Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  UCHWA?A NR XIII/195/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody dla cz???ci drzew ze zbiorowego pomnika przyrody w parku miejskim przy Placu Ko??ciuszki w Lesznie

UCHWA?A NR XIII/195/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody dla cz???ci drzew ze zbiorowego pomnika przyrody w parku miejskim przy Placu Ko??ciuszki w Lesznie

Numer uchwa??y: 195
Numer sesji: 13
Rok: 2011


UCHWAŁA NR XIII/195/2011
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 29 listopada 2011 roku

w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody dla części drzew ze zbiorowego pomnika przyrody w parku miejskim przy Placu Kościuszki w Lesznie


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami) oraz art. 44 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, ze zmianami)

Rada Miejska Leszna
uchwala:

§ 1.
Na terenie parku miejskiego przy Placu Kościuszki w Lesznie znosi się formę ochrony przyrody dla 6 drzew, wchodzących w skład zbiorowego pomnika przyrody, w tym:

Nr Nazwa gatunku Obwód pnia (cm) Lokalizacja wg inwentaryzacji Powód usunięcia
1. Wiąz pospolity
(Ulmus minor) 115 drzewo 1 kwatera I W 100% suchy
2. Wierzba biała zwisająca
(Salix alba vit. Pendula) 214 drzewo 6 kwatera X Drzewo chore, próchniejący pień
3. Kasztanowiec biały
(Aescelus hippocastanum) 297 drzewo 5 kwatera IV Drzewo chore, łamliwe gałęzie, zagrażające bezpieczeństwu ludzi
4. Topola kanadyjska
(Populus canadensis) 450 drzewo 6 kwatera V Zaawansowany wiek, duża łamliwość gałęzi, wielkość uniemożliwiająca właściwą pielęgnację
5. Topola kanadyjska
(Populus canadensis) 290 drzewo 9 kwatera IX Zaawansowany wiek, duża łamliwość gałęzi, wielkość uniemożliwiająca właściwą pielęgnację
6. Topola kanadyjska
(Populus canadensis) 330 drzewo 5 kwatera IX Zaawansowany wiek, duża łamliwość gałęzi, wielkość uniemożliwiająca właściwą pielęgnację

Zniesienie formy ochrony przyrody dla w/w drzew wynika z konieczności ich usunięcia.

Drzewa wymagające zniesienia formy ochrony przyrody zostały oznaczone na planie sytuacyjnym stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz PawlaczykUzasadnienie

do Uchwały Nr XIII/195/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie zniesienia formy ochrony dla części drzew ze zbiorowego pomnika przyrody w parku miejskim przy Placu Kościuszki w Lesznie

Rozporządzenie nr 9/98 Wojewody Leszczyńskiego z dnia 8 grudnia 1998 roku w sprawie uznania za pomniki przyrody, nadało status pomnika przyrody drzewom w parku miejskim na terenie Placu Kościuszki w Lesznie.

Powyższe rozporządzenie zostało ujęte w obwieszczeniu Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 marca 1999 roku w sprawie wykazu aktów prawa miejscowego obowiązujących na terenie województwa wielkopolskiego.

Zgodnie z art. 44 ust. 1 oraz 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. nr 151, poz. 1220) zarówno ustanowienia pomnika przyrody, jak i zniesienia formy ochrony przyrody, dokonuje rada gminy w drodze uchwały, przy czym projekt uchwały wymaga uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Zniesienie formy ochrony przyrody na terenie zbiorowego pomnika przyrody na terenie parku przy Placu Kościuszki w Lesznie dla sześciu drzew, wymienionych w treści uchwały, jest konieczne ze względu na utratę wartości przyrodniczych (drzewo w kwaterze I oznaczone numerem 1, wiąz pospolity jest w 100 % suchy) oraz ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego (pozostałe 5 drzew charakteryzuje się zaawansowanym wiekiem, dużą łamliwością gałęzi i znacznymi rozmiarami utrudniającymi ich właściwą pielęgnację), bowiem park stanowi miejsce rekreacji, wypoczynku i spacerów mieszkańców miasta Leszna.

W związku z powyższym, ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców i mienia, nie ma możliwości zastosowania art. 40 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody, mówiącego iż pomniki przyrody podlegają ochronie aż do ich samoistnego, całkowitego rozpadu.
Projekt niniejszej uchwały uzyskał uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem z dnia 18 listopada 2011 roku (znak WST.623.33.2011.AM).


Opracował:

Marian Bartkowiak
Wydział Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska

Zdjęcia dołączone:

 Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Marian Bartkowiak
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2011-12-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-12-06
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.