Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » UCHWA?A NR XIII/197/2011 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie osiedla ??Podwale? w Lesznie.

UCHWA?A NR XIII/197/2011 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie osiedla ??Podwale? w Lesznie.

Numer uchwa??y: 197
Numer sesji: 13
Rok: 2011UCHWAŁA NR XIII/197/2011
RADY MIEJSKIEJ LESZNA
z dnia 29 listopada 2011 roku
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie osiedla „Podwale” w Lesznie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zmianami) i art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717, z późniejszymi zmianami ) po stwierdzeniu zgodności ustaleń niniejszej uchwały ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Leszna, zatwierdzonego uchwałą nr XIX/210/2000 Rady Miejskiej Leszna z dnia 09 marca 2000 roku ze zmianami (uchwały Rady Miejskiej Leszna Nr XXXVIII/476/2006 z dnia 29 czerwca 2006 r. Nr XIX/215/2008 z dnia 21 lutego 2008 r., Nr XXXVII/447/2009 z dnia 26 listopada 2009r., Nr XXXVIII/462/2009 z dnia 30 grudnia 2009 r., Nr XXXVIII/463/2009 z dnia 30 grudnia 2009r., Nr VI/80/2011 z dnia 31 marca 2011r.) oraz w związku z uchwałą Nr XXXVI/431/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 października 2009 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie osiedla „Podwale” w Lesznie, Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

ROZDZIAŁ 1
Ustalenia ogólne
§ 1.
Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie osiedla „Podwale” w Lesznie.
1) Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały jest rysunek planu w skali 1:2000;
2) Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały jest rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych;
3) Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały jest rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

§ 2.
1. Plan obejmuje obszar w północnej części miasta Leszna, położony pomiędzy ulicami: Fabryczną, Zacisze, Opalińskich, Adama Mickiewicza oraz Alejami Marszałka Józefa Piłsudskiego.
2. Granicę obszaru objętego planem określono na rysunku planu w skali 1: 2000, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.
1. Ustaleniami planu objęto tereny wyznaczone w rysunku planu liniami rozgraniczającymi tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania oraz granicami opracowania, których funkcje określono poniżej:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolem MN;
2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług, oznaczone symbolem MN/U;
3) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług oznaczone symbolem MW/U;
4) tereny zabudowy usługowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej, oznaczone symbolem U/MN;
5) tereny zabudowy usługowej, oznaczone symbolem U;
6) tereny zieleni urządzonej z dopuszczeniem usług, oznaczone symbolem ZP/U;
7) tereny zieleni urządzonej, oznaczone symbolem ZP;
8) tereny parku miejskiego z istniejącymi terenami upraw ogrodniczych, oznaczone symbolem ZP/ZO;
9) tereny ciągów pieszych, oznaczone symbolem KP;
10) tereny ciągów pieszo- jezdnych, oznaczone symbolem KPJ;
11) tereny dróg publicznych - drogi główne, oznaczone symbolem KDG;
12) tereny dróg publicznych - drogi zbiorcze, oznaczone symbolem KDZ;
13) tereny dróg publicznych - drogi lokalne, oznaczone symbolem KDL;
14) tereny dróg publicznych - drogi dojazdowe, oznaczone symbolem KDD;
15) tereny dróg wewnętrznych, oznaczone symbolem KDW;
16) tereny obsługi komunikacji samochodowej - parking, oznaczone symbolem KS;
2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
1) granice obszaru objętego planem miejscowym;
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
3) obowiązujące linie zabudowy;
4) nieprzekraczalne linie zabudowy;
5) funkcje terenów oznaczone symbolami alfanumerycznymi;
6) strefa techniczna kolektora kanalizacji ogólnospławnej;
7) granica strefy ochrony krajobrazu kulturowego;
8) miejsca obowiązkowej realizacji zabudowy na całej szerokości działki;
9) szpaler drzew w ramach istniejącej funkcji;
10) istniejące budynki wpisane do rejestru zabytków;
11) istniejące budynki ujęte w ewidencji zabytków;
3. Pozostałe oznaczenia graficzne na rysunku planu nie są obowiązującymi ustaleniami planu, stanowiąc jedynie informację.

§ 4.
Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) „przepisach szczególnych i odrębnych” – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych;
2) „uchwale” – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę;
3) „linii rozgraniczającej”– należy przez to rozumieć linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
4) „obowiązującej linii zabudowy” – należy przez to rozumieć linię, na której musi stanąć ściana budynku o funkcji podstawowej. Poza obszarem wyznaczonym przez obowiązujące linie zabudowy dopuszcza się realizację infrastruktury technicznej oraz wykuszy, zadaszeń wejściowych, ramp, podestów, tarasów bez podpiwniczenia, schodów i okapów;
5) „nieprzekraczalnej linii zabudowy” – należy przez to rozumieć linię ograniczającą obszar, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków. Poza obszarem wyznaczonym przez nieprzekraczalne linie zabudowy dopuszcza się realizację infrastruktury technicznej oraz wykuszy, zadaszeń wejściowych, ramp, podestów, tarasów bez podpiwniczenia, schodów i okapów;
6) „powierzchni zabudowy” – należy przez to rozumieć obszar zajęty przez budynek lub budynki, ograniczony zewnętrznym obrysem ścian zewnętrznych;
7) „powierzchni użytkowej budynku” – należy przez to rozumieć sumę powierzchni liczonych w wewnętrznym obrysie ścian wewnętrznych wszystkich pomieszczeń budynku zgodnych z przeznaczeniem budynku i nie będących pomieszczeniami gospodarczymi lub technicznymi;
8) „terenie” lub „terenie jednostki elementarnej” - należy przez to rozumieć obszar o jednolitym sposobie użytkowania i funkcji podstawowej, ograniczony liniami rozgraniczającymi, oznaczony na rysunku planu kolejnymi symbolami alfanumerycznymi;
9) „froncie działki” – należy przez to rozumieć bok działki graniczący z drogą, z której zlokalizowany jest główny wjazd na działkę budowlaną;
10) „przeznaczeniu podstawowym” lub „funkcji podstawowej” – należy przez to rozumieć przeważające lub dominujące przeznaczenie terenu;
11) „przeznaczeniu uzupełniającym”– należy przez to rozumieć dodatkowe przeznaczenie terenu nie kolidujące z jego przeznaczeniem podstawowym i nie zmieniające generalnego charakteru zagospodarowania terenu oraz warunków środowiska przyrodniczego i kulturowego;
12) „usługach wbudowanych” – należy przez to rozumieć towarzyszącą działalność usługową w budynku o mieszkaniowej funkcji podstawowej;
13) „drodze wewnętrznej” – należy przez to rozumieć drogi niezaliczane do żadnej kategorii dróg publicznych, w szczególności dojazdy do obiektów użytkowanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą;
14) „wysokości budynku” – należy przez to rozumieć wymiar mierzony od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku do najwyżej położonej krawędzi dachu (kalenicy) lub punktu zbiegu połaci dachowych;
15) „wielkoformatowych nośnikach reklamowych” - należy przez to rozumieć wolnostojące obiekty budowlane przeznaczone do ekspozycji reklam o powierzchni ekspozycji przekraczającej 3m2;
16) „usługach publicznych” – należy przez to rozumieć obiekty urzędów organów władzy, administracji, sądów i prokuratur, państwowych szkół wyższych, szkół publicznych, a także publicznych: obiektów ochrony zdrowia, przedszkoli, domów opieki społecznej i placówek opiekuńczo-wychowawczych;
17) „wskaźniku zabudowy” należy przez to rozumieć wartość stosunku sumy powierzchni zabudowy budynków zlokalizowanych na działce budowlanej lub terenie do powierzchni tej działki lub terenu.

§ 5.
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu.
W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, na obszarze objętym planem obowiązują następujące ustalenia:
1) na terenach, dla których dopuszcza się zabudowę obiektami budowlanymi, dopuszcza się sytuowanie urządzeń towarzyszących obiektom budowlanym oraz infrastruktury technicznej, o ile nie jest to sprzeczne z innymi ustaleniami planu;
2) nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy wyznacza się jak na rysunku planu;
3) dla istniejących budynków znajdujących się w całości lub w części w obszarze wyznaczonym przez nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy zezwala się na remont, zmianę sposobu użytkowania, przebudowę i rozbudowę zgodnie z warunkami ustalonymi dla niniejszych jednostek elementarnych;
4) dla istniejących budynków znajdujących się w całości poza obszarem wyznaczonym przez nieprzekraczalne linie zabudowy zezwala się na remont, zmianę sposobu użytkowania oraz przebudowę nie zwiększającą powierzchni zabudowy budynku;
5) w granicach działki budowlanej pokrycie i układ dachu nowo realizowanych budynków i rozbudowywanych części budynków powinny nawiązywać spadkiem, kolorem oraz materiałem do dachu budynku głównego;
6) należy zachować strefę techniczną wzdłuż kolektorów kanalizacji ogólnospławnej Ø800 mm oraz Ø1000 mm w postaci pasa terenu wolnego od zabudowy i zadrzewienia o szerokości 5m z każdej strony kolektora, licząc od obrysu kanału;
7) w wyznaczonych na rysunku planu miejscach należy zachować istniejące lub wprowadzić szpalery drzew.

§ 6.
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.
W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, na obszarze objętym planem obowiązują następujące ustalenia:
1) prowadzona działalność nie może powodować ponadnormatywnych obciążeń środowiska uciążliwościami w zakresie hałasu, wibracji, zanieczyszczeń pyłowych i gazowych wprowadzanych do powietrza oraz promieniowania elektromagnetycznego poza granicami terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny oraz nie może negatywnie oddziaływać na jakość wód podziemnych także w granicach terenu inwestycji;
2) tereny jednostek MN stanowią podlegające ochronie akustycznej obszary przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, gdzie obowiązują dopuszczalne dla tego rodzaju zagospodarowania poziomy hałasu określone w przepisach odrębnych;
3) teren jednostki ZP, ZP/ZO i ZP/U stanowi podlegający ochronie akustycznej obszar przeznaczony na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, gdzie obowiązują dopuszczalne dla tego rodzaju zagospodarowania poziomy hałasu określone w przepisach odrębnych;
4) tereny jednostek U/MN, MN/U i MW/U stanowią podlegające ochronie akustycznej obszary przeznaczone na cele mieszkaniowo- usługowe, gdzie obowiązują dopuszczalne dla tego rodzaju zagospodarowania poziomy hałasu określone w przepisach odrębnych;
5) w przypadku lokalizacji na terenach jednostek U, obiektów i terenów podlegających ochronie akustycznej należy zastosować rozwiązania techniczne zapewniające właściwe warunki akustyczne w tych obiektach i na tych terenach;
6) w przypadku stwierdzenia możliwości wystąpienia przekroczeń dopuszczalnych poziomów substancji lub ponadnormatywnego oddziaływania hałasu należy wprowadzić rozwiązania techniczne, technologiczne lub organizacyjne służące ograniczeniu niekorzystnego oddziaływania powodowanego emisją substancji lub hałasu do powietrza;

