Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XV/213/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatk??w niewygasaj?cych z ko??cem roku bud??etowego 2011 oraz okre??lenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatk??w

Uchwa??a Nr XV/213/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatk??w niewygasaj?cych z ko??cem roku bud??etowego 2011 oraz okre??lenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatk??w

Numer uchwa??y: 213
Numer sesji: 15
Rok: 2011
Uchwała Nr XV/213/2011
Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 grudnia 2011 roku
w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających
z końcem roku budżetowego 2011
oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków


Na podstawie art. 263 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2011 roku oraz określa się ostateczny termin ich dokonania zgodnie z Załącznikiem Nr 1.


§ 2

Wykaz, o których mowa w § 1 obejmuje wydatki w wysokości 5.525.272 zł, z tego:

- wydatki majątkowe w kwocie 4.091.078 zł
- wydatki bieżące w kwocie 1.434.194 zł.


§ 3

Plan finansowy wydatków wymienionych w § 1 stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz PawlaczykU z a s a d n i e n i e

do uchwały Nr XV/213/2011 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków
niewygasających z końcem roku budżetowego 2011 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków

Prezydent Miasta Leszna przedkłada Wysokiej Radzie projekt uchwały o wydatkach niewygasających z końcem roku budżetowego 2011. Konieczność określenia takiego wykazu wynika z potrzeby wydatkowania kwot na zadania, które ujęte są
w planie na rok 2011, a nie ma możliwości wydatkowania ich do dnia 31 grudnia 2011 r. Prezydent Miasta oszacował wysokość tych wydatków na kwotę 5.525.272,- zł.

Poniżej przedstawia się szczegółowe uzasadnienie dotyczące poszczególnych zadań:

1. Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne – zadania miasta w wysokości 1.784.343,- zł:
a. dz. 600 rozdz. 60016 – budowa nawierzchni dróg gminnych w kwocie 273.000,-zł
Kwota wynika z zabezpieczenia środków finansowych na zapłatę
za wykonane w miesiącach listopad-grudzień br. roboty polegające
na układaniu nawierzchni z destruktu asfaltowego, zgodnie z umową
nr MZD.272.24.2011 z dnia 18.05.2011 r. z Przedsiębiorstwem Dróg i Ulic Sp. z o.o. w Lesznie.
Termin realizacji zadania 30.06.2012 r.
b. dz. 600 rozdz. 60016 – zakupy inwestycyjne w kwocie 10.000,- zł
Kwota dotyczy zakupu 8 szt. akumulatorów do parkomatów, na podstawie umowy nr 2368/02/2011 z dnia 01.01.2011 r. z Siemens Sp. z o.o. Dział I ITS w Warszawie.
Termin realizacji zadania 30.06.2012 r.

c. dz. 700 rozdz. 70005 – budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi w kwocie 55.400,- zł
Kwota wynika z realizacji umowy nr MZD.272.43.2011 z dnia 04.08.2011 r. Konsorcjum Budowlane: Usługi Budowlane Piotr Giera z Ponieca, Przedsiębiorstwo Inwestycyjno – Projektowe „Standard” Sp. z o.o. w Lesznie
i dotyczy robót wykonanych, a nie rozliczonych finansowo w 2011 roku. Inwestycja zakończona zostanie w 2012 r.
Termin realizacji zadania 30.06.2012 r.

d. dz. 750 rozdz. 75023 wydatki w kwocie 80.092,- zł

- zakup programu do obsługi projektu budżetu i WPF oraz zmian w tych dokumentach – wydatek w kwocie 20.049,- zł
Umowa z wykonawcą ww. zadania – Ośrodkiem Produkcyjno
– Wdrożeniowym „DOSKOMP” Sp. z o.o. w Łodzi została podpisana dnia
23 listopada 2011 r. Płatność nastąpi w styczniu 2012 r. po dokonaniu wdrożenia programu i przeszkoleniu pracowników.

- zakup oprogramowania „Zaangażowanie Środków Budżetowych”
- wydatek w kwocie 38.130,- zł
Powyższa kwota jest niezbędna do zakupu oprogramowania rejestrującego zaangażowanie wydatków. Podpisanie umowy nastąpi dnia 29 grudnia 2011r. Wdrożenie programu nastąpi w roku 2012.
Termin wykorzystania środków – 30.06.2012 r.

