Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XIII/184/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie zmian w bud??ecie Miasta Leszna na rok 2011

Uchwa??a Nr XIII/184/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie zmian w bud??ecie Miasta Leszna na rok 2011

Numer uchwa??y: 184
Numer sesji: 13
Rok: 2011


Uchwała Nr XIII/184/2011
Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 listopada 2011 roku
w sprawie zmian w budżecie Miasta Leszna na rok 2011


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 12 pkt 5, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami), art. 211, 212, 214, 215, 222, 258 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

§ 1

W budżecie Miasta Leszna na rok 2011 przyjętym Uchwałą Nr IV/37/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 1 lutego 2011 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenia budżetu Miasta Leszna na rok 2011 po stronie dochodów o kwotę 4.485.663 zł, zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zwiększenia budżetu Miasta Leszna na rok 2011 po stronie wydatków o kwotę 4.485.663 zł oraz zmian po stronie wydatków, zgodnie z załącznikami nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. § 1 ust. 1 Uchwały Nr IV/37/2011 z dnia 01.02.2011 roku otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 299.601.425 zł jak w załączniku Nr 1 do uchwały, w tym:
1) dochody miasta w wysokości 196.182.034 zł,
2) dochody powiatu w wysokości 103.419.391 zł”.

2. § 1 ust. 2 Uchwały Nr IV/37/2011 z dnia 01.02.2011 roku otrzymuje brzmienie:
„2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 248.263.766 zł i dochody majątkowe w kwocie 51.337.659 zł”.

3. § 1 ust. 3 pkt 5 Uchwały Nr IV/37/2011 z dnia 01.02.2011 roku otrzymuje brzmienie:
„5) dotacje na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.468.530 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały”

4. § 1 ust. 3 pkt 6 Uchwały Nr IV/37/2011 z dnia 01.02.2011 roku otrzymuje brzmienie:
„6) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 38.730.299 zł”.5. § 2 ust. 1 Uchwały Nr IV/37/2011 z dnia 01.02.2011 roku otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 331.110.425 zł, jak w załączniku Nr 2 do uchwały, w tym:
1) wydatki miasta w wysokości 210.221.092 zł,
2) wydatki powiatu w wysokości 120.889.333 zł”

6. § 2 ust. 2 Uchwały Nr IV/37/2011 z dnia 01.02.2011 roku otrzymuje brzmienie:
„2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
1) wydatki bieżące kwotę 240.268.435 zł,
2) wydatki majątkowe kwotę 90.841.990 zł,
jak w załączniku nr 2 i 8 do uchwały”.

7. § 2 ust. 3 pkt 5 Uchwały Nr IV/37/2011 z dnia 01.02.2011 roku otrzymuje brzmienie:
„5) wydatki na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.468.530 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały”.

8. § 2 ust. 3 pkt 6 Uchwały Nr IV/37/2011 z dnia 01.02.2011 roku otrzymuje brzmienie:
„6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w kwocie 44.333.439 zł oraz wydatki nieobjęte umową (nieujęte w budżecie projektu) poniesione ze środków własnych w kwocie 2.913.401 zł, jak w załączniku nr 13 do uchwały”.

9. § 3 Uchwały Nr IV/37/2011 z dnia 01.02.2011 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 3 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2011 roku w kwocie 40.930.188 zł, z tego:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 23.154.139 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 17.776.049 zł,
jak w załączniku nr 9 do uchwały”.

10. § 8 Uchwały Nr IV/37/2011 z dnia 01.02.2011 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 8 Tworzy się rezerwy:
Tworzy się rezerwy:
1) ogólna w kwocie 218.346 zł,
2) celowe w kwocie 1.166.000 zł, z tego:
 na podwyżki płac i pochodne pracowników oświaty w kwocie 0 zł,
 na wykup udziałów w kwocie 1.000 zł,
 na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego 550.000 zł,
 na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem wykluczeniu cyfrowemu „e-inclusion” POiG 8.3 w kwocie 200.000 zł,
 na budowę infrastruktury teleinformatycznej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w kwocie 300.000 zł”,
 na realizację Programu Wspierania Nowoczesnych Rozwiązań w Edukacji w kwocie 85.000 zł,
 na podwyżki dla pracowników jednostek organizacyjnych w kwocie 30.000 zł
§ 3