§ 7
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
1. Ustala się strefę ochrony krajobrazu kulturowego ze względu na sąsiedztwo z historycznym założeniem urbanistycznym, obecność obiektów wpisanych do rejestru zabytków i ujętych w ewidencji zabytków, na podstawie decyzji z dnia 20.08.1985 r.;
2. W granicach strefy ochrony krajobrazu kulturowego zaleca się kształtowanie nowej zabudowy w poszanowaniu elementów zabytkowych;
3. W odniesieniu do wskazanych na rysunku planu obiektów wpisanych do rejestru zabytków obowiązuje następujące ustalenie: wszelka działalność inwestycyjna dotycząca tych obiektów powinna być prowadzona w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków, zgodnie z przepisami odrębnymi;
4. Ustala się ochronę obiektów wpisanych do ewidencji:
1) dom mieszkalny, ul. Narutowicza nr 77;
2) gospoda „Ameryka”, obecnie dom mieszkalny, ul. Narutowicza nr 79;
3) willa, ul. Narutowicza nr 80;
4) dom mieszkalny, ul. Narutowicza nr 87;
5) dom mieszkalny, ul. Wilkońskiego nr 2;
6) dom mieszkalny, ul. Zacisze nr 1;
7) dom mieszkalny, ul. Zacisze nr 3;
5. W odniesieniu do wskazanych na rysunku planu obiektów ujętych w ewidencji zabytków obowiązują następujące ustalenia:
1) należy dążyć do maksymalnego zachowania charakteru, brył, wystroju elewacji i gabarytów historycznej zabudowy;
2) zakazuje się wyburzania, zmiany formy elewacji frontowej, rozbudowy i nadbudowy od strony elewacji frontowej, zmiany formy dachu;
3) przy planowanych pracach konserwatorskich, restauratorskich, rewaloryzacyjnych lub budowlanych obiektów lub ich części obowiązuje utrzymanie i nawiązanie do oryginalnego, historycznego wyglądu elewacji;
4) wszelka działalność inwestycyjna dotycząca tego terenu powinna być prowadzona w nawiązaniu do historycznego otoczenia i w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków, zgodnie z przepisami odrębnymi.§ 8.
Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.
W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, na obszarze objętym planem obowiązują następujące ustalenia:
1) od strony dróg publicznych zakazuje się realizacji betonowych ogrodzeń prefabrykowanych;
2) tereny ZP, KDG, KDZ, KDL, KDL, KPJ, KP stanowią przestrzenie publiczne;
3) drogi publiczne stanowią przestrzenie publiczne gdzie:
a) dopuszcza się realizację chodników i ścieżek rowerowych;
b) dopuszcza się lokalizację obiektów malej architektury, elementów reklamowych i informacyjnych, zieleni, infrastruktury i urządzeń technicznych zgodnie z przepisami odrębnymi;
c) dopuszcza się lokalizację ogrodzeń na granicy linii rozgraniczających z posesjami;
d) zakazuje się stosowania wielkoformatowych nośników reklamowych;
e) zakazuje się lokalizacji tymczasowych obiektów usługowych;

§ 9.
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów
W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, na obszarze objętym planem obowiązują następujące ustalenia:
1) obszar objęty planem położony jest w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 307 „Sandr Leszno” gromadzącego wody powierzchniowe w czwartorzędowych utworach porowych, gdzie:
a) zagospodarowanie terenu oraz realizowane inwestycje nie mogą naruszać stanu tego GZWP;
b) zakazuje się składowania odpadów niebezpiecznych oraz składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w strefie zasilania GZWP;
2) na obszarze objętym planem nie występują tereny górnicze oraz tereny narażone ma niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożone osuwaniem się mas ziemnych.

§ 10.
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości.
W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości na obszarze objętym planem obowiązują następujące ustalenia:
1) dopuszcza się wydzielanie działek o powierzchni mniejszej niż ustalone w ustaleniach dla poszczególnych funkcji przeznaczonych na komunikację, infrastrukturę techniczną oraz na powiększenie istniejących działek;
2) podziały działek budowlanych dochodzące do dróg publicznych należy wytyczać w stosunku do pasa drogowego pod kątem 70-90°, z dopuszczeniem odstępstwa w miejscach łuków dróg lub zakończenia dojazdów;
3) ustala się, że wielkość nowo wydzielonej działki budowlanej, o ile jest to zgodne z ustaleniami szczegółowymi dla poszczególnych jednostek elementarnych, nie może być mniejsza niż:
a) 600m2 dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej- wolnostojącej;
b) 500m2 dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej- bliźniaczej;
c) 800m2 dla zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług oraz dla zabudowy usługowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej;
d) 1000m2 dla zabudowy usługowej;
e) 2500m2 dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług;
4) minimalne szerokości frontów działek budowlanych ustala się na;
a) 16m dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej- wolnostojącej;
b) 10m dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej- bliźniaczej;
c) 16m dla zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług oraz dla zabudowy usługowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej;
d) 20m dla zabudowy usługowej;
e) 20m dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług;
5) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej- szeregowej zakazuje się wtórnych podziałów nieruchomości, z wyjątkiem przypadku określonego w § 10 ust 1 pkt 1;
6) dla terenów ZP, ZP/U, KS oraz ZP/ZO zakazuje się wtórnych podziałów, z wyjątkiem przypadku określonego w § 10 ust 1 pkt 1;
7) dopuszcza się scalanie i podział działek gruntu o ile nie jest to sprzeczne z innymi ustaleniami planu;

§ 11.
Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy.
W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w ich użytkowaniu na obszarze objętym planem obowiązuje następujące ustalenie: po obu stronach cieków wodnych wyznacza się 3 metrowy pas terenu objętego zakazem grodzenia i utwardzania terenu;

§ 12.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji
W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji na obszarze objętym planem obowiązują następujące ustalenia:
1) dopuszcza się etapowanie budowy projektowanych i rozbudowy istniejących dróg w zakresie realizacji poszczególnych odcinków dróg oraz modernizacji ich parametrów;
2) w liniach rozgraniczających dróg i ulic dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury technicznej w uzgodnieniu z zarządcą drogi oraz na warunkach określonych w przepisach odrębnych;
3) zagospodarowanie terenów w rejonie skrzyżowań dróg, a w szczególności ogrodzenia i nasadzenia zieleni nie mogą powodować ograniczenia widoczności i pogarszać parametrów trójkątów widoczności wyznaczanych zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi;
4) w granicach poszczególnych nieruchomości ustala się obowiązek zapewnienia odpowiedniej liczby miejsc postojowych dla samochodów osobowych, lecz nie mniej niż:
a) w przypadku istniejących składów i magazynów: 1 stanowisko postojowe na każde 100m2 powierzchni parku magazynowego;
b) w przypadku zabudowy usługowej: 1 stanowisko postojowe na każde rozpoczęte 20 m2 powierzchni sprzedaży usług handlu i 1 stanowisko postojowe na każde rozpoczęte 50 m2 powierzchni użytkowej pozostałych usług;
c) w przypadku lokali usługowych w ramach budynków mieszkalnych: 1 stanowisko postojowe na 1 lokal mieszkalny oraz dodatkowo 1 stanowisko postojowe na każde rozpoczęte 20 m2 powierzchni sprzedaży usług handlu i 1 stanowisko postojowe na każde rozpoczęte 50 m2 powierzchni użytkowej pozostałych usług;
d) w przypadku zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: 1 stanowisko postojowe na każdy budynek mieszkalny, w tym garaż;
e) w przypadku zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej: 1 stanowisko postojowe na 1 lokal mieszkalny;
5) w zależności od charakteru działalności w projektach zagospodarowania terenu poszczególnych inwestycji należy przewidzieć odpowiednią liczbę miejsc dla pojazdów ciężarowych oraz place manewrowe o parametrach odpowiadających rodzajowi transportu;
6) w przypadku nowo wydzielonych działek budowlanych posiadających dostęp do więcej niż jednej drogi publicznej obsługę komunikacyjną działki zapewnić od strony drogi o niższej klasie;
7) dopuszcza się zachowanie istniejących zjazdów;