- zakup sejfu – wydatek w kwocie 4.428,- zł
Środki na zakup sejfu zostały przewidziane w budżecie roku 2011 r.
Dnia 1 grudnia 2011 r. zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym STALPOL Paweł Okoński z siedzibą w Białe Błota
na dostawę i montaż sejfu.
Realizacja umowy nastąpi w styczniu 2012 r. Płatność nastąpi do 29 lutego 2012 r.

- adaptacja boksu garażowego na archiwum dla Wydziału Komunikacji
- wydatki w kwocie 17.485,- zł
Powyższa kwota jest niezbędna do wykonania adaptacji boksu garażowego na archiwum dla Wydziału Komunikacji na nieruchomości Urzędu przy
ul. Wałowej 5. Dnia 23 grudnia 2011 r. rozstrzygnięto zapytanie ofertowe. Wykonawcą zadania będzie Firma Ogólnobudowlana Piotr Ratajczak, Kazimierz Konieczny z Krzycka Wielkiego. Realizacja zadania nastąpi w roku 2012.
Termin wykorzystania środków – 31.05.2012 r.

e. dz. 754 rozdz. 75416 wydatki w kwocie 77.782,- zł
– zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej
Przetarg na dostawę samochodu rozstrzygnięto dnia 14 grudnia 2011 r. na kwotę 76.059,51 zł. Na wykonawcę zadania wybrano Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „SUPER-POL” Waldemar Ciesiółka – Leszno.
Umowa na oznakowanie samochodu podpisana będzie do dnia 29 grudnia 2011 r. na kwotę 1.722,- zł brutto.
Termin realizacji zadania 15.04.2012 r.
f. dz. 900 rozdz. 90015 – budowa nowych linii oświetlenia ulicznego wydatki w kwocie 20.000,- zł
Kwota wynika z zabezpieczenia środków finansowych na zapłatę grudniowej raty za modernizację oświetlenia ulicznego będącego własnością ENEA S.A. w oparciu o umowę nr CRU/P/2004/2008/DU/UM z dnia 12.09.2008 r. z ENEA S.A.
Termin realizacji zadania 30.06.2012 r.

g. dz. 900 rozdz. 90095 – wydatki w kwocie 143.800,- zł

- Komitety Inicjatyw Gospodarczych w kwocie 100.000,- zł
Kwota wynika z zabezpieczenia środków finansowych na realizację następujących zadań :
a/ Budowa sieci wodociągowej w ul. Osterwy – umowa nr 10/KIG/2010 z dnia 15.11.2010 r.,
b/ Budowa nawierzchni i świetlenia w ulicy Kiepury – umowa nr 6/KIG/2010
z dnia 15.11.2010 r.,
c/ Budowa nawierzchni i oświetlenia w ulicy Kettlinga – umowa nr 8/KIG/2010
z dnia 15.11.2010 r.,
d/Budowa nawierzchni w ulicy Hiszpańskiej – umowa nr MZD- KIG.721.3.2011
z dnia 24.11.2011 r.,
e/ Budowa nawierzchni w ulicy Choinkowej – umowa nr MZD-KIG.721.1.2011
z dnia 05.09.2010 r.,
f/ Budowa nawierzchni w ulicy Rydzowej – umowa nr MZD-KIG.721.2.2011
z dnia 15.03.2011 r.
Termin realizacji zadania 30.06.2012 r.

- budowa wschodniego kolektora deszczowego w kwocie 43.800,- zł
Kwota wynika z rozliczenia końcowego prac projektowych, zgodnie z umową
nr 49/2010 z dnia 12.07.2010 r. z KOLEKTOR-SERWIS ZOB Sp. z o. o
w Lesznie.
Prace projektowe zakończono a ich ostateczne rozliczenie przypada na 2012r.
Termin realizacji zadania 30.06.2012 r.

h. dz. 926 rozdz. 92604 - wydatki na kwotę 1.124.269,- zł
- przebudowa i modernizacja stadionu im. Alfreda Smoczyka w kwocie 1.118.729,- zł
Wykonawca ww. zadania – Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Budowlane „PROFBUD” Spółka z o.o. wyłoniony został w przetargu nieograniczonym. Umowa została podpisana dnia 29 sierpnia 2011 r. na kwotę 4.808.931,- zł brutto (zadanie na lata 2011-2012). Przekazanie placu budowy z uwagi na odbywające się zawody żużlowe nastąpiło 26 września 2011 r. Realizacja zadania przebiegać będzie dwuetapowo – do 30.04.2012 r. wykonane zostaną trybuny sektorów 4 i 5, natomiast do 30.06.2012 r. wybudowany zostanie budynek kubaturowy wraz z wykończeniem i wyposażeniem pomieszczeń.

- budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku wieży sędziowskiej przy ul. Strzeleckiej 11 w Lesznie w kwocie 5.540,- zł
Powyższa inwestycja składa się z dwóch zadań: budowa wewnętrznej instalacji gazowej i budowa przyłącza gazowego wraz z zagazowaniem. Instalacja gazowa została wykonana i odebrana zgodnie z umową. W miesiącu lutym 2011 r. została podpisana umowa z Wielkopolską Spółką Gazownictwa Sp. z o. o. w Poznaniu na wybudowanie i zagazowanie przyłącza gazowego do ww. budynku na kwotę 5.539,92 zł.
2. Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne – zadania powiatu w wysokości 2.306.735,- zł:
- dz. 600 rozdz. 60015 – przebudowa drogi krajowej nr 5 w granicach miasta Leszna – Trasa PP w kwocie 2.306.735,- zł
Kwoty wynikają z realizacji umowy nr MZD-BPU/9/10 z dnia 01.12.2010 r.
z konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe „DROMOST”
Sp. z o.o. w Brodnicy & Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Drogowych S.A. w Nowym Tomyślu & Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Sp. z o. o.
w Lesznie i dotyczy robót wykonanych a nie rozliczonych finansowo w 2011 roku. Inwestycja zakończona zostanie w 2013 r.
Termin realizacji 30.06.2012 r.

3. Wydatki bieżące – zadania miasta w wysokości 908.994,- zł


a. dz. 600 rozdz. 60016 – wydatki na bieżące utrzymanie dróg w kwocie 166.700,- zł

Kwoty wynikają z konieczności zabezpieczenia środków finansowych
na bieżące utrzymanie dróg gminnych prowadzone w m-cu grudniu 2011r. w oparciu o umowę nr 2/2011 z dnia 11.01.2011 r.
z Przedsiębiorstwem Dróg i Ulic Sp. z o. o. w Lesznie, umowę
nr MZD.271.51.2011 z dnia 31.10.2011 r. z Przedsiębiorstwem Dróg i Ulic Sp. z o. o. w Lesznie oraz umowę nr MZD.273.6.2011 z dnia 16.02.2011 r.
z Przedsiębiorstwem Dróg i Ulic Sp. z o.o. w Lesznie
Termin realizacji 30.06.2012 r.

b. dz. 710 rozdz. 71004 – wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej w kwocie 414.448,- zł
Środki na opracowania planistyczne, które nie zostały wydane w przewidywanym terminie ze względu na trudności proceduralne przy uzgadnianiu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, szczególnie w zakresie ochrony środowiska i lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Dotyczy następujących umów:
AP.1/2010 z dnia 07.05.2010 r. - INTEGRA Sp. z o.o. w Poznaniu, AP.19/2009 z dnia 31.12.2009 r. - Europejskie Centrum Obsługi Nieruchomości „ECKON” Sp. z o.o. we Wrocławiu, AP.17/2009 z dnia 04.11.2009 r. - Studio Architektoniczne Andrzejewski Henryk we Wrocławiu, AP.16/2009 z dnia 04.11.2009 r. - Europejskie Centrum Kompleksowej Obsługi Nieruchomości „ECKON” Sp. z o.o. we Wrocławiu, AP.15/2009 z dnia 03.11.2009 r. - Europejskie Centrum Kompleksowej Obsługi Nieruchomości „ECKON” Sp. z o.o. we Wrocławiu, AP.11/2009 z dnia 03.11.2009 r. INTEGRA Sp. z o.o. w Poznaniu, AP.10/2009 z dnia 02.11.2009 r. - INTEGRA Sp. z o.o. w Poznaniu, AP.6/2009 z dnia 14.04.2009 r. - INTEGRA Sp. z o.o. w Poznaniu, AP.7/2008 z dnia 04.11.2008 r. - Studio Architektoniczne Andrzejewski Henryk we Wrocławiu, AP.5/2008 z dnia 04.11.2008 r. INTEGRIA Sp. z o.o. w Poznaniu, AP.271.2.2011 z dnia 23.09.2011 r. Europejskie Centrum Obsługi Nieruchomości „ECKON” Sp. z o.o. we Wrocławiu, AP.271.3.2011 z dnia 23.09.2011 r. - Europejskie Centrum Obsługi Nieruchomości „ECKON” Sp. z o.o. we Wrocławiu, AP.271.4.2011 z dnia 23.09.2011 r. - INTEGRA Sp. z o.o. w Poznaniu, AP.271.5.2011 z dnia 23.09.2011 r. - INTEGRA Sp. z o.o. w Poznaniu, AP.271.6.2011 z dnia 23.09.2011 r. - INTEGRA Sp. z o.o. w Poznaniu
Termin realizacji 30.06.2012 r.

c. dz. 710 rozdz. 71014 – wydatki na opracowania geodezyjne w kwocie 41.700,- zł

Kwota wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych
na uregulowanie należności za przygotowywane w miesiącu grudniu br. mapy geodezyjne do celów projektowych w oparciu o umowę nr MZD.273.4.2011 , z dnia 03.02.2011 r. z FDF „PRYZMAT” Usługi Geodezyjno-Kartograficzne
i Konsultingowe Spółka Cywilna w Lesznie, niezbędne do opracowania projektów budowlanych na budowy nawierzchni w ulicach Ketlinga, Kiepury, Choinkowej, Rydzowej i Hiszpańskiej , które będą realizowane w ramach KIG.
Termin realizacji 30.06.2012 r.


d. dz. 710 rozdz. 71095 – wydatki na opracowania projektowe w kwocie 95.000,- zł
Kwota wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych
na uregulowanie należności za sporządzenie projektu budowlanego przebudowy ul. ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w oparciu o umowę
nr MZD.272.44.2011 z dnia 03.08.2011 r. z Agencją Budowlaną KALDO Paweł Jędraś w Lesznie oraz wynikających z rozstrzygnięć przetargowych na budowę nawierzchni w ulicach Ketlinga, Kiepury, Choinkowej, Rydzowej
i Hiszpańskiej , które będą realizowane w ramach KIG.
Termin realizacji 30.06.2012 r.


e. dz. 75023 rozdz. 75023 – wydatki za malowanie wewnątrz budynku Ratusza w kwocie 41.986,- zł

W związku z odbywającymi się spotkaniami okolicznościowymi w budynku Ratusza nastąpiła konieczność odmalowania wewnętrznych ścian budynku, które przez ostatnie lata eksploatacji uległy zniszczeniu i zabrudzeniu. Przetarg został rozstrzygnięty dnia 28 grudnia 2011 r. Wykonawcą zadania będzie Firma Ogólnobudowlana Piotr Ratajczak, Kazimierz Konieczny
z Krzycka Wielkiego. Realizacja zadania nastąpi w roku 2012.
Termin wykorzystania środków – 31.05.2012 r.

f. dz. 851 rozdz. 85154 – wydatki w kwocie 34.260,- zł

- na zimowy obóz terapeutyczny dla gimnazjalistów w kwocie 30.000,- zł
W miesiącu grudniu 2011 r. zostanie podpisana umowa w sprawie zorganizowania zimowego obozu terapeutycznego dla 40 gimnazjalistów uczęszczających do świetlic socjoterapeutycznych na terenie miasta Leszna. Obóz planowany jest w lutym 2012 r.
Termin realizacji zadania do dnia 31.03.2012 r.

