Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XV/209/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie bud??etu Miasta Leszna na rok 2012

Uchwa??a Nr XV/209/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie bud??etu Miasta Leszna na rok 2012

Numer uchwa??y: 209
Numer sesji: 15
Rok: 2011


Uchwała Nr XV/209/2011
Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 grudnia 2011 roku
w sprawie budżetu Miasta Leszna na rok 2012


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i ”d” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „c” i ”d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami), Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:


§ 1

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 296.890.682 zł jak w załączniku nr 1 do uchwały, w tym:
1) dochody miasta w wysokości 181.406.414 zł,
2) dochody powiatu w wysokości 115.484.268 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 255.265.722 zł i dochody majątkowe w kwocie 41.624.960 zł.

3. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:
1) dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 16.127.514 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały,
2) dotacje na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej w kwocie 8.153.027 zł, jak w załączniku nr 4 do uchwały,
3) dotacje na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia
z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 590.000 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały,
4) dotacje na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia
z organami administracji rządowej w kwocie 3.000 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,
5) dotacje na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia
z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.449.594 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,
6) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 31.165.760 zł.§ 2

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 300.702.382 zł, jak w załączniku nr 2 do uchwały, w tym:
1) wydatki miasta w wysokości 176.897.713 zł,
2) wydatki powiatu w wysokości 123.804.669 zł.

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
1) wydatki bieżące kwotę 242.917.527 zł,
2) wydatki majątkowe kwotę 57.784.855 zł,
jak w załączniku nr 2 i 8 do uchwały.

3. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 16.127.514 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały,
2) wydatki na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej i innych zleconych na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 8.153.027 zł, jak w załączniku nr 4 do uchwały,
3) wydatki na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 590.000 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały,
4) wydatki na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie 3.000 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,
5) wydatki na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.449.594 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,
6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w kwocie 39.569.204 zł oraz wydatki nieobjęte umową (nieujęte w budżecie projektu) poniesione ze środków własnych w kwocie 107.115 zł, jak w załączniku nr 13 do uchwały.

§ 3

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2012 roku w kwocie 33.785.719 zł, z tego:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 15.212.243 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 18.573.476 zł,
jak w załączniku nr 9 do uchwały.

§ 4

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 3.811.700 zł. Źródłem pokrycia deficytu są przychody z emisji obligacji komunalnych i pożyczki.

§ 5

1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 14.236.800 zł, z tego:
1) z emisji obligacji komunalnych w wysokości 14.000.000 zł,
2) z pożyczki w wysokości 236.800 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 10.425.100 zł z przeznaczeniem na:
1) wykup obligacji w wysokości 10.000.000 zł,
2) spłatę pożyczki w wysokości 425.100 zł.

3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu, o których mowa w ust. 1 i 2 zawiera załącznik nr 14 do uchwały.

§ 6

Określa się plan dochodów rachunków jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych, jak w załączniku nr 10 do uchwały.

§ 7

1. Określa się plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, jak w załączniku nr 11 do uchwały.

2. Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych określa załącznik nr 11/1 do uchwały.

3. Kwoty dotacji dla samorządowych zakładów budżetowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne określa załącznik nr 8/4 do uchwały.

§ 8

Tworzy się rezerwy:
1) ogólna w kwocie 352.562 zł,
2) celowe w kwocie 1.637.634 zł, z tego:
 na podwyżki płac i pochodne pracowników oświaty w kwocie 987.634 zł,
 na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego 550.000 zł,
 na udział Miasta w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych w kwocie 100.000 zł.

§ 9

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 17.236.800 zł, w tym na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 3.000.000 zł,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 3.811.700 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych i zaciągniętej pożyczki w kwocie 10.425.100 zł.

§ 10

Upoważnia się Prezydenta Miasta Leszna do:
1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu do wysokości 3.000.000 zł,
2) zaciągania pożyczki oraz emisji obligacji komunalnych do wysokości 14.236.800 zł,
3) dokonywania zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami
w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i uposażenia,
4) dokonywania zmian zaplanowanych zadań w zakresie wydatków majątkowych w danym dziale do wysokości 20% planowanych nakładów na poszczególne zadania na kwotę nie większą niż 1.000.000 zł,
5) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach,
niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
6) przekazania uprawnień kierownikom jednostkom organizacyjnym Miasta Leszna do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
7) przekazania uprawnień dyrektorom zakładów budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym, pod warunkiem, że nie spowoduje to zmniejszenia wpłat do budżetu ani zwiększenia dotacji z budżetu w ciągu roku budżetowego. Upoważnienie nie dotyczy zmian w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych.

§ 11

Określa się sumę 5.000.000 zł, do której Prezydent Miasta może w roku budżetowym samodzielnie zaciągnąć zobowiązania.

§ 12

Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonego poręczenia w kwocie 209.179 zł.

§ 13

1. Wpływy z opłaty produktowej w kwocie 30.000 zł przeznacza się na wydatki związane z finansowaniem działań w zakresie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, edukacji ekologicznej dotyczącej selektywnego zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych w kwocie 30.000 zł, jak w załączniku nr 1 2 do uchwały.
2. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.300.000 zł przeznacza się na realizację „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” w kwocie 200.000 zł oraz na realizację „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” w kwocie 1.100.000 zł, jak w załączniku nr 7 do uchwały.
3. Wpływy środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 286.750 zł przeznacza się na wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 486.750 zł, jak w załączniku nr 12 do uchwały.


§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


§ 15

Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna


Tadeusz Pawlaczyk


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Hanna Smekta??a
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2012-01-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-01-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.