§ 13.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej
W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej na obszarze objętym planem obowiązują następujące ustalenia:
1) dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających dróg publicznych i wewnętrznych po uzgodnieniu z zarządcą drogi lub właścicielem terenu oraz na warunkach określonych w przepisach odrębnych;
2) dopuszcza się prowadzenie infrastruktury technicznej przez tereny o innych funkcjach podstawowych, na warunkach uzgodnionych z właścicielem lub zarządcą terenu oraz zgodnie z przepisami odrębnymi;
3) należy zapewnić dostęp do urządzeń infrastruktury technicznej na warunkach uzgodnionych z właściwym zarządcą sieci i urządzeń uzbrojenia technicznego”;
4) w zakresie zaopatrzenia w wodę obowiązują następujące ustalenia:
a) zaopatrzenie w wodę do celów bytowych, gospodarczych i przeciwpożarowych docelowo zapewnić z istniejącej i projektowanej rozdzielczej sieci wodociągowej, zgodnie z przepisami odrębnymi, na warunkach uzgodnionych z zarządcą sieci;
b) zakazuje się budowy indywidualnych ujęć wody pobierających wody podziemne dla celów technologicznych;
5) w zakresie odprowadzenia ścieków komunalnych obowiązują następujące ustalenia:
a) odprowadzanie ścieków komunalnych do istniejącej i projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej lub kanalizacji ogólnospławnej, zgodnie z przepisami odrębnymi, na warunkach uzgodnionych z zarządcą sieci;
b) ścieki przemysłowe powstające w wyniku procesów technologicznych należy przed odprowadzeniem do kanalizacji sanitarnej podczyścić we własnych urządzeniach podczyszczających zlokalizowanych na terenie inwestora;
6) w zakresie odprowadzania wód opadowych obowiązują następujące ustalenia:
a) gospodarkę wodami deszczowymi należy prowadzić zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym „Programem zagospodarowania wód opadowych i rozwoju kanalizacji deszczowej dla miasta Leszna” na warunkach uzgodnionych z zarządcą sieci;
b) na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 85ZP rezerwuje się teren pod przyszłą lokalizację zbiornika retencyjnego;
c) wody opadowe i roztopowe ujęte w szczelne, otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej terenów przemysłowych, składowych, baz transportowych, dróg zaliczanych do kategorii dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych klasy G, a także parkingów o powierzchni powyżej 0,1 ha oraz z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej obiektów magazynowania i dystrybucji paliw, wprowadzane do ziemi nie powinny zawierać substancji zanieczyszczających – zawiesin ogólnych i węglowodorów ropopochodnych, w ilościach większych niż określone w przepisach prawa;
7) w zakresie elektroenergetyki obowiązują następujące ustalenia:
a) zaopatrzenie w energię elektryczną należy zapewnić z rozdzielczej sieci elektroenergetycznej zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia wydanymi przez zarządcę sieci;
b) docelowo nakazuje się przełożenie napowietrznych linii elektroenergetycznych;
c) dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowych sytuowanych na terenach inwestorów, pod warunkiem, że ich lokalizacja nie pozostaje w sprzeczności z innymi ustaleniami planu oraz jest zgodna z wymogami przepisów odrębnych;
8) w zakresie zaopatrzenia w gaz obowiązują następujące ustalenia:
a) zaopatrzenie w gaz należy zapewnić z rozbudowanej rozdzielczej sieci gazowej, na zasadach określonych w Prawie Energetycznym, po spełnieniu warunków technicznych i ekonomicznych przyłączenia;
b) w przypadku braku możliwości podłączenia do lokalnej sieci gazowej do czasu jej realizacji dopuszcza się zasilanie z indywidualnych zbiorników zaopatrzenia w gaz płynny i związanych z nimi instalacji zgodnie z wymogami przepisów odrębnych;
9) w zakresie zaopatrzenia w ciepło obowiązują następujące ustalenia:
a) zaopatrzenie w ciepło należy zapewnić z indywidualnych lub grupowych źródeł zaopatrzenia w ciepło;
b) w nowoprojektowanych kotłowniach do wytwarzania energii do celów grzewczych należy stosować paliwa płynne, gazowe i stałe charakteryzujące się niskimi wskaźnikami emisji substancji do powietrza lub alternatywne źródła energii;
10) w zakresie telekomunikacji obowiązują następujące ustalenia:
a) dostęp do sieci telekomunikacyjnej zapewnić kablową lub radiową siecią telekomunikacyjną;
b) dopuszcza się lokalizację stacji bazowych oraz masztów radiowo-telekomunikacyjnych, zgodnie z wymogami przepisów odrębnych;
c) rozwój sieci telekomunikacyjnej wynikający z kolejności rozbudowy obszarów planowanej zabudowy będzie następował staraniem i na koszt operatora sieci;
11) w zakresie gospodarowania odpadami obowiązują następujące ustalenia:
a) gospodarowanie odpadami należy prowadzić zgodnie z obowiązującym „Planem gospodarki odpadami dla miasta Leszna” oraz wymogami przepisów odrębnych;
b) odpady komunalne należy wywozić na zorganizowane składowisko odpadów;
c) odpady inne niż komunalne należy zagospodarować zgodnie z planem gospodarki odpadami oraz wymaganiami przepisów odrębnych;
d) odbiór, transport oraz zagospodarowanie lub unieszkodliwianie odpadów należy powierzyć wyspecjalizowanej jednostce posiadającej wymagane przepisami prawa uprawnienia;
e) masy ziemne przemieszczane podczas realizacji inwestycji należy zagospodarować w celu ich wykorzystania do zagospodarowania terenu; masy te nie są odpadem w rozumieniu przepisów odrębnych, w szczególności Ustawy o odpadach;
12) w zakresie melioracji obowiązuje następujące ustalenie: dopuszcza się realizację nowych rowów melioracyjnych oraz poszerzanie, zmianę przebiegu lub zarurowywanie odcinków istniejących rowów na warunkach uzgodnionych z ich zarządcami.

§ 14.
Sposób i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów
W zakresie sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów na obszarze objętym planem obowiązuje następujące ustalenie: nie ustala się terminu ani szczególnych warunków tymczasowego zagospodarowania terenu.

§ 15.
Ze względu na brak potrzeby w planie nie ustala się:
1) granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości;
2) granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej;
3) granic obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji;
4) granice terenów pod budowę urządzeń, o których mowa w art. 10 ust. 2a ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, oraz granic ich stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu oraz występowaniem znaczącego oddziaływania tych urządzeń na środowisko;
5) granic terenów pod budowę obiektów handlowych, o których mowa w art. 10 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
6) granic terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez masowych;
7) granic pomników zagłady oraz ich stref ochronnych, a także ograniczeń dotyczących prowadzenia na ich terenie działalności gospodarczej, określonych w ustawie z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady;
ROZDZIAŁ 2
Przeznaczenie i zasady zagospodarowania poszczególnych terenów
§ 16.
1. Ustala się teren zabudowy usługowej z dopuszczeniem wbudowanych lokali mieszkalnych, oznaczony symbolem: 1U/MN;
2. W zakresie przeznaczenia terenu obowiązują następujące ustalenia:
1) przeznaczenie podstawowe terenu: zabudowa usługowa.
2) przeznaczenie uzupełniające terenu: lokale mieszkalne związane z prowadzoną działalnością usługową, komunikacja wewnętrzna, parkingi, zieleń urządzona;
3) zakazuje się lokalizacji wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, obiektów handlu hurtowego, obiektów związanych z dystrybucją paliw;
3. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego obowiązują odpowiednie ustalenia § 6 oraz dodatkowe ustalenie: zakazuje się przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, z wyjątkiem inwestycji celu publicznego i przedsięwzięć infrastrukturalnych zabezpieczających funkcjonowanie miasta;
4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej obowiązują odpowiednie ustalenia § 7;
5. W zakresie wymagań wynikających z potrzeby kształtowania przestrzeni publicznych obowiązują odpowiednie ustalenia § 8;
6. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu obowiązują odpowiednie ustalenia § 5 oraz następujące ustalenia:
1) ustala się, że udział powierzchni terenu biologicznie czynnego w powierzchni terenu wydzielonych działek budowlanych nie może być mniejszy niż 0,3;
2) ustala się maksymalny wskaźnik zabudowy działki budowlanej na 0,5;
3) maksymalna wysokość budynków nie może przekroczyć 12 metrów;
4) nie ustala się szczególnych wymagań dotyczących form dachów i rodzajów ich pokrycia;
5) nawierzchnie dróg wewnętrznych, placów manewrowych i miejsc parkingowych, należy wykonać jako powierzchnie nieprzepuszczalne;
6) na jednej działce budowlanej dopuszcza się lokalizację jednego budynku mieszkalnego;
7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów i obiektów podlegających ochronie obowiązują odpowiednie ustalenia § 9;
8. W zakresie szczególnych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości obowiązują odpowiednie ustalenia § 10;
9. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji obowiązują odpowiednie ustalenia § 12;
10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej obowiązują odpowiednie ustalenia § 13;

§ 17.
1. Ustala się teren zabudowy usługowej, oznaczony symbolem 2U;
2. W zakresie przeznaczenia terenu obowiązują następujące ustalenia:
1) przeznaczenie podstawowe terenu: zabudowa usługowa.
2) przeznaczenie uzupełniające terenu: sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, komunikacja wewnętrzna, parkingi, zieleń urządzona, lokale mieszkalne związane z prowadzoną działalnością usługową;
3) zakazuje się lokalizacji wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, obiektów handlu hurtowego, obiektów związanych z dystrybucją paliw;
3. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego obowiązują odpowiednie ustalenia § 6 oraz dodatkowe ustalenie: zakazuje się przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, z wyjątkiem inwestycji celu publicznego i przedsięwzięć infrastrukturalnych zabezpieczających funkcjonowanie miasta;
4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej obowiązują odpowiednie ustalenia § 7;
5. W zakresie wymagań wynikających z potrzeby kształtowania przestrzeni publicznych obowiązują odpowiednie ustalenia § 8;
6. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu obowiązują odpowiednie ustalenia § 5 oraz następujące ustalenia:
1) ustala się, że udział powierzchni terenu biologicznie czynnego w powierzchni terenu wydzielonych działek budowlanych nie może być mniejszy niż 0,3;
2) ustala się maksymalny wskaźnik zabudowy działki budowlanej na 0,5;
3) maksymalna wysokość budynków nie może przekroczyć 12 metrów;
4) nie ustala się szczególnych wymagań dotyczących form dachów i rodzajów ich pokrycia;
5) nawierzchnie dróg wewnętrznych, placów manewrowych i miejsc parkingowych, należy wykonać jako powierzchnie nieprzepuszczalne;
7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów i obiektów podlegających ochronie obowiązują odpowiednie ustalenia § 9;
8. W zakresie szczególnych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości obowiązują odpowiednie ustalenia § 10;
9. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji obowiązują odpowiednie ustalenia § 12;
10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej obowiązują odpowiednie ustalenia § 13;

§ 18.
1. Ustala się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolami: 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN;
2. W zakresie przeznaczenia terenu obowiązują następujące ustalenia:
1) przeznaczenie podstawowe terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – szeregowa;
2) w przypadku realizacji lokali usługowych w budynkach mieszkalnych, uciążliwość powodowana prowadzeniem działalności nie może wychodzić poza granice lokalu, w którym działalność ta jest prowadzona;
3. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego obowiązują odpowiednie ustalenia § 6 oraz dodatkowe ustalenie: zakazuje się przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oraz zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, z wyjątkiem inwestycji celu publicznego i przedsięwzięć infrastrukturalnych zabezpieczających funkcjonowanie miasta;
4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej obowiązują odpowiednie ustalenia § 7;
5. W zakresie wymagań wynikających z potrzeby kształtowania przestrzeni publicznych obowiązują odpowiednie ustalenia § 8;
6. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu obowiązują odpowiednie ustalenia § 5 oraz następujące ustalenia:
1) ustala się, że udział powierzchni terenu biologicznie czynnego w powierzchni terenu wydzielonych działek budowlanych nie może być mniejszy niż 0,3;
2) ustala się maksymalny wskaźnik zabudowy działki budowlanej na 0,4;
3) ustala się maksymalną wysokość budynków na 12 metrów;
4) ustala się maksymalną liczbę kondygnacji nadziemnych na dwie;
5) dopuszcza się realizację wszystkich rodzajów dachów;
6) ustala się zakaz stosowania zewnętrznych okładzin elewacji z tworzyw sztucznych (np. siding);
7) na jednej działce budowlanej dopuszcza się lokalizację jednego budynku mieszkalnego;
7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów i obiektów podlegających ochronie obowiązują odpowiednie ustalenia § 9;
8. W zakresie szczególnych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości obowiązują odpowiednie ustalenia § 10;
9. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji obowiązują odpowiednie ustalenia § 12;
10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej obowiązują odpowiednie ustalenia § 13;

