Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XIII/200/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej ?? Organizatora Pieczy Zast?pczej.

Uchwa??a Nr XIII/200/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej ?? Organizatora Pieczy Zast?pczej.

Numer uchwa??y: 200
Numer sesji: 13
Rok: 2011Uchwała Nr XIII/200/2011
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 29 listopada 2011 roku

w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej – Organizatora Pieczy Zastępczej.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h) i 40 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 12 ust.1, 2 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:


§ 1

Tworzy się gminną jednostkę organizacyjną Miasta Leszna pod nazwą Organizator Pieczy Zastępczej.

§ 2

Organizator Pieczy Zastępczej jest jednostką budżetową Miasta Leszna z siedzibą w Lesznie przy ul. Jana Matejki .§ 3

1. Organizatorowi Pieczy Zastępczej przekazuje się mienie zlikwidowanego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Lesznie.
2. Organizator Pieczy Zastępczej przejmuje należności i zobowiązania zlikwidowanego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Lesznie.


§ 4

Strukturę organizacyjną Organizatora Pieczy Zastępczej określa Statut stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XIII/200/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 listopada 2011 roku
w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej – Organizatora Pieczy Zastępczej.

Zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dniem 01 stycznie 2012r. likwidacji ulega Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy w Lesznie.
Prezydent Miasta Leszna w terminie do dnia 31 grudnia 2011r. zobowiązany jest wyznaczyć Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej.
Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej ma realizować zadania związane z pozyskiwaniem, przygotowaniem i wsparciem rodzin zastępczych zawodowych i niezawodowych. Zadania związane z procedurą adopcyjną zostają przejęte przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego.
W związku z 35 letnim doświadczeniem Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego w Lesznie oraz z posiadaniem wysoko wykwalifikowanej kadry przygotowanej do realizacji zadań Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej Prezydent Miasta Leszna wnosi do Rady Miejskiej Leszna o przyjęcie niniejszego projektu uchwały.Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Grzegorz Rusiecki
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2011-12-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-12-06
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.