1. Załącznik nr 1 „Plan dochodów na 2011 rok” dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 2 „Plan wydatków na 2011 rok” dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 3 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie na rok 2011” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 6 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone powiatowi” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 7 „realizacja zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi na rok 2011” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 8 „Wydatki majątkowe w 2011 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 8/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne w 2011 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały

8. Załącznik nr 8/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne w 2011 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik nr 8/3 „Zakupy inwestycyjne w 2011 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

10. Załącznik nr 9 „Zestawienie planowanych kwot dotacji w 2011 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

11. Załącznik nr 10 „Zestawienie planu dochodów rachunków jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2011 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

12. Załącznik nr 11 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2011 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

13. Załącznik nr 12 „Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w 2001 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały

14. Załącznik nr 13 „Wydatki na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2011 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 16 do niniejszej uchwały.


§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk


Uzasadnienie
do Uchwały Nr XIII/184/2011 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 29 listopada 2011 roku
w sprawie zmian w budżecie Miasta Leszna na rok 2011

Prezydent Miasta Leszna przedstawia Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Leszna na rok 2011, których uzasadnienie przedstawia poniżej.

1. Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2011 rok” do uchwały budżetowej – zadania miasta
Proponowane zmiany polegają na:
a) zwiększenie w dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 609.062 zł z tytułu odszkodowania na rzecz miasta za grunty, które na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego przeszły na własność Skarbu Państwa na cele rozbudowy drogi krajowej nr 5,
b) zwiększenie w dz. 758 rozdz. 75861 o kwotę 3.586.454 zł, z tego:
 zmniejszenie o kwotę 169.830 zł dochodów ze środków unijnych na realizację zadania pn.: „Uzbrojenie w infrastrukturę techniczną terenu Strefy Inwestycyjnej I.D.E.A. w Lesznie – etap I; odcinek ul. Usługowej” na podstawie aneksu drugiego do umowy,
 zwiększenie o kwotę 3.756.284 zł z tytułu środków unijnych na realizację zadania pn.: „Przebudowa ul. Usługowej na odcinku od ul. Okrężnej (DW323) do km 0+530”. Dnia 4 listopada 2011 roku została podpisana umowa nr UDA-RPWP.02.02.01-30-004/10-00 na dofinansowanie zadania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
c) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80101, rozdz. 80104, rozdz. 80110 i rozdz. 80148 o kwotę 24.300 zł z tytułu zwiększonych dochodów realizowanych przez szkoły podstawowe, przedszkola i gimnazjum z tytułów: wpływów za wynajem pomieszczeń, za obiady wydawane w stołówce szkolnej oraz przywożonych od ajenta, środków za wyżywienie od rodziców oraz w związku z rozliczeniem kosztów ogrzewania,
d) zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 160 zł z tytułu wpływu dochodów dot. zwrotu zasiłku na posiłki dot. programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
e) zwiększenie w dz. 900 rozdz. 90002 o kwotę 24 zł z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty raty dotacji (Miasto Gostyń i Gmina Pępowo) na realizację zadania pn.: „Realizacja systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla Miasta Leszna i gmin subregionu leszczyńskiego „Zamknięcie i rekultywacja 13 składowisk”.

2. Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2011 rok” do uchwały budżetowej – zadania powiatu
Proponowane zmiany polegają na:
a) zwiększenie w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 120.000 zł z tytułu dotacji w ramach Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zadania pn.: „Modernizacja budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej”,
b) zwiększenie w dz. 758 rozdz. 75862 o kwotę 11.835 zł z tytułu włączenia dochodów na realizację projektu ze środków unijnych pn.: „Pomoc dla każdego”,
c) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80130 o kwotę 37.900 zł z tytułu zwiększonych dochodów realizowanych przez Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych z tytułu wpływów za wynajem pomieszczeń, sprzedaż złomu żeliwnego po likwidacji starych kotłów oraz wynajem placu manewrowego,
d) zwiększenie w dz. 852 rozdz. 85201 o kwotę 80.928 zł z tytułu podpisania 4 porozumień z Miastem Poznaniem dot. realizacji zadania całodobowej opieki nad dzieckiem z terenu innych powiatów w placówce opiekuńczo-wychowawczej,
e) zwiększenie w dz. 854 rozdz. 85410 o kwotę 15.000 zł z tytułu zwiększonych dochodów realizowanych przez Bursę Nr 1 dot. wpływów za wynajem pomieszczeń przez studentów zaocznych.

3. Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2011 rok” do uchwały budżetowej – zadania miasta
Proponowane zmiany polegają na:
a) zwiększenie w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 3.756.284 zł na realizacji zadania pn.: „Przebudowa ulicy Usługowej w Lesznie na odcinku od ul. Okrężnej (DW323) do km 0+530” (wydatki klasyfikowane z czwartą cyfrą „7”) z jednoczesną zmianą środków własnych na wydatki klasyfikowane z czwarta cyfrą „9” w kwocie 977.443 zł (wydatki objęte umową o dofinansowanie) oraz klasyfikowane z czwartą cyfrą „0” w kwocie 2.138.551 zł (wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie),
b) zwiększenie w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 150.000 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne Urzędu Miasta (kwota 78.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych przy modernizacji schodów ratusza oraz modernizacją kanalizacji) oraz wydatki bieżące związane z zakupem materiałów oraz usług remontowych (kwota 72.000 zł). Środki pochodzą z oszczędności w zadaniach powiatu,
c) zwiększenie w dz. 750 rozdz. 75075 o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na promocję miasta przez klub sportowy,
d) zwiększenie rezerwy ogólnej (dz. 758 rozdz. 75818) o kwotę 60.928 zł z następujących tytułów:
 zwiększenie o kwotę 80.928 zł z tytułu włączenia dotacji od Miasta Poznania na realizację zadania całodobowej opieki nad dzieckiem z terenu innych powiatów w placówce opiekuńczo-wychowawczej,
 zmniejszenie o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na promocję miasta,
e) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80101, rozdz. 80104, rozdz. 80110 i rozdz. 80148 o kwotę 24.300 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w szkołach podstawowych, przedszkolach i gimnazjum. Środki pochodzą ze zwiększonych dochodów,
f) zmniejszenie w dz. 801 rozdz. 80101, rozdz. 80104 oraz rozdz. 80110 o kwotę 100.000 zł planu dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, w związku ze spadkiem liczby uczniów,
g) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80101 i rozdz. 80110 o kwotę 181.720 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z zakupem energii w szkołach podstawowych i gimnazjach,
h) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 2.524 zł planu dotacji dla gminy na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dot. uczęszczania dzieci do przedszkoli na terenie innych gmin,
i) zwiększenie w dz. 852 rozdz. 85214 o kwotę 110.000 zł z przeznaczeniem na zasiłki celowe. Środki pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków dot. rodzin zastępczych (zadania powiatu),
j) zwiększenie w dz. 852 rozdz. 85219 o kwotę 7.000 zł z przeznaczeniem na zakup lamp do oświetlenia ewakuacyjnego oraz zakup usług pozostałych związanych z przeprowadzeniem inwentaryzacji sieci elektrycznej w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie,
k) zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 160 zł z przeznaczeniem na zwrot do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu niesłusznie pobranych świadczeń dot. zwrotu zasiłku na posiłki dot. programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
l) zwiększenie w dz. 854 rozdz. 85407 o kwotę 5.200 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie grudniowych wynagrodzeń netto w Środowiskowej Pływalni Edukacyjnej,
m) zwiększenie w dz. 900 rozdz. 90002 o kwotę 24 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Realizacja systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla Miasta Leszna i gmin subregionu leszczyńskiego „Zamknięcie i rekultywacja 13 składowisk” (środki pochodzą z dochodów z tytułu nieterminowej wpłaty raty dotacji od Miasta Gostyń i Gminy Pępowo),
n) zwiększenie w dz. 900 rozdz. 90013 o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie międzygminnego schroniska dla zwierząt,
o) zmniejszenie w dz. 900 rozdz. 90095 o kwotę 564.880 zł, z tego:
 zmniejszenie o kwotę 264.880 zł planu wydatków na zadaniu „Uzbrojenie w infrastrukturę techniczną terenu Strefy Inwestycyjnej I.D.E.A. w Lesznie – etap I: odcinek ulicy Usługowej” w związku z aneksem drugim do umowy nr UDA-RPWP.01.07.00-30-019/09-00, z tego: wydatki klasyfikowane z czwartą cyfrą „7” w kwocie 169.830 zł, wydatki klasyfikowane z czwartą cyfra „9” w kwocie 72.050 zł oraz wydatki nieobjęte umową klasyfikowane z czwartą cyfrą „0” w kwocie 23.000 zł,
 zmniejszenie o kwotę 300.000 zł planu wydatków na zadaniu „Komitety Inicjatyw Gospodarczych”. Z powodu zmiany przepisów ustawy o drogach publicznych w zakresie przygotowania do realizacji inwestycji drogowych w bieżącym roku nie można było realizować żadnych zadań w ramach KIG związanych z budową nowych nawierzchni,
p) zmiany pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w następujących działach i rozdziałach:
• dz. 851 rozdz. 85154 na kwotę 220.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na działania profilaktyczne oraz zmiany klasyfikacji wynikające z zaleceń kontroli wewnętrznej,
• dz. 900 rozdz. 90019 na kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na przedsięwzięcia związane z usuwaniem azbestu (dot. przeniesieniu planu wydatków z zadań bieżących na zadania inwestycyjne).

4. Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2011 rok” do uchwały budżetowej – zadania powiatu
Proponowane zmiany polegają na:
a) zwiększenie w dz. 600 rozdz. 60015 o kwotę 1.004.112 zł z tego:
 zwiększenie o kwotę 609.062 zł planu wydatków na zadaniu pn.: „Przebudowa drogi krajowej nr 5 w graniach miasta Leszna – Trasa PP” klasyfikowanych z czwartą cyfrą „0” jako wydatki nieobjęte umową z przeznaczeniem na uregulowanie odszkodowań na rzecz Miasta Leszna za grunty, które przeszły na własność Skarbu Państwa na cele rozbudowy drogi krajowej nr 5 w graniach miasta,
 zmniejszenie o kwotę 504.490 zł planu wydatków na zadaniu pn.: „Budowa ulicy Godetów” klasyfikowanych z czwartą cyfrą „0” jako wydatki nieobjęte umową w związku z końcowym rozliczeniem zadania,
 zwiększenie o kwotę 362.540 zł planu wydatków na zadaniu pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 323 w granicach miasta Leszna”, z tego: wydatki klasyfikowane z czwartą cyfrą „9” w kwocie 297.540 zł z tytułu wzrostu podatku VAT o 1% oraz z tytułu konieczności wyłączenia z kosztów kwalifikowanych ostatniego odcinak robót o długości 218,79 mb, który w trakcie budowy węzła Leszno-Południe w ramach S5 ulegnie rozebraniu, oraz wydatki klasyfikowane z czwartą cyfrą „0” w kwocie 65.000 zł jako wydatki nieobjęte umową związane z likwidacją kolizji z kablem światłowodowym,
 zwiększenie o kwotę 537.000 zł planu wydatków z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg dot. remontów cząstkowych nawierzchni jezdni, remontów chodników i akcję zimową w miesiącach listopad i grudzień br.,
b) zmniejszenie w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 150.000 zł planu wydatków na zakup tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji w związku z korzystnym rozstrzygnięciem przetargu,
c) zwiększenie w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 120.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Modernizacja budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej”. Środki pochodzą z dotacji w ramach Funduszu Wsparcia PSP,
d) zmniejszenie w dz. 801 rozdz. 80120 i rozdz. 80130 o kwotę 231.833 zł planu dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, w związku ze spadkiem liczby uczniów w tych szkołach,
e) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80120 i rozdz. 80130 o kwotę 90.589 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane m. in. z zakupem energii w szkołach zawodowych i liceach,
f) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80130 o kwotę 37.900 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych. Środki pochodzą ze zwiększonych dochodów,
g) zmniejszenie w dz. 852 rozdz. 85204 o kwotę 110.000 zł środków zaplanowanych na rodziny zastępcze z jednoczesnym zwiększeniem zasiłków celowych w rozdz. 85214 w zadaniach miasta,
h) zmniejszenie w dz. 852 rozdz. 85220 o kwotę 7.000 zł środków zaplanowanych na mieszkania chronione z jednoczesnym zwiększeniem wydatków na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (zadania miasta),
i) zwiększenie w dz. 853 rozdz. 85395 o kwotę 11.835 zł z przeznaczeniem na realizację projektu ze środków unijnych pn.: „Pomoc dla każdego”,
j) zmniejszenie w dz. 854 rozdz. 85402 o kwotę 43.000 zł planu dotacji dla niepublicznej jednostki oświaty, w związku ze zmniejszeniem liczby wychowanków,
k) zwiększenie w dz. 854 rozdz. 85410 o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w Bursie Nr 1. Środki pochodzą ze zwiększonych dochodów.