§ 19.
1. Ustala się teren zabudowy usługowej, oznaczony symbolem 11U;
2. W zakresie przeznaczenia terenu obowiązują następujące ustalenia:
1) przeznaczenie podstawowe terenu: zabudowa usługowa.
2) przeznaczenie uzupełniające terenu: sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, komunikacja wewnętrzna, parkingi, zieleń urządzona, lokale mieszkalne związane z prowadzoną działalnością usługową;
3) zakazuje się lokalizacji wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, obiektów handlu hurtowego, obiektów związanych z dystrybucją paliw;
3. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego obowiązują odpowiednie ustalenia § 6 oraz dodatkowe ustalenie: zakazuje się przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, z wyjątkiem inwestycji celu publicznego i przedsięwzięć infrastrukturalnych zabezpieczających funkcjonowanie miasta;
4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej obowiązują odpowiednie ustalenia § 7;
5. W zakresie wymagań wynikających z potrzeby kształtowania przestrzeni publicznych obowiązują odpowiednie ustalenia § 8;
6. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu obowiązują odpowiednie ustalenia § 5 oraz następujące ustalenia:
1) dopuszcza się remont, zmianę sposobu użytkowania, przebudowę i rozbudowę istniejących budynków zgodnie z warunkami ustalonymi dla niniejszej jednostki elementarnej;
2) ustala się, że udział powierzchni terenu biologicznie czynnego w powierzchni terenu wydzielonych działek budowlanych nie może być mniejszy niż 0,2;
3) ustala się maksymalny wskaźnik zabudowy działki budowlanej na 0,5;
4) maksymalna wysokość budynków nie może przekroczyć 12 metrów;
5) dopuszcza się realizację wszystkich rodzajów dachów;
6) nawierzchnie dróg wewnętrznych, placów manewrowych i miejsc parkingowych, należy wykonać jako powierzchnie nieprzepuszczalne;
7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów i obiektów podlegających ochronie obowiązują odpowiednie ustalenia § 9;
8. W zakresie szczególnych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości obowiązują odpowiednie ustalenia § 10;
9. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji obowiązują odpowiednie ustalenia § 12;
10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej obowiązują odpowiednie ustalenia § 13;

§ 20.
1. Ustala się teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczony symbolem: 12MN;
2. W zakresie przeznaczenia terenu obowiązują następujące ustalenia:
1) przeznaczenie podstawowe terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – wolnostojąca;
2) w przypadku realizacji lokali usługowych w budynkach mieszkalnych, uciążliwość powodowana prowadzeniem działalności nie może wychodzić poza granice lokalu, w którym działalność ta jest prowadzona;
3. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego obowiązują odpowiednie ustalenia § 6 oraz dodatkowe ustalenie: zakazuje się przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oraz zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, z wyjątkiem inwestycji celu publicznego i przedsięwzięć infrastrukturalnych zabezpieczających funkcjonowanie miasta;
4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej obowiązują odpowiednie ustalenia § 7;
5. W zakresie wymagań wynikających z potrzeby kształtowania przestrzeni publicznych obowiązują odpowiednie ustalenia § 8;
6. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu obowiązują odpowiednie ustalenia § 5 oraz następujące ustalenia:
1) ustala się, że udział powierzchni terenu biologicznie czynnego w powierzchni terenu wydzielonych działek budowlanych nie może być mniejszy niż 0,4;
2) ustala się maksymalny wskaźnik zabudowy działki budowlanej na 0,4;
3) ustala się maksymalną wysokość budynków na 12 metrów;
4) ustala się maksymalną liczbę kondygnacji nadziemnych na dwie;
5) dopuszcza się realizację wszystkich rodzajów dachów;
6) ustala się zakaz stosowania zewnętrznych okładzin elewacji z tworzyw sztucznych (np. siding);
7) na jednej działce budowlanej dopuszcza się lokalizację jednego budynku mieszkalnego;
7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów i obiektów podlegających ochronie obowiązują odpowiednie ustalenia § 9;
8. W zakresie szczególnych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości obowiązują odpowiednie ustalenia § 10;
9. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji obowiązują odpowiednie ustalenia § 12 oraz dodatkowe ustalenie: obsługę komunikacyjną działek należy zapewnić od strony ciągu pieszo- jezdnego;
10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej obowiązują odpowiednie ustalenia § 13;

§ 21.
1. Ustala się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolami: 13MN, 14MN, 15MN, 16MN, 17MN;
2. W zakresie przeznaczenia terenu obowiązują następujące ustalenia:
1) przeznaczenie podstawowe terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – szeregowa;
2) w przypadku realizacji lokali usługowych w budynkach mieszkalnych, uciążliwość powodowana prowadzeniem działalności nie może wychodzić poza granice lokalu, w którym działalność ta jest prowadzona;
3. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego obowiązują odpowiednie ustalenia § 6 oraz dodatkowe ustalenie: zakazuje się przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oraz zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, z wyjątkiem inwestycji celu publicznego i przedsięwzięć infrastrukturalnych zabezpieczających funkcjonowanie miasta;
4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej obowiązują odpowiednie ustalenia § 7;
5. W zakresie wymagań wynikających z potrzeby kształtowania przestrzeni publicznych obowiązują odpowiednie ustalenia § 8;
6. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu obowiązują odpowiednie ustalenia § 5 oraz następujące ustalenia:
1) ustala się, że udział powierzchni terenu biologicznie czynnego w powierzchni terenu wydzielonych działek budowlanych nie może być mniejszy niż 0,3;
2) ustala się maksymalny wskaźnik zabudowy działki budowlanej na 0,4;
3) ustala się maksymalną wysokość budynków na 12 metrów;
4) ustala się maksymalną liczbę kondygnacji nadziemnych na dwie;
5) dopuszcza się realizację wszystkich rodzajów dachów;
6) ustala się zakaz stosowania zewnętrznych okładzin elewacji z tworzyw sztucznych (np. siding);
7) na jednej działce budowlanej dopuszcza się lokalizację jednego budynku mieszkalnego;
7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów i obiektów podlegających ochronie obowiązują odpowiednie ustalenia § 9;
8. W zakresie szczególnych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości obowiązują odpowiednie ustalenia § 10;
9. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji obowiązują odpowiednie ustalenia § 12;
10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej obowiązują odpowiednie ustalenia § 13;

§ 22.
1. Ustala się tereny zieleni urządzonej, oznaczony symbolem 18ZP, 19ZP;
2. W zakresie przeznaczenia terenu obowiązuje następujące ustalenie: przeznaczenie podstawowe terenu: zieleń urządzona;
3. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego obowiązują odpowiednie ustalenia § 6 oraz dodatkowe ustalenie: zakazuje się przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oraz zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, z wyjątkiem inwestycji celu publicznego i przedsięwzięć infrastrukturalnych zabezpieczających funkcjonowanie miasta;
4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej obowiązują odpowiednie ustalenia § 7;
5. W zakresie wymagań wynikających z potrzeby kształtowania przestrzeni publicznych obowiązują odpowiednie ustalenia § 8;
6. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych obowiązują następujące ustalenia:
1) ustala się zakaz lokalizacji budynków;
2) dopuszcza się realizację obiektów małej architektury, obiektów gospodarki wodnej oraz kładek i mostów;
3) dopuszcza się rekreacyjne wykorzystanie terenu;
4) dopuszcza się realizację ścieżek pieszych i rowerowych;
7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów obowiązują odpowiednie ustalenia § 9;
8. W zakresie szczególnych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości obowiązują odpowiednie ustalenia § 10;
9. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji obowiązują odpowiednie ustalenia § 12;
10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej obowiązują odpowiednie ustalenia § 13;

§ 23.
1. Ustala się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolami: 20MN, 21MN, 22MN, 23MN;
2. W zakresie przeznaczenia terenu obowiązują następujące ustalenia:
1) przeznaczenie podstawowe terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – wolnostojąca lub bliźniacza;
2) w przypadku realizacji lokali usługowych w budynkach mieszkalnych, uciążliwość powodowana prowadzeniem działalności nie może wychodzić poza granice lokalu, w którym działalność ta jest prowadzona;
3. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego obowiązują odpowiednie ustalenia § 6 oraz dodatkowe ustalenie: zakazuje się przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oraz zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, z wyjątkiem inwestycji celu publicznego i przedsięwzięć infrastrukturalnych zabezpieczających funkcjonowanie miasta;
4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej obowiązują odpowiednie ustalenia § 7;
5. W zakresie wymagań wynikających z potrzeby kształtowania przestrzeni publicznych obowiązują odpowiednie ustalenia § 8;
6. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu obowiązują odpowiednie ustalenia § 5 oraz następujące ustalenia:
1) ustala się, że udział powierzchni terenu biologicznie czynnego w powierzchni terenu wydzielonych działek budowlanych nie może być mniejszy niż 0,4;
2) ustala się maksymalny wskaźnik zabudowy działki budowlanej na 0,4;
3) ustala się maksymalną wysokość budynków na 12 metrów;
4) ustala się maksymalną liczbę kondygnacji nadziemnych na dwie;
5) dopuszcza się realizację wszystkich rodzajów dachów;
6) ustala się zakaz stosowania zewnętrznych okładzin elewacji z tworzyw sztucznych (np. siding);
7) na jednej działce budowlanej dopuszcza się lokalizację jednego budynku mieszkalnego;
7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów i obiektów podlegających ochronie obowiązują odpowiednie ustalenia § 9;
8. W zakresie szczególnych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości obowiązują odpowiednie ustalenia § 10;
9. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji obowiązują odpowiednie ustalenia § 12 oraz dodatkowe ustalenia:
1) w przypadku działek wydzielanych w głębi terenu, nieposiadających bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, należy zapewnić dojazd wydzieloną drogą wewnętrzną o minimalnej szerokości 5 metrów w liniach rozgraniczających;
2) w przypadku dróg wewnętrznych nieposiadających kontynuacji należy zakończyć je placem manewrowym do zawracania o parametrach zgodnych z wymogami przepisów odrębnych;
10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej obowiązują odpowiednie ustalenia § 13;

§ 24.
1. Ustala się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolami: 24MN, 25MN;
2. W zakresie przeznaczenia terenu obowiązują następujące ustalenia:
1) przeznaczenie podstawowe terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – szeregowa;
2) w przypadku realizacji lokali usługowych w budynkach mieszkalnych, uciążliwość powodowana prowadzeniem działalności nie może wychodzić poza granice lokalu, w którym działalność ta jest prowadzona;
3. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego obowiązują odpowiednie ustalenia § 6 oraz dodatkowe ustalenie: zakazuje się przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oraz zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, z wyjątkiem inwestycji celu publicznego i przedsięwzięć infrastrukturalnych zabezpieczających funkcjonowanie miasta;
4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej obowiązują odpowiednie ustalenia § 7;
5. W zakresie wymagań wynikających z potrzeby kształtowania przestrzeni publicznych obowiązują odpowiednie ustalenia § 8;
6. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu obowiązują odpowiednie ustalenia § 5 oraz następujące ustalenia:
1) ustala się, że udział powierzchni terenu biologicznie czynnego w powierzchni terenu wydzielonych działek budowlanych nie może być mniejszy niż 0,3;
2) ustala się maksymalny wskaźnik zabudowy działki budowlanej na 0,4;
3) ustala się maksymalną wysokość budynków na 12 metrów;
4) ustala się maksymalną liczbę kondygnacji nadziemnych na dwie;
5) dopuszcza się realizację wszystkich rodzajów dachów;
6) ustala się zakaz stosowania zewnętrznych okładzin elewacji z tworzyw sztucznych (np. siding);
7) na jednej działce budowlanej dopuszcza się lokalizację jednego budynku mieszkalnego;
7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów i obiektów podlegających ochronie obowiązują odpowiednie ustalenia § 9;
8. W zakresie szczególnych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości obowiązują odpowiednie ustalenia § 10;
9. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji obowiązują odpowiednie ustalenia § 12;
10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej obowiązują odpowiednie ustalenia § 13;

