Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XIII/201/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi Pana Ryszarda Cieleckiego z dnia 24.10.2011 roku

Uchwa??a Nr XIII/201/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi Pana Ryszarda Cieleckiego z dnia 24.10.2011 roku

Numer uchwa??y: 201
Numer sesji: 13
Rok: 2011
Uchwała Nr XIII/201/2011

Rady Miejskiej Leszna
z dnia 29 listopada 2011 roku

w sprawie: rozpatrzenia skargi Pana Ryszarda Cieleckiego z dnia 24.10.2011 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami, ostatnia zmiana Dz. U. z 2011r. Nr 217, poz.1281 ) oraz art. 229 pkt 3 i art. 237 §1 i § 3 kodeksu podstępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), po rozpatrzeniu skargi Ryszarda Cieleckiego Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:


§1. Skargę Pana Ryszarda Cieleckiego na działalność Prezydenta Miasta Leszna
uznać za bezzasadną


§2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej Leszna do zawiadomienia
skarżącego o sposobie załatwienia skargi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz PAWLACZYK


Uzasadnienie do uchwały Nr XIII/201/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Ryszarda Cieleckiego z dnia 24.10.2011 roku

W dniu 25 października 2011r. do Rady Miejskiej Leszna Komisji Praworządności wpłynęła skarga Pana Ryszarda Cieleckiego na czynności Prezydenta Miasta Leszna. Skarżący zarzuca Panu Prezydentowi nieudzielenie odpowiedzi na pisma: z dnia 24 .05.2010r., z dnia 16 lutego 2011r., z dnia 7 marca 2011r., z dnia 7 marca 2011r., z dnia 21 marca 2011r.
Po przeanalizowaniu zebranego materiału ustalono, że:

adresatem pisma skarżącego z dnia 16 lutego 2011r. był Komornik Sądowy, zatem Prezydent Miasta Leszna nie był zobowiązany do udzielenia na nie odpowiedzi.
Nie jest prawdą, że Pan Cielecki nie otrzymał odpowiedzi na pismo z dnia 7 marca 2011r. dotyczące przeprowadzenia wywiadu środowiskowego (złożone w Urzędzie 8 marca 2011r.). Odpowiedzi udzielił bowiem Pan Prezydent pismem z dnia 25 marca 2011 r., nadanym 30 marca 2011r. Pismo było awizowane, jednakże zainteresowany nie dokonał jego odbioru, zatem w świetle art. 44 k.p.a. jest ono skutecznie doręczone.
Pismo z dnia 7 marca 2011r. oraz pismo z dnia 21 marca 2011r., w którym skarżący zwraca się o podpisanie wniosku o zawieszenie postępowań egzekucyjnych nie dotyczyło sprawy administracyjnej. Egzekucja została bowiem wszczęta w celu wyegzekwowania należnych Miastu Leszno kosztów sądowych zasądzonych prawomocnymi wyrokami w sprawach cywilnych. Zatem Prezydent nie był zobowiązany do zastosowania w tym zakresie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, a tym samym nie był związany terminami z tegoż kodeksu wynikającymi. Należy zauważyć, że brak odpowiedzi pisemnej, w sprawie nie podlegającej przepisom k.p.a. nie stanowi naruszenia prawa, tym bardziej, że skarżący w trakcie kilku wizyt u Prezydenta otrzymał negatywne odpowiedzi ustne – fakt ten potwierdza sam Pana Cielecki, w swoim kolejnym piśmie z dnia 21 marca 2011r.
Przedmiotem pisma skarżącego z dnia 21 marca 2011r. jest również zawieszenie (wstrzymanie) egzekucji kosztów sądowych, zasądzonych prawomocnymi wyrokami w sprawach cywilnych. Zatem także w tym przypadku, nie było obowiązku stosowania k.p.a. Jednocześnie Pan R. Cielecki w piśmie z dnia 21.11.2011, podpisanym przez Prezydenta Miasta Leszna roku otrzymał szczegółowe informacje dotyczące procedury ubiegania się o częściowe umorzenie lub rozłożenie na raty należności cywilnoprawnych przypadających Miastu Leszno lub jego jednostkom.
Zarzuty o niewłaściwym zatrudnieniu zewnętrznej kancelarii adwokackiej w celu obsługi spraw związanych z pozwami wytaczanymi przez Pana R. Cieleckiego nie znajdują uzasadnienia. R. Cielecki wytoczył przeciwko pracownikom MOPR 43 sprawy przed sądami. Aby należycie przygotować się do uczestnictwa w procesach konieczne było zatrudnienie dodatkowego prawnika, gdyż pracujący w Urzędzie Miasta Leszna radcy, z uwagi na wielość zadań, nie byliby w stanie podjąć się dodatkowego wysiłku związanego z obsługą ponad 40 nowych postępowań sądowych. Zatrudniona dodatkowo kancelaria prawna wywiązuje się ze swoich zadań prawidłowo – rozstrzygnięcia zapadające w sądzie są korzystne dla Miasta.


Opracowała:
Komisja Praworządności
i Porządku Publicznego

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Ryszard Hayn -KPiPP
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2011-12-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-12-06
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.