5. Załączniki Nr 5 do niniejszej uchwały
Dołącza się do niniejszej uchwały nowe brzmienie Załącznika nr 3 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie na rok 2011” po zmianach dokonanych zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 391/2011 z dnia 16 listopada 2011 roku polegających na:
 zwiększeniu planu dotacji z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, zgodnie z pismem nr FB.I-9.3111-371/11 z dnia 27 października 2011 roku o kwotę 18.114 zł w dz. 010 rozdz. 01095 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa wielkopolskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w drugim okresie płatniczym 2011 r.,
 zwiększeniu planu dotacji z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, zgodnie z pismem nr FB.I-7.3111-395/11 z dnia 9 listopada 2011 roku o kwotę 31.857 zł w dz. 852 rozdz. 85295 z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 r.
 przeniesieniu środków po stronie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 852 rozdz. 85203 i rozdz. 85212 na kwotę 20.500 zł o charakterze porządkującym budżet w planie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lesznie.

6. Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały
Dołącza się do niniejszej uchwały nowe brzmienie Załącznika nr 6 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone powiatowi na rok 2011” po zmianach dokonanych niniejszą uchwałą na kwotę 80.928 zł w związku z podpisanymi 4 porozumieniami z Miastem Poznaniem dot. realizacji zadania całodobowej opieki nad dzieckiem z terenu innych powiatów w placówce opiekuńczo-wychowawczej (zmiany ,

7. Załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 7 „Realizacja zadań określonych w Programie Przeciwdziałania Narkomanii i Alkoholizmowi na rok 2011” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany dotyczą przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej na kwotę 220.000 zł, z tego:
 kwota 150.000 zł dotyczy zmiany o charakterze porządkującym wynikające z zaleceń kontroli wewnętrznej,
 kwota 70.000 zł dotyczy zmniejszenia planu wydatków na zadaniu „Przebudowa pomieszczeń mieszczących się przy ulicy Słowiańskiej 1 w Lesznie z przeznaczeniem na klub młodzieżowy”. Realizacja zadania przeniesiona została na rok 2012, dlatego też w roku 2011, zgodnie z zapotrzebowaniem, zwiększono wydatki na działania profilaktyczne w zakresie realizacji „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych”.

8. Załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 8 „Wydatki majątkowe w 2011 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany dotyczą:
 zmianie kwot wydatków inwestycyjnych,
 zmiany kwot zakupów inwestycyjnych oraz wprowadzenie nowego tytułu,
 wprowadzeniu dotacji na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 50.000 zł dot. przedsięwzięć związanych z usuwaniem azbestu.

9. Załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 8/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne w 2011 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany w ww. załączniku polegają na zwiększeniu planu wydatków o kwotę 609.062 zł na zadaniu pn. „Przebudowa drogi krajowej nr 5 w graniach miasta Leszna Trasa P-P”.

10. Załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 8/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne w 2011 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany dotyczą:
 zwiększeniu planu wydatków dot. realizacji następujących zadań:
• „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 323 w graniach miasta Leszna” o kwotę 362.540 zł,
• „Przebudowa ul. Usługowej w Lesznie na odcinku od ul. Okrężnej (DW323) do km 0+530” o kwotę 3.756.284 zł,
• „Modernizacja nieruchomości Urzędu Miasta” o kwotę 78.000 zł,
• „Modernizacja budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej” w kwocie 120.000 zł,
• „Realizacja systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla Miasta Leszna i gmin subregionu leszczyńskiego „Zamknięcie i rekultywacja 13 składowisk” o kwotę 24 zł,
 zmniejszeniu planu wydatków dot. realizacji następujących zadań:
• „Budowa ul. Geodetów na terenie Strefy Inwestycyjnej I.D.E.A. w Lesznie łączącej Al. Konstytucji 3 Maja z ul. Usługową” o kwotę 504.490 zł,
• „Przebudowa pomieszczeń mieszczących się przy ulicy Słowiańskiej 1 w Lesznie z przeznaczeniem na klub młodzieżowy” o kwotę 70.000 zł,
• „Komitety Inicjatyw Gospodarczych” o kwotę 300.000 zł,
• „Uzbrojenie w infrastrukturę techniczną terenu Strefy Inwestycyjnej I.D.E.A. w Lesznie – etap I: odcinek ul. Usługowej” o kwotę 264.880 zł.

11. Załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 8/3 „Zakupy inwestycyjne w 2011 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Wprowadza się następujące zmiany:
 dz. 750 rozdz. 75023 dla Urzędu Miasta:
• zmniejszenie poz. „zakup kserokopiarek” o kwotę 8.000 zł,
• wprowadzenie poz. „zakup sejfu” w kwocie 8.000 zł.

12. Załącznik Nr 12 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 9 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2011 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany związane są z:
 zmniejszeniem dotacji dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 374.833 zł,
 zwiększenie dotacji dla gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 2.524 zł,
 zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 50.000 zł dot. dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (zmniejszenie z zadań bieżących z jednoczesnym zwiększeniem na zadaniach inwestycyjnych).
Dokonuje się również aktualizacji załącznika po zmianach dokonanych zarządzeniem nr 391/2011 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 16 listopada 2011 roku polegających na zwiększeniu wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego o kwotę 300 zł.

13. Załącznik Nr 13 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 10 „Zestawienie planu dochodów rachunków jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2011 roku” do uchwały budżetowej
Zmiany dotyczące dochodów rachunków jednostek oświatowych polegają na zwiększeniu dochodów i wydatków w wysokości 2.100 zł z tytułu wpłaty na rzecz Gimnazjum Nr 7 darowizny od Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji oraz odsetek – dot. Gimnazjum Nr 4 (dz. 801 rozdz. 80110).

14. Załącznik nr 14 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 11 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2011 roku” do uchwały budżetowej
Zmiany dotyczą Miejskiego Zakładu Komunikacji i polegają na zwiększeniu poz. „Przychody własne” o kwotę 461.400 zł oraz poz. „Pozostałe koszty bieżące” o kwotę 461.400 zł. Zwiększenie po stronie przychodów własnych dotyczy zwiększenia: wpływów z usług z tytułu wyższych wpływów ze sprzedaży paliw i usług warsztatu zewnętrznym kontrahentom oraz zleconych usług przewozowych (kwota 257.300 zł), wpływów ze sprzedaży wyrobów w związku z dodatkową sprzedażą wiat przystankowych kontrahentom zewnętrznym (kwota 40.300 zł) oraz wpływów z różnych dochodów dot. otrzymanych odszkodowań od kontrahentów i ubezpieczyciela (kwota 163.800 zł). Zwiększone przychody przeznacza się na wydatki bieżące związane z zakupem materiałów i wyposażenia (kwota 428.800 zł) oraz usług pozostałych (kwota 32.600 zł).

15. Załącznik nr 15 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 12 „Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w 2011 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany polegają na zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 900 rozdz. 90019 na kwotę 50.000 zł dot. dotacji przekazywanych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na przedsięwzięcia związane z usuwaniem azbestu (zmiana klasyfikacji z wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne).

16. Załącznik Nr 16 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 13 „Wydatki na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2011 roku” do uchwały budżetowej
Zmiany w ww. załączniku polegają na:
 zwiększeniu planu wydatków dot. realizacji następujących projektów:
• „Przebudowa drogi krajowej nr 5 w Lesznie w granicach miasta Leszna Trasa P-P” o kwotę 609.062 zł,
• „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 323 w graniach miasta Leszna” o kwotę 362.540 zł,
• „Realizacja systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla Miasta Leszna i gmin subregionu leszczyńskiego „Zamknięcie i rekultywacja 13 składowisk” o kwotę 24 zł,
 zmniejszeniu planu wydatków dot. realizacji następujących projektów:
• „Budowa ul. Geodetów (droga nr 1) na terenie Strefy Inwestycyjnej I.D.E.A. w Lesznie łączącej Al. Konstytucji 3 Maja (DK5) z ul. Usługową” o kwotę 504.490 zł,
• Przebudowa ul. Usługowej w Lesznie na odcinku od ul. Okrężnej (DW323) do km 0+530” w wysokości 6.872.278 zł dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
• „Uzbrojenie w infrastrukturę techniczną terenu Strefy Inwestycyjnej I.D.E.A. w Lesznie – etap I: odcinek ul. Usługowej” o kwotę 264.880 zł,
 wprowadzeniu nowych projektów:
• „Przebudowa ul. Usługowej w Lesznie na odcinku od ul. Okrężnej (DW323) do km 0+530” w wysokości 6.872.278 zł dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
• „Pomoc dla każdego” w kwocie 11.835 zł dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowany w latach 2011-2013 przez Powiatowy Urząd Pracy.

Opracował:
Wydział Budżetu

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Hanna Smekta??a
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2011-12-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-12-06
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.