§ 25.
1. Ustala się teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług, oznaczony symbolem: 26MN/U, 27MN/U, 28MN/U, 29MN/U, 30MN/U;
2. W zakresie przeznaczenia terenu obowiązują następujące ustalenia:
1) przeznaczenie podstawowe terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – wolnostojąca lub bliźniacza;
2) przeznaczenie uzupełniające terenu: usługi wolnostojące i wbudowane;
3) w zakresie usług zakazuje się lokalizacji wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, obiektów handlu hurtowego, obiektów związanych z dystrybucją paliw;
3. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego obowiązują odpowiednie ustalenia § 6 oraz dodatkowe ustalenie: zakazuje się przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, z wyjątkiem inwestycji celu publicznego i przedsięwzięć infrastrukturalnych zabezpieczających funkcjonowanie miasta;
4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej obowiązują odpowiednie ustalenia § 7 oraz z uwagi na wystąpienie na terenie jednostki elementarnej 27MN/U (dom nr 2) obiektu ujętego w ewidencji zabytków, obowiązują odpowiednie ustalenia § 7 ust. 4;
5. W zakresie wymagań wynikających z potrzeby kształtowania przestrzeni publicznych obowiązują odpowiednie ustalenia § 8;
6. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu obowiązują odpowiednie ustalenia § 5 oraz następujące ustalenia:
1) dopuszcza się remont, zmianę sposobu użytkowania, przebudowę i rozbudowę istniejących budynków zgodnie z warunkami ustalonymi dla niniejszej jednostki elementarnej;
2) ustala się, że udział powierzchni terenu biologicznie czynnego w powierzchni terenu wydzielonych działek budowlanych nie może być mniejszy niż 0,3;
3) ustala się maksymalny wskaźnik zabudowy działki budowlanej na 0,4;
4) ustala się maksymalną wysokość budynków na 12 metrów;
5) ustala się maksymalną liczbę kondygnacji nadziemnych na dwie;
6) dopuszcza się realizację wszystkich rodzajów dachów;
7) ustala się zakaz stosowania zewnętrznych okładzin elewacji z tworzyw sztucznych (np. siding);
8) na jednej działce budowlanej dopuszcza się lokalizację jednego budynku mieszkalnego;
7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów i obiektów podlegających ochronie obowiązują odpowiednie ustalenia § 9;
8. W zakresie szczególnych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości obowiązują odpowiednie ustalenia § 10;
9. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji obowiązują odpowiednie ustalenia § 12 oraz dodatkowe ustalenia:
1) w przypadku działek wydzielanych w głębi terenu, nieposiadających bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, należy zapewnić dojazd wydzieloną drogą wewnętrzną o minimalnej szerokości 5 metrów w liniach rozgraniczających;
2) w przypadku dróg wewnętrznych nieposiadających kontynuacji należy zakończyć je placem manewrowym do zawracania o parametrach zgodnych z wymogami przepisów odrębnych;
10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej obowiązują odpowiednie ustalenia § 13;

§ 26.
1. Ustala się teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług, oznaczony symbolem 31MW/U, 32MW/U, 33MW/U, 34MW/U;
2. W zakresie przeznaczenia terenu obowiązują następujące ustalenia:
1) przeznaczenie podstawowe terenów: zabudowa wielorodzinna wraz z zielenią towarzyszącą,
2) przeznaczenie uzupełniające: usługi wolnostojące i wbudowane, piesza i kołowa komunikacja wewnętrzna, parkingi, obiekty sportu i rekreacji;
3) w zakresie usług zakazuje się lokalizacji wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, obiektów handlu hurtowego, obiektów związanych z dystrybucją paliw;
3. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego obowiązują odpowiednie ustalenia § 6 oraz dodatkowe ustalenie: zakazuje się przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, z wyjątkiem inwestycji celu publicznego i przedsięwzięć infrastrukturalnych zabezpieczających funkcjonowanie miasta;
4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej obowiązują odpowiednie ustalenia § 7 oraz z uwagi na wystąpienie na terenie jednostki elementarnej 31MW/U (dom nr 87) obiektu ujętego w ewidencji zabytków, obowiązują odpowiednie ustalenia § 7 ust. 4;
5. W zakresie wymagań wynikających z potrzeby kształtowania przestrzeni publicznych obowiązują odpowiednie ustalenia § 8;
6. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu obowiązują odpowiednie ustalenia § 5 oraz następujące ustalenia:
1) dopuszcza się remont, zmianę sposobu użytkowania, przebudowę i rozbudowę istniejących budynków zgodnie z warunkami ustalonymi dla niniejszej jednostki elementarnej;
2) ustala się, że udział powierzchni terenu biologicznie czynnego w powierzchni terenu wydzielonych działek budowlanych nie może być mniejszy niż 0,4;
3) ustala się maksymalny wskaźnik zabudowy działki budowlanej na 0,4;
4) ustala się maksymalną wysokość budynków na 20 metrów;
5) ustala się minimalną liczbę kondygnacji nadziemnych na dwie;
6) ustala się maksymalną liczbę kondygnacji nadziemnych na cztery;
7) dopuszcza się realizację wszystkich rodzajów dachów;
8) ustala się zakaz stosowania zewnętrznych okładzin elewacji z tworzyw sztucznych (np.siding);
7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów i obiektów podlegających ochronie obowiązują odpowiednie ustalenia § 9;
8. W zakresie szczególnych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości obowiązują odpowiednie ustalenia § 10;
9. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji obowiązują odpowiednie ustalenia § 12 oraz dodatkowe ustalenia:
1) w przypadku działek wydzielanych w głębi terenu, nieposiadających bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, należy zapewnić dojazd wydzieloną drogą wewnętrzną o minimalnej szerokości 5 metrów w liniach rozgraniczających;
2) w przypadku dróg wewnętrznych nieposiadających kontynuacji należy zakończyć je placem manewrowym do zawracania o parametrach zgodnych z wymogami przepisów odrębnych;
10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej obowiązują odpowiednie ustalenia § 13;

§ 27.
1. Ustala się teren zabudowy usługowej, oznaczony symbolem 35U;
2. W zakresie przeznaczenia terenu obowiązują następujące ustalenia:
1) przeznaczenie podstawowe terenu: zabudowa usługowa.
2) przeznaczenie uzupełniające terenu: sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, komunikacja wewnętrzna, parkingi, zieleń urządzona, nowo realizowane lokale mieszkalne związane z prowadzoną działalnością usługową;
3) zakazuje się lokalizacji wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, obiektów handlu hurtowego, obiektów związanych z dystrybucją paliw;
3. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego obowiązują odpowiednie ustalenia § 6 oraz dodatkowe ustalenie: zakazuje się przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, z wyjątkiem inwestycji celu publicznego i przedsięwzięć infrastrukturalnych zabezpieczających funkcjonowanie miasta;
4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej obowiązują odpowiednie ustalenia § 7;
5. W zakresie wymagań wynikających z potrzeby kształtowania przestrzeni publicznych obowiązują odpowiednie ustalenia § 8;
6. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu obowiązują odpowiednie ustalenia § 5 oraz następujące ustalenia:
1) dopuszcza się remont, zmianę sposobu użytkowania, przebudowę i rozbudowę istniejącego budynku zgodnie z warunkami ustalonymi dla niniejszej jednostki elementarnej;
2) ustala się, że udział powierzchni terenu biologicznie czynnego w powierzchni terenu wydzielonych działek budowlanych nie może być mniejszy niż 0,3;
3) ustala się maksymalny wskaźnik zabudowy działki budowlanej na 0,5;
4) maksymalna wysokość budynków nie może przekroczyć 12 metrów;
5) nie ustala się szczególnych wymagań dotyczących form dachów i rodzajów ich pokrycia;
6) nawierzchnie dróg wewnętrznych, placów manewrowych i miejsc parkingowych, należy wykonać jako powierzchnie nieprzepuszczalne;
7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów i obiektów podlegających ochronie obowiązują odpowiednie ustalenia § 9;
8. W zakresie szczególnych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości obowiązują odpowiednie ustalenia § 10;
9. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji obowiązują odpowiednie ustalenia § 12;
10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej obowiązują odpowiednie ustalenia § 13;

§ 28.
1. Ustala się teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług, oznaczony symbolem 36MW/U;
2. W zakresie przeznaczenia terenu obowiązują następujące ustalenia:
1) przeznaczenie podstawowe terenów: zabudowa wielorodzinna wraz z zielenią towarzyszącą,
2) przeznaczenie uzupełniające: usługi wolnostojące i wbudowane, piesza i kołowa komunikacja wewnętrzna, parkingi, obiekty sportu i rekreacji;
3) w zakresie usług zakazuje się lokalizacji wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, obiektów handlu hurtowego, obiektów związanych z dystrybucją paliw;
3. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego obowiązują odpowiednie ustalenia § 6 oraz dodatkowe ustalenie: zakazuje się przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, z wyjątkiem inwestycji celu publicznego i przedsięwzięć infrastrukturalnych zabezpieczających funkcjonowanie miasta;
4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej oraz z uwagi na wystąpienie na terenie jednostki elementarnej obiektów ujętych w ewidencji zabytków (dom nr 1, dom nr 3, dom nr 77 oraz gospoda „Ameryka- obecnie dom mieszkalny nr 79) obowiązują odpowiednie ustalenia § 7;
5. W zakresie wymagań wynikających z potrzeby kształtowania przestrzeni publicznych obowiązują odpowiednie ustalenia § 8;
6. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu obowiązują odpowiednie ustalenia § 5 oraz następujące ustalenia:
1) dopuszcza się remont, zmianę sposobu użytkowania, przebudowę i rozbudowę istniejących budynków zgodnie z warunkami ustalonymi dla niniejszej jednostki elementarnej;
2) zabudowę realizowaną wzdłuż obowiązującej linii zabudowy należy tworzyć w układzie ciągłym;
3) ustala się, że udział powierzchni terenu biologicznie czynnego w powierzchni terenu wydzielonych działek budowlanych nie może być mniejszy niż 0,4;
4) ustala się maksymalny wskaźnik zabudowy działki budowlanej na 0,4;
5) ustala się maksymalną wysokość budynków na 20 metrów;
6) ustala się minimalną liczbę kondygnacji nadziemnych nowo realizowanych budynków na trzy;
7) ustala się maksymalną liczbę kondygnacji nadziemnych nowo realizowanych budynków na cztery;
8) dopuszcza się realizację wszystkich rodzajów dachów oraz przebudowę istniejących dachów;
9) ustala się zakaz stosowania zewnętrznych okładzin elewacji z tworzyw sztucznych (np.siding);
7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów i obiektów podlegających ochronie obowiązują odpowiednie ustalenia § 9;
8. W zakresie szczególnych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości obowiązują odpowiednie ustalenia § 10;
9. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji obowiązują odpowiednie ustalenia §12 oraz dodatkowe ustalenia: w przypadku dróg wewnętrznych nieposiadających kontynuacji należy zakończyć je placem manewrowym do zawracania o parametrach zgodnych z wymogami przepisów odrębnych;
10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej obowiązują odpowiednie ustalenia § 13;

