Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » UCHWA?A NR XIII/193/2011 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie miejskiego programu przeciwdzia??ania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011 ?? 2013

UCHWA?A NR XIII/193/2011 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie miejskiego programu przeciwdzia??ania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011 ?? 2013

Numer uchwa??y: 193
Numer sesji: 13
Rok: 2011

UCHWAŁA NR XIII/193/2011

RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 29 listopada 2011 roku
w sprawie miejskiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011 – 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.). w związku z art. 92 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) w związku z art. 6 ust. 2 pkt 1 oraz art. 6 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 ze zm.);


§ 1.

W celu realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na terenie miasta Leszno uchwala się „Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011 – 2013” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk


Uzasadnienie
do uchwały Nr XIII /193/2011 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 29 listopada 2011 roku
w sprawie przyjęcia „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011 – 2013.”


W dniu 1 sierpnia 2010 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 ze zm.) W wyniku powyższej nowelizacji nowe brzmienie otrzymał m.in. art. 6 ustawy. Obecnie przepis ten nakłada na gminę oraz na powiat jako zadanie własne obowiązek tworzenia gminnego oraz powiatowego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W ramach tych działań konieczne jest stworzenie gminnego oraz powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.
Opracowanie takiego programu stanowi istotny element miejskiego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Realizując postanowienia w/w ustawy opracowano miejski program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011-2013.
Program powstał w oparciu o diagnozę problemów społecznych w mieście Lesznie opracowaną przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie i wpisuję się w strategię rozwiązywania problemów społecznych w mieście Lesznie. Program został skonsultowany z instytucjami wchodzącymi w skład zespołu interdyscyplinarnego i organizacjami pozarządowymi miasta Leszna.
W związku z powyższym zasadne jest przyjęcie powyższej uchwały.
Opracował:
MOPR.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Alicja So??tysiak
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2011-12-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-12-06
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.