Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » UCHWA?A NR XIII/198/2011 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ??Gronowa? w Lesznie

UCHWA?A NR XIII/198/2011 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ??Gronowa? w Lesznie

Numer uchwa??y: 198
Numer sesji: 13
Rok: 2011

UCHWAŁA NR XIII/198/2011
RADY MIEJSKIEJ LESZNA

z dnia 29 listopada 2011 roku


w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie „Gronowa” w Lesznie


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r.
Nr 52, poz. 420, Nr. 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492,
z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635,
z 2007 r. Nr 127, poz. 880 oraz z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220,
poz. 1413, z 2010 r. Nr 24 poz. 124, Nr 75 poz. 474, Nr 106 poz. 675, Nr 119 poz. 804)
Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:


Rozdział 1
Przepisy ogólne


§1. 1. W związku z uchwałą Nr XXIV/269/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie „Gronowa” w Lesznie oraz zgodnie ze zmieniającą w/w uchwałę uchwałą Nr XXXVI/428/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 października 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/269/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie „Gronowa” w Lesznie oraz po stwierdzeniu zgodności poniższych ustaleń z uchwaloną zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Leszna, uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie „Gronowa” w Lesznie.
2. Integralnymi częściami uchwały są:
1) rysunek planu zatytułowany „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie „Gronowa” w Lesznie” opracowany w skali 1: 1000, na którym określone zostały granice obszaru objętego opracowaniem planu, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały;
2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu, stanowiące załącznik nr 2 do uchwały;
3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiące załącznik
nr 3 do uchwały.

§2. Ilekroć w uchwale mowa o:
1. szerokości działki budowlanej – należy przez to rozumieć szerokość frontową działki budowlanej mierzoną od strony drogi, nie określa się szerokości frontowej dla działek budowlanych, które mają zapewniony dostęp do drogi publicznej za pomocą sięgaczy;
2. obowiązującej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, w której musi być umieszczone co najmniej 60% długości ściany frontowej projektowanego budynku, za wyjątkiem takich elementów architektonicznych budynku jak: balkon, wykusz, schody, taras, gzyms, okap dachu, rynna, wiatrołap oraz innych detali wystroju architektonicznego budynku wysuniętych poza tę linię nie więcej niż 2,0 m, przy czym linia ta odnosi się do budynków wynikających z przeznaczenia terenu, a nie dotyczy obiektów towarzyszących lub uzupełniających podstawową funkcję, a w szczególności: budynków gospodarczych, budynków garażowych oraz towarzyszących budynków usługowych, dla których należy tę linię rozumieć jako nieprzekraczalną linię zabudowy;
3. nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, w której może być umieszczona ściana frontowa projektowanego budynku bez prawa jej przekraczania w kierunku linii rozgraniczającej, za wyjątkiem takich elementów architektonicznych, jak: balkon, wykusz, schody, taras, gzyms, okap dachu, rynna, wiatrołap oraz innych detali wystroju architektonicznego;
4. dachu płaskim – należy przez to rozumieć, dach o kącie nachylenia połaci dachowych nie przekraczającym 10º;
5. wysokości budynku – należy przez to rozumieć wysokość budynku lub jego części, służącą do określenia maksymalnego, pionowego wymiaru budynku, liczoną od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku do najwyżej położonej krawędzi dachu (kalenicy), punktu lub płaszczyzny.

§3. Ustaleniami planu na rysunku planu są:
1. granica obszaru objętego planem;
2. linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
3. obowiązujące linie zabudowy;
4. nieprzekraczalne linie zabudowy;
5. przeznaczenie terenu;
6. pasy zieleni izolacyjnej;
7. kierunki rozwoju dróg rowerowych.
8. zieleń urządzona na terenach o innym przeznaczeniu;
9. istniejące szpalery drzew do zachowania i uzupełnienia.

§4. Określa się następujące przeznaczenie terenów:
1. MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2. MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;
3. MNu – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem towarzyszących usług;
4. MN/U – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług;
5. MW/U – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z towarzyszącymi usługami;
6. U – tereny zabudowy usługowej;
7. Uo – tereny usług oświaty;
8. UK – tereny usług sakralnych;
9. US/ZP – tereny usług sportu i rekreacji w zieleni urządzonej;
10. ZP – tereny zieleni urządzonej;
11. ZI – tereny zieleni izolacyjnej;
12. E – tereny infrastruktury technicznej miasta w zakresie elektroenergetyki;
13. G – tereny infrastruktury technicznej miasta w zakresie gazownictwa;
14. KDz – tereny dróg publicznych - zbiorczych;
15. KDl – tereny dróg publicznych - lokalnych;
16. KDd – tereny dróg publicznych - dojazdowych;
17. KDw – tereny dróg wewnętrznych;
18. KDx – tereny publicznych ciągów pieszych.

§5. Na rysunku planu oznaczono granice terenów zamkniętych oznaczonych symbolem Tz.

§6. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1. zabudowę należy lokalizować zgodnie z obowiązującymi i nieprzekraczalnymi liniami zabudowy określonymi na rysunku planu, a ponadto odległości zabudowy od terenów zamkniętych powinny uwzględniać przepisy odrębne;
2. dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN) dopuszcza się zachowanie istniejących obiektów i lokali usługowych, z prawem rozbudowy;
3. zezwala się na lokalizację jednokondygnacyjnych nowych obiektów infrastruktury technicznej o wysokości nie wyższej niż 4,0 m poza nieprzekraczalnymi liniami zabudowy;
4. dla obiektów będących inwestycjami celu publicznego z zakresu łączności publicznej dopuszcza się przekroczenie wysokości, o której mowa w §6 ust. 3;
5. plan przewiduje realizację przestrzeni publicznych jako przestrzeni o charakterze reprezentacyjnym z niezbędnymi urządzeniami i wyposażeniem, w tym małej architektury;
6. dla istniejących budynków o dachach posiadających geometrię inną niż wskazana
w ustaleniach planu – dopuszcza się ich zachowanie przy rozbudowie głównej bryły budynku;
7. na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem towarzyszących usług (MNu) oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług (MN/U), dopuszcza się lokalizację budynków usługowych w granicy działki budowlanej;
8. na terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z towarzyszącymi usługami (MW/U) dopuszcza się lokalizację budynków mieszkalnych, usługowych i mieszkalno-usługowych w granicy działki budowlanej;
9. budynki mieszkalne jednorodzinne w zabudowie bliźniaczej i szeregowej oraz budynki mieszkalne wielorodzinne, usługowe i mieszkalno-usługowe realizowane na różnych działkach budowlanych we wspólnej granicy, winny mieć jednakowe parametry zabudowy (wysokość górnej krawędzi elewacji, kształt i wysokość dachów);
10. zezwala się na lokalizację budynków garażowych i gospodarczych przy granicy działek budowlanych;
11. budynki garażowe i gospodarcze realizowane na różnych działkach przy ich wspólnych granicach winny mieć jednakowe parametry zabudowy (wysokość górnej krawędzi elewacji, kształt i wysokość dachów);
12. na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN) ustala się ograniczenie łącznej powierzchni budynków gospodarczych i garażowych do 100,0 m2;
13. dla budynków mieszkalnych, dla których w Rozdziale II ustala się stosowanie dachów dwuspadowych lub wielospadowych, dopuszcza się ich realizację jako dachy pochyłe mansardowe o kącie nachylenia połaci dachowych od 20° - 70°;
14. zakazuje realizacji atrap dachowych nie związanych z konstrukcją dachu za wyjątkiem nadbudowy attyki w przypadku dachów płaskich;
15. dla budynków i części budynków zlokalizowanych poza obowiązującymi i nieprzekraczalnymi liniami zabudowy oznaczonymi na rysunku planu ustala się zakaz ich rozbudowy i nadbudowy, z dopuszczeniem przebudowy i remontu;
16. dopuszcza się lokalizację tablic reklamowych o powierzchni:
1) do 1,0 m2 na jednej działce budowlanej, z zastrzeżeniem §6 ust. 16 pkt 2,
2) do 10,0 m2 na jednej działce budowlanej, dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem U;
17. zakazuje się lokalizacji garaży blaszanych, obiektów i budynków tymczasowych, z wyjątkiem obiektów zaplecza budów na czas ich realizacji;
18. od strony dróg publicznych ustala się zakaz realizacji ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych.

§7. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1. w zakresie ochrony przed hałasem:
1) dla terenów objętych opracowaniem planu należy zachować następujące dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku wynikające z przepisów odrębnych:
a) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN) jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
b) dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW) jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego,
c) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem towarzyszących usług (MNu), terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług (MN/U) oraz terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z towarzyszącymi usługami (MW/U) jak dla terenów mieszkaniowo-usługowych,
d) dla terenów usług oświaty (Uo) jak dla terenów zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży,
e) dla terenów usług sportu i rekreacji w zieleni urządzonej (US/ZP) jak dla terenów rekreacyjno-wypoczynkowych;
2) w przypadku wystąpienia przekroczenia akustycznych standardów jakości środowiska na terenach wymagających ochrony akustycznej (MN, MW, MNu, MN/U, MW/U, Uo, US/ZP) należy zastosować środki techniczne, technologiczne lub organizacyjne zmniejszające poziom hałasu, co najmniej do poziomów dopuszczalnych;
3) wszelkie oddziaływania z terenów zabudowy usługowej (U) nie mogą powodować przekroczenia standardów jakości środowiska, w szczególności w zakresie hałasu, określonych przepisami odrębnymi poza teren, do którego inwestor posiada tytuł prawny;
2. dla ochrony przed zanieczyszczeniem powietrza oraz ponadnormatywnym oddziaływaniem akustycznym linii kolejowej na terenach oznaczonych symbolami 105MN, 115MN, 116MN, 117MN, 118MW, 121MN/U ustala się obowiązek realizacji pasa zieleni izolacyjnej o szerokości min. 8,0 m zgodnie z rysunkiem planu;
3. gospodarka odpadami, zgodnie z planem gospodarki odpadami dla miasta Leszna;
4. zbędne masy ziemne powstające w czasie realizacji inwestycji należy zagospodarować zgodnie z przepisami odrębnymi;
5. zakazuje się prowadzenia działalności w zakresie: unieszkodliwiania, składowania, magazynowania i odzysku odpadów;
6. w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną:
1) energię cieplną należy pozyskiwać przy zastosowaniu paliw, w szczególności charakteryzujących się niskimi wskaźnikami emisji,
2) dopuszcza się stosowanie ogrzewania gazowego oraz systemy wykorzystujące źródła czystej energii, w szczególności takiej jak: pompy cieplne, kolektory słoneczne, energię elektryczną;
7. działalność usługowa lub produkcyjna nie może powodować przekroczenia standardów jakości środowiska, w szczególności w zakresie hałasu, wibracji, zanieczyszczeń pyłowych i gazowych wprowadzanych do powietrza oraz promieniowania elektromagnetycznego poza granicami terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny oraz nie może negatywnie oddziaływać na jakość wód podziemnych także w granicach terenu inwestycji;
8. należy w maksymalnym stopniu zachować lub w razie potrzeby zastępować istniejące wartościowe zadrzewienia, w szczególności w obrębie alei i szpalerów drzew w pasach drogowych;
9. na rysunku planu przedstawiono graficznie zieleń urządzoną na terenach o innym przeznaczeniu, dla której ustala się zachowanie i uzupełnienie istniejącej zieleni.

§8. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
1. na wniosek Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków obszar planu obejmuje się strefą „W” ochrony archeologicznej; przedmiotem ochrony w archeologicznej strefie ochrony konserwatorskiej „W” są znajdujące się w niej ruchome i nieruchome zabytki archeologiczne; wszelkie zamierzenia inwestycyjne na tym obszarze powinny być uzgodnione z konserwatorem zabytków, który określi warunki dopuszczające do realizacji inwestycji w zakresie ochrony zabytków archeologicznych;
2. na rysunku planu oznaczono obiekty budowlane wpisane do ewidencji zabytków objęte ochroną konserwatorską zlokalizowane:
1) przy ulicy Gronowskiej pod numerami: 27, 31, 33 (dom i budynek gospodarczy), 37, 41 (dom, budynek gospodarczy), 43, 53, 77, 79, 82, 84a, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 95, 98,
2) przy ulicy Myśliwskiej pod numerami: 1, 2, 29;
3. dla obiektów ujętych w ewidencji zabytków zaleca się przestrzeganie następujących zasad:
1) należy dążyć do maksymalnego zachowania charakteru, brył, wystroju elewacji i gabarytów historycznej zabudowy,
2) rozbiórki obiektów ujętych w ewidencji zabytków powinny być uzasadnione potwierdzonym złym stanem technicznym,
3) zaleca się dążenie do odtworzenia w podobnej bryle obiektu poddanego rozbiórce.