§ 29.
1. Ustala się tereny parku miejskiego z istniejącymi terenami upraw ogrodniczych, oznaczone symbolami: 37ZP/ZO;
2. W zakresie przeznaczenia terenu obowiązują następujące ustalenia:
1) przeznaczenie podstawowe terenu: park miejski, istniejące uprawy ogrodnicze,
2) przeznaczenie uzupełniające terenu: szklarnie, cieki i zbiorniki wodne, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, infrastruktura techniczna;
3. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego obowiązują odpowiednie ustalenia § 6 oraz dodatkowe ustalenie: zakazuje się przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oraz zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, z wyjątkiem inwestycji celu publicznego i przedsięwzięć infrastrukturalnych zabezpieczających funkcjonowanie miasta;
4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej obowiązują odpowiednie ustalenia § 7;
5. W zakresie wymagań wynikających z potrzeby kształtowania przestrzeni publicznych obowiązują odpowiednie ustalenia § 8;
6. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów obowiązują odpowiednie ustalenia § 9;
7. W zakresie szczególnych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości obowiązują odpowiednie ustalenia § 10;
8. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych obowiązują następujące ustalenia:
1) ustala się zakaz realizacji nowych budynków;
2) dopuszcza się realizację obiektów małej architektury, obiektów gospodarki wodnej oraz kładek i mostów;
3) dopuszcza się rekreacyjne wykorzystanie terenu;
4) dopuszcza się realizację ścieżek pieszych i rowerowych;
5) zakazuje się zasypywania istniejących cieków wodnych;
9. W zakresie szczególnych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości obowiązują odpowiednie ustalenia § 10;
10. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenu oraz ograniczeń w ich użytkowaniu na obszarze objętym planem obowiązują ustalenia jak w § 11;
11. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji obowiązują odpowiednie ustalenia § 12;
12. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej obowiązują odpowiednie ustalenia § 13;

§ 30.
1. Ustala się tereny zieleni urządzonej z dopuszczeniem usług, oznaczone symbolami: 38ZP/U, 39ZP/U;
2. W zakresie przeznaczenia terenu obowiązują następujące ustalenia:
1) przeznaczenie podstawowe terenu: zieleń urządzona;
2) przeznaczenie uzupełniające terenu: usługi zlokalizowane w istniejących obiektach, komunikacja wewnętrzna;
3) w zakresie usług zakazuje się lokalizacji wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, obiektów handlu hurtowego, obiektów związanych z dystrybucją paliw;
3. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego obowiązują odpowiednie ustalenia § 6 oraz dodatkowe ustalenie: zakazuje się przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oraz zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, z wyjątkiem inwestycji celu publicznego i przedsięwzięć infrastrukturalnych zabezpieczających funkcjonowanie miasta;
4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej oraz z uwagi na położenie w ramach terenów jednostek elementarnych obiektów wpisanych do rejestru zabytków- dwa wiatraki (decyzja nr 1090/A z dnia 28.03.1990 oraz decyzja nr 1050/A z dnia 28.03.1988), obowiązują odpowiednie ustalenia § 7;
5. W zakresie wymagań wynikających z potrzeby kształtowania przestrzeni publicznych obowiązują odpowiednie ustalenia § 8;
6. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów obowiązują odpowiednie ustalenia § 9;
7. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych obowiązują następujące ustalenia:
1) ustala się zakaz lokalizacji nowych budynków;
2) ustala się, że udział powierzchni terenu biologicznie czynnego w powierzchni terenu wydzielonych działek budowlanych nie może być mniejszy niż 0,6;
3) dopuszcza się realizację obiektów małej architektury;
4) dopuszcza się rekreacyjne wykorzystanie terenu;
5) dopuszcza się realizację ścieżek pieszych i rowerowych;
8. W zakresie szczególnych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości obowiązują odpowiednie ustalenia § 10;
9. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji obowiązują odpowiednie ustalenia § 12;
10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej obowiązują odpowiednie ustalenia § 13;

§ 31.
1. Ustala się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług, oznaczone symbolami: 40MN/U, 41MN/U, 42MN/U, 43MN/U, 44MN/U;
2. W zakresie przeznaczenia terenu obowiązują następujące ustalenia:
1) przeznaczenie podstawowe terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – wolnostojąca lub bliźniacza;
2) przeznaczenie uzupełniające terenu: usługi wolnostojące i wbudowane;
3) w zakresie usług zakazuje się lokalizacji wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, obiektów handlu hurtowego, obiektów związanych z dystrybucją paliw;
3. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego obowiązują odpowiednie ustalenia § 6 oraz dodatkowe ustalenie: zakazuje się przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, z wyjątkiem inwestycji celu publicznego i przedsięwzięć infrastrukturalnych zabezpieczających funkcjonowanie miasta;
4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej obowiązują odpowiednie ustalenia § 7;
5. W zakresie wymagań wynikających z potrzeby kształtowania przestrzeni publicznych obowiązują odpowiednie ustalenia § 8;
6. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu obowiązują odpowiednie ustalenia § 5 oraz następujące ustalenia:
1) dopuszcza się remont, zmianę sposobu użytkowania, przebudowę i rozbudowę istniejących budynków zgodnie z warunkami ustalonymi dla niniejszej jednostki elementarnej;
2) ustala się, że udział powierzchni terenu biologicznie czynnego w powierzchni terenu wydzielonych działek budowlanych nie może być mniejszy niż 0,3;
3) ustala się maksymalny wskaźnik zabudowy działki budowlanej na 0,4;
4) ustala się maksymalną wysokość budynków na 12 metrów;
5) ustala się maksymalną liczbę kondygnacji nadziemnych na dwie;
6) dopuszcza się realizację wszystkich rodzajów dachów;
7) ustala się zakaz stosowania zewnętrznych okładzin elewacji z tworzyw sztucznych (np. siding);
8) na jednej działce budowlanej dopuszcza się lokalizację jednego budynku mieszkalnego;
7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów i obiektów podlegających ochronie obowiązują odpowiednie ustalenia § 9;
8. W zakresie szczególnych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości obowiązują odpowiednie ustalenia § 10;
9. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji obowiązują odpowiednie ustalenia § 12;
10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej obowiązują odpowiednie ustalenia § 13;

§ 32.
1. Ustala się tereny zabudowy usługowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej, oznaczone symbolami: 45U/MN, 46U/MN;
2. W zakresie przeznaczenia terenu obowiązują następujące ustalenia:
1) przeznaczenie podstawowe terenu: zabudowa usługowa,
2) przeznaczenie uzupełniające terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, lokale mieszkalne związane z prowadzoną działalności usługową, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, komunikacja wewnętrzna, parkingi, zieleń urządzona;
3) zakazuje się lokalizacji wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, obiektów handlu hurtowego, obiektów związanych z dystrybucją paliw;
3. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego obowiązują odpowiednie ustalenia § 6 oraz dodatkowe ustalenie: zakazuje się przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, z wyjątkiem inwestycji celu publicznego i przedsięwzięć infrastrukturalnych zabezpieczających funkcjonowanie miasta;
4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej obowiązują odpowiednie ustalenia § 7;
5. W zakresie wymagań wynikających z potrzeby kształtowania przestrzeni publicznych obowiązują odpowiednie ustalenia § 8;
6. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu obowiązują odpowiednie ustalenia § 5 oraz następujące ustalenia:
1) dopuszcza się remont, zmianę sposobu użytkowania, przebudowę i rozbudowę istniejących budynków zgodnie z warunkami ustalonymi dla niniejszej jednostki elementarnej;
2) dla terenu jednostki elementarnej 45MN/U nie ustala się nieprzekraczalnych i obowiązujących linii zabudowy;
3) dla jednostki elementarnej 45MN/U nie ustala się minimalnego udziału powierzchni terenu biologicznie czynnego w powierzchni terenu wydzielonych działek budowlanych;
4) dla terenu jednostki elementarnej 46MN/U minimalny udział powierzchni terenu biologicznie czynnego w powierzchni terenu wydzielonych działek budowlanych nie może być mniejszy niż 0,3;
5) maksymalna wysokość budynków nie może przekroczyć 11 metrów;
6) nie ustala się szczególnych wymagań dotyczących form dachów i rodzajów ich pokrycia;
7) nawierzchnie dróg wewnętrznych, placów manewrowych i miejsc parkingowych, należy wykonać jako powierzchnie nieprzepuszczalne;
7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów i obiektów podlegających ochronie obowiązują odpowiednie ustalenia § 9;
8. W zakresie szczególnych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości obowiązują odpowiednie ustalenia § 10;
9. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji obowiązują odpowiednie ustalenia § 12;
10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej obowiązują odpowiednie ustalenia § 13;

