Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XIII/186/ 2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie zmiany uchwa??y Nr XLVII/587/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 04 listopada 2010 roku w sprawie okre??lenia wysoko??ci stawek podatku od ??rodk??w transportowych

Uchwa??a Nr XIII/186/ 2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie zmiany uchwa??y Nr XLVII/587/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 04 listopada 2010 roku w sprawie okre??lenia wysoko??ci stawek podatku od ??rodk??w transportowych

Numer uchwa??y: 186
Numer sesji: 13
Rok: 2011
Uchwała Nr XIII/186/ 2011

Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 listopada 2011 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/587/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 04 listopada 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) , art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

§ 1

1.W uchwale Nr XLVII/587/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 04 listopada 2010
roku:
a) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej
uchwały,
b) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej
uchwały,

c) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej
uchwały.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od początku roku podatkowego 2012.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk
UZASADNIENIE

do uchwały Nr XIII/186/2011 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 29 listopada 2011 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/587/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia
04 listopada 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych, obowiązujących na terenie Miasta Leszna należy do ustawowych kompetencji Rady Miejskiej, w granicach określonych stosownymi przepisami prawa, czyli z uwzględnieniem minimalnych i górnych stawek.
Stawki minimalne określane są:
• od samochodów ciężarowych o Dopuszczalnej Masie Całkowitej (DMC) równej lub wyższej niż 12 t,
• od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z przyczepą lub naczepą o DMC zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 t,
• od przyczep i naczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają DMC równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

Stawki od tych środków transportowych ulegają przeliczeniu na następny rok podatkowy zgodnie z procentowym wskaźnikiem kursu euro na pierwszy dzień roboczy października danego roku w stosunku do kursu euro w roku poprzedzającym dany rok podatkowy. Do przeliczenia stawek stosuje się kurs wymiany euro i walut krajowych opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Wskaźnik ten każdego roku oblicza Minister Finansów. Jeśli jest on niższy niż 5%, stawki nie ulegają zmianie na następny rok podatkowy.
Kurs euro na pierwszy dzień roboczy października 2011 roku wzrósł o 11,29%, stąd zmianie ulegają stawki na rok 2012. Zostały one ogłoszone dnia 25.10.2011r. w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” Nr 95 poz. 962.
Stawki Miasta Leszna wykazane w poniższych tabelach są niższe od stawek określonych w w/w obwieszczeniu Ministra Finansów, stąd istnieje konieczność zwiększenia ich. Podwyższenie tych stawek spowoduje zwiększenie dochodów w podatku od środków transportowych w roku 2012 o kwotę 2.088,00 zł i dotyczy 245 środków transportowychDotyczy załącznika nr 1 do niniejszej uchwały
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach) Stawka podatku ( w złotych )
nie mniej niż mniej niż oś jezdna ( osie jezdne ) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne inne systemy zawieszania osi jezdnych
proponowana stawka 2012 r. stawka 2011 r. proponowana stawka 2012 r. stawka 2011 r.
CZTERY OSIE I WIĘCEJ
27 29 - - 1726,00 1715,00
29 31 1726,00 1715,00 2560,00 2544,00
31 1726,00 1715,00 2560,00 2544,00

Wysokość stawek podatku od środków transportowych od samochodu ciężarowego
o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton


Dotyczy załącznika nr 2 do niniejszej uchwały

Wysokość stawek podatku od środków transportowych od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton.


Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:
ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach) Stawka podatku ( w złotych )
nie mniej niż mniej niż oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne inne systemy zawieszenia osi jezdnych
proponowana stawka 2012 r. stawka 2011 r. proponowana stawka 2012 r. stawka 2011 r.
DWIE OSIE
31 - - 2023,00 2011,00
TRZY OSIE I WIĘCEJ
12 40 - - 1799,00 1788,00
40 1799,00 1788,00 2660,00 2644,00
Dotyczy załącznika nr 3 do niniejszej uchwały


Wysokość stawek podatku od środków transportowych od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.


Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:
Naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach) Stawka podatku ( w złotych )
nie mniej niż mniej niż oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne inne systemy zawieszenia osi jezdnych
proponowana stawka 2012 r. stawka 2011 r. proponowana stawka 2012 r. stawka 2011 r.
DWIE OSIE
33 38 - - 1348,00 1340,00
38 - - 1774,00 1764,00
TRZY OSIE I WIĘCEJ
38 984,00 978,00 1337,00 1329,00Minister Finansów ogłosił również górne stawki w podatku od środków transportowych na rok 2012, które wzrosły o wskaźnik 4,2 %. Prezydent Miasta Leszna, poza dostosowaniem stawek Miasta Leszna do wysokości stawek minimalnych określonych przez Ministra Finansów nie proponuje żadnych innych zmian.

Opracował:
Wydział Dochodów i Windykacji.


Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: El??bieta Weigt
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2011-12-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-12-06
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.