§9. Ustalenia dotyczące wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:
1. zasady kształtowania przestrzeni dróg publicznych (stanowiących przestrzenie publiczne) określono w §77;
2. w przestrzeniach publicznych ulic mogą być lokalizowane tablice reklamowe oraz słupy ogłoszeniowe o ujednoliconej architekturze;

§10. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1. szczegółowe parametry zabudowy, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy, określono w Rozdziale 2 oraz na rysunku planu;
2. na obszarze planu zezwala się na wydzielanie działek gruntu w przypadku lokalizacji dróg i urządzeń infrastruktury technicznej, stosownie do ustaleń §14 ust. 4;
3. sposób podziału na działki budowlane określono na rysunku planu i w ustaleniach szczegółowych w Rozdziale 2, z zastrzeżeniem §10 ust. 4;
4. dopuszcza się łączenie działek gruntu, w szczególności gdy istniejąca lub projektowana działka budowlana składa się z kilku działek gruntu, pod warunkiem spełnienia parametrów określonych w Rozdziale 2,
5. dopuszcza się korekty granic ustalonych i projektowanych działek budowlanych nie pokrywających się z liniami rozgraniczającymi, mające na celu poprawę ich funkcjonalności (dostęp komunikacyjny, poprawa kształtu działek budowlanych, zapewnienie właściwych warunków usytuowania istniejących budynków), pod warunkiem spełnienia parametrów określonych w Rozdziale 2;
6. należy uwzględnić konieczność zapewnienia właściwych warunków ochrony przeciwpożarowej, zwłaszcza w zakresie zaopatrzenia w wodę, dojazdu pożarowego, lokalizacji obiektów względem siebie oraz możliwości prowadzenia działań ratowniczych, zgodnie z przepisami odrębnymi.

§11. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych:
1. plan ustala ochronę wód podziemnych ze względu na położenie terenu objętego planem w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 307 „Sandr Leszno”, ustanowionego na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy i regionów wodnych; obowiązują następujące ustalenia:
1) zakaz składowania odpadów niebezpiecznych oraz składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w strefie zasilania Głównego Zbiornika Wód Podziemnych,
2) zakaz lokalizacji obiektów budowlanych, w których prowadzona działalność może spowodować zanieczyszczenie gruntów lub wód,
3) obowiązek stosowania wszelkich zabezpieczeń technicznych dla ochrony środowiska, szczególnie wód podziemnych przy realizacji nowych inwestycji;
2. wszelkie ingerencje w środowisko gruntowo-wodne dla potrzeb lokalizacji obiektów budowlanych i budowli winny być prowadzone w oparciu o wytyczne zawarte w przepisach szczególnych i odrębnych.

§12. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości: podziały działek dochodzące do dróg publicznych należy wytyczać w stosunku do pasa drogowego pod kątem 70 – 90º z dopuszczeniem odstępstwa w miejscach łuków dróg lub na zakończeniach dojazdów; nie zachodzi scalanie rozumieniu przepisów odrębnych.

§13. Ustalenia dotyczące szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:
1. zakazuje się lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2;
2. na terenach zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-usługowej (MN, MNu, MN/U, MW, MW/U) zakazuje się lokalizacji nowych przedsięwzięć w zakresie handlu hurtowego, skupu i składowania surowców wtórnych, obsługi pojazdów (w tym warsztatów samochodowych, lakierni, myjni), piekarni oraz wszelkich obiektów produkcyjnych;
3. na terenach zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-usługowej (MN, MNu, MW, MW/U) oraz na terenach usług oświaty i usług sakralnych (Uo, Uk) zakazuje się lokalizacji nowych przedsięwzięć mogących zawsze znacząco i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz przedsięwzięć infrastrukturalnych zabezpieczających funkcjonowanie miasta;
4. na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług (MN/U), na terenach zabudowy usługowej (U) oraz na terenach usług sportu i rekreacji w zieleni urządzonej (US) zakazuje się lokalizacji nowych przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz przedsięwzięć infrastrukturalnych zabezpieczających funkcjonowanie miasta;
5. na terenie opracowania planu znajduje się linia napowietrzna średniego napięcia SN 15 kV przewidziana do przełożenia; do czasu jej przełożenia należy zachować teren pasa ochronnego o szerokości wynikającej z przepisów odrębnych, a lokalizacja zabudowy w obrębie terenu pasa ochronnego wymaga uzgodnienia z właściwym zarządcą sieci z uwzględnieniem zachowania standardów jakości środowiska określonych w przepisach odrębnych.

§14. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
1. powiązania komunikacyjne z zewnętrznym układem komunikacyjnym miejskim i ponadlokalnym – drogi publiczne: zbiorcze, lokalne i dojazdowe określone na rysunku planu odpowiednio symbolami KDz, KDl i KDd;
2. dla zapewnienia pełnej obsługi komunikacyjnej obszaru ustala się zachowanie istniejących i realizację nowych dróg wewnętrznych;
3. wszystkie tereny w granicach planu będą obsługiwane komunikacyjnie z przyległych dróg publicznych lub wewnętrznych zlokalizowanych w obszarze lub poza obszarem opracowania planu w uzgodnieniu z właściwym zarządcą drogi, o ile nie ustalono inaczej w Rozdziale 2;
4. dla zapewnienia pełnej obsługi komunikacyjnej obszaru zezwala się na realizację innych niż wyznaczone na rysunku planu dróg wewnętrznych, w ramach zagospodarowania terenu, pod warunkiem zachowania minimalnej szerokości 8,0 m
w liniach rozgraniczających oraz zachowanie odległości zabudowy min. 5,0 m od pasa drogowego drogi wewnętrznej;
5. kierunki rozwoju dróg rowerowych określono na rysunku planu;
6. dopuszcza się realizację wiaduktu drogowego nad torami kolejowymi w ciągu ulicy Gronowskiej;
7. w zakresie liczby miejsc postojowych:
1) w obrębie poszczególnych terenów należy zapewnić odpowiednią liczbę miejsc postojowych oraz garażowych zaspokajającą potrzeby w zakresie parkowania i postoju samochodów z uwzględnieniem warunków technicznych określonych w przepisach odrębnych, jednak nie mniej niż:
a) dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych – min. 1 stanowisko dla każdego lokalu mieszkalnego w granicach nieruchomości, do której inwestor posiada tytuł prawny, wliczając miejsca postojowe w garażach,
b) dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych – min. 1,5 stanowiska dla każdego lokalu mieszkalnego, wliczając miejsca postojowe w garażach,
c) dla obiektów i lokali usługowych – min. 1 stanowisko na każde rozpoczęte 50,0 m2 powierzchni użytkowej, z zastrzeżeniem § 14 ust. 7, pkt 1), lit d, g,
d) dla obiektów handlowych – min. 1 stanowisko na każde rozpoczęte 20,0 m2 powierzchni sprzedaży;
e) dla obiektów usług oświaty oraz obiektów usług sportu i rekreacji – min. 1 stanowisko na każde rozpoczęte 100,0 m2 powierzchni użytkowej,
z zastrzeżeniem § 14 ust. 7, pkt 1), lit g,
f) dla obiektów usług sakralnych – min. 1 stanowisko na każde rozpoczęte 200,0 m2 powierzchni użytkowej, z zastrzeżeniem § 14 ust. 7, pkt 1), lit g,
g) powierzchnie użytkowe, o których mowa w § 14 ust. 7, pkt 1), lit c, e, f dotyczą części budynków, dla których realizowana jest podstawowa funkcja,
z wyłączeniem powierzchni magazynowych, garaży, zapleczy i komunikacji wewnętrznej,
2) dopuszcza się lokalizację garaży i parkingów podziemnych;
8. ustala się wykonanie pełnego uzbrojenia w podstawową sieć infrastruktury technicznej oraz podłączenia do niej terenu objętego planem, na warunkach eksploatacji ustalonych z zarządcą sieci;
9. dopuszcza się zachowanie istniejących obiektów infrastruktury technicznej na terenach o innym przeznaczeniu, z dopuszczeniem ich rozbudowy i przebudowy, na warunkach określonych z zarządcą sieci;
10. nowo projektowane sieci i urządzenia uzbrojenia technicznego należy lokalizować na terenie dróg publicznych i wewnętrznych, a w uzasadnionych przypadkach również na terenach o innym przeznaczeniu;
11. należy zapewnić dostęp do urządzeń infrastruktury technicznej, na warunkach uzgodnionych z właściwym zarządcą sieci i urządzeń uzbrojenia technicznego;
12. obsługę poszczególnych terenów w zakresie infrastruktury technicznej należy realizować z sieci zlokalizowanych w przyległych ulicach, w szczególności na zasadach określonych w Rozdziale 2;
13. istniejące sieci uzbrojenia technicznego, kolidujące z zainwestowaniem możliwym do realizacji na podstawie niniejszego planu należy przełożyć; zaleca się docelowo, o ile to możliwe, przełożenie sieci biegnących po terenach niepublicznych na tereny publiczne (pasy drogowe);
14. kierunki budowy i rozbudowy sieci uzbrojenia technicznego należy realizować zgodnie z programami inwestycyjnymi poszczególnych gestorów sieci;
15. zezwala się na lokalizację na obszarze planu sieci i urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z obsługą terenu objętego planem;
16. zaopatrzenie w wodę do celów bytowych, gospodarczych i przeciwpożarowych odbywać się będzie docelowo z istniejącej i projektowanej rozdzielczej sieci wodociągowej, na warunkach uzgodnionych z zarządcą sieci, zgodnie z przepisami odrębnymi;
17. wzdłuż kolektora kanalizacji deszczowej, zlokalizowanego na terenach 39MW/U
i 42ZP:
1) należy zachować strefę techniczną w postaci pasa terenu wolnego od zabudowy i zadrzewienia o szerokości 5 m z każdej strony kolektora, licząc od obrysu kanału,
2) dopuszcza się zmianę szerokości strefy technicznej na etapie projektowania budynku oraz budowę nadwieszanych części budynków na terenach 39MW/U za zgodą dysponenta sieci; wysokości powstałych przejść, prześwitów i przejazdów bramnych określają przepisy odrębne;
18. dla odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków plan ustala:
1) odprowadzanie ścieków komunalnych do istniejącej i projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej, na warunkach określonych z zarządcą sieci, zgodnie z przepisami odrębnymi,
2) odprowadzenie ścieków z obiektów usługowych może nastąpić do sieci kanalizacji sanitarnej po spełnieniu wymogów wynikających z przepisów odrębnych, w tym ewentualnej konieczności podczyszczenia ścieków do odpowiednich parametrów na terenie należącym do inwestora, w uzgodnieniu z właściwym zarządcą tej sieci,
3) zakaz odprowadzania ścieków komunalnych do zbiorników bezodpływowych oraz do przydomowych oczyszczalni ścieków;
19. ustala się odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej, w razie braku możliwości przyłączenia do sieci dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych na własny teren nieutwardzony, do dołów chłonnych lub zbiorników retencyjnych, z uwzględnieniem przepisów odrębnych; gospodarkę wodami deszczowymi należy prowadzić zgodnie
z opracowanym i zatwierdzonym „Programem zagospodarowania wód opadowych
i rozwoju kanalizacji deszczowej dla miasta Leszna”;
20. odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych z terenów komunikacji kołowej, placów manewrowych i innych terenów określonych obowiązującymi przepisami może nastąpić do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej lub do gruntu po spełnieniu wymogów wynikających z przepisów odrębnych, w tym ewentualnej konieczności podczyszczenia ścieków do odpowiednich parametrów, w uzgodnieniu z właściwym zarządcą tej sieci;
21. dla zaopatrzenia w energię elektryczną plan ustala powiązanie terenu objętego planem z systemem zasilania poprzez rozbudowę istniejących linii napowietrznych (preferowana przebudowa na linie kablowe podziemne) lub kablowych średniego i niskiego napięcia oraz stacji transformatorowych;
22. dla zaopatrzenia w energię cieplną ustala się powiązanie terenu objętego planem z miejskim systemem sieci cieplnej lub wykorzystanie indywidualnych sposobów ogrzewania, z zastrzeżeniem §7 ust. 6;
23. dla zaopatrzenia w gaz plan ustala powiązanie terenu objętego planem z istniejącym i projektowanym układem sieci gazowej, w tym adaptację, rozbudowę, wymianę, modernizację istniejącej sieci gazowej;
24. ustala się lokalizację urządzeń i obiektów infrastruktury telekomunikacyjnej zgodnie
z przepisami odrębnymi;
25. w przypadku konieczności naruszenia systemu melioracyjnego należy zastosować rozwiązanie zastępcze zgodnie z przepisami odrębnymi.

§15. Ustalenia dotyczące sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania i użytkowania terenów – nie ustala się.

§16. Granice obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości, granice obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, granice obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji, granice terenów pod budowę wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, granice terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez masowych, granice pomników zagłady oraz ich stref ochronnych, a także ograniczenia dotyczące prowadzenia na ich terenie działalności gospodarczej – nie występują, w związku z czym nie określa się ich przebiegu i lokalizacji.


Rozdział 2
Ustalenia szczegółowe

§17. Ustalenia dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1ZI, 2ZI:
1. przeznaczenie terenu – tereny zieleni izolacyjnej;
2. zasady podziału nieruchomości – podział zgodnie z liniami rozgraniczającymi teren wskazanymi na rysunku planu;
3. warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:
1) dopuszczalne obiekty towarzyszące – obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, ścieżka rowerowa;
2) powierzchnia biologicznie czynna – min. 80% powierzchni terenu;
4. zasady obsługi w zakresie komunikacji oraz infrastruktury technicznej – zgodnie z §14.

