Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  UCHWA?A NR XIII/188/2011 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie wysoko??ci i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiot??w prowadz?cych ????obki lub kluby dzieci?ce na terenie Miasta Leszna

UCHWA?A NR XIII/188/2011 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie wysoko??ci i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiot??w prowadz?cych ????obki lub kluby dzieci?ce na terenie Miasta Leszna

Numer uchwa??y: 188
Numer sesji: 13
Rok: 2011UCHWAŁA NR XIII/188/2011
RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 29 listopada 2011 roku


w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Leszna


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235), uchwala się co następuje:

§ 1

Podmioty prowadzące żłobek lub klub dziecięcy na terenie Miasta Leszna mogą ubiegać się o dotację celową z budżetu Miasta Leszna.

§ 2

1. Wysokość dotacji celowej udzielonej na każde dziecko zamieszkałe na terenie Miasta
Leszna objęte opieką w żłobku ustala się w kwocie 430, 00 zł miesięcznie.
2. Wysokość dotacji celowej udzielonej na każde dziecko zamieszkałe na terenie Miasta
Leszna objęte opieką w klubie dziecięcym ustala się w kwocie 160, 00 zł miesięcznie.

§ 3

1. Żłobki/kluby dziecięce ubiegające się o dotację zobowiązane są złożyć wniosek
Prezydentowi Miasta Leszna nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok
udzielenia dotacji.
2. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1.
3. Żłobki/kluby dziecięce, o których mowa w ust. 1 zobowiązane są do niezwłocznego
informowania organu dotującego o zmianach zawartych we wniosku.
4. Wnioski na dotację w 2012 roku należy złożyć nie później niż 14 dni po wejściu w życie
uchwały .

§ 4

Dotacji celowej udziela się pod warunkiem zapewnienia przez żłobki opieki nad dzieckiem w minimalnym wymiarze 8 godzin dziennie, a przez klub dziecięcy w minimalnym wymiarze 4 godzin dziennie.

§ 5

1. Dotacja, o której mowa w § 2 przekazywana będzie co miesiąc, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, w zależności od liczby dzieci objętych opieką w żłobku/klubie dziecięcym.
2. Żłobek/klub dziecięcy przedkłada w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, w którym otrzymuje dotację, zapotrzebowanie na zaliczkę dotacji wraz z imiennym wykazem dzieci objętych opieką w żłobku/klubie dziecięcym na pierwszy dzień każdego miesiąca według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały oraz rozliczenie zaliczki za poprzedni miesiąc, sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 7

Traci moc uchwała Rady Miejskiej Leszna Nr XXXIV/261/93 z dnia 2 marca 1993 r. w sprawie wspierania zorganizowanej opieki żłobkowej.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz PawlaczykUzasadnienie
do Uchwały Nr XIII/188/2011
Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 listopada 2011 roku


w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla pomiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Leszna


Rada Miasta Leszna podjęła uchwałę nr VII/98/2011 z dnia 17.05.2011 roku w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Leszna.
Kolegium Regionalnej Izby obrachunkowej w Poznaniu Uchwałą Nr 13/1072/2011 z dnia 15.06.2011 roku stwierdziło nieważność wyżej wymienionej uchwały Rady Miejskiej Leszna. Organ nadzoru zarzucił, iż Rada Miejska Leszna nie określiła w uchwale na jaki okres będzie przysługiwała dotacja oraz nie określono terminu składania wniosków o dotację w 2011 r. Zakwestionowano także zapisy mówiące o dotowaniu tylko tych dzieci, które faktycznie uczęszczają do żłobka/klubu dziecięcego i których rodzice/opiekunowie pracują.
Podważono także zapis mówiący o sytuacji pozbawienia uprawnionego podmiotu do otrzymania dotacji w sytuacji, gdy w budżecie nie zostaną zapewnione środki na dotację dla wszystkich uprawnionych.
Rada Miasta Leszna uznała powyższe zarzuty za nieuzasadnione i działając na postawie uchwały nr XII/120/2007 w dniu 27.07.2011 roku złożono skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na rozstrzygnięcie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Wojewódzki Sąd Administracyjny podtrzymał orzeczenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej.
W Mieście Lesznie sprawy dotyczące opieki żłobkowej regulowała Uchwała Rady Miejskiej Leszna Nr XXXIV/261/93 z dnia 2 marca 1993 r. w sprawie wspierania zorganizowanej opieki żłobkowej. Na jej podstawie udzielano dotacji podmiotowi wyłonionemu w wyniku przeprowadzonego naboru w roku 1995, który prowadził żłobek w budynku przy ulicy Jagiellońskiej.
W związku z powyższym, by kontynuować tę formę opieki uwzględniając jednocześnie wytyczne Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i wymogi nowej ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 ustalono wysokość i zasady dotacji dla podmiotów prowadzących żłobki/kluby dziecięce na terenie Miasta Leszna, rekomenduje się Radzie przyjęcie niniejszej Uchwały.


Opracował: Wydział Edukacji
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Lucjan Rosiak
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2011-12-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-12-06
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.