§ 33.
1. Ustala się tereny zabudowy usługowej, oznaczone symbolami: 47U, 48U;
2. W zakresie przeznaczenia terenu obowiązują następujące ustalenia:
1) przeznaczenie podstawowe terenów: zabudowa usługowa,
2) przeznaczenie uzupełniające: parkingi, komunikacja wewnętrzna, zieleń urządzona, lokale mieszkalne związane z prowadzoną działalnością usługową;
3) dopuszcza się zachowanie istniejącej funkcji mieszkaniowej;
4) zakazuje się lokalizacji wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, obiektów handlu hurtowego, obiektów związanych z dystrybucją paliw;
3. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego obowiązują odpowiednie ustalenia § 6 oraz dodatkowe ustalenie: zakazuje się przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, z wyjątkiem inwestycji celu publicznego i przedsięwzięć infrastrukturalnych zabezpieczających funkcjonowanie miasta;
4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej oraz z uwagi na wystąpienie na terenie jednostki elementarnej 48U obiektu ujętego w ewidencji zabytków (willa nr 80) obowiązują odpowiednie ustalenia § 7;
5. W zakresie wymagań wynikających z potrzeby kształtowania przestrzeni publicznych obowiązują odpowiednie ustalenia § 8;
6. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu obowiązują odpowiednie ustalenia § 5 oraz następujące ustalenia:
1) dopuszcza się remont, zmianę sposobu użytkowania, przebudowę i rozbudowę istniejącego budynku zgodnie z warunkami ustalonymi dla niniejszej jednostki elementarnej;
2) dla jednostki elementarnej 48U nie ustala się minimalnego udziału powierzchni terenu biologicznie czynnego w powierzchni terenu wydzielonych działek budowlanych;
3) dla terenu jednostki elementarnej 47U minimalny udział powierzchni terenu biologicznie czynnego w powierzchni terenu wydzielonych działek budowlanych nie może być mniejszy niż 0,3;
4) dla terenu jednostki elementarnej 48U nie ustala się nieprzekraczalnych i obowiązujących linii zabudowy;
5) ustala się maksymalną wysokość budynków na 20 metrów;
6) dopuszcza się realizację dachów symetrycznych, dwuspadowych o kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 30°do 50° z pokryciem dachów dachówką ceramiczną lub materiałem dachówkopodobnym oraz kolorystyką dachów w odcieniach czerwieni, czerni i brązu;
7) ustala się zakaz stosowania zewnętrznych okładzin elewacji z tworzyw sztucznych (np.siding);
8) nawierzchnie dróg wewnętrznych, placów manewrowych i miejsc parkingowych, należy wykonać jako powierzchnie nieprzepuszczalne;
7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów i obiektów podlegających ochronie obowiązują odpowiednie ustalenia § 9;
8. W zakresie szczególnych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości obowiązują odpowiednie ustalenia § 10;
9. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji obowiązują odpowiednie ustalenia §12;
10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej obowiązują odpowiednie ustalenia § 13;

§ 34.
1. Ustala się tereny obsługi komunikacji samochodowej- parking, oznaczony symbolem 49KS, 50KS;
2. W zakresie przeznaczenia terenu obowiązują następujące ustalenia:
1) przeznaczenie podstawowe terenu: parking dla samochodów osobowych, zieleń towarzysząca, ciągi piesze;
2) dojazd o jednostek 51U i 52U;
3. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego obowiązują odpowiednie ustalenia § 6;
4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej obowiązują odpowiednie ustalenia § 7;
5. W zakresie wymagań wynikających z potrzeby kształtowania przestrzeni publicznych obowiązują odpowiednie ustalenia § 8;
6. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy obowiązują odpowiednie ustalenia § 5 oraz następujące ustalenia:
1) zakazuje się realizacji budynków;
2) ustala się, że udział powierzchni terenu biologicznie czynnego w powierzchni terenu wydzielonych nieruchomości nie może być mniejszy niż 0,15;
7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów i obiektów podlegających ochronie obowiązują odpowiednie ustalenia § 9;
8. W zakresie szczególnych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości obowiązują odpowiednie ustalenia § 10;
9. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji obowiązują odpowiednie ustalenia § 12 oraz następujące ustalenie: nakazuje się zachowanie istniejących wjazdów i zjazdów do jednostek 51U i 52U;
10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej obowiązują odpowiednie ustalenia § 13;

§ 35.
1. Ustala się tereny zabudowy usługowej, oznaczone symbolami: 51U, 52U;
2. W zakresie przeznaczenia terenu obowiązują następujące ustalenia:
1) przeznaczenie podstawowe terenu: zabudowa usługowa.
2) przeznaczenie uzupełniające terenu: sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, komunikacja wewnętrzna, parkingi, zieleń urządzona;
3) zakazuje się lokalizacji wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, obiektów handlu hurtowego a w przypadku jednostki elementarnej 52U zakazuje się również lokalizacji obiektów związanych z dystrybucją paliw;
3. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego obowiązują odpowiednie ustalenia § 6 oraz dodatkowe ustalenie: zakazuje się przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, z wyjątkiem inwestycji celu publicznego i przedsięwzięć infrastrukturalnych zabezpieczających funkcjonowanie miasta;
4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej obowiązują odpowiednie ustalenia § 7;
5. W zakresie wymagań wynikających z potrzeby kształtowania przestrzeni publicznych obowiązują odpowiednie ustalenia § 8;
6. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu obowiązują odpowiednie ustalenia § 5 oraz następujące ustalenia:
1) dopuszcza się remont, zmianę sposobu użytkowania, przebudowę i rozbudowę istniejących budynków zgodnie z warunkami ustalonymi dla niniejszej jednostki elementarnej;
2) ustala się, że udział powierzchni terenu biologicznie czynnego w powierzchni terenu wydzielonych działek budowlanych nie może być mniejszy niż 0,3;
3) maksymalna wysokość budynków nie może przekroczyć 20 metrów;
4) nie ustala się szczególnych wymagań dotyczących form dachów i rodzajów ich pokrycia;
5) nawierzchnie dróg wewnętrznych, placów manewrowych i miejsc parkingowych, należy wykonać jako powierzchnie nieprzepuszczalne;
7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów i obiektów podlegających ochronie obowiązują odpowiednie ustalenia § 9;
8. W zakresie szczególnych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości obowiązują odpowiednie ustalenia § 10;
9. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji obowiązują odpowiednie ustalenia § 12 oraz następujące ustalenia:
1) zakazuje się realizacji nowych wjazdów i zjazdów z drogi zbiorczej;
2) w przypadku działek wydzielanych w głębi terenu, nieposiadających bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, należy zapewnić dojazd wydzieloną drogą wewnętrzną o minimalnej szerokości 5 metrów w liniach rozgraniczających;
3) w przypadku dróg wewnętrznych nieposiadających kontynuacji należy zakończyć je placem manewrowym do zawracania o parametrach zgodnych z wymogami przepisów odrębnych;
10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej obowiązują odpowiednie ustalenia § 13;

§ 36.
1. Ustala się tereny ciągów pieszych, oznaczone symbolami: 53KP, 54KP, 55KP, 56KP;
2. W zakresie przeznaczenia terenu obowiązują następujące ustalenia:
1) przeznaczenie podstawowe terenu: ciąg pieszy;
2) przeznaczenie uzupełniające terenu: sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, zieleń;
3. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego obowiązują odpowiednie ustalenia § 6;
4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury obowiązują odpowiednie ustalenia § 7;
5. W zakresie wymagań wynikających z potrzeby kształtowania przestrzeni publicznych obowiązują odpowiednie ustalenia § 8;
6. W zakresie zagospodarowania terenu, ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy obowiązują odpowiednie ustalenia § 5 oraz następujące ustalenia:
1) dla istniejących ciągów pieszych ustala się istniejącą szerokość w liniach rozgraniczających;
2) dla nowo realizowanych ciągów pieszych ustala się minimalną szerokość w liniach rozgraniczających na 6 m;
7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów i obiektów podlegających ochronie obowiązują odpowiednie ustalenia § 9;
8. W zakresie szczególnych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości obowiązują odpowiednie ustalenia § 10;
9. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji obowiązują odpowiednie ustalenia § 12;
10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej obowiązują odpowiednie ustalenia § 13;

§ 37.
1. Ustala się teren ciągów pieszo-jezdnych, oznaczony symbolem 57KPJ;
2. W zakresie przeznaczenia terenu obowiązują następujące ustalenia:
1) przeznaczenie podstawowe terenu: ciąg pieszo- jezdny;
2) przeznaczenie uzupełniające terenu: sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, zieleń;
3. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego obowiązują odpowiednie ustalenia § 6;
4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury obowiązują odpowiednie ustalenia § 7;
5. W zakresie wymagań wynikających z potrzeby kształtowania przestrzeni publicznych obowiązują odpowiednie ustalenia § 8 oraz następujące ustalenia:
1) dopuszcza się realizację wydzielonych utwardzonych chodników i ścieżek rowerowych;
2) dopuszcza się realizację obiektów małej architektury;
6. W zakresie zagospodarowania terenu, ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy obowiązują odpowiednie ustalenia § 5 oraz następujące ustalenia: ustala się istniejącą szerokość w liniach rozgraniczających- zgodnie z rysunkiem planu;
7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów i obiektów podlegających ochronie obowiązują odpowiednie ustalenia § 9;
8. W zakresie szczególnych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości obowiązują odpowiednie ustalenia § 10;
9. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji obowiązują odpowiednie ustalenia § 12;
10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej obowiązują odpowiednie ustalenia § 13;

§ 38.
1. Ustala się tereny dróg publicznych– głównych, oznaczonych na rysunku planu symbolami 58KDG;
2. W zakresie przeznaczenia terenu obowiązują następujące ustalenia:
1) przeznaczenie podstawowe terenu: droga główna;
2) przeznaczenie uzupełniające terenu: sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, zieleń;
3. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego obowiązują odpowiednie ustalenia § 6;
4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej obowiązują odpowiednie ustalenia § 7:
5. W zakresie wymagań wynikających z potrzeby kształtowania przestrzeni publicznych obowiązują odpowiednie ustalenia § 8;
6. W zakresie zagospodarowania terenu, ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu obowiązują odpowiednie ustalenia § 5 oraz następujące ustalenia:
1) ustala się istniejącą szerokość drogi w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu;
2) zakazuje się realizacji wydzielonych miejsc parkingowych wzdłuż jezdni;
3) zakazuje się realizacji nowych zjazdów na działki budowlane;
4) dopuszcza się realizację rond;
7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów i obiektów podlegających ochronie obowiązują odpowiednie ustalenia § 9;
8. W zakresie szczególnych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości obowiązują odpowiednie ustalenia § 10;
9. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji obowiązują odpowiednie ustalenia § 12;
10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej obowiązują odpowiednie ustalenia § 13;

§ 39.
1. Ustala się tereny dróg publicznych– zbiorczych, oznaczonych na rysunku planu symbolami 59KDZ;
2. W zakresie przeznaczenia terenu obowiązują następujące ustalenia:
1) przeznaczenie podstawowe terenu: droga zbiorcza;
2) przeznaczenie uzupełniające terenu: sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, zieleń;
3. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego obowiązują odpowiednie ustalenia § 6;
4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej obowiązują odpowiednie ustalenia § 7;
5. W zakresie wymagań wynikających z potrzeby kształtowania przestrzeni publicznych obowiązują odpowiednie ustalenia § 8;
6. W zakresie zagospodarowania terenu, ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu obowiązują odpowiednie ustalenia § 5 oraz następujące ustalenia:
1) ustala się istniejącą szerokość drogi w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu;
2) zakazuje się realizacji wydzielonych miejsc parkingowych wzdłuż jezdni;
3) zakazuje się realizacji nowych zjazdów na działki budowlane;
4) dopuszcza się realizację rond;
7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów i obiektów podlegających ochronie obowiązują odpowiednie ustalenia § 9;
8. W zakresie szczególnych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości obowiązują odpowiednie ustalenia § 10;
9. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji obowiązują odpowiednie ustalenia § 12;
10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej obowiązują odpowiednie ustalenia § 13;

