Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XV/211/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w bud??ecie Miasta Leszna na rok 2011

Uchwa??a Nr XV/211/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w bud??ecie Miasta Leszna na rok 2011

Numer uchwa??y: 211
Numer sesji: 15
Rok: 2011


Uchwała Nr XV/211/2011
Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 grudnia 2011 roku
w sprawie zmian w budżecie Miasta Leszna na rok 2011


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 12 pkt 5, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami), art. 211, 212, 214, 215, 222, 258 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

§ 1

W budżecie Miasta Leszna na rok 2011 przyjętym Uchwałą Nr IV/37/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 1 lutego 2011 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmniejszenia budżetu Miasta Leszna na rok 2011 po stronie dochodów o kwotę 14.378.786 zł, zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmniejszenia budżetu Miasta Leszna na rok 2011 po stronie wydatków o kwotę 14.378.786 zł oraz zmian po stronie wydatków, zgodnie z załącznikami nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. § 1 ust. 1 Uchwały Nr IV/37/2011 z dnia 01.02.2011 roku otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 285.432.056 zł, jak w załączniku Nr 1 do uchwały, w tym:
1) dochody miasta w wysokości 194.380.728 zł,
2) dochody powiatu w wysokości 91.051.328 zł”.

2. § 1 ust. 2 Uchwały Nr IV/37/2011 z dnia 01.02.2011 roku otrzymuje brzmienie:
„2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 248.725.747 zł i dochody majątkowe w kwocie 36.706.309 zł”.

3. § 1 ust. 3 pkt 3 Uchwały Nr IV/37/2011 z dnia 01.02.2011 roku otrzymuje brzmienie:
„3) dotację na realizację zadań przejętych prze gminę w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.301.751 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały”

4. § 1 ust. 3 pkt 5 Uchwały Nr IV/37/2011 z dnia 01.02.2011 roku otrzymuje brzmienie:
„5) dotacje na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.468.697 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały”5. § 1 ust. 3 pkt 6 Uchwały Nr IV/37/2011 z dnia 01.02.2011 roku otrzymuje brzmienie:
„6) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 25.076.074 zł”.

6. § 2 ust. 1 Uchwały Nr IV/37/2011 z dnia 01.02.2011 roku otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 316.941.056 zł, jak w załączniku Nr 2 do uchwały, w tym:
1) wydatki miasta w wysokości 208.443.454 zł,
2) wydatki powiatu w wysokości 108.497.602 zł”

7. § 2 ust. 2 Uchwały Nr IV/37/2011 z dnia 01.02.2011 roku otrzymuje brzmienie:
„2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
1) wydatki bieżące kwotę 240.643.086 zł,
2) wydatki majątkowe kwotę 76.297.970 zł,
jak w załączniku nr 2 i 8 do uchwały”.

8. § 2 ust. 3 pkt 3 Uchwały Nr IV/37/2011 z dnia 01.02.2011 roku otrzymuje brzmienie:
„3) wydatki na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.301.751 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały”

9. § 2 ust. 3 pkt 5 Uchwały Nr IV/37/2011 z dnia 01.02.2011 roku otrzymuje brzmienie:
„5) wydatki na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.468.697 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały”.

10. § 2 ust. 3 pkt 6 Uchwały Nr IV/37/2011 z dnia 01.02.2011 roku otrzymuje brzmienie:
„6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w kwocie 30.793.558 zł oraz wydatki nieobjęte umową (nieujęte w budżecie projektu) poniesione ze środków własnych w kwocie 3.005.613 zł, jak w załączniku nr 13 do uchwały”.

11. § 3 Uchwały Nr IV/37/2011 z dnia 01.02.2011 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 3 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2011 roku w kwocie 39.679.573 zł, z tego:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 22.027.073 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 17.652.500 zł,
jak w załączniku nr 9 do uchwały”.

12. § 8 Uchwały Nr IV/37/2011 z dnia 01.02.2011 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 8 Tworzy się rezerwy:
Tworzy się rezerwy:
1) ogólna w kwocie 311.705 zł,
2) celowe w kwocie 1.025.908 zł, z tego:
 na podwyżki płac i pochodne pracowników oświaty w kwocie 0 zł,
 na wykup udziałów w kwocie 1.000 zł,
 na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego 550.000 zł,
 na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem wykluczeniu cyfrowemu „e-inclusion” POiG 8.3 w kwocie 174.908 zł,
 na budowę infrastruktury teleinformatycznej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w kwocie 300.000 zł”,
 na realizację Programu Wspierania Nowoczesnych Rozwiązań w Edukacji w kwocie 0 zł,
 na podwyżki dla pracowników jednostek organizacyjnych w kwocie 0 zł

13. § 13 Uchwały Nr IV/37/2011 z dnia 01.02.2011 roku otrzymuje brzmienie:
㤠13
1. Wpływy z opłaty produktowej w kwocie 31.303 zł przeznacza się na wydatki związane z finansowaniem działań w zakresie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, edukacji ekologicznej dotyczącej selektywnego zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych w kwocie 31.303 zł, jak w załączniku nr 1 i nr 2 do uchwały.
2. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.330.000 zł przeznacza się na realizację „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” w kwocie 170.000 zł oraz na realizację „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” w kwocie 1.160.000 zł, jak w załączniku nr 7 do uchwały.
3. Wpływy środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 271.750 zł przeznacza się na wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 271.750 zł, jak w załączniku nr 12 do uchwały.
4. Wpłaty darowizn w formie pieniężnej przez mieszkańców w kwocie 5.775 zł przeznacza się na:
1) zakup materiałów do prac terapeutycznych w kwocie 325 zł,
2) organizację wigilii dla osób bezdomnych i samotnych w kwocie 5.450 zł, jak w załączniku nr 1 i nr 2 do uchwały”.


§ 3

1. Załącznik nr 1 „Plan dochodów na 2011 rok” dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 2 „Plan wydatków na 2011 rok” dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 3 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie na rok 2011” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na rok 2011” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 5 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone gminie” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 6 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone powiatowi” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 8 „Wydatki majątkowe w 2011 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik nr 8/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne w 2011 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały

9. Załącznik nr 8/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne w 2011 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

10. Załącznik nr 8/3 „Zakupy inwestycyjne w 2011 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

11. Załącznik nr 8/4 „Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne w 2011 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

12. Załącznik nr 9 „Zestawienie planowanych kwot dotacji w 2011 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

13. Załącznik nr 10 „Zestawienie planu dochodów rachunków jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2011 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.

14. Załącznik nr 11 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2011 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 16 do niniejszej uchwały.

15. Załącznik nr 11/1 „Zakres dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych w 2001 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 17 do niniejszej uchwały.

16. Załącznik nr 13 „Wydatki na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2011 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 18 do niniejszej uchwały.

17. Załącznik nr 14 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu w 2011 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 19 do niniejszej uchwały.
§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz PawlaczykUzasadnienie
do Uchwały Nr XV/211/2011 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 29 grudnia 2011 roku
w sprawie zmian w budżecie Miasta Leszna na rok 2011

Prezydent Miasta Leszna przedstawia Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Leszna na rok 2011, których uzasadnienie przedstawia poniżej.

1. Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2011 rok” do uchwały budżetowej – zadania miasta
Proponowane zmiany polegają na:
a) zmniejszenie w dz. 150 rozdz. 15013 o kwotę 15.036 zł środków klasyfikowanych z czwartą cyfra „9” na realizację projektu „Rozwiń skrzydła w biznesie”,
b) zmniejszenie w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 8.000 zł planu dotacji celowej na zadanie pn.: „Budowa ulicy Grzybowej łączącej ul. Kąkolewską z ul. Osiecką” na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-6.3111-474/11 z dnia 23 listopada 2011 roku,
c) zwiększenie w dz. 758 rozdz. 75801 o kwotę 80.000 zł z tytułu zwiększenia środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowobudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne,
d) zmniejszenie w dz. 758 rozdz. 75861 o kwotę 212.999 zł środków na realizację projektu pn.: „Promocja produktów turystycznych Leszna i południowo zachodniej Wielkopolski”,
e) zmniejszenie w dz. 758 rozdz. 75861 o kwotę 336.010 zł środków na realizację projektu pn.: „Utworzenie sieci firm w sektorze budownictwa (…)”, z tego: dochody klasyfikowane z czwarta cyfrą „7” w kwocie 264.670 zł oraz dochody klasyfikowane z czwarta cyfrą „9” w kwocie 71.340 zł,
f) zmniejszenie w dz. 758 rozdz. 75862 o kwotę 85.205 zł środków klasyfikowanych z czwartą cyfra „7” na realizację projektu „Rozwiń skrzydła w biznesie”,
g) zmniejszenie w dz. 758 rozdz. 75862 o kwotę 218.818 zł środków klasyfikowanych z czwartą cyfrą „7” na realizację projektu „Zapewnijmy dzieciom lepszy start” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. O ww. kwotę zwiększa się plan dochodów i wydatków roku 2012 (projekt realizowany po stronie wydatków w dz. 801 rozdz. 80101),
h) zmniejszenie w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 51.308 zł środków na realizację projektu „Odpowiedzialni, aktywni, Pewni i Efektywni Poprzez Dialog Wielokulturowy” dofinansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu edukacji – Narodową Agencję programu „Uczenie się przez całe życie” – COMENIUS. O ww. kwotę zwiększa się plan dochodów i wydatków roku 2012,
i) zmniejszenie w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 66.897 zł środków na realizację projektu „Legendy i bajki: Most do mojego Europejskiego Świata” dofinansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu edukacji – Narodową Agencję programu „Uczenie się przez całe życie” – COMENIUS. O ww. kwotę zwiększa się plan dochodów i wydatków roku 2012,
j) zmniejszenie w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 44.898 zł środków na realizację projektu „Muzyka jako europejski język komunikacji” dofinansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu edukacji – Narodową Agencję programu „Uczenie się przez całe życie” – COMENIUS. O ww. kwotę zwiększa się plan dochodów i wydatków roku 2012,
k) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 70.870 zł z tytułu zwrotu dotacji za dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli dotowanych przez Miasto Leszno od gmin, z którymi Miasto podpisało porozumienia w sprawie zwrotu dotacji,
l) zmniejszenie w dz. 801 rozdz. 80110 o kwotę 14.483 zł środków na realizację projektu „Jeden głos, jedna myśl” dofinansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu edukacji – Narodową Agencję programu „Uczenie się przez całe życie” – COMENIUS. O ww. kwotę zwiększa się plan dochodów i wydatków roku 2012,
m) zwiększenie w dz. 852 rozdz. 85203 o kwotę 5.450 zł z tytułu darowizny z przeznaczeniem na organizację wigilii dla osób bezdomnych i samotnych,
n) zwiększenie w dz. 852 rozdz. 85219 o kwotę 2.196 zł z tytułu wpływu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej dot. pożaru rozdzielni głównej elektrycznej,
o) zmniejszenie w dz. 853 rozdz. 85395 o kwotę 38.615 zł środków klasyfikowanych z czwartą cyfrą „9” na realizację projektu „Zapewnijmy dzieciom lepszy start” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. O ww. kwotę zwiększa się plan dochodów i wydatków roku 2012 (projekt realizowany po stronie wydatków w dz. 801 rozdz. 80101),
p) zwiększenie w dz. 900 rozdz. 90013 o kwotę 15.548 zł z tytułu dotacji od ościennych gmin, dla których Miasto Leszno prowadzi schronisko dla bezdomnych zwierząt,
q) zwiększenie w dz. 900 rozdz. 90020 o kwotę 3.303 zł z tytułu wyższych niż planowano wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłaty produktowej,
r) zwiększenie w dz. 900 rozdz. 90095 o kwotę 85.000 zł z tytułu wpłat mieszkańców na zadania realizowane w ramach Komitetów Inicjatyw Gospodarczych (budowa sieci wodociągowej, budowa nawierzchni ulic i oświetlenia),
s) zmniejszenie w dz. 926 rozdz. 92605 o kwotę 1.000.000 zł środków z tytułu dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania pn.: „Przebudowa i modernizacja stadionu im. Alfreda Smoczyka”, w związku ze złożonym wnioskiem do Ministerstwa Sportu i Turystyki Departament Infrastruktury Sportowej,
t) zmiany pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w związku z koniecznością dostosowania planu dochodów do klasyfikacji wskazanej przez dysponenta środków, z tego:
• na kwotę 1.101.051 zł – zmiana dotyczy realizacji projektu pn.: „Rozwiń skrzydła w biznesie” (dz. 150 rozdz. 15013 i dz. 758 rozdz. 75862),
• na kwotę 1.000.000 zł – zmiana dotyczy dotacji otrzymanej z Ministerstwa Sportu i Turystyki (dz. 926 rozdz. 92605 i rozdz. 92695).

2. Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2011 rok” do uchwały budżetowej – zadania powiatu
Proponowane zmiany polegają na:
a) zmniejszenie w dz. 758 rozdz. 75861 o kwotę 12.495.350 zł z tytułu mniejszego wykorzystania w bieżącym roku dotacji ze środków Unii Europejskiej na zadaniu pn.: „Przebudowa drogi krajowej nr 5 w Lesznie w granicach miasta Leszna Trasa P-P”. Inwestycja jest w trakcie realizacji, a zmniejszenia wynikają z rozliczeń finansowych, które przypadną na lata 2012 i 2013, a nie jak planowano wcześniej w roku bieżącym,
b) zmniejszenie w dz. 758 rozdz. 75862 o kwotę 12.920 zł środków klasyfikowanych z czwartą cyfrą „7” na realizację projektu „Zapewnijmy dzieciom lepszy start” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. O ww. kwotę zwiększa się plan dochodów i wydatków roku 2012 (projekt realizowany po stronie wydatków w dz. 801 rozdz. 80102),
c) zmniejszenie w dz. 801 rozdz. 80120 o kwotę 54.396 zł środków na realizację projektu „Ponadczasowa kolej w Europie: od parowozu po nowoczesną TGV” dofinansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję programu „Uczenie się przez całe życie” – COMENIUS. O ww. kwotę zwiększa się plan dochodów i wydatków roku 2012,
d) zmniejszenie w dz. 801 rozdz. 80120 o kwotę 4.477 zł środków na realizację projektu „Celebrowanie świąt w różnych kulturach” dofinansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję programu „Uczenie się przez całe życie” – COMENIUS. O ww. kwotę zwiększa się plan dochodów i wydatków roku 2012,
e) zmniejszenie w dz. 801 rozdz. 80130 o kwotę 533 zł środków na realizację wizyty przygotowawczej w ramach programu dofinansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję programu „Uczenie się przez całe życie” – COMENIUS,
f) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80140 o kwotę 20.905 zł z tytułu organizacji i przeprowadzenia szkolenia grupowego dla bezrobotnych skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie do Centrum Kształcenia Praktycznego,
g) zmniejszenie w dz. 853 rozdz. 85395 o kwotę 2.280 zł środków klasyfikowanych z czwartą cyfrą „9” na realizację projektu „Zapewnijmy dzieciom lepszy start” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. O ww. kwotę zwiększa się plan dochodów i wydatków roku 2012 (projekt realizowany po stronie wydatków w dz. 801 rozdz. 80102),
h) zwiększenie w dz. 854 rozdz. 85406 o kwotę 167 zł z tytułu dotacji od Powiatu Leszczyńskiego w związku z objęciem pomocą psychologiczno-pedagogiczną dzieci i młodzieży niesłyszącej i słabosłyszącej, niewidzącej i słabowidzącej oraz dzieci z autyzmem z terenu Powiatu Leszczyńskiego i uczęszczający do szkół, dla których Powiat Leszczyński jest organem prowadzącym.

3. Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2011 rok” do uchwały budżetowej – zadania miasta
Proponowane zmiany polegają na:
a) zmniejszenie w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 358.000 zł, z tego:
 zmniejszenie o kwotę 278.000 zł na realizację zadania pn.: „Budowa ulicy Grzybowej łączącej ul. Kąkolewską z ul. Osiecką”, z tego: kwota 8.000 zł – środki dotacji celowej z budżetu państwa oraz 270.000 zł – środki własne w związku z końcowym rozliczeniem inwestycji,
 zmniejszenie o kwotę 80.000 zł na zadaniu „spłata zobowiązań za zakup 23 parkomatów w 2009 roku”. W uchwale o zaciągnięciu zobowiązań na ww. zadanie zabezpieczono środki w wysokości 212.000 zł, w tym na serwis parkomatów, które to wydatki ponoszone są z wydatków bieżących,
 zmniejszenie o kwotę 100.000 zł planu wydatków na realizację zadania „Przebudowa ulic o nawierzchni ulepszonej” w związku z niewykorzystaniem ww. kwoty,
 zwiększenie o kwotę 100.000 zł na realizację zadania „Budowa nowych nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej” w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego, pozyskiwanego z przebudowy drogi krajowej nr 5,
b) zmniejszenie w dz. 630 rozdz. 63003 o kwotę 134.000 zł w związku z dofinansowaniem części zadań w ramach projektów dofinansowanych z WRPO. Ww. środki przeznacza się na zakup i objęcie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu,
c) zmniejszenie w dz. 630 rozdz. 63003 o kwotę 123.292 zł środków na realizację projektu pn.: „Promocja produktów turystycznych Leszna i południowo zachodniej Wielkopolski”, z tego:
 zmniejszenie środków klasyfikowanych z czwartą cyfrą „7” o kwotę 212.999 zł z tytułu zmniejszenia planu po stronie dochodów,
 zwiększenie środków klasyfikowanych z czwartą cyfrą „9” o kwotę 89.707 zł jako udział własny w realizację projektu,
d) zwiększenie w dz. 710 rozdz. 71014 o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na realizację zlecenia opracowania podkładów geodezyjnych dla dokumentacji projektowych: budowa nawierzchni i oświetlenia w ul. Kettlinga, budowa nawierzchni i oświetlenia w ul. Hiszpańskiej, budowa nawierzchni w ul. Choinkowej i w ul. Rydzowej, budowa nawierzchni i oświetlenia w ul. Kiepury,
e) zwiększenie w dz. 710 rozdz. 71095 o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na rozstrzygnięcie przetargu na opracowania dokumentacji projektowych dot. budowy nawierzchni i oświetlenia w ul. Kettlinga, budowy nawierzchni i oświetlenia w ul. Hiszpańskiej, budowy nawierzchni w ul. Choinkowej i w ul. Rydzowej, budowy nawierzchni i oświetlenia w ul. Kiepury,
f) zwiększenie w dz. 710 rozdz. 71095 o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na zakup i objęcie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu,
g) zwiększenie w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu środków trwałych, zakupionych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w latach 2005-2011 niezbędnych do funkcjonowania telewizji kablowej. W związku z decyzją o sprzedaży telewizji przez właściciela, czyli Miasto Leszno należy pokryć koszty zakupów środków trwałych, które w okresie dzierżawy sieci przez MPEC zwiększyły wartość telewizji,
h) zmniejszenie w dz. 750 rozdz. 75075 o kwotę 66.000 zł oraz zmiany na kwotę 6.585 zł w związku z dofinansowaniem części zadań w ramach projektów dofinansowanych z WRPO. Ww. środki przeznacza się na zakup i objęcie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu,
i) zwiększenie rezerwy ogólnej (dz. 758 rozdz. 75818) o kwotę 181.526 zł z następujących tytułów:
 zwiększenie o kwotę 80.000 zł z tytułu zwiększenia środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowobudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne,
 zmniejszenie o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu środków trwałych, zakupionych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w latach 2005-2011 niezbędnych do funkcjonowania telewizji kablowej,
 zwiększenie o kwotę 70.870 zł z tytułu zwrotu dotacji za dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli dotowanych przez Miasto Leszno od gmin, z którymi Miasto podpisało porozumienia w sprawie zwrotu dotacji,
 zwiększenie o kwotę 30.000 zł w związku z likwidacją rezerwy celowej na podwyżki dla pracowników jednostek organizacyjnych,
 zwiększenie o kwotę 85.000 zł w związku z likwidacją rezerwy celowej na realizację Programu Wspierania Nowoczesnych Rozwiązań w Edukacji,
 zmniejszenie o kwotę 24.637 zł z przeznaczeniem na udział własny w realizację projektu pn.: „Utworzenie sieci firm w sektorze budownictwa (…). W budżecie zaplanowano dochody klasyfikowane z czwartą cyfrą „9”, jednak realizacja ww. projektu wymaga wniesienia udziału własnego,
 zmniejszenie o kwotę 89.707 zł z przeznaczeniem na udział własny w realizację projektu pn.: „Promocja produktów turystycznych Leszna i południowo-zachodniej Wielkopolski”,
 zmniejszenie o kwotę 80.000 zł z jednoczesnym zwiększeniem w zadaniach powiatu,
 zwiększenie o kwotę 130.000 zł w związku ze zmniejszeniem planu wydatków na dotacje dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na realizację zadania pn.: „System monitoringu na stadionie im. A. Smoczyka”,
j) likwidacja, w związku z uchwałą Nr 23/2014/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 30 listopada 2011 r., rezerwy celowej w dz. 758 rozdz. 75818 w kwocie 30.000 zł z przeznaczeniem na podwyżki dla pracowników jednostek organizacyjnych (stanowisko wyrażone uchwałą Nr XI/168/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 października 2011 roku w sprawie zwiększenia wynagrodzenia pracownikom jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Leszna w roku 2011 w grupie o najniższym uposażeniu),
k) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80101, rozdz. 80104, rozdz. 80110 o kwotę 206.719 zł z przeznaczeniem na zapłatę przez szkoły w miesiącu grudniu 2011 roku zobowiązań z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenia społeczne. Środki pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w zadaniach powiatu,
l) zmniejszenie w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 257.433 zł na realizację projektu „Zapewnijmy dzieciom lepszy start” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. O ww. kwotę zwiększa się plan dochodów i wydatków roku 2012 (w tym: wydatki klasyfikowane z czwarta cyfrą „7” w kwocie 218.818 zł oraz wydatki klasyfikowane z czwartą cyfrą „9” w kwocie 38.615 zł),
m) zmniejszenie w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 51.308 zł środków na realizację projektu „Odpowiedzialni, aktywni, Pewni i Efektywni Poprzez Dialog Wielokulturowy” dofinansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu edukacji – Narodową Agencję programu „Uczenie się przez całe życie” – COMENIUS. O ww. kwotę zwiększa się plan dochodów i wydatków roku 2012,
n) zmniejszenie w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 66.897 zł środków na realizację projektu „Legendy i bajki: Most do mojego Europejskiego Świata” dofinansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu edukacji – Narodową Agencję programu „Uczenie się przez całe życie” – COMENIUS. O ww. kwotę zwiększa się plan dochodów i wydatków roku 2012,
o) zmniejszenie w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 44.898 zł środków na realizację projektu „Muzyka jako europejski język komunikacji” dofinansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu edukacji – Narodową Agencję programu „Uczenie się przez całe życie” – COMENIUS. O ww. kwotę zwiększa się plan dochodów i wydatków roku 2012,
p) zmniejszenie w dz. 801 rozdz. 80110 o kwotę 14.483 zł środków na realizację projektu „Jeden głos, jedna myśl” dofinansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu edukacji – Narodową Agencję programu „Uczenie się przez całe życie” – COMENIUS. O ww. kwotę zwiększa się plan dochodów i wydatków roku 2012,
q) likwidacja, w związku z uchwałą Nr 23/2014/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 30 listopada 2011 r., rezerwy celowej w dz. 801 rozdz. 80195 w kwocie 85.000 zł na realizację Programu Wspierania Nowoczesnych Rozwiązań w Edukacji (program przyjęty uchwałą nr XI/170/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 października 2011 roku),
r) zwiększenie w dz. 852 rozdz. 85203 o kwotę 5.450 zł z przeznaczeniem na organizację wigilii dla osób bezdomnych i samotnych. Środki pochodzą z darowizny od mieszkańców,
s) zwiększenie w dz. 852 rozdz. 85219 o kwotę 2.196 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z zakupem materiałów i wyposażenia. Środki pochodzą z wpływu odszkodowania,
t) zmniejszenie w dz. 853 rozdz. 85395 o kwotę 100.241 zł planu wydatków dot. realizacji projektu „Rozwiń skrzydła w biznesie”, z tego: wydatki klasyfikowane z czwarta cyfrą „7” w kwocie 85.205 zł oraz wydatki klasyfikowane z czwarta cyfrą „9” w kwocie 15.036 zł,
u) zwiększenie w dz. 854 rozdz. 85401 o kwotę 649 zł z przeznaczeniem na zapłatę przez świetlice w miesiącu grudniu 2011 roku zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne. Środki pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w zadaniach powiatu,
v) zwiększenie w dz. 900 rozdz. 90013 o kwotę 15.548 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt. Środki pochodzą z ościennych gmin,
w) zwiększenie w dz. 900 rozdz. 90020 o kwotę 3.303 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych (środki pochodzą z wyższych niż planowano wpływów),
x) zmniejszenie w dz. 900 rozdz. 90095 o kwotę 311.373 zł środków na realizację projektu pn.: „Utworzenie sieci firm w sektorze budownictwa (…)”, z tego: wydatki klasyfikowane z czwarta cyfrą „7” w kwocie 264.670 zł oraz wydatki klasyfikowane z czwarta cyfrą „9” w kwocie 46.703 zł,
y) zwiększenie w dz. 900 rozdz. 90095 o kwotę 239.000 zł, z tego:
 zwiększenie o kwotę 85.000 zł na realizację inwestycji realizowanych w ramach Komitetów Inicjatyw Gospodarczych, z tego: budowa sieci wodociągowej w ul. Osterwy, budowa nawierzchni i oświetlenia w ul. Kettlinga, budowa nawierzchni i oświetlenia w ul. Hiszpańskiej, budowa nawierzchni w ul. Choinkowej i ul. Rydzowej, budowa nawierzchni i oświetlenia w ul. Kiepury,
 zwiększenie o kwotę 118.000 zł na realizację inwestycji „Budowa sieci kanalizacji deszczowej”. Ww. kwota dotyczy uregulowania należności z tytułu budowy sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Kruczkowskiego i Iwaszkiewicza, wykonanej przy budowie nawierzchni w tych ulicach,
 zwiększenie o kwotę 36.000 zł planu wydatków na realizację inwestycji „Budowa wschodniego kolektora deszczowego”. Ww. kwota dotyczy zabezpieczenia środków finansowych na uregulowanie należności z tytułu zakończonych prac projektowych i ich rozliczenia końcowego,
z) zwiększenie w dz. 926 rozdz. 92605 o kwotę 12.300 zł, z tego: na zakup materiałów i wyposażenia 2.600 zł oraz na zakup sztandaru z okazji jubileuszu 100-lecia istnienia Klubu Sportowego „Polonia 1912” Leszno 9.700 zł. Środki pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w zadaniach powiatu,
aa) zmniejszenie w dz. 926 rozdz. 92604 o kwotę 1.130.000 zł dotacji dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, z tego:
 zmniejszenie o kwotę 1.000.000 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa i modernizacja stadionu im. Alfreda Smoczyka”, w związku ze złożonym wnioskiem do Ministerstwa Sportu i Turystyki Departament Infrastruktury Sportowej o przesunięcie finansowania na lata 2011-2012 dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,
 zmniejszenie o kwotę 130.000 zł na realizację zadania pn.: „System monitoringu na stadionie im. A. Smoczyka”. Zabezpieczone środki dot. wykonania opracowania projektowego i ewentualnej decyzji o realizacji zadania w latach późniejszych,
bb) zmiany pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w następujących działach i rozdziałach:
• dz. 750 rozdz. 75022 i rozdz. 75023 na kwotę 55.630 zł z przeznaczeniem na zakup oprogramowania „Zaangażowanie środków budżetowych” (kwota 38.130 zł) oraz modernizację nieruchomości Urzędu Miasta dot. adaptacji boksu garażowego na archiwum dla Wydziału Komunikacji (kwota 17.500 zł),
• dz. 853 rozdz. 85395 na kwotę 1.101.051 zł w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do klasyfikacji wskazanej przez dysponenta. Zmiana dotyczy realizacji projektu pn.: „Rozwiń skrzydła w biznesie” oraz zmiany na kwotę 82 zł o charakterze porządkującym plan wydatków,

4. Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2011 rok” do uchwały budżetowej – zadania powiatu
Proponowane zmiany polegają na:
a) zmniejszenie w dz. 600 rozdz. 60015 o kwotę 12.379.350 zł na zadaniu pn.: „Przebudowa drogi krajowej nr 5 w Lesznie w granicach miasta Leszna Trasa P-P” z tego:
 zmniejszenie o kwotę 12.495.350 zł z tytułu mniejszego wykorzystania w bieżącym roku dotacji ze środków Unii Europejskiej. Inwestycja jest w trakcie realizacji, a zmniejszenia wynikają z rozliczeń finansowych, które przypadną na lata 2012 i 2013, a nie jak planowano wcześniej w roku bieżącym,
 zwiększenie o kwotę 116.000 zł planu wydatków klasyfikowanych z czwartą cyfrą „0” jako wydatki nieobjęte umową z przeznaczeniem na wykonanie prac związanych z przebudową linii energetycznych oświetlenia ulicznego dla zachowania m. in. ciągłości impulsów na oświetleniu stanowiącym własność ENEA S.A. oraz nadzoru ze strony GAZ-SYSTEM Sp. z o.o. nad przebudową gazociągu średniego ciśnienia,
b) zwiększenie rezerwy ogólnej (dz. 758 rozdz. 75818) o kwotę 76.833 zł z następujących tytułów:
 zwiększenie o kwotę 80.000 zł z tytułu przeniesienia z zadań miasta,
 zmniejszenie o kwotę 3.334 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników Domu Pomocy Społecznej i Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych w związku z wykonaniem uchwały Nr XI/168/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 października 2011 roku w sprawie zwiększenia wynagrodzenia pracownikom jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Leszna w roku 2011 w grupie o najniższym uposażeniu),
 zwiększenie o kwotę 167 zł z tytułu dotacji od Powiatu Leszczyńskiego w związku z objęciem pomocą psychologiczno-pedagogiczną dzieci i młodzieży niesłyszącej i słabosłyszącej, niewidzącej i słabowidzącej oraz dzieci z autyzmem z terenu Powiatu Leszczyńskiego i uczęszczający do szkół, dla których Powiat Leszczyński jest organem prowadzącym,
c) zmniejszenie w dz. 801 rozdz. 80102 o kwotę 15.200 zł na realizację projektu „Zapewnijmy dzieciom lepszy start” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. O ww. kwotę zwiększa się plan dochodów i wydatków roku 2012 (z tego: wydatki klasyfikowane z czwartą cyfrą „7” w kwocie 12.920 zł oraz wydatki klasyfikowane z czwartą cyfrą „9” w kwocie 2.280 zł,
d) zmniejszenie w dz. 801 rozdz. 80120 o kwotę 54.396 zł środków na realizację projektu „Ponadczasowa kolej w Europie: od parowozu po nowoczesną TGV” dofinansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję programu „Uczenie się przez całe życie” – COMENIUS. O ww. kwotę zwiększa się plan dochodów i wydatków roku 2012,
e) zmniejszenie w dz. 801 rozdz. 80120 o kwotę 4.477 zł środków na realizację projektu „Celebrowanie świąt w różnych kulturach” dofinansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję programu „Uczenie się przez całe życie” – COMENIUS. O ww. kwotę zwiększa się plan dochodów i wydatków roku 2012,
f) zmniejszenie w dz. 801 rozdz. 80130 o kwotę 533 zł środków na realizację wizyty przygotowawczej w ramach programu dofinansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję programu „Uczenie się przez całe życie” – COMENIUS,
g) zmniejszenie w dz. 801 rozdz. 80120, rozdz. 80130, rozdz. 80140 o kwotę 171.825 zł plany wydatków wynagrodzeń osobowych i składek na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy w związku z oszczędnościami na ww. paragrafach. Środki przeznacza się na wydatki w zadaniach miasta,
h) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80140 o kwotę 20.905 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w Centrum Kształcenia Praktycznego. Środki pochodzą ze zwiększonych dochodów,
i) zwiększenie w dz. 852 rozdz. 85202 o kwotę 1.200 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w związku z wykonaniem uchwały Nr XI/168/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 października 2011 roku w sprawie zwiększenia wynagrodzenia pracownikom jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Leszna w roku 2011 w grupie o najniższym uposażeniu),
j) zmniejszenie w dz. 854 rozdz. 85406, rozdz. 85407 i rozdz. 85410 o kwotę 35.543 zł m. in. plany wydatków wynagrodzeń osobowych i składek na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy w związku z oszczędnościami na ww. paragrafach. Środki przeznacza się na wydatki w zadaniach miasta,
k) zwiększenie w dz. 921 rozdz. 92110 o kwotę 2.134 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych dot. wynagrodzeń dla pracowników w związku z wykonaniem uchwały Nr XI/168/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 października 2011 roku w sprawie zwiększenia wynagrodzenia pracownikom jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Leszna w roku 2011 w grupie o najniższym uposażeniu).
l) zmniejszenie w dz. 926 rozdz. 92605 o kwotę 12.300 zł z jednoczesnym zwiększeniem wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz sztandaru w zadaniach miasta.

5. Załączniki Nr 5 do niniejszej uchwały
Dołącza się do niniejszej uchwały nowe brzmienie Załącznika nr 3 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie na rok 2011” po zmianach dokonanych zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 406/2011 z dnia 30 listopada 2011 roku polegających na:
 zwiększeniu planu dotacji z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, zgodnie z pismem nr FB.I-4.3111-47/11 z dnia 15 listopada 2011 roku o kwotę 3.396 zł w dz. 852 rozdz. 85203 z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących w Środowiskowym Domu Samopomocy ul. Niepodległości 27 w Lesznie (art. 51c ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej),
 przeniesieniu środków po stronie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 852 rozdz. 85203 i rozdz. 85212 na kwotę 23.085 zł o charakterze porządkującym budżet w planie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lesznie.

6. Załączniki Nr 6 do niniejszej uchwały
Dołącza się do niniejszej uchwały nowe brzmienie Załącznika nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na rok 2011” po zmianach dokonanych zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna:
1) nr 406/2011 z dnia 30 listopada 2011 roku polegających na:
 zwiększeniu planu dotacji z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, zgodnie z pismem nr FB.I-4.3111-459/11 z dnia 14 listopada 2011 roku o kwotę 180.800 zł, tego:
a) w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 40.800 zł z przeznaczeniem dla KM PSP w Lesznie na zakup ubrań specjalnych dla strażaków – kwota 40.000 zł oraz sfinansowanie badań lekarskich dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych – kwota 800 zł,
b) w dz. 851 rozdz. 85156 o kwotę 140.000 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku,
 przeniesieniu środków po stronie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej:
a) w dz. 710 rozdz. 71015 na kwotę 6.000 zł o charakterze porządkującym budżet w planie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Leszna,
b) w dz. 754 rozdz. 75411 na kwotę 29.180 zł o charakterze porządkującym budżet w planie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie,
2) nr 425/2011 z dnia 14 grudnia 2011 roku polegających na przeniesieniu środków po stronie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 710 rozdz. 71015 na kwotę 1.541 zł o charakterze porządkującym budżet w planie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Leszna.

7. Załączniki Nr 7 do niniejszej uchwały
Dołącza się do niniejszej uchwały nowe brzmienie Załącznika nr 5 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone gminie na rok 2011” po zmianach dokonanych niniejszą uchwałą polegających na:
 zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 70.870 zł z tytułu zwrotu dotacji za dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli dotowanych przez Miasto Leszno od gmin, z którymi Miasto podpisało porozumienia w sprawie zwrotu dotacji,
 zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90013 o kwotę 15.548 zł z tytułu dotacji od ościennych gmin, dla których Miasto Leszno prowadzi schronisko dla bezdomnych zwierząt.8. Załączniki Nr 8 do niniejszej uchwały
Dołącza się do niniejszej uchwały nowe brzmienie Załącznika nr 6 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone powiatowi na rok 2011” po zmianach dokonanych niniejszą uchwałą polegających na zwiększeniu w dz. 854 rozdz. 85406 o kwotę 167 zł z tytułu dotacji od Powiatu Leszczyńskiego w związku z objęciem pomocą psychologiczno-pedagogiczną dzieci i młodzieży niesłyszącej i słabosłyszącej, niewidzącej i słabowidzącej oraz dzieci z autyzmem z terenu Powiatu Leszczyńskiego i uczęszczający do szkół, dla których Powiat Leszczyński jest organem prowadzącym.

9. Załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 8 „Wydatki majątkowe w 2011 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany dotyczą:
 zmianie kwot wydatków inwestycyjnych,
 zmiany kwot zakupów inwestycyjnych,
 zmniejszeniu kwot dotacji dla samorządowych zakładów budżetowych,
 zwiększeniu wydatków na zakup i objęcie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu o kwotę 200.000 zł,
 zmniejszeniu kwot dotacji na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 1.200.000 zł dot. projektu „Rozwiń skrzydła w biznesie.

10. Załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 8/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne w 2011 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany w ww. załączniku polegają na:
 zmniejszeniu planu wydatków dot. realizacji następujących zadań:
• „Przebudowa drogi krajowej nr 5 w graniach miasta Leszna Trasa P-P” o kwotę 12.379.350 zł,
• „Przebudowa ulic o nawierzchni ulepszonej” o kwotę 100.000 zł
 zwiększeniu planu wydatków dot. realizacji następujących zadań:
• „Budowa sieci kanalizacji deszczowej” o kwotę 118.000 zł,
• „Budowa nowych nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej” o kwotę 100.000 zł,
 zwiększeniu planu wydatków na zadaniu pn.: „Budowa wschodniego kolektora deszczowego” o kwotę 36.000 zł z jednoczesnym przeniesieniem ww. zadania z zadań jednorocznych do zadań wieloletnich.

11. Załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 8/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne w 2011 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany dotyczą:
 zwiększeniu planu wydatków dot. realizacji następujących zadań:
• „Komitety Inicjatyw Gospodarczych” o kwotę 85.000 zł,
• „Modernizacja nieruchomości Urzędu Miasta” o kwotę 17.500 zł,
 zmniejszeniu planu wydatków dot. realizacji następujących zadań:
• „Budowa ulicy Grzybowej łączącej ul. Kąkolewską z ul. Osiecką” o kwotę 278.000 zł,
 zmianie źródeł finansowania zadań inwestycyjnych.

12. Załącznik Nr 12 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 8/3 „Zakupy inwestycyjne w 2011 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Wprowadza się następujące zmiany:
 dz. 600 rozdz. 60016 dla Urzędu Miasta:
• zmniejszenie poz. „spłata zobowiązań za zakup 23 parkomatów w 2009 roku” o kwotę 80.000 zł,
 dz. 750 rozdz. 75023 dla Urzędu Miasta:
• wprowadzenie poz. „pokrycie kosztów zakupu środków trwałych zakupionych przez MPEC Sp. z o.o. dot. telewizji kablowej” w kwocie 20.000 zł,
• wprowadzenie poz. „zakup oprogramowania do obsługi zaangażowania środków budżetowych” w kwocie 38.130 zł,
 dz. 801 rozdz. 80101 dla Szkół Podstawowych:
• zmniejszenie poz. „zakup 2 tablic interaktywnych” o kwotę 13.000 zł.
 dz. 926 rozdz. 92605 dla Urzędu Miasta:
• wprowadzenie poz. „zakup sztandaru” w kwocie 9.700 zł.
Dokonuje się aktualizacji ww. załącznika po zmianach dokonanych zarządzeniem nr 425/2011 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 14 grudnia 2011 roku polegających na zwiększeniu w dz. 754 rozdz. 75416 o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu.

13. Załącznik Nr 13 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 8/4 „Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne w 2011 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany dotyczą zmniejszenia dotacji dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w następujący sposób:
• zmniejszenie poz. „przebudowa i modernizacja stadionu im. Alfreda Smoczyka” o kwotę 1.000.000 zł,
• zmniejszenie poz. „system monitoringu na stadionie im. A. Smoczyka” o kwotę 130.000 zł.

14. Załącznik Nr 14 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 9 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2011 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany związane są z:
 zwiększeniem dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 2.134 zł,
 zwiększeniem dotacji dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 800 zł,
 zmniejszeniem dotacji z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładów budżetowych o kwotę 1.130.000 zł,
 zwiększeniem dotacji podmiotowej z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 1.079.051 zł,
 zmniejszeniem dotacji celowych udzielanych w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego o kwotę 2.600 zł,
 zmniejszeniem dotacji na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 1.200.000 zł.
Dokonuje się również aktualizacji załącznika po zmianach dokonanych zarządzeniem nr 425/2011 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 14 grudnia 2011 roku polegających na zmianach pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej na kwotę 48.273 zł w dz. 852 rozdz. 85201, rozdz. 85204 i rozdz. 85295.

15. Załącznik Nr 15 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 10 „Zestawienie planu dochodów rachunków jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2011 roku” do uchwały budżetowej
Zmiany dotyczące dochodów rachunków jednostek oświatowych polegają na:
 zwiększeniu dochodów i wydatków w wysokości 1.704 zł z tytułu wpłaty na rzecz Przedszkola Miejskiego Nr 20 odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA (dz. 801, rozdz. 80104),
 zwiększeniu dochodów i wydatków w wysokości 1.801 zł z tytułu wpłaty darowizn na rzecz Gimnazjum Nr 7 oraz Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 9 (dz. 801 rozdz. 80103 i rozdz. 80110),
 przeniesieniu planu dochodów i wydatków z rozdz. 80101 do rozdz. 80103 na kwotę 2.100 zł.

16. Załącznik nr 16 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 11 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2011 roku” do uchwały budżetowej
Zmiany dotyczą następujących zakładów budżetowych:
 Miejskiego Zakładu Zieleni poprzez zwiększenie poz. „przychody własne” oraz „pozostałe koszty bieżące” o kwotę 100.000 zł,
 Miejskiego Ośrodka Sporu i Rekreacji poprzez zwiększenie poz. „wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń” o kwotę 3.900 zł oraz zmniejszenie poz. „pozostałe koszty bieżące” o kwotę 3.900 zł. Ww. dotyczą wykonania uchwały Nr XI/168/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 października 2011 roku w sprawie zwiększenia wynagrodzenia pracownikom jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Leszna w roku 2011 w grupie o najniższym uposażeniu) oraz zmniejszenie poz. „dotacje na inwestycje” i poz. „koszty inwestycyjne” o kwotę 1.130.000 zł.

17. Załącznik nr 17 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 11/1 „Zakres dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych w 2011 roku” do uchwały budżetowej
Zmiany w ww. załączniku wynikają ze zrealizowanych i przewidywanych do końca roku 2011 sprzedaży lokali mieszkalnych gminy i w związku z tym zmienia się powierzchnia lokali gminnych stanowiących własność Miasta dla których stawki czynszu ustala Prezydent (z planowanej 117.575 m2 do 117.545 m2).

18. Załącznik Nr 18 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 13 „Wydatki na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2011 roku” do uchwały budżetowej
Zmiany w ww. załączniku polegają na:
 zmniejszeniu planu wydatków dot. realizacji następujących projektów:
• „Przebudowa drogi krajowej nr 5 w Lesznie w granicach miasta Leszna Trasa P-P” o kwotę 12.379.350 zł,
• „Promocja produktów turystycznych Leszna i południowo-zachodniej Wielkopolski” o kwotę 123.292 zł,
• „Zapewnijmy dzieciom lepszy start” o kwotę 257.433 zł,
• „Zapewnijmy dzieciom lepszy start” o kwotę 15.200 zł,
• „Odpowiedzialni, aktywni, Pewni i Efektywni Poprzez Dialog Wielokulturowy” o kwotę 51.308 zł,
• „Legendy i bajki: Most do mojego Europejskiego Świata” o kwotę 66.897 zł,
• „Muzyka jako europejski język komunikacji” o kwotę 44.898 zł,
• „Jeden głos, jedna myśl” o kwotę 14.483 zł,
• „Ponadczasowa kolej w Europie: od parowozu po nowoczesną TGV” o kwotę 54.396 zł,
• „Celebrowanie świąt w różnych kulturach” o kwotę 4.477 zł,
• wizyty przygotowawczej w ramach programu dofinansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję programu „Uczenie się przez całe życie” – COMENIUS o kwotę 533 zł,
• „Utworzenie sieci firm w sektorze budownictwa (…)” o kwotę 311.373 zł,
• „Rozwiń skrzydła w biznesie” o kwotę 100.241 zł
 zwiększeniu planu wydatków dot. realizacji projektu „Pomoc dla każdego” o kwotę 2.089 zł (środki Funduszu Pracy).

19. Załącznik Nr 19 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 14 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu w 2011 roku” do uchwały budżetowej
Zmiany w ww. załączniku polegają na zmianie wysokości finansowania realizowanych zadań w postaci przychodów z emisji obligacji komunalnych.


Opracował:
Wydział BudżetuPliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Hanna Smekta??a
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2012-01-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-01-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.