Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XIII/190/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie: uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urz?dze?? wodoci?gowych i urz?dze?? kanalizacyjnych

Uchwa??a Nr XIII/190/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie: uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urz?dze?? wodoci?gowych i urz?dze?? kanalizacyjnych

Numer uchwa??y: 190
Numer sesji: 13
Rok: 2011Uchwała Nr XIII/190/2011
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 29 listopada 2011 roku


w sprawie: uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2006r., nr 123, poz. 858
z późniejszymi zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala:

§ 1
Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, stanowiący załącznik niniejszej uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lesznie.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XIII/190/2011 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 29 listopada 2011 roku
w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji
urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych


Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. opracowało
i przedłożyło Prezydentowi Miasta Leszna projekt wieloletniego planu rozwoju
i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.

Prezydent Miasta sprawdził, czy projekt planu jest zgodny z:
- kierunkami rozwoju gminy określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
- ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- ustaleniami zezwolenia wydanego przedsiębiorstwu na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Przedstawiony projekt planu na lata 2012-2014 określa w szczególności:
- planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych,
- przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach,
- przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków,
- nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach,
- sposoby finansowania planowanych inwestycji.

Uchwalenie planu jest niezbędne dla prawidłowego ustalenia cen i stawek opłat określonych w taryfie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Opracował:
MPWiK Sp. z o.o.
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Eugeniusz Karpi??ski i Mariusz Kucharski
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2011-12-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-12-06
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.