§ 40.
1. Ustala się tereny dróg publicznych –lokalnych, oznaczone na rysunku planu symbolami 60KDL, 61KDL;
2. W zakresie przeznaczenia terenu obowiązują następujące ustalenia:
1) przeznaczenie podstawowe terenów: droga lokalna;
2) przeznaczenie uzupełniające terenów: sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, zieleń;
3. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego obowiązują odpowiednie ustalenia § 6;
4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej obowiązują odpowiednie ustalenia § 7;
5. W zakresie wymagań wynikających z potrzeby kształtowania przestrzeni publicznych obowiązują odpowiednie ustalenia § 8;
6. W zakresie zagospodarowania terenu, ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy obowiązują odpowiednie ustalenia § 5 oraz następujące ustalenia:
1) ustala się istniejącą szerokość drogi w liniach rozgraniczających- zgodnie z rysunkiem planu;
2) dopuszcza się realizację wydzielonych miejsc parkingowych wzdłuż jezdni;
7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów i obiektów podlegających ochronie obowiązują odpowiednie ustalenia § 9;
8. W zakresie szczególnych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości obowiązują odpowiednie ustalenia § 10;
9. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji obowiązują odpowiednie ustalenia § 12;
10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej obowiązują odpowiednie ustalenia § 13;

§ 41.
1. Ustala się tereny dróg publicznych –dojazdowych, oznaczone na rysunku planu symbolami: 62KDD, 63KDD, 64KDD, 65KDD, 66KDD, 67KDD, 68KDD, 69KDD, 70KDD, 71KDD, 72KDD, 73KDD, 74KDD, 75KDD, 76KDD, 77KDD,78KDD, 79KDD, 80KDD, 81KDD;
2. W zakresie przeznaczenia terenu obowiązują następujące ustalenia:
1) przeznaczenie podstawowe terenów: droga dojazdowa;
2) przeznaczenie uzupełniające terenów: sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, zieleń;
3. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego obowiązują odpowiednie ustalenia § 6;
4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej obowiązują odpowiednie ustalenia § 7;
5. W zakresie wymagań wynikających z potrzeby kształtowania przestrzeni publicznych obowiązują odpowiednie ustalenia § 8;
6. W zakresie zagospodarowania terenu, ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy obowiązują odpowiednie ustalenia § 5 oraz następujące ustalenia:
1) ustala się istniejącą szerokość drogi w liniach rozgraniczających- zgodnie z rysunkiem planu;
2) w przypadku projektowanych dróg dojazdowych minimalną szerokość w liniach rozgraniczających ustala się na 10 m;
3) dopuszcza się realizację wydzielonych miejsc parkingowych wzdłuż jezdni;
7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów i obiektów podlegających ochronie obowiązują odpowiednie ustalenia § 9;
8. W zakresie szczególnych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości obowiązują odpowiednie ustalenia § 10;
9. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji obowiązują odpowiednie ustalenia § 12;
10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej obowiązują odpowiednie ustalenia § 13;

§ 42.
1. Ustala się teren ciągu pieszo-jezdnego, oznaczony symbolem 82KPJ;
2. W zakresie przeznaczenia terenu obowiązują następujące ustalenia:
1) przeznaczenie podstawowe terenu: ciąg pieszo- jezdny;
2) przeznaczenie uzupełniające terenu: sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, zieleń;
3. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego obowiązują odpowiednie ustalenia § 6;
4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury obowiązują odpowiednie ustalenia § 7;
5. W zakresie wymagań wynikających z potrzeby kształtowania przestrzeni publicznych obowiązują odpowiednie ustalenia § 8;
6. W zakresie zagospodarowania terenu, ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy obowiązują odpowiednie ustalenia § 5 oraz następujące ustalenia: ustala się istniejącą szerokość w liniach rozgraniczających- zgodnie z rysunkiem planu;
7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów i obiektów podlegających ochronie obowiązują odpowiednie ustalenia § 9;
8. W zakresie szczególnych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości obowiązują odpowiednie ustalenia § 10;
9. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji obowiązują odpowiednie ustalenia § 12;
10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej obowiązują odpowiednie ustalenia § 13;

§ 43.
1. Ustala się teren dróg wewnętrznych, oznaczony na rysunku planu symbolem: 83KDW;
2. W zakresie przeznaczenia terenu obowiązują następujące ustalenia:
1) przeznaczenie podstawowe terenu: droga wewnętrzna pieszo-jezdna;
2) przeznaczenie uzupełniające terenu: sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, zieleń;
3. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego obowiązują odpowiednie ustalenia § 6;
4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej obowiązują odpowiednie ustalenia § 7;
5. W zakresie wymagań wynikających z potrzeby kształtowania przestrzeni publicznych obowiązują odpowiednie ustalenia § 8;
6. W zakresie zagospodarowania terenu, ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy obowiązują odpowiednie ustalenia § 5 oraz następujące ustalenie: ustala się szerokość drogi w liniach rozgraniczających- zgodnie z rysunkiem planu;
7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów i obiektów podlegających ochronie obowiązują odpowiednie ustalenia § 9;
8. W zakresie szczególnych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości obowiązują odpowiednie ustalenia § 10;
9. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji obowiązują odpowiednie ustalenia § 12;
10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej obowiązują odpowiednie ustalenia § 13;

§ 44.
1. Ustala się tereny dróg publicznych– zbiorczych, oznaczonych na rysunku planu symbolami 84KDZ;
2. W zakresie przeznaczenia terenu obowiązują następujące ustalenia:
1) przeznaczenie podstawowe terenu: droga zbiorcza;
2) przeznaczenie uzupełniające terenu: sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, zieleń;
3. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego obowiązują odpowiednie ustalenia § 6;
4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej obowiązują odpowiednie ustalenia § 7;
5. W zakresie wymagań wynikających z potrzeby kształtowania przestrzeni publicznych obowiązują odpowiednie ustalenia § 8;
6. W zakresie zagospodarowania terenu, ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu obowiązują odpowiednie ustalenia § 5 oraz następujące ustalenia:
1) ustala się istniejącą szerokość drogi w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu;
2) zakazuje się realizacji wydzielonych miejsc parkingowych wzdłuż jezdni;
3) zakazuje się realizacji nowych zjazdów na działki budowlane;
4) dopuszcza się realizację rond;
7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów i obiektów podlegających ochronie obowiązują odpowiednie ustalenia § 9;
8. W zakresie szczególnych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości obowiązują odpowiednie ustalenia § 10;
9. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji obowiązują odpowiednie ustalenia § 12;
10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej obowiązują odpowiednie ustalenia § 13;

§ 45.
1. Ustala się tereny zieleni urządzonej, oznaczony symbolem 85ZP;
2. W zakresie przeznaczenia terenu obowiązuje następujące ustalenie: przeznaczenie podstawowe terenu: zieleń urządzona, kanalizacyjny zbiornik retencyjny, urządzenia obsługi sieci kanalizacyjnej;
3. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego obowiązują odpowiednie ustalenia § 6;
4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej obowiązują odpowiednie ustalenia § 7;
5. W zakresie wymagań wynikających z potrzeby kształtowania przestrzeni publicznych obowiązują odpowiednie ustalenia § 8;
6. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych obowiązują następujące ustalenia:
1) dopuszcza się realizację obiektów małej architektury;
2) dopuszcza się realizację ścieżek pieszych i rowerowych;
7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów obowiązują odpowiednie ustalenia § 9;
8. W zakresie szczególnych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości obowiązują odpowiednie ustalenia § 10;
9. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji obowiązują odpowiednie ustalenia § 12;
10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej obowiązują odpowiednie ustalenia § 13;

ROZDZIAŁ 3
Ustalenia końcowe
§ 46.
Zgodnie z art. 15 ust. 2 i art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) ustala się stawki procentowe służące naliczaniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30%.

§ 47.
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszno.

§ 48.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna


Tadeusz PawlaczykUZASADNIENIE
do UCHWAŁY NR XIII/197/2011
RADY MIEJSKIEJ LESZNA
z dnia 29 listopada 2011 roku

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie osiedla „Podwale” w Lesznie.

Prezydent Miasta Leszna 18 grudnia 2009 r. ogłosił, zgodnie z art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), o podjęciu przez Radę Miasta Leszna uchwały z Nr XXXVI/431/2009 z dnia 29 października 2009 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie osiedla „Podwale” w Lesznie, wyznaczając termin 21 dni na składanie wniosków do planu. W dniu 19 stycznia 2010 r. zawiadomił na piśmie o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania projektu planu. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Prezydent Miasta Leszna, wystąpił jednocześnie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu. Do opracowywanego dokumentu wpłynęło 16 wniosków, które zostały rozpatrzone pozytywnie.
Po opracowaniu projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzono prognozę skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Posiedzenie Miejskiej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbyło się w dniu 28 września 2010 r. Projekt planu miejscowego uzyskał pozytywną opinię Miejskiej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej. W dniu 8 grudnia 2010 roku projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został wysłany do instytucji opiniujących i uzgadniających stosownie do ustaleń art. 17 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Projekt planu wraz z prognozą został zaopiniowany pozytywnie i uzgodniony przez wszystkie instytucje poza Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska. Po ustosunkowaniu się do uwag, w dniu 14 marca 2011 r. projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został ponownie przesłany ww. organowi do zaopiniowania. Wprowadzone zmiany wynikające z uwag nie powodowały konieczności ponownego zaopiniowania i uzgodnienia w pozostałymi instytucjami i organami. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uzyskał pozytywną opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.
W dniu 3 czerwca 2011 r. ogłoszono w prasie oraz obwieszczono na tablicy ogłoszeń i urzędowej stronie internetowej o wyłożeniu projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. W dniach od 13 czerwca 2011 r. do 6 lipca 2011 r. projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko był wyłożony do publicznego wglądu w siedzibie Wydziału Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Leszna. W dniu 21 czerwca 2011 r. została przeprowadzona dyskusja publiczna nad przyjętymi w planie rozwiązaniami. Na dyskusję publiczną nie przybyli żadni zainteresowani ustaleniami projektu planu obywatele.
Do wyłożonego projektu planu miejscowego wpłynęła jedna uwaga, która została rozpatrzona pozytywnie. Uwzględnienie uwagi nie powodowało konieczności ponawiania procedury, w związku z czym projekt planu miejscowego został przedłożony na sesję Rady Miejskiej Leszna.
Zapisy planu ustalają przeznaczenie poszczególnych terenów znajdujących się w granicach opracowania oraz określają m.in. parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, gwarantując zachowanie i ochronę ładu przestrzennego zarówno na terenach przeznaczonych pod zainwestowanie jak i terenach już zainwestowanych. Odpowiednie zapisy planu zapewniają m.in. właściwą ochronę środowiska, przyrody, krajobrazu kulturowego, dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna


Tadeusz Pawlaczyk


Zdjęcia dołączone:

 
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Adam Stachowiak
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2011-12-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-12-06
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.