§18. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3E:
1. przeznaczenie terenu – tereny infrastruktury technicznej miasta w zakresie elektroenergetyki;
2. zasady podziału nieruchomości: teren stanowi wydzielone działki gruntu;
3. zasady obsługi w zakresie komunikacji oraz infrastruktury technicznej – zgodnie z §14.

§19. Ustalenia dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN, 11MN, 12MN, 13MN:
1. przeznaczenie terenu – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2. zasady podziału nieruchomości – utrzymuje się istniejący podział terenu na działki budowlane;
3. warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:
1) zabudowę mieszkaniową należy realizować jako szeregową,
2) garaże należy realizować jako wbudowane w główną bryłę budynku mieszkalnego,
3) dopuszczalne obiekty towarzyszące – budynki gospodarcze,
4) powierzchnia zabudowy – maks. 40% powierzchni działki budowlanej,
5) powierzchnia biologicznie czynna – min. 30% powierzchni działki budowlanej,
6) wysokość zabudowy:
a) budynku mieszkalnego: maks. 10,0 m,
b) budynku gospodarczego: maks. 4,0 m,
7) geometria dachów:
a) budynku mieszkalnego: dachy dwuspadowe o połaciach symetrycznych, o nachyleniu głównych połaci dachowych 30º - 45º lub dachy płaskie;
b) budynku gospodarczego: dachy jednospadowe, dwuspadowe o połaciach symetrycznych, o nachyleniu głównych połaci dachowych do 45º lub dachy płaskie;
4. zasady obsługi w zakresie komunikacji oraz infrastruktury technicznej – zgodnie z §14.

§20. Ustalenia dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 14MN, 15MN, 16MN, 17MN:
1. przeznaczenie terenu – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2. zasady podziału nieruchomości – utrzymuje się istniejący podział terenu na działki budowlane;
3. warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:
1) zabudowę mieszkaniową należy realizować jako szeregową,
2) dopuszczalne obiekty towarzyszące – budynki gospodarcze i garażowe,
3) powierzchnia zabudowy – maks. 40% powierzchni działki budowlanej,
4) powierzchnia biologicznie czynna – min. 30% powierzchni działki budowlanej,
5) wysokość zabudowy:
a) budynku mieszkalnego: maks. 10,0 m,
b) budynku gospodarczego, garażowego: maks. 6,0 m,
6) geometria dachów:
a) budynku mieszkalnego: dachy dwuspadowe o połaciach symetrycznych, o nachyleniu głównych połaci dachowych do 30º - 45º,
b) budynku gospodarczego, garażowego: dachy jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe o połaciach symetrycznych, o nachyleniu głównych połaci dachowych do 45º;
4. zachowuje się istniejący budynek mieszkalny jednorodzinny wolno stojący zlokalizowany na terenie działek o numerach ewidencyjnych 239/3 i 239/4, z prawem rozbudowy;
5. zasady obsługi w zakresie komunikacji oraz infrastruktury technicznej – zgodnie z §14.

§21. Ustalenia dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 18MN, 19MN:
1. przeznaczenie terenu – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2. zasady podziału nieruchomości – utrzymuje się istniejący podział terenu na działki budowlane;
3. warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:
1) zabudowę mieszkaniową należy realizować jako wolno stojącą,
2) dopuszczalne obiekty towarzyszące – budynki gospodarcze i garażowe,
3) powierzchnia zabudowy – maks. 30% powierzchni działki budowlanej,
4) powierzchnia biologicznie czynna – min. 40% powierzchni działki budowlanej,
5) wysokość zabudowy:
a) budynku mieszkalnego: maks. 10,0 m,
b) budynku gospodarczego, garażowego: maks. 6,0 m,
6) geometria dachów:
a) budynku mieszkalnego: dachy dwuspadowe o nachyleniu głównych połaci dachowych 20º - 80º lub dachy płaskie,
b) budynku gospodarczego, garażowego: dachy jednospadowe, dwuspadowe o połaciach symetrycznych, o nachyleniu głównych połaci dachowych do 45º lub dachy płaskie;
4. zasady obsługi w zakresie komunikacji oraz infrastruktury technicznej – zgodnie z §14.

§22. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 20MN:
1. przeznaczenie terenu – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2. zasady podziału nieruchomości – utrzymuje się istniejący podział terenu na działki budowlane;
3. warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:
1) zabudowę mieszkaniową należy realizować jako szeregową,
2) garaże należy realizować jako wbudowane w główną bryłę budynku mieszkalnego,
3) dopuszczalne obiekty towarzyszące – budynki gospodarcze,
4) powierzchnia zabudowy – maks. 40% powierzchni działki budowlanej,
5) powierzchnia biologicznie czynna – min. 30% powierzchni działki budowlanej,
6) wysokość zabudowy:
a) budynku mieszkalnego: maks. 10,0 m,
b) budynku gospodarczego: maks. 6,0 m,
7) geometria dachów:
a) budynku mieszkalnego: dachy dwuspadowe o połaciach symetrycznych, o nachyleniu głównych połaci dachowych 40° - 45º,
b) budynku gospodarczego: dachy jednospadowe, dwuspadowe o połaciach symetrycznych, o nachyleniu głównych połaci dachowych do 45º;
4. zasady obsługi w zakresie komunikacji oraz infrastruktury technicznej – zgodnie z §14.

§23. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 21E:
1. przeznaczenie terenu – tereny infrastruktury technicznej miasta w zakresie elektroenergetyki;
2. zasady podziału nieruchomości: teren stanowi wydzieloną działkę gruntu;
3. zasady obsługi w zakresie komunikacji oraz infrastruktury technicznej – zgodnie z §14.

§24. Ustalenia dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 22MN, 23MN, 31MN, 32MN:
1. przeznaczenie terenu – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2. zasady podziału nieruchomości – utrzymuje się istniejący podział terenu na działki budowlane;
3. warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:
1) zabudowę mieszkaniową należy realizować jako bliźniaczą,
2) dopuszczalne obiekty towarzyszące – budynki gospodarcze i garażowe,
3) powierzchnia zabudowy – maks. 40 % powierzchni działki budowlanej,
4) powierzchnia biologicznie czynna – min. 30% powierzchni działki budowlanej,
5) wysokość zabudowy:
a) budynku mieszkalnego: maks. 10,0 m,
b) budynku gospodarczego, garażowego: maks. 6,0 m,
6) geometria dachów:
a) budynku mieszkalnego: dachy płaskie,
b) budynku gospodarczego, garażowego: dachy jednospadowe, dwuspadowe o połaciach symetrycznych, o nachyleniu głównych połaci dachowych do 20º lub dachy płaskie;
4. zachowuje się istniejące budynki mieszkalne jednorodzinne wolno stojące zlokalizowane na terenie działek o numerach ewidencyjnych 500, 515 i 517/1,
z prawem rozbudowy;
5. zasady obsługi w zakresie komunikacji oraz infrastruktury technicznej – zgodnie z §14.

§25. Ustalenia dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 24MNu, 30MNu:
1. przeznaczenie terenu – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
z dopuszczeniem towarzyszących usług;
2. zasady podziału nieruchomości:
1) istniejący i proponowany podział terenu na działki budowlane przedstawiono na rysunku planu,
2) dopuszcza się inny podział pod warunkiem zachowania minimalnej powierzchni nowo wydzielonej działki budowlanej:
a) dla zabudowy wolno stojącej: 450,0 m2,
b) dla zabudowy bliźniaczej: 300,0 m2;
3. warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:
1) zabudowę mieszkaniową i usługową należy realizować jako wolno stojącą lub bliźniaczą,
2) dopuszcza się lokalizację usług w parterze budynku mieszkalnego lub jako odrębny budynek,
3) dopuszczalne obiekty towarzyszące – budynki gospodarcze i garażowe,
4) powierzchnia zabudowy – maks. 40 % powierzchni działki budowlanej,
5) powierzchnia biologicznie czynna – min. 30% powierzchni działki budowlanej,
6) wysokość zabudowy:
a) budynku mieszkalnego i usługowego: maks. 10,0 m,
b) budynku gospodarczego, garażowego: maks. 6,0 m,
7) geometria dachów:
a) budynku mieszkalnego i usługowego: dachy płaskie,
b) budynku gospodarczego, garażowego: dopuszcza się wszelkie rozwiązania połaci dachowych;
4. zasady obsługi w zakresie komunikacji oraz infrastruktury technicznej – zgodnie z §14.

§26. Ustalenia dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 25MNu, 26MNu, 27MNu, 28MNu:
1. przeznaczenie terenu – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
z dopuszczeniem towarzyszących usług;
2. zasady podziału nieruchomości:
1) istniejący i proponowany podział terenu na działki budowlane przedstawiono na rysunku planu,
2) dopuszcza się inny podział pod warunkiem zachowania minimalnej powierzchni nowo wydzielonej działki budowlanej:
a) dla zabudowy wolno stojącej: 600,0 m2,
b) dla zabudowy bliźniaczej: 400,0 m2;
3. warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:
1) zabudowę mieszkaniową i usługową należy realizować jako wolno stojącą lub bliźniaczą,
2) dopuszcza się lokalizację usług w parterze budynku mieszkalnego lub jako odrębny budynek,
3) dopuszczalne obiekty towarzyszące – budynki gospodarcze i garażowe,
4) powierzchnia zabudowy – maks. 40 % powierzchni działki budowlanej,
5) powierzchnia biologicznie czynna – min. 30% powierzchni działki budowlanej,
6) wysokość zabudowy:
a) budynku mieszkalnego i usługowego: maks. 10,0 m,
b) budynku gospodarczego, garażowego: maks. 6,0 m,
7) geometria dachów:
a) budynku mieszkalnego i usługowego: dachy dwuspadowe lub wielospadowe o połaciach symetrycznych, o nachyleniu głównych połaci dachowych 30º - 45º,
b) budynku gospodarczego, garażowego: dopuszcza się wszelkie rozwiązania połaci dachowych;
4. zasady obsługi w zakresie komunikacji oraz infrastruktury technicznej – zgodnie z §14.

§27. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 29MNu:
1. przeznaczenie terenu – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
z dopuszczeniem towarzyszących usług;
2. zasady podziału nieruchomości:
1) utrzymuje się istniejący podział terenu na działki budowlane,
2) dopuszcza się korekty istniejących podziałów pod warunkiem zachowania:
a) minimalnej powierzchni nowo wydzielonej działki budowlanej:
- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojącej: 600,0 m2,
- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej: 400,0 m2,
b) minimalnej szerokości działki budowlanej:
- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojącej: 20,0 m,
- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej: 14,0 m;
3. warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:
1) zabudowę mieszkaniową i usługową należy realizować jako wolno stojącą lub bliźniaczą,
2) dopuszcza się lokalizację usług w parterze budynku mieszkalnego lub jako odrębny budynek,
3) dopuszczalne obiekty towarzyszące – budynki gospodarcze i garażowe,
4) powierzchnia zabudowy – maks. 40 % powierzchni działki budowlanej,
5) powierzchnia biologicznie czynna – min. 30% powierzchni działki budowlanej,
6) wysokość zabudowy:
a) budynku mieszkalnego i usługowego: maks. 10,0 m,
b) budynku gospodarczego, garażowego: maks. 6,0 m,
7) geometria dachów:
a) budynku mieszkalnego i usługowego: dachy płaskie,
b) budynku gospodarczego, garażowego: dopuszcza się wszelkie rozwiązania połaci dachowych;
4. zasady obsługi w zakresie komunikacji oraz infrastruktury technicznej – zgodnie z §14.

§28. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 33E:
1. przeznaczenie terenu – tereny infrastruktury technicznej miasta w zakresie elektroenergetyki;
2. zasady podziału nieruchomości – teren stanowi wydzieloną działkę gruntu;
3. zasady obsługi w zakresie komunikacji oraz infrastruktury technicznej – zgodnie z §14.

§29. Ustalenia dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 34MW/U, 35MW/U:
1. przeznaczenie terenu – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z towarzyszącymi usługami;
2. zasady podziału nieruchomości – dopuszcza się podział terenu pod warunkiem zachowania minimalnej powierzchni nowo wydzielonej działki budowlanej: 1000,0 m2;
3. warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:
1) usługi należy realizować w parterach budynków mieszkalnych wielorodzinnych lub jako odrębny budynek wolno stojący,
2) powierzchnia zabudowy – maks. 40 % powierzchni działki budowlanej,
3) powierzchnia biologicznie czynna – min. 30% powierzchni działki budowlanej,
4) wysokość zabudowy:
a) budynku mieszkalnego wielorodzinnego: maks. 14,0 m,
b) budynku usługowego: maks. 10,0 m,
5) geometria dachów –dachy pochyłe o nachyleniu głównych połaci dachowych do 30º lub dachy płaskie;
4. zasady obsługi w zakresie komunikacji oraz infrastruktury technicznej – zgodnie z §14.

