Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Przetargi - zam??wienia publiczne - us??ugi » INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: Przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: ??Us??ugi edukacyjne obejmuj?ce przeprowadzenie zaj?? w ramach projektu indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczni??w klas I-III szk???? podstawowych pt.: ??Zapewnijmy dzieciom lepszy start?, wsp????finansowanego ze ??rodk??w Europejskiego Funduszu Spo??ecznego, w roku szkolnym 2011/2012 oraz 2012/2013, w szko??ach dla kt??rych organem prowadz?cym jest Miasto Leszno (SP7)?.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: Przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: ??Us??ugi edukacyjne obejmuj?ce przeprowadzenie zaj?? w ramach projektu indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczni??w klas I-III szk???? podstawowych pt.: ??Zapewnijmy dzieciom lepszy start?, wsp????finansowanego ze ??rodk??w Europejskiego Funduszu Spo??ecznego, w roku szkolnym 2011/2012 oraz 2012/2013, w szko??ach dla kt??rych organem prowadz?cym jest Miasto Leszno (SP7)?.

Data publikacji: 22.11.2011
Termin sk??adania ofert: --------

ED.271.26.2011                                                                  Leszno, dnia 22 listopada 2011 roku
 
                                              
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
___________________________________________________________________________

Dot.: Przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach projektu indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych pt.: „Zapewnijmy dzieciom lepszy start”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w roku szkolnym 2011/2012 oraz 2012/2013, w szkołach dla których organem prowadzącym jest Miasto Leszno (SP7)”.
 
Zamawiający – Urząd Miasta Leszna powołując się na art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuje, że ww. postępowaniu przetargowym dla poszczególnych części zamówienia złożone zostały następujące oferty:
 
Dla I części – Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji, złożono 2 oferty.
Oferta nr 3 –        Joanna Jędrzejczak ul. Rejtana 79/6, 64 – 100 Leszno
Cena ofertowa: 4.050,00 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
Oferta nr 6 –        Małgorzata Biernat ul. Zamenhofa 91/3, 64 – 100 Leszno
Cena ofertowa: 2.400,00 zł brutto
Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113 poz. 759 z późn. zm) oferta ww. Wykonawcy została odrzucona z uwagi na to, że jej treść nie odpowiada treści SIWZ. Wykonawca w złożonej ofercie zaproponował wykonanie zadania dla ww. części w wymiarze 60 godzin, natomiast zgodnie z SIWZ przedmiotowe zadanie winno być wykonane w wymiarze 90 godzin.
 
W związku z powyższym do realizacji przedmiotowego zamówienia dla I części został wybrany Wykonawca: Joanna Jędrzejczak ul. Rejtana 79/6, 64 – 100 Leszno, którego oferta spełniła wszystkie warunki określone w SIWZ, oraz zawiera najniższą cenę.
 
Dla II części – Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, złożono 1 ofertę.
Oferta nr 7 –       Arleta Ruks ul. Gierymskiego 9, 64 – 100 Leszno
Cena ofertowa: 2.700,00 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
W związku z powyższym do realizacji przedmiotowego zamówienia dla II części został wybrany Wykonawca: Arleta Ruks ul. Gierymskiego 9, 64 – 100 Leszno, którego oferta spełniła wszystkie warunki określone w SIWZ, oraz zawiera najniższą cenę.
 
Dla III część – Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej, złożono 1 ofertę.
Oferta nr 7 -        Arleta Ruks ul. Gierymskiego 9, 64 – 100 Leszno
Cena ofertowa: 2.700,00 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
W związku z powyższym do realizacji przedmiotowego zamówienia dla III części został wybrany Wykonawca: Arleta Ruks ul. Gierymskiego 9, 64 – 100 Leszno, którego oferta spełniła wszystkie warunki określone w SIWZ, oraz zawiera najniższą cenę.
 
Dla IV części – Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych w kierunkach matematyczno - przyrodniