Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XIII/187/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie okre??lenia wzor??w formularzy stosowanych w podatkach lokalnych

Uchwa??a Nr XIII/187/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie okre??lenia wzor??w formularzy stosowanych w podatkach lokalnych

Numer uchwa??y: 187
Numer sesji: 13
Rok: 2011
Uchwała Nr XIII/187/2011

Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 listopada 2011 roku

w sprawie określenia wzorów formularzy stosowanych
w podatkach lokalnychNa podstawie art.18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 ze zmianami), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zmianami) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:


§ 1


Określa się wzory formularzy stosowanych w podatkach lokalnych, stanowiące załączniki do niniejszej uchwały:

- załącznik nr 1 - wzór: DN – 1 DEKLARACJA NA PODATEK OD
NIERUCHOMOŚCI
- załącznik nr 2 - wzór: DR – 1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY
- załącznik nr 3 - wzór: DL – 1 DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY
- załącznik nr 4 - wzór: IN – 1 INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH
I OBIEKTACH BUDOWLANYCH
- załącznik nr 5 - wzór: IR – 1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU
ROLNEGO
- załącznik nr 6 - wzór: IL – 1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU
LEŚNEGO
- załącznik nr 7 - wzór: ZN – 1 DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH
W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
- załącznik nr 8 - wzór: ZN – 2 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI
SKŁADANY W PRZYPADKU
WIĘKSZEJ LICZBY NIERUCHOMOŚCI


- załącznik nr 9 - wzór: ZN – 3 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI
SKŁADANY W PRZYPADKU
WIĘKSZEJ LICZBY BUDOWLI
- załącznik nr 10 - wzór: ZL – 1 DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH
W PODATKU LEŚNYM
- załącznik nr 11 - wzór: ZR – 1 DANE O ZWOLNIENIACH I ULGACH
PODATKOWYCH W PODATKU ROLNYM

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr IV/45/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 01 lutego 2011 roku w sprawie określenia wzorów formularzy stosowanych w podatkach lokalnych ze zmianami wynikającymi z Uchwały Nr VI/77/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 marca 2011 roku i Uchwały Nr X/134/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 01 września 2011 roku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk


Uzasadnienie do
uchwały Rady Miejskiej Leszna Nr XIII/187/2011
z dnia 29 listopada 2011 roku

w sprawie określenia wzorów formularzy stosowanych
w podatkach lokalnych


Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych i ustawami: o podatku rolnym
i o podatku leśnym podatnicy tych podatków obowiązani są do składania właściwemu organowi podatkowemu deklaracji lub informacji na formularzach o określonych wzorach, również w przypadku korzystania ze zwolnień i ulg. Wzory te określa w drodze uchwały rada gminy. Formularze winny zawierać dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatków.

Aktualnie w gminie Leszno obowiązują formularze określone uchwałą Rady Miejskiej Leszna Nr IV/45/2011 z dnia 01 lutego br. W związku ze zmianą :
1. ustawy z dnia 29 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r., Nr 171, poz. 1016) oraz
2. ustawy z dnia 16 września 2011 roku o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 232 z dnia 28 października 2011 r., poz. 1378)
istnieje potrzeba dostosowania wzorów formularzy do obowiązujących przepisów prawa.

Pierwsza z w/w ustaw wprowadzając zmianę w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych stanowi, że ewidencja podatkowa nieruchomości winna zawierać dane zawarte w Centralnym Rejestrze Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników (poprzednio: w Krajowej Ewidencji Podatników). Konsekwencją tej zmiany jest potrzeba wprowadzenia do wzorów formularzy pól przeznaczonych do wpisywania przez podatników tzw Identyfikatora Podatkowego, którym jest numer PESEL lub NIP. Wprowadzona w ustawie zmiana określa krąg podmiotów obowiązanych do posiadania danego rodzaju Identyfikatora Podatkowego.
Zmiana wprowadzona ustawą, o której mowa w punkcie drugim dotyczy zmiany terminu składania deklaracji określonej na formularzu „DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI”: z dnia 15 stycznia na dzień 31 stycznia.

Oprócz powyższych zmian we wzorach formularzy wprowadza się kilka zmian mających na celu dostosowanie wzorów formularzy dla potrzeb organu podatkowego, na przykład:
w formularzach na podatek rolny wprowadza się dodatkowe pola: „współwłaściciel (nieprowadzący gospodarstwa w całości)”, „współwłaściciel (prowadzący gospodarstwo w całości)”. We wzorach wszystkich druków w polu „miejsce (adres) położenia przedmiotów opodatkowania” dodaje się „arkusz mapy”, w polu „Dane identyfikacyjne” dodaje się pola „posiadacz zależny”, „współposiadacz zależny”, wykreślono pole „posiadacz”, „współposiadacz”. Zrezygnowano z pola „adres do korespondencji” oraz z załączników pod nazwą: „ZN-2 – Załącznik do deklaracji składany w przypadku większej liczby nieruchomości” i „ZN-3 – Załącznik do deklaracji składany w przypadku większej liczby budowli” – w odniesieniu do formularza „IN-1 – INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH”.
Opracował:
Wydział Dochodów i Windykacji.


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: El??bieta Weigt
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2011-12-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-12-06
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.