§30. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 36MN:
1. przeznaczenie terenu – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2. zasady podziału nieruchomości – utrzymuje się istniejący podział terenu na działki budowlane;
3. warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:
1) zabudowę mieszkaniową należy realizować jako wolno stojącą,
2) dopuszczalne obiekty towarzyszące – budynki gospodarcze i garażowe,
3) powierzchnia zabudowy – maks. 40 % powierzchni działki budowlanej,
4) powierzchnia biologicznie czynna – min. 30% powierzchni działki budowlanej,
5) wysokość zabudowy:
a) budynku mieszkalnego: maks.10,0 m,
b) budynku gospodarczego, garażowego: maks.6,0 m,
6) geometria dachów:
a) budynku mieszkalnego: dachy dwuspadowe lub wielospadowe o połaciach symetrycznych, o nachyleniu głównych połaci dachowych 30º - 45º,
b) budynku gospodarczego, garażowego: dachy jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe o połaciach symetrycznych, o nachyleniu głównych połaci dachowych do 45º;
4. zasady obsługi w zakresie komunikacji oraz infrastruktury technicznej – zgodnie z §14.

§31. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 37MW/U:
1. przeznaczenie terenu – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z towarzyszącymi usługami;
2. zasady podziału nieruchomości – dopuszcza się podział terenu pod warunkiem zachowania minimalnej powierzchni nowo wydzielonej działki budowlanej:
1000,0 m2;
3. warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:
1) usługi należy realizować w parterach budynku mieszkalnego lub jako odrębny budynek wolno stojący,
2) dopuszczalne obiekty towarzyszące – budynki garażowe, parkingi, obiekty małej architektury, place zabaw,
3) powierzchnia zabudowy – maks. 40 % powierzchni działki budowlanej,
4) powierzchnia biologicznie czynna – min. 30% powierzchni działki budowlanej,
5) wysokość zabudowy:
a) budynku mieszkalnego wielorodzinnego: maks. 14,0 m,
b) budynku usługowego: maks. 10,0 m,
c) budynku garażowego: maks. 4,0 m,
6) geometria dachów – dachy pochyłe o nachyleniu głównych połaci dachowych do 30º lub dachy płaskie;
4. zasady obsługi w zakresie komunikacji oraz infrastruktury technicznej – zgodnie z §14.

§32. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 38E:
1. przeznaczenie terenu – tereny infrastruktury technicznej miasta w zakresie elektroenergetyki;
2. zasady podziału nieruchomości – teren stanowi wydzieloną działkę gruntu;
3. zasady obsługi w zakresie komunikacji – zgodnie z §14, poprzez teren 37MW/U;
4. zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej – zgodnie z §14.

§33. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 39MW/U:
1. przeznaczenie terenu – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z towarzyszącymi usługami;
2. zasady podziału nieruchomości – dopuszcza się podział terenu pod warunkiem zachowania minimalnej powierzchni nowo wydzielonej działki budowlanej: 1200,0 m2;
3. warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:
1) usługi należy realizować w parterach budynku mieszkalnego lub jako odrębny budynek wolno stojący,
2) dopuszczalne obiekty towarzyszące – budynki garażowe, parkingi, obiekty małej architektury, place zabaw, ciąg pieszy,
3) powierzchnia zabudowy – maks. 65 % powierzchni działki budowlanej,
4) powierzchnia biologicznie czynna – min. 25 % powierzchni działki budowlanej,
5) wysokość zabudowy:
a) budynku mieszkalnego wielorodzinnego: maks. 14,0 m,
b) budynku usługowego: maks. 10,0 m,
c) budynku garażowego: maks. 4,0 m;
6) geometria dachów – dachy pochyłe o nachyleniu głównych połaci dachowych do 30º lub dachy płaskie;
4. zasady obsługi w zakresie komunikacji oraz infrastruktury technicznej – zgodnie z §14.

§34. Ustalenia dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 40U, 41U:
1. przeznaczenie terenu – tereny zabudowy usługowej;
2. zasady podziału nieruchomości – dopuszcza się podział terenu pod warunkiem zachowania minimalnej powierzchni nowo wydzielonej działki budowlanej: 1200,0 m2;
3. warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:
1) powierzchnia zabudowy – maks. 50 % powierzchni działki budowlanej,
2) powierzchnia biologicznie czynna – min. 20% powierzchni działki budowlanej,
3) wysokość zabudowy – maks. 12,0 m,
4) geometria dachów – dopuszcza się wszelkie rozwiązania połaci dachowych;
4. zasady obsługi w zakresie komunikacji oraz infrastruktury technicznej – zgodnie z §14.

§35. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 42ZP:
1. przeznaczenie terenu – tereny zieleni urządzonej;
2. zasady podziału nieruchomości – podział zgodnie z liniami rozgraniczającymi teren wskazanymi na rysunku planu;
3. warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:
1) zakaz zabudowy kubaturowej,
2) dopuszczalne obiekty towarzyszące – urządzenia infrastruktury technicznej, obiekty małej architektury, ciągi piesze,
3) powierzchnia biologicznie czynna – min. 70% powierzchni terenu;
4. zasady obsługi w zakresie komunikacji oraz infrastruktury technicznej – zgodnie z §14.

§36. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 43E:
1. przeznaczenie terenu – tereny infrastruktury technicznej miasta w zakresie elektroenergetyki;
2. zasady podziału nieruchomości – teren stanowi wydzieloną działkę gruntu;
3. zasady obsługi w zakresie komunikacji oraz infrastruktury technicznej – zgodnie z §14.

§37. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 44G:
1. przeznaczenie terenu – tereny infrastruktury technicznej miasta w zakresie gazownictwa;
2. zasady podziału nieruchomości – podział zgodnie z liniami rozgraniczającymi teren wskazanymi na rysunku planu;
3. zasady obsługi w zakresie komunikacji oraz infrastruktury technicznej – zgodnie z §14.

§38. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 45MN/U:
1. przeznaczenie terenu – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług;
2. zasady podziału nieruchomości:
1) proponowany podział terenu na działki budowlane przedstawiono na rysunku planu,
2) dopuszcza się inny podział pod warunkiem zachowania minimalnej powierzchni nowo wydzielonej działki budowlanej:
a) dla zabudowy wolno stojącej: 400,0 m2,
b) dla zabudowy bliźniaczej: 250,0 m2;
3. warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:
1) zabudowę mieszkaniową należy realizować jako wolno stojącą lub bliźniaczą,
2) dopuszcza się lokalizację usług w parterze budynku mieszkalnego lub jako odrębny budynek,
3) dopuszczalne obiekty towarzyszące – budynki gospodarcze i garażowe,
4) powierzchnia zabudowy – maks. 40 % powierzchni działki budowlanej,
5) powierzchnia biologicznie czynna – min. 30% powierzchni działki budowlanej,
6) wysokość zabudowy:
a) budynku mieszkalnego i usługowego: maks. 12,0 m,
b) budynku gospodarczego, garażowego: maks. 6,0 m,
7) geometria dachów:
a) budynku mieszkalnego i usługowego: dopuszcza się wszelkie rozwiązania połaci dachowych,
b) budynku gospodarczego, garażowego: dopuszcza się wszelkie rozwiązania połaci dachowych;
4. ochrona zabytków – dla budynków o walorach zabytkowych, ujętych w ewidencji konserwatorskiej objętych ochroną konserwatorską, przedstawionych na rysunku planu obowiązują ustalenia zawarte w §8 ust. 2 i ust. 3;
5. zasady obsługi w zakresie komunikacji oraz infrastruktury technicznej – zgodnie z §14.

§39. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 46MN:
1. przeznaczenie terenu – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2. zasady podziału nieruchomości – utrzymuje się istniejący podział terenu na działki budowlane;
3. warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:
1) zabudowę mieszkaniową należy realizować jako wolno stojącą,
2) dopuszczalne obiekty towarzyszące – budynki gospodarcze i garażowe,
3) powierzchnia zabudowy – maks. 40 % powierzchni działki budowlanej,
4) powierzchnia biologicznie czynna – min. 30% powierzchni działki budowlanej,
5) wysokość zabudowy:
a) budynku mieszkalnego: maks. 10,0 m,
b) budynku gospodarczego, garażowego: maks. 6,0 m,
6) geometria dachów:
a) budynku mieszkalnego: dachy dwuspadowe lub wielospadowe o połaciach symetrycznych, o nachyleniu głównych połaci dachowych 30º - 45º,
b) budynku gospodarczego, garażowego: dachy jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe o połaciach symetrycznych, o nachyleniu głównych połaci dachowych do 45º;
4. zasady obsługi w zakresie komunikacji oraz infrastruktury technicznej – zgodnie z §14.

§40. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 47US/ZP:
1. przeznaczenie terenu – tereny usług sportu i rekreacji w zieleni urządzonej;
2. zasady podziału nieruchomości – podział zgodnie z liniami rozgraniczającymi teren wskazanymi na rysunku planu;
3. warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:
1) zakaz zabudowy kubaturowej;
2) dopuszczalne obiekty towarzyszące – ciągi piesze, urządzenia infrastruktury technicznej, obiekty małej architektury, plac zabaw,
3) powierzchnia biologicznie czynna – min. 50% powierzchni terenu;
4. zasady obsługi w zakresie komunikacji oraz infrastruktury technicznej – zgodnie z §14.

§41. Ustalenia dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 48MW/U, 49MW/U, 50MW/U:
1. przeznaczenie terenu – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z towarzyszącymi usługami;
2. zasady podziału nieruchomości – podział zgodnie z liniami rozgraniczającymi teren wskazanymi na rysunku planu;
3. warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:
1) usługi należy realizować w kondygnacji podziemnej (piwnicy) lub jako odrębny budynek,
2) dopuszczalne obiekty towarzyszące –parkingi, obiekty małej architektury, place zabaw,
3) powierzchnia zabudowy – maks. 50 % powierzchni działki budowlanej,
4) powierzchnia biologicznie czynna – min. 25% powierzchni działki budowlanej,
5) wysokość zabudowy:
a) budynku mieszkalnego wielorodzinnego: maks. 14,0 m,
b) budynku usługowego: maks. 10,0 m,
6) geometria dachów – dachy pochyłe o nachyleniu głównych połaci dachowych do 30º lub dachy płaskie;
4. zasady obsługi w zakresie komunikacji oraz infrastruktury technicznej – zgodnie z §14.

§42. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 51MW/U:
1. przeznaczenie terenu – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z towarzyszącymi usługami;
2. zasady podziału nieruchomości – dopuszcza się podział terenu pod warunkiem zachowania minimalnej powierzchni nowo wydzielonej działki budowlanej: 1000, 0 m2;
3. warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:
1) usługi należy realizować w parterach budynków mieszkalnych wielorodzinnych lub jako odrębny budynek,
2) dopuszczalne obiekty towarzyszące –budynki garażowe, obiekty małej architektury,
3) powierzchnia zabudowy – maks. 50 % powierzchni działki budowlanej,
4) powierzchnia biologicznie czynna – min. 25% powierzchni działki budowlanej,
5) wysokość zabudowy:
a) budynku mieszkalnego wielorodzinnego: maks. 14,0 m,
b) budynku usługowego: maks. 10,0 m,
c) budynku garażowego: maks. 4,0 m,
6) geometria dachów – dachy pochyłe o nachyleniu głównych połaci dachowych od 40º - 60º lub dachy płaskie;
4. zasady obsługi w zakresie komunikacji oraz infrastruktury technicznej – zgodnie z §14.

§43. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 52MNu:
1. przeznaczenie terenu – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
z dopuszczeniem towarzyszących usług;
2. zasady podziału nieruchomości:
1) utrzymuje się istniejący podział terenu na działki budowlane,
2) dopuszcza się korekty istniejących podziałów pod warunkiem zachowania:
a) minimalnej powierzchni nowo wydzielonej działki budowlanej:
- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojącej: 600,0 m2,
- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej: 400,0 m2,
b) minimalnej szerokości działki budowlanej:
- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojącej: 20,0 m,
- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej: 14,0 m;
3. warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:
1) zabudowę mieszkaniową i usługową należy realizować jako wolno stojącą lub bliźniaczą,
2) dopuszcza się lokalizację usług w parterze budynku mieszkalnego lub jako odrębny budynek,
3) dopuszczalne obiekty towarzyszące – budynki gospodarcze i garażowe,
4) powierzchnia zabudowy – maks. 40 % powierzchni działki budowlanej,
5) powierzchnia biologicznie czynna – min. 30% powierzchni działki budowlanej,
6) wysokość zabudowy:
a) budynku mieszkalnego i usługowego: maks. 10,0 m,
b) budynku gospodarczego, garażowego: maks. 6,0 m,
7) geometria dachów:
a) budynku mieszkalnego i usługowego: dachy płaskie,
b) budynku gospodarczego, garażowego: dopuszcza się wszelkie rozwiązania połaci dachowych;
4. zasady obsługi w zakresie komunikacji oraz infrastruktury technicznej – zgodnie z §14.

