2.452.621,74 zł 969.840,44 zł
2012 27.754.315,36 zł 4.189.072,31 zł 23.565.243,05 zł
2013 40.544.046,15 zł 4.207.304,40 zł 36.336.741,75 zł
RAZEM 71.881.863,69 zł 10.873.154,45 zł 61.008.709,24 zł
Zachodzi zatem konieczność dokonania korekty kwot zobowiązań dostosowując je do w/w harmonogramu .
Opracował:
Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji
Biuro Projektów Unijnych
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Rafa?? Bukowski
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2012-01-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-01-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.