- na zajęcia profilaktyczne dla gimnazjalistów w kwocie 4.260,- zł
W dniu 15 grudnia 2001 roku podpisana została umowa z Centrum Edukacji
i Profilaktyki na przeprowadzenie zajęć profilaktycznych dla uczniów gimnazjów leszczyńskich.
Termin realizacji zadania do dnia 31.03.2012 r.

g. dz. 900 rozdz. 90015– wydatki w kwocie 108.400- zł
- zakup energii w kwocie 18.500,-zł
Kwota wynika z zabezpieczenia środków finansowych na zakup od PKP ENERGETYKA energii elektrycznej na oświetlenie uliczne niektórych ulic za miesiące listopad-grudzień 2011r. w oparciu o umowę nr EZ13-B1.1/367/2011
z dnia 15.07.2011 r. z PKP ENERGETYKA S.A.
Termin realizacji zadania do dnia 30.06.2012 r.

- konserwacja oświetlenia w kwocie 89.900,- zł
Kwota wynika z zabezpieczenia środków finansowych na konserwację oświetlenia ulicznego prowadzoną w m-cu grudniu 2011r. w oparciu o umowę nr CRU/P/2004/2008/DU/UM z dnia 12.09.2008 z ENEA S.A. na oświetleniu będącym własnością ENEA i umowę nr 273.5.2011 z dnia 15.02.2011 r. – Henryk Kaźmierowski Instalatorstwo Elektryczne w Lesznie na oświetleniu stanowiącym własność Miasta Leszna.
Termin realizacji zadania do dnia 30.06.2012 r.

h. dz. 900 rozdz. 90095– nadzory wydatki w kwocie 6.500,- zł

Kwota dotyczy zabezpieczenia środków finansowych na uregulowanie należności za nadzór nad oświetleniem ulicznym oraz remontami dróg
w miesiącu grudniu br. w oparciu o umowę nr 1/2011 z dnia 03.01.2011 r.
z Zakładem Usługowym mgr inż. Wojciech Borkiewicz w Lesznie oraz umowę nr 25/2009 z dnia 24.03.2009 r. z Firmą Projektowo – Usługową Krzysztof Marchwicki w Lesznie.
Termin realizacji zadania do dnia 30.06.2012 r.


3. Wydatki bieżące – zadania powiatu w wysokości 525.200,-zł

a. dz. 600 rozdz. 60015 – wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych w kwocie 395.200,- zł

Kwoty wynikają z konieczności zabezpieczenia środków finansowych
na bieżące utrzymanie dróg powiatowych prowadzone w m-cu grudniu 2011r. w oparciu o umowę nr 2/2011 z dnia 11.01.2011 r.
z Przedsiębiorstwem Dróg i Ulic Sp. z o. o. w Lesznie, umowę
nr MZD.271.51.2011 z dnia 31.10.2011 r. z Przedsiębiorstwem Dróg i Ulic Sp. z o. o. w Lesznie oraz umowę nr MZD.273.6.2011 z dnia 16.02.2011 r.
z Firmą Usługowo-Handlowa Jacek Malepszy w Lesznie, jak również
za zakup energii na potrzeby sygnalizacji świetlnych w oparciu
o umowę nr CRU/P/2004/2008/DU/UM z dnia 12.09.2008 r. z ENEA S.A.
Termin realizacji do dnia 30.06.2012 r.
b. dz. 851 rozdz. 85195 – wydatki związane z realizacją programu szczepień profilaktycznych w kwocie 130.000,- zł
Wydatki dotyczą promocji i ochrony zdrowia – realizacja programu szczepień profilaktycznych dziewcząt w wieku 11 lat zamieszkałych na terenie Miasta Leszna, przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6.11.16.18.
Cały cykl szczepień wynosi 3 dawki wg schematu szczepień 0,1,4 miesiące.
Dotyczy umowy na realizację programu szczepień profilaktycznych podpisanej w dnia 03.11.2011 r. z Artes Sp. z o.o. w Lesznie oraz umowy na dostawę szczepionki zawartej w dniu 08.11.2011 r. z PGF URTICA Sp. z o.o.
z siedzibą we Wrocławiu.
Termin realizacji zadania do dnia 30.06.2012 r.

Opracował:
Wydział Budżetu
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Hanna Smekta??a
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2012-01-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-01-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.