§44. Ustalenia dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 53ZP, 54ZP:
1. przeznaczenie terenu – tereny zieleni urządzonej;
2. zasady podziału nieruchomości – podział zgodnie z liniami rozgraniczającymi teren wskazanymi na rysunku planu;
3. warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:
1) zakaz zabudowy kubaturowej;
2) dopuszczalne obiekty towarzyszące – urządzenia infrastruktury technicznej, obiekty małej architektury, ciągi piesze, place zabaw;
3) powierzchnia biologicznie czynna – min. 80% powierzchni terenu;
4. zasady obsługi w zakresie komunikacji oraz infrastruktury technicznej – zgodnie z §14.

§45. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 55US/ZP:
1. przeznaczenie terenu – tereny usług sportu i rekreacji w zieleni urządzonej;
2. zasady podziału nieruchomości – podział zgodnie z liniami rozgraniczającymi teren wskazanymi na rysunku planu;
3. warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:
1) dopuszczalne obiekty towarzyszące – ciągi pieszo – rowerowe, urządzenia infrastruktury technicznej, obiekty małej architektury, place zabaw,
2) powierzchnia zabudowy – maks. 15% powierzchni terenu,
3) powierzchnia biologicznie czynna – min. 50% powierzchni terenu,
4) wysokość zabudowy – maks. 6,0 m,
5) geometria dachów – dopuszcza się wszelkie rozwiązania połaci dachowych;
4. zasady obsługi w zakresie komunikacji oraz infrastruktury technicznej – zgodnie z §14.

§46. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 56MNu:
1. przeznaczenie terenu – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
z dopuszczeniem towarzyszących usług;
2. zasady podziału nieruchomości:
1) proponowany podział terenu na działki budowlane przedstawiono na rysunku planu,
2) dopuszcza się inny podział pod warunkiem zachowania minimalnej powierzchni nowo wydzielonej działki budowlanej: 600,0 m2;
3. warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:
1) zabudowę mieszkaniową należy realizować jako wolno stojącą,
2) dopuszcza się lokalizację usług w parterze budynku mieszkalnego lub jako odrębny budynek,
3) dopuszczalne obiekty towarzyszące – budynki gospodarcze i garażowe,
4) powierzchnia zabudowy – maks. 40 % powierzchni działki budowlanej,
5) powierzchnia biologicznie czynna – min. 30% powierzchni działki budowlanej,
6) wysokość zabudowy:
a) budynku mieszkalnego i usługowego: maks. 10,0 m,
b) budynku gospodarczego, garażowego: maks. 6,0 m,
7) geometria dachów:
a) budynku mieszkalnego i usługowego: dachy dwuspadowe o połaciach symetrycznych, o nachyleniu głównych połaci dachowych 30º - 45º,
b) budynku gospodarczego, garażowego: dachy jednospadowe, dwuspadowe o połaciach symetrycznych, o nachyleniu głównych połaci dachowych do 45º;
4. zasady obsługi w zakresie komunikacji oraz infrastruktury technicznej – zgodnie z §14.

§47. Ustalenia dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 57MN, 58MN, 59MN, 60MN, 61MN:
1. przeznaczenie terenu – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2. zasady podziału nieruchomości – utrzymuje się istniejący podział terenu na działki budowlane;
3. warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:
1) zabudowę mieszkaniową należy realizować jako wolno stojącą lub bliźniaczą,
2) dopuszczalne obiekty towarzyszące – budynki gospodarcze i garażowe,
3) powierzchnia zabudowy – maks. 40% powierzchni działki budowlanej,
4) powierzchnia biologicznie czynna – min. 30% powierzchni działki budowlanej,
5) wysokość zabudowy:
a) budynku mieszkalnego: maks. 10,0 m,
b) budynku gospodarczego, garażowego: maks. 6,0 m,
6) geometria dachów:
a) budynku mieszkalnego: dachy dwuspadowe lub wielospadowe o połaciach symetrycznych, o nachyleniu głównych połaci dachowych 30º - 45º lub dachy płaskie,
b) budynku gospodarczego, garażowego: dachy jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe o połaciach symetrycznych, o nachyleniu głównych połaci dachowych do 45º lub dachy płaskie;
4. zasady obsługi w zakresie komunikacji oraz infrastruktury technicznej – zgodnie z §14.

§48. Ustalenia dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 62MN, 63MN, 64MN, 65MN, 68MN:
1. przeznaczenie terenu – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2. zasady podziału nieruchomości – utrzymuje się istniejący podział terenu na działki budowlane;
3. warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:
1) zabudowę mieszkaniową należy realizować jako szeregową,
2) dopuszczalne obiekty towarzyszące – budynki gospodarcze,
3) garaże należy realizować jako wbudowane w główną bryłę budynku mieszkalnego,
4) powierzchnia zabudowy – maks. 40% powierzchni działki budowlanej,
5) powierzchnia biologicznie czynna – min. 30% powierzchni działki budowlanej,
6) wysokość zabudowy:
a) budynku mieszkalnego: maks. 10,0 m,
b) budynku gospodarczego: maks. 4,0 m,
7) geometria dachów:
a) budynku mieszkalnego: dachy płaskie,
b) budynku gospodarczego: dachy jednospadowe, dwuspadowe o połaciach symetrycznych, o nachyleniu głównych połaci dachowych do 20º lub dachy płaskie;
4. zasady obsługi w zakresie komunikacji oraz infrastruktury technicznej – zgodnie z §14.

§49. Ustalenia dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 66MW, 67MW:
1. przeznaczenie terenu – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;
2. zasady podziału nieruchomości – teren stanowi wydzielone działki budowlane;
3. warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:
1) powierzchnia zabudowy – maks. 50% powierzchni działki budowlanej,
2) powierzchnia biologicznie czynna – min. 25% powierzchni działki budowlanej,
3) wysokość zabudowy – maks. 14,0 m,
4) geometria dachów – dachy płaskie, dopuszcza się zachowanie istniejących dachów dwuspadowych;
4. zasady obsługi w zakresie komunikacji oraz infrastruktury technicznej – zgodnie z §14.

§50. Ustalenia dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 69MN, 70MN, 71MN, 76MN:
1. przeznaczenie terenu – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2. zasady podziału nieruchomości – utrzymuje się istniejący podział terenu na działki budowlane;
3. warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:
1) zabudowę mieszkaniową należy realizować jako wolno stojącą,
2) dopuszczalne obiekty towarzyszące – budynki gospodarcze i garażowe,
3) powierzchnia zabudowy – maks. 40 % powierzchni działki budowlanej,
4) powierzchnia biologicznie czynna – min. 30% powierzchni działki budowlanej,
5) wysokość zabudowy:
a) budynku mieszkalnego: maks. 10,0 m,
b) budynku gospodarczego, garażowego: maks. 6,0 m,
6) geometria dachów:
a) budynku mieszkalnego: dachy dwuspadowe lub wielospadowe o połaciach symetrycznych, o nachyleniu głównych połaci dachowych 30º - 45º,
b) budynku gospodarczego, garażowego: dachy jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe o połaciach symetrycznych, o nachyleniu głównych połaci dachowych do 45º;
4. dopuszcza się zachowanie istniejących budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej zlokalizowanych na terenie działek o numerach ewidencyjnych 170 i 171;
5. zasady obsługi w zakresie komunikacji oraz infrastruktury technicznej – zgodnie z §14.

§51. Ustalenia dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 72MNu, 73MNu, 74MNu, 75MNu:
1. przeznaczenie terenu – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
z dopuszczeniem towarzyszących usług;
2. zasady podziału nieruchomości – utrzymuje się istniejący podział terenu na działki budowlane;
3. warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:
1) zabudowę mieszkaniową i usługową należy realizować jako szeregową,
2) dopuszcza się lokalizację usług w parterze budynku mieszkalnego lub jako odrębny budynek,
3) dopuszczalne obiekty towarzyszące – budynki gospodarcze,
4) garaże należy realizować jako wbudowane w główną bryłę budynku mieszkalnego lub usługowego,
5) powierzchnia zabudowy – maks. 40% powierzchni działki budowlanej,
6) powierzchnia biologicznie czynna – min. 30% powierzchni działki budowlanej,
7) wysokość zabudowy:
a) budynku mieszkalnego i usługowego: maks. 10,0 m,
b) budynku gospodarczego: maks. 4,0 m,
8) geometria dachów:
a) budynku mieszkalnego: dachy płaskie,
b) budynku gospodarczego: dachy jednospadowe, dwuspadowe o połaciach symetrycznych, o nachyleniu głównych połaci dachowych do 20º lub dachy płaskie;
4. zasady obsługi w zakresie komunikacji oraz infrastruktury technicznej – zgodnie z §14.

§52. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 77E:
1. przeznaczenie terenu – tereny infrastruktury technicznej miasta w zakresie elektroenergetyki;
2. zasady podziału nieruchomości – teren stanowi wydzieloną działkę gruntu;
3. zasady obsługi w zakresie komunikacji oraz infrastruktury technicznej – zgodnie z §14.

§53. Ustalenia dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 78MN, 79MN:
1. przeznaczenie terenu – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2. zasady podziału nieruchomości – utrzymuje się istniejący podział terenu na działki budowlane;
3. warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:
1) zabudowę mieszkaniową należy realizować jako szeregową,
2) dopuszczalne obiekty towarzyszące – budynki gospodarcze,
3) garaże należy realizować jako wbudowane w główną bryłę budynku mieszkalnego,
4) powierzchnia zabudowy – maks. 40% powierzchni działki budowlanej,
5) powierzchnia biologicznie czynna – min. 30% powierzchni działki budowlanej,
6) wysokość zabudowy:
a) budynku mieszkalnego: maks. 10,0 m,
b) budynku gospodarczego: maks. 4,0 m,
7) geometria dachów:
a) budynku mieszkalnego: dachy dwuspadowe o połaciach symetrycznych, o nachyleniu głównych połaci dachowych do 20º,
b) budynku gospodarczego: dachy jednospadowe, dwuspadowe o połaciach symetrycznych, o nachyleniu głównych połaci dachowych do 20º;
4. zasady obsługi w zakresie komunikacji oraz infrastruktury technicznej – zgodnie z §14.

§54. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 80MN:
1. przeznaczenie terenu – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2. zasady podziału nieruchomości – utrzymuje się istniejący podział terenu na działki budowlane;
3. warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:
1) zabudowę mieszkaniową należy realizować jako wolno stojącą,
2) dopuszczalne obiekty towarzyszące – budynki gospodarcze i garażowe,
3) powierzchnia zabudowy – maks. 40 % powierzchni działki budowlanej,
4) powierzchnia biologicznie czynna – min. 30% powierzchni działki budowlanej,
5) wysokość zabudowy:
a) budynku mieszkalnego: maks. 10,0 m,
b) budynku gospodarczego, garażowego: maks. 6,0 m,
6) geometria dachów:
a) budynku mieszkalnego: dachy dwuspadowe lub wielospadowe o połaciach symetrycznych, o nachyleniu głównych połaci dachowych 30º - 45º,
b) budynku gospodarczego, garażowego: dachy jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe o połaciach symetrycznych, o nachyleniu głównych połaci dachowych do 45º;
4. zasady obsługi w zakresie komunikacji oraz infrastruktury technicznej – zgodnie z §14.

§55. Ustalenia dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 81MN/U, 82MN/U:
1. przeznaczenie terenu – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług;
2. zasady podziału nieruchomości:
1) proponowany podział terenu na działki budowlane przedstawiono na rysunku planu,
2) dopuszcza się inny podział pod warunkiem zachowania minimalnej powierzchni nowo wydzielonej działki budowlanej:
a) dla zabudowy wolno stojącej: 600,0 m2,
b) dla zabudowy bliźniaczej: 300,0 m2;
3. warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:
1) zabudowę mieszkaniową należy realizować jako wolno stojącą lub bliźniaczą,
2) dopuszcza się lokalizację usług w parterze budynku mieszkalnego lub jako odrębny budynek,
3) dopuszczalne obiekty towarzyszące – budynki gospodarcze i garażowe,
4) powierzchnia zabudowy – maks. 40 % powierzchni działki budowlanej,
5) powierzchnia biologicznie czynna – min. 30% powierzchni działki budowlanej,
6) wysokość zabudowy:
a) budynku mieszkalnego i usługowego: maks. 12,0 m,
b) budynku gospodarczego, garażowego: maks. 6,0 m,
7) geometria dachów:
a) budynku mieszkalnego i usługowego: dopuszcza się wszelkie rozwiązania połaci dachowych,
b) budynku gospodarczego, garażowego: dopuszcza się wszelkie rozwiązania połaci dachowych;
4. ochrona zabytków – dla budynków o walorach zabytkowych, ujętych w ewidencji konserwatorskiej objętych ochroną konserwatorską, przedstawionych na rysunku planu obowiązują ustalenia zawarte w §8 ust. 2 i ust. 3;
5. zasady obsługi w zakresie komunikacji oraz infrastruktury technicznej – zgodnie z §14.

§56. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 83MW/U, 84MW/U, 85MW/U, 86MW/U:
1. przeznaczenie terenu – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z towarzyszącymi usługami;
2. zasady podziału nieruchomości – dopuszcza się podział terenu pod warunkiem zachowania minimalnej powierzchni nowo wydzielonej działki budowlanej: 1000,0 m2;
3. warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:
1) usługi należy realizować w parterach budynków mieszkalnych wielorodzinnych lub jako odrębny budynek,
2) powierzchnia zabudowy – maks. 40 % powierzchni działki budowlanej,
3) powierzchnia biologicznie czynna – min. 30% powierzchni działki budowlanej,
4) wysokość zabudowy:
a) budynku mieszkalnego wielorodzinnego: maks. 15,0 m,
b) budynku usługowego: maks. 10,0 m,
5) geometria dachów – dachy pochyłe o nachyleniu głównych połaci dachowych do 30º lub dachy płaskie;
4. zasady obsługi w zakresie komunikacji oraz infrastruktury technicznej – zgodnie z §14.

§57. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 87UK:
1. przeznaczenie terenu – tereny usług sakralnych;
2. zasady podziału nieruchomości – podział zgodnie z liniami rozgraniczającymi teren wskazanymi na rysunku planu;
3. warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:
1) dopuszczalne obiekty towarzyszące – obiekty obsługi świątyni w tym budynek mieszkalno-usługowy (dom parafialny z usługami m.in. oświaty, rekreacji, kultury, wraz z pomieszczeniami socjalnymi), budynki gospodarczo-garażowe, obiekty małej architektury, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, drogi wewnętrzne;
2) powierzchnia zabudowy – maks. 40 % powierzchni działki budowlanej,
3) powierzchnia biologicznie czynna – min. 40% powierzchni działki budowlanej,
4) wysokość zabudowy:
a) świątynia: maks. 20 m; zezwala się na realizację wieży kościelnej o wysokości nie wyższej niż 30 m,
b) budynku mieszkalno-usługowego: maks. 12,0 m,
c) budynku gospodarczo-garażowego: maks 7,0 m,
5) geometria dachów:
a) świątynia: zezwala się na wszelkie rozwiązania dachów,
b) budynek mieszkalno-usługowy: dach dwuspadowy lub wielospadowy o połaciach symetrycznych, o nachyleniu głównych połaci dachowych 30º - 45º,
c) budynek gospodarczo-garażowy: dach dwuspadowy lub wielospadowy o połaciach symetrycznych, o nachyleniu głównych połaci dachowych 30º - 45º;
4. zasady obsługi w zakresie komunikacji oraz infrastruktury technicznej – zgodnie z §14.

§58. Ustalenia dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 88ZP, 89ZP:
1. przeznaczenie terenu – tereny zieleni urządzonej;
2. zasady podziału nieruchomości – podział zgodnie z liniami rozgraniczającymi teren wskazanymi na rysunku planu;
3. warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:
1) zakaz zabudowy kubaturowej;
2) dopuszczalne obiekty towarzyszące – urządzenia infrastruktury technicznej, obiekty małej architektury, ciągi pieszo - rowerowe, place zabaw;
3) powierzchnia biologicznie czynna – min. 70% powierzchni terenu;
4. zasady obsługi w zakresie komunikacji oraz infrastruktury technicznej – zgodnie z §14.

§59. Ustalenia dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 90MN, 91MN, 92MN:
1. przeznaczenie terenu – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2. zasady podziału nieruchomości:
1) istniejący i proponowany podział terenu na działki budowlane przedstawiono na rysunku planu,
2) dopuszcza się inny podział pod warunkiem zachowania:
a) minimalnej powierzchni nowo wydzielonej działki budowlanej: 600,0 m2,
b) minimalnej szerokości działki budowlanej: 20,0 m,
3. warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:
1) zabudowę mieszkaniową należy realizować jako wolno stojącą,
2) dopuszczalne obiekty towarzyszące – budynki gospodarcze i garażowe,
3) powierzchnia zabudowy – maks. 40 % powierzchni działki budowlanej,
4) powierzchnia biologicznie czynna – min. 30% powierzchni działki budowlanej,
5) wysokość zabudowy:
a) budynku mieszkalnego: maks. 10,0 m,
b) budynku gospodarczego, garażowego: maks. 6,0 m,
6) geometria dachów:
a) budynku mieszkalnego: dachy dwuspadowe lub wielospadowe o połaciach symetrycznych, o nachyleniu głównych połaci dachowych 30º - 45º,
b) budynku gospodarczego, garażowego: dachy jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe o połaciach symetrycznych, o nachyleniu głównych połaci dachowych do 45º;
4. dopuszcza się zachowanie istniejących budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej zlokalizowanych na terenie działek o numerach ewidencyjnych 187 i 188;
5. zasady obsługi w zakresie komunikacji oraz infrastruktury technicznej – zgodnie z §14.

§60. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 93E:
1. przeznaczenie terenu – tereny infrastruktury technicznej miasta w zakresie elektroenergetyki;
2. zasady podziału nieruchomości: teren stanowi wydzieloną działkę gruntu;
3. zasady obsługi w zakresie komunikacji oraz infrastruktury technicznej – zgodnie z §14.

§61. Ustalenia dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 95MW, 96MW:
1. przeznaczenie terenu – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;
2. zasady podziału nieruchomości – teren stanowi wydzielone działki budowlane;
3. warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:
1) powierzchnia zabudowy – maks. 50 % powierzchni działki budowlanej,
2) powierzchnia biologicznie czynna – min. 25% powierzchni działki budowlanej,
3) wysokość zabudowy – maks. 14,0 m,
4) geometria dachów – dachy płaskie, dopuszcza się zachowanie istniejących dachów dwuspadowych;
4. zasady obsługi w zakresie komunikacji oraz infrastruktury technicznej – zgodnie z §14.

§62. Ustalenia dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 94MN, 97MN, 98MN, 99MN, 100MN:
1. przeznaczenie terenu – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2. zasady podziału nieruchomości – utrzymuje się istniejący podział terenu na działki budowlane;
3. warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:
1) zabudowę mieszkaniową należy realizować jako szeregową,
2) dopuszczalne obiekty towarzyszące – budynki gospodarcze,
3) garaże należy realizować jako wbudowane w główną bryłę budynku mieszkalnego,
4) powierzchnia zabudowy – maks. 40% powierzchni działki budowlanej,
5) powierzchnia biologicznie czynna – min. 30% powierzchni działki budowlanej,
6) wysokość zabudowy:
a) budynku mieszkalnego: maks. 10,0 m,
b) budynku gospodarczego: maks. 4,0 m,
7) geometria dachów:
a) budynku mieszkalnego: dachy płaskie,
b) budynku gospodarczego: dachy jednospadowe, dwuspadowe o połaciach symetrycznych, o nachyleniu głównych połaci dachowych do 20º lub dachy płaskie;
4. dopuszcza się zachowanie istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego zlokalizowanego na terenie działki o numerze ewidencyjnym 121/2;
5. zasady obsługi w zakresie komunikacji oraz infrastruktury technicznej – zgodnie z §14.

§63. Ustalenia dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 101MN, 102MN, 103MN, 104MN:
1. przeznaczenie terenu – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2. zasady podziału nieruchomości:
1) istniejący i proponowany podział terenu na działki budowlane przedstawiono na rysunku planu,
2) dopuszcza się inny podział pod warunkiem zachowania:
a) minimalnej powierzchni nowo wydzielonej działki budowlanej:
 dla zabudowy wolno stojącej: 600,0 m2,
 dla zabudowy bliźniaczej: 400,0 m2,
b) minimalnej szerokości działki budowlanej:
 dla zabudowy wolno stojącej: 20,0 m,
 dla zabudowy bliźniaczej: 14,0 m;
3. warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:
1) zabudowę mieszkaniową należy realizować jako wolno stojącą lub bliźniaczą,
2) dopuszczalne obiekty towarzyszące – budynki gospodarcze i garażowe,
3) powierzchnia zabudowy – maks. 40 % powierzchni działki budowlanej,
4) powierzchnia biologicznie czynna – min. 30% powierzchni działki budowlanej,
5) wysokość zabudowy:
a) budynku mieszkalnego: maks. 10,0 m,
b) budynku gospodarczego, garażowego: maks. 6,0 m,
6) geometria dachów:
a) budynku mieszkalnego: dachy dwuspadowe lub wielospadowe o połaciach symetrycznych, o nachyleniu głównych połaci dachowych 30º - 45º;
b) budynku gospodarczego, garażowego: dachy jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe o połaciach symetrycznych, o nachyleniu głównych połaci dachowych do 45º;
4. zasady obsługi w zakresie komunikacji oraz infrastruktury technicznej – zgodnie z §14.

§64. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 105MN:
1. przeznaczenie terenu – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2. zasady podziału nieruchomości:
1) istniejący i proponowany podział terenu na działki budowlane przedstawiono na rysunku planu,
2) dopuszcza się inny podział pod warunkiem zachowania:
a) minimalnej powierzchni nowo wydzielonej działki budowlanej: 800,0 m2,
b) minimalnej szerokości działki budowlanej: 25,0 m;
3. warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:
1) zabudowę mieszkaniową należy realizować jako wolno stojącą;
2) dopuszczalne obiekty towarzyszące – budynki gospodarcze i garażowe,
3) powierzchnia zabudowy – maks. 40% powierzchni działki budowlanej,
4) powierzchnia biologicznie czynna – min. 30% powierzchni działki budowlanej,
5) wysokość zabudowy:
a) budynku mieszkalnego: maks. 10,0 m,
b) budynku gospodarczego, garażowego: maks. 6,0 m,
6) geometria dachów:
a) budynku mieszkalnego: dachy dwuspadowe lub wielospadowe o połaciach symetrycznych, o nachyleniu głównych połaci dachowych 30º - 45º;
b) budynku gospodarczego, garażowego: dachy jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe o połaciach symetrycznych, o nachyleniu głównych połaci dachowych do 45º;
4. ochrona zabytków – dla budynków o walorach zabytkowych, ujętych w ewidencji konserwatorskiej objętych ochroną konserwatorską, przedstawionych na rysunku planu obowiązują ustalenia zawarte w §8 pkt 2 i pkt 3;
5. zasady obsługi w zakresie komunikacji oraz infrastruktury technicznej – zgodnie z §14.

§65. Ustalenia dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 106MN/U:
1. przeznaczenie terenu – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług;
2. zasady podziału nieruchomości – dopuszcza się podział pod warunkiem zachowania minimalnej powierzchni nowo wydzielonej działki budowlanej: 800,0 m2;
3. warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:
1) zabudowę mieszkaniową i usługową należy realizować jako wolno stojącą;
2) dopuszcza się lokalizację usług w parterze budynku mieszkalnego lub jako odrębny budynek,
3) dopuszczalne obiekty towarzyszące – budynki gospodarcze i garażowe,
4) powierzchnia zabudowy – maks. 50% powierzchni działki budowlanej,
5) powierzchnia biologicznie czynna – min. 20% powierzchni działki budowlanej,
6) wysokość zabudowy:
a) budynku mieszkalnego i usługowego: maks. 10,0 m,
b) budynku gospodarczego, garażowego: maks. 6,0 m,
7) geometria dachów:
a) budynku mieszkalnego: dachy dwuspadowe lub wielospadowe o połaciach symetrycznych, o nachyleniu głównych połaci dachowych 30º - 45º;
b) budynku gospodarczego, garażowego: dachy jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe o połaciach symetrycznych, o nachyleniu głównych połaci dachowych do 45º;
4. zasady obsługi w zakresie komunikacji oraz infrastruktury technicznej – zgodnie z §14.

§66. Ustalenia dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 107MN, 108MN, 109MN:
1. przeznaczenie terenu – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2. zasady podziału nieruchomości:
1) istniejący i proponowany podział terenu na działki budowlane przedstawiono na rysunku planu,
2) dopuszcza się inny podział pod warunkiem zachowania:
a) minimalnej powierzchni nowo wydzielonej działki budowlanej: 800,0 m2,
b) minimalnej szerokości działki budowlanej: 20,0 m;
3. warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:
1) zabudowę mieszkaniową należy realizować jako wolno stojącą;
2) dopuszczalne obiekty towarzyszące – budynki gospodarcze i garażowe,
3) powierzchnia zabudowy – maks. 40% powierzchni działki budowlanej,
4) powierzchnia biologicznie czynna – min. 30% powierzchni działki budowlanej,
5) wysokość zabudowy:
a) budynku mieszkalnego: maks. 10,0 m,
b) budynku gospodarczego, garażowego: maks. 6,0 m,
6) geometria dachów:
a) budynku mieszkalnego: dachy dwuspadowe lub wielospadowe o połaciach symetrycznych, o nachyleniu głównych połaci dachowych 30º - 45º;
b) budynku gospodarczego, garażowego: dachy jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe o połaciach symetrycznych, o nachyleniu głównych połaci dachowych do 45º;
4. zasady obsługi w zakresie komunikacji oraz infrastruktury technicznej – zgodnie z §14.

§67. Ustalenia dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 110MN:
1. przeznaczenie terenu – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2. zasady podziału nieruchomości:
1) proponowany podział terenu na działki budowlane przedstawiono na rysunku planu,
2) dopuszcza się inny podział pod warunkiem zachowania:
a) minimalnej powierzchni nowo wydzielonej działki budowlanej: 300,0 m2,
b) minimalnej szerokości działki budowlanej: 7,0 m;
3. warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:
1) zabudowę mieszkaniową należy realizować jako szeregową,
2) dopuszczalne obiekty towarzyszące – budynki gospodarcze,
3) garaże należy realizować jako wbudowane w główną bryłę budynku mieszkalnego,
4) powierzchnia zabudowy – maks. 40% powierzchni działki budowlanej,
5) powierzchnia biologicznie czynna – min. 30% powierzchni działki budowlanej,
6) wysokość zabudowy:
a) budynku mieszkalnego: maks. 10,0 m,
b) budynku gospodarczego: maks. 4,0 m,
7) geometria dachów:
a) budynku mieszkalnego: dachy dwuspadowe o połaciach symetrycznych, o nachyleniu głównych połaci dachowych 30º - 45º,
b) budynku gospodarczego: dachy jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe o połaciach symetrycznych, o nachyleniu głównych połaci dachowych do 45º;
4. zasady obsługi w zakresie komunikacji oraz infrastruktury technicznej – zgodnie z §14.

§68. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 111US/ZP:
1. przeznaczenie terenu – tereny usług sportu i rekreacji w zieleni urządzonej;
2. zasady podziału nieruchomości – dopuszcza się podział terenu pod warunkiem zachowania minimalnej powierzchni nowo wydzielanych działek - 2500,0 m2;
3. warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:
1) dopuszczalne obiekty towarzyszące – ciągi pieszo – rowerowe, urządzenia infrastruktury technicznej, obiekty małej architektury, place zabaw,
2) powierzchnia zabudowy – maks. 15% powierzchni działki gruntu,
3) powierzchnia biologicznie czynna – min. 50% powierzchni działki gruntu,
4) wysokość zabudowy – maks. 10,0 m,
5) geometria dachów – dopuszcza się wszelkie rozwiązania połaci dachowych;
4. zasady obsługi w zakresie komunikacji oraz infrastruktury technicznej – zgodnie z §14.

§69. Ustalenia dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 112Uo:
1. przeznaczenie terenu – tereny usług oświaty;
2. zasady podziału nieruchomości – teren stanowią wydzielone działki gruntu,
3. warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:
1) dopuszcza się zachowanie istniejących mieszkań w budynku zlokalizowanym na działce o numerze ewidencyjnym 270/8;
2) dopuszczalne obiekty towarzyszące – obiekty i urządzenia sportu i rekreacji, obiekty małej architektury;
3) powierzchnia zabudowy – maks. 60 % powierzchni działki budowlanej,
4) powierzchnia biologicznie czynna – min. 15 % powierzchni działki budowlanej,
5) wysokość zabudowy – maks. 15,0 m,
6) geometria dachów – dachy dwuspadowe lub wielospadowe o połaciach symetrycznych, o nachyleniu głównych połaci dachowych 30º - 45º;
4. ochrona zabytków – dla budynków o walorach zabytkowych, ujętych w ewidencji konserwatorskiej objętych ochroną konserwatorską, przedstawionych na rysunku planu obowiązują ustalenia zawarte w §8 ust. 2 i ust. 3;
5. zasady obsługi w zakresie komunikacji oraz infrastruktury technicznej – zgodnie z §14.

§70. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 113MN/U:
1. przeznaczenie terenu – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług;
2. zasady podziału nieruchomości:
1) istniejący i proponowany podział terenu na działki budowlane przedstawiono na rysunku planu,
2) dopuszcza się inny podział pod warunkiem zachowania minimalnej powierzchni nowo wydzielonej działki budowlanej: 600,0 m2;
3. warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:
1) zabudowę mieszkaniową i usługową należy realizować jako wolno stojącą,
2) dopuszcza się lokalizację usług w parterze budynku mieszkalnego lub jako odrębny budynek,
3) dopuszczalne obiekty towarzyszące – budynki gospodarcze i garażowe,
4) powierzchnia zabudowy – maks. 40 % powierzchni działki budowlanej,
5) powierzchnia biologicznie czynna – min. 30% powierzchni działki budowlanej,
6) wysokość zabudowy:
a) budynku mieszkalnego i usługowego: maks. 10,0 m,
b) budynku gospodarczego, garażowego: maks. 6,0 m,
7) geometria dachów:
a) budynku mieszkalnego i usługowego: dopuszcza się wszelkie rozwiązania połaci dachowych,
b) budynku gospodarczego, garażowego: dopuszcza się wszelkie rozwiązania połaci dachowych;
4. ochrona zabytków – dla budynków o walorach zabytkowych, ujętych w ewidencji konserwatorskiej objętych ochroną konserwatorską, przedstawionych na rysunku planu obowiązują ustalenia zawarte w §8 ust. 2 i ust. 3;
5. zasady obsługi w zakresie komunikacji oraz infrastruktury technicznej – zgodnie z §14.

§71. Ustalenia dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 114MN, 115MN, 116MN, 117MN:
1. przeznaczenie terenu – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2. zasady podziału nieruchomości:
1) istniejący i proponowany podział terenu na działki budowlane przedstawiono na rysunku planu,
2) dopuszcza się inny podział pod warunkiem zachowania:
 minimalnej powierzchni nowo wydzielonej działki budowlanej: 800,0 m2,
 minimalnej szerokości działki budowlanej: 25,0 m;
3. warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:
1) zabudowę mieszkaniową należy realizować jako wolno stojącą;
2) dopuszczalne obiekty towarzyszące – budynki gospodarcze i garażowe,
3) powierzchnia zabudowy – maks. 40% powierzchni działki budowlanej,
4) powierzchnia biologicznie czynna – min. 30% powierzchni działki budowlanej,
5) wysokość zabudowy:
a) budynku mieszkalnego: maks. 10,0 m,
b) budynku gospodarczego, garażowego: maks. 6,0 m,
6) geometria dachów:
a) budynku mieszkalnego: dachy dwuspadowe lub dachy wielospadowe o połaciach symetrycznych, o nachyleniu głównych połaci dachowych 30º - 45º,
b) budynku gospodarczego, garażowego: dachy jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe o połaciach symetrycznych, o nachyleniu głównych połaci dachowych do 45º;
4. zasady obsługi w zakresie komunikacji oraz infrastruktury technicznej – zgodnie z §14.

§72. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 118MW:
1. przeznaczenie terenu – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;
2. zasady podziału nieruchomości – dopuszcza się podział terenu pod warunkiem zachowania minimalnej powierzchni nowo wydzielonej działki budowlanej:
1200,0 m2;
3. warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:
1) powierzchnia zabudowy – maks. 40 % powierzchni działki budowlanej,
2) powierzchnia biologicznie czynna – min. 25% powierzchni działki budowlanej,
3) wysokość zabudowy – maks. 10,0 m,
4) geometria dachów – dachy dwuspadowe lub wielospadowe o połaciach symetrycznych, o nachyleniu głównych połaci dachowych 20º - 45º;
4. zasady obsługi w zakresie komunikacji oraz infrastruktury technicznej – zgodnie z §14.

§73. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 119E:
1. przeznaczenie terenu – tereny infrastruktury technicznej miasta w zakresie elektroenergetyki;
2. zasady podziału nieruchomości: teren stanowi wydzieloną działkę gruntu;
3. zasady obsługi w zakresie komunikacji oraz infrastruktury technicznej – zgodnie z §14.

§74. Ustalenia dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 120MN/U, 121MN/U, 122MN/U, 125MN/U, 126MN/U:
1. przeznaczenie terenu – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług;
2. zasady podziału nieruchomości:
1) istniejący i proponowany podział terenu na działki budowlane przedstawiono na rysunku planu,
2) dopuszcza się inny podział pod warunkiem zachowania: minimalnej powierzchni nowo wydzielonej działki budowlanej:
a) dla zabudowy wolno stojącej: 800,0 m2,
b) dla zabudowy bliźniaczej: 400,0 m2,
3) dla jednostki 126MN/U dopuszcza się podział w celu powiększenia sąsiednich działek budowlanych zlokalizowanych poza obszarem opracowania planu, stosownie do potrzeb, bez konieczności zachowania ustaleń §74 ust. 2. pkt 2);
3. warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:
1) zabudowę mieszkaniową i usługową należy realizować jako wolno stojącą lub bliźniaczą,
2) dopuszcza się lokalizację usług w parterze budynku mieszkalnego lub jako odrębny budynek,
3) dopuszczalne obiekty towarzyszące – budynki gospodarcze i garażowe,
4) powierzchnia zabudowy – maks. 40 % powierzchni działki budowlanej,
5) powierzchnia biologicznie czynna – min. 30% powierzchni działki budowlanej,
6) wysokość zabudowy:
a) budynku mieszkalnego i usługowego: maks. 10,0 m,
b) budynku gospodarczego, garażowego: maks. 6,0 m,
7) geometria dachów:
a) budynku mieszkalnego i usługowego: dopuszcza się wszelkie rozwiązania połaci dachowych,
b) budynku gospodarczego, garażowego: dopuszcza się wszelkie rozwiązania połaci dachowych;
4. ochrona zabytków – dla budynków o walorach zabytkowych, ujętych w ewidencji konserwatorskiej objętych ochroną konserwatorską, przedstawionych na rysunku planu obowiązują ustalenia zawarte w §8 ust. 2 i ust. 3;
5. zasady obsługi w zakresie komunikacji– z przyległych dróg publicznych,
z wykluczeniem obsługi z drogi publicznej - zbiorczej 94KDz;
6. zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej – zgodnie z §14.

§75. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 123E:
1. przeznaczenie terenu – tereny infrastruktury technicznej miasta w zakresie elektroenergetyki;
2. zasady podziału nieruchomości: teren stanowi wydzieloną działkę gruntu;
3. zasady obsługi w zakresie komunikacji oraz infrastruktury technicznej – zgodnie z §14.

§76. Ustalenia dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 124MN/U:
1. przeznaczenie terenu – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług;
2. zasady podziału nieruchomości: dopuszcza się podział pod warunkiem zachowania:
1) minimalnej powierzchni nowo wydzielonej działki budowlanej:
a) dla zabudowy wolno stojącej: 800,0 m2,
b) dla zabudowy bliźniaczej: 600,0 m2,
c) dla zabudowy szeregowej: 300,0 m2,
2) minimalnej szerokości działki budowlanej:
a) dla zabudowy wolno stojącej: 20,0 m,
b) dla zabudowy bliźniaczej: 14,0 m,
c) dla zabudowy szeregowej: 7,0 m;
3. warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:
1) zabudowę mieszkaniową należy realizować jako szeregową, bliźniaczą lub wolno stojącą,
2) dopuszczalne obiekty towarzyszące:
a) dla zabudowy wolno stojącej i bliźniaczej: budynki gospodarcze i garażowe,
b) dla zabudowy szeregowej: budynki gospodarcze,
3) w zabudowie szeregowej garaże należy realizować jako wbudowane w główną bryłę budynku mieszkalnego,
4) powierzchnia zabudowy – maks. 40% powierzchni działki budowlanej,
5) powierzchnia biologicznie czynna – min. 30% powierzchni działki budowlanej,
6) wysokość zabudowy:
a) budynku mieszkalnego: maks. 10,0 m,
b) budynku gospodarczego, garażowego: maks. 4,0 m,
7) geometria dachów:
a) budynku mieszkalnego: dachy dwuspadowe o połaciach symetrycznych, o nachyleniu głównych połaci dachowych 30º - 45º,
b) budynku gospodarczego, garażowego: dachy jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe o połaciach symetrycznych, o nachyleniu głównych połaci dachowych do 45º;
4. zasady obsługi w zakresie komunikacji oraz infrastruktury technicznej – zgodnie z §14.

§77. Ustalenia dla terenów komunikacji oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1KDl, 2KDl, 3KDx, 4KDx, 5KDd, 6KDx, 7KDx, 8KDd, 9KDx, 10KDx, 11KDd, 12KDd, 13KDw, 14KDl, 15KDd, 16KDd, 17KDd, 18KDl, 19KDd, 20KDw, 21KDw, 22KDw, 23KDl, 24KDd, 25KDd, 26KDw, 27KDw, 28KDw, 29KDx, 30KDw, 31KDw, 32KDw, 33KDw, 34KDw, 35KDw, 36KDw, 37KDw, 38KDd, 39KDw, 40KDw, 41KDd, 42KDl, 43KDd, 44KDd, 45KDd, 46KDd, 47KDl, 48KDw, 49KDw, 50KDw, 51KDd, 52KDd, 53KDd, 54KDl, 55KDd, 56KDd, 57KDd, 58KDl, 59KDd, 60KDw, 61KDl, 62KDw, 63KDd, 64KDd, 65KDd, 66KDl, 67KDd, 68KDl, 69KDl, 70KDl, 71KDd, 72KDd, 73KDw, 74KDl, 75KDw, 76KDd, 77KDd, 78KDd, 79KDd 80KDx, 81KDw, 82KDd, 83KDx, 84KDd, 85KDd, 86KDl, 87KDd, 88KDl, 89KDw, 90KDw, 91KDd, 92KDl, 93KDd, 94KDz, 95KDd:
1. przeznaczenie terenu:
1) 1KDl - droga publiczna-lokalna,
2) 2KDl - droga publiczna-lokalna,
3) 3KDx - publiczny ciąg pieszy,
4) 4KDx - publiczny ciąg pieszy,
5) 5KDd - droga publiczna-dojazdowa,
6) 6KDx - publiczny ciąg pieszy,
7) 7KDx - publiczny ciąg pieszy,
8) 8KDd - droga publiczna-dojazdowa,
9) 9KDx - publiczny ciąg pieszy,
10) 10KDx - publiczny ciąg pieszy,
11) 11KDd - droga publiczna-dojazdowa,
12) 12KDd - droga publiczna-dojazdowa,
13) 13KDw - droga wewnętrzna,
14) 14KDl - droga publiczna-lokalna,
15) 15KDd - droga publiczna-dojazdowa,
16) 16KDd - droga publiczna-dojazdowa,
17) 17KDd - droga publiczna-dojazdowa,
18) 18KDl - droga publiczna-lokalna,
19) 19KDd - droga publiczna-dojazdowa,
20) 20KDw - droga wewnętrzna,
21) 21KDw - droga wewnętrzna,
22) 22KDw - droga wewnętrzna,
23) 23KDl - droga publiczna-lokalna,
24) 24KDd - droga publiczna-dojazdowa,
25) 25KDd - droga publiczna-dojazdowa,
26) 26KDw - droga wewnętrzna,
27) 27KDw - droga wewnętrzna,
28) 28KDw - droga wewnętrzna,
29) 29KDx - publiczny ciąg pieszy,
30) 30KDw - droga wewnętrzna,
31) 31KDw - droga wewnętrzna,
32) 32KDw - droga wewnętrzna,
33) 33KDw - droga wewnętrzna,
34) 34KDw - droga wewnętrzna,
35) 35KDw - droga wewnętrzna,
36) 36KDw - droga wewnętrzna,
37) 37KDw - droga wewnętrzna,
38) 38KDd - droga publiczna-dojazdowa,
39) 39KDw - droga wewnętrzna,
40) 40KDw - droga wewnętrzna,
41) 41KDd - droga publiczna-dojazdowa,
42) 42KDl - droga publiczna-lokalna,
43) 43KDd - droga publiczna-dojazdowa,
44) 44KDd - droga publiczna-dojazdowa,
45) 45KDd - droga publiczna-dojazdowa,
46) 46KDd - droga publiczna-dojazdowa,
47) 47KDl - droga publiczna-lokalna,
48) 48KDw - droga wewnętrzna,
49) 49KDw - droga wewnętrzna,
50) 50KDw - droga wewnętrzna,
51) 51KDd - droga publiczna-dojazdowa,
52) 52KDd - droga publiczna-dojazdowa,
53) 53KDd - droga publiczna-dojazdowa,
54) 54KDl - droga publiczna-lokalna,
55) 55KDd - droga publiczna-dojazdowa,
56) 56KDd - droga publiczna-dojazdowa,
57) 57KDd - droga publiczna-dojazdowa,
58) 58KDl - droga publiczna-lokalna,
59) 59KDd - droga publiczna-dojazdowa,
60) 60KDw - droga wewnętrzna,
61) 61KDl - droga publiczna-lokalna,
62) 62KDw - droga wewnętrzna,
63) 63KDd - droga publiczna-dojazdowa,
64) 64KDd - droga publiczna-dojazdowa,
65) 65KDd - droga publiczna-dojazdowa,
66) 66KDl - droga publiczna-lokalna,
67) 67KDd - droga publiczna-dojazdowa,
68) 68KDl - droga publiczna-lokalna,
69) 69KDl - droga publiczna-lokalna,
70) 70KDl - droga publiczna-lokalna,
71) 71KDd - droga publiczna-dojazdowa,
72) 72KDd - droga publiczna-dojazdowa,
73) 73KDw - droga wewnętrzna,
74) 74KDl - droga publiczna-lokalna,
75) 75KDw - droga wewnętrzna,
76) 76KDd - droga publiczna-dojazdowa,
77) 77KDd - droga publiczna-dojazdowa,
78) 78KDd - droga publiczna-dojazdowa,
79) 79KDd - droga publiczna-dojazdowa,
80) 80KDw - droga wewnętrzna,
81) 81KDx - publiczny ciąg pieszy,
82) 82KDd - droga publiczna-dojazdowa,
83) 83KDx - publiczny ciąg pieszy,
84) 84KDd - droga publiczna-dojazdowa,
85) 85KDd - droga publiczna-dojazdowa,
86) 86KDl - droga publiczna-lokalna,
87) 87KDd - droga publiczna-dojazdowa,
88) 88KDl - droga publiczna-lokalna,
89) 89KDw - droga wewnętrzna,
90) 90KDw - droga wewnętrzna,
91) 91KDd - droga publiczna-dojazdowa,
92) 92KDl - droga publiczna-lokalna,
93) 93KDd - droga publiczna-dojazdowa,
94) 94KDz - droga publiczna-zbiorcza,
95) 95KDd - droga publiczna-dojazdowa;
2. zasady podziału nieruchomości – dopuszcza się wszelkie podziały terenu związane z wydzieleniem planowanych dróg;
3. warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:
1) szerokości dróg w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu,
2) szerokości określone w §77 ust. 3. pkt 1) zabezpieczają realizację jezdni, chodników oraz ścieżek rowerowych; szczegółowe parametry zagospodarowania dróg określone zostaną w opracowaniach branżowych, w nawiązaniu do całościowych potrzeb miasta zgodnie z przepisami odrębnymi,
3) przestrzeń dróg może służyć do prowadzenia sieci uzbrojenia technicznego oraz lokalizacji obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej;
4) należy zachować i uzupełnić istniejące aleje i szpalery drzew w istniejących drogach, a w przypadku konieczności ich usunięcia zrealizować nowe nasadzenia drzew i krzewów.

§78. Na rysunku planu przedstawiono lokalizację terenów zamkniętych oznaczonych symbolami 127Tz, 128Tz, 129Tz.
Rozdział 3
Ustalenia końcowe

§79. Zgodnie z art. 15 ust. 2 i art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) ustala się stawki procentowe służące naliczaniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30%.

§80. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§81. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna


Tadeusz Pawlaczyk

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XIII/198/2011
RADY MIEJSKIEJ LESZNA

z dnia 29 listopada 2011 roku

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie „Gronowa” w Lesznie został sporządzony w związku z uchwałą Nr XXIV/269/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 sierpnia 2008 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie „Gronowa” w Lesznie oraz uchwałą Nr XXXVI/428/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 października 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/269/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie „Gronowa” w Lesznie.
Stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) ogłoszono w prasie i przez obwieszczenie o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu, określając formę, miejsce i termin składania wniosków do planu oraz zawiadomiono na piśmie o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania. W procedurze sporządzenia planu uwzględniono wszystkie zebrane wnioski instytucji, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W odpowiedzi na ogłoszenie i obwieszczenie wpłynęły następujące wnioski:
­ w dniu 30.12.2009 r. wpłynął wniosek osoby prywatnej o ustalenie w planie możliwości podziału działki o nr ewid. 260/27 na działki o pow. nie mniejszej niż 300m2 oraz przeznaczenie części tej działki i całej działki o nr ewid. 260/26 na drogi dojazdowe. Wniosek został przekazany do analizy na etapie sporządzania projektu i w trakcie opracowywania planu został w całości uwzględniony,
­ w dniu 08.01.2010 r. wpłynął wniosek osoby prywatnej o umożliwienie podziału działki
o nr ewid. 240/51, a następnie przyłączenie części podzielonej działki do sąsiedniej nieruchomości o nr ewid. działki 240/52, a drugiej części do działki o nr ewid. 240/48, gdzie inwestor planuje realizację budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego. Wniosek został przekazany do analizy na etapie sporządzania projektu
i w trakcie opracowywania planu został w całości uwzględniony,
­ w dniu 21.12.2009 r. wpłynął wniosek osoby prywatnej o umożliwienie realizowania zabudowy na terenie działki o nr ewid. 267/20 w granicach działek budowlanych. Wniosek został przekazany do analizy na etapie sporządzania projektu i w trakcie opracowywania planu został w całości uwzględniony,
­ w dniu 01.02.2010 r. wpłynął wniosek osoby prywatnej o uwzględnienie w planie zamiaru budowy zespołu budynków mieszkalnych w zabudowie wolno stojącej, szeregowej
i bliźniaczej z towarzyszącymi usługami wraz z układem drogowym na terenie działki
o nr ewid. 392/10. Wniosek został przekazany do analizy na etapie sporządzania projektu
i w trakcie opracowywania planu został w całości uwzględniony,
­ w dniu 31.12.2009 r. wpłynął wniosek przedstawiciela operatora telefonii komórkowej
o dopuszczenie lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej na obszarze objętym opracowaniem planu. Wniosek został przekazany do analizy na etapie sporządzania projektu i w trakcie opracowywania planu został uwzględniony w całości stosownie do ustaleń ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 106, poz. 675),
­ w dniu 07.01.2010 r. wpłynął wniosek osoby prywatnej o ustalenie w planie zakazu lokalizacji konstrukcji wieżowych i stacji bazowych telefonii komórkowej. Wniosek został przekazany do analizy na etapie sporządzania projektu i w trakcie opracowywania planu nie został uwzględniony ze względu na sprzeczność postulatu z ustawą z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 106, poz. 675),
­ w dniu 06.01.2010 r. wpłynął wniosek osoby prywatnej o uwzględnienie w planie istniejącej fermy lisów. Wniosek został przekazany do analizy na etapie sporządzania projektu i w trakcie opracowywania planu nie został uwzględniony. Teren fermy w obowiązującej zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Leszna znajduje się w strefie III – mieszkaniowo-usługowej o zabudowie średnio intensywnej i ekstensywnej z dominacją zabudowy mieszkaniowej niskiej (do 3 kond.) w zespołach, dopuszcza się obiekty biurowe, handlowe, rekreacji, zdrowia opieki społecznej, edukacji, sportu (również terenochłonne). Projekt planu sporządzono zgodnie z polityką przestrzenną miasta zawartą w Studium,
­ w dniu 11.01.2010 r. wpłynął wniosek osoby prywatnej działającej w imieniu biura projektowego dotyczący uwzględnienia w planie projektu budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami na terenie działek o nr ewid. 257/6, 257/5, 260/19 i 260/16. Wniosek został przekazany do analizy na etapie sporządzania projektu i w trakcie opracowywania planu został częściowo uwzględniony.
Projekt planu uzyskał opinie i został uzgodniony stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zmianami). Wniesione w opiniach
i uzgodnieniach uwagi zostały uwzględnione w projekcie planu.
Projekt planu został wyłożony do publicznego wglądu, w trakcie którego w dniu 12 maja 2011 r. przeprowadzono publiczną debatę. Do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie „Gronowa” w Lesznie wyłożonego do publicznego wglądu
w dniach od 4 maja 2011 r. do 27 maja 2011 r. z terminem składania uwag do 13 czerwca 2011 r., wpłynęło pięć uwag złożonych przez osoby prywatne. Prezydent Miasta Leszna rozpatrzył uwagi informując o sposobie ich załatwienia zainteresowane strony pismem
o znaku AP.7323/118/2009 z dnia 28.06.2011 r.
Zarówno na etapie redagowania planu, jak i rozstrzygania uwag rozpatrywano różne warianty rozwiązań planistycznych. Przyjęto rozwiązania optymalne, będące kompromisem pomiędzy interesem publicznym, a postulatami zainteresowanych osób prywatnych. Zmiany związane
z uwzględnioną w części uwagą dotyczącą rozwiązań komunikacyjnych w rejonie ulicy Myśliwskiej nie naruszają interesów osób trzecich i nie mają istotnego wpływu na rozwiązania przyjęte w planie.
Projekt planu został sporządzony w nawiązaniu do istniejącego zagospodarowania terenu osiedla „Gronowo” z uwzględnieniem uwarunkowań przestrzennych i komunikacyjnych. Projektowane zagospodarowanie terenu z podziałem na zabudową mieszkaniową jednorodzinną, wielorodzinną, usługową oraz zieleń i tereny sportowo-rekreacyjne stanowi uzupełnienie i funkcjonalną kontynuację istniejącej zabudowy tej części miasta Leszna. Ustalony przez plan układ komunikacyjny zapewnia właściwe i płynne powiązanie terenu objętego opracowaniem planu z istniejącą infrastrukturą drogową miasta. Ponadto rozwiązania przyjęte w planie zapewniają optymalne warunki akustyczne oraz odpowiednie standardy jakości środowiska terenom mieszkalnictwa. Ustalenia planu są zgodne z ustaleniami obowiązującej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna


Tadeusz PawlaczykZdjęcia dołączone:

 
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Adam Stachowiak
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2011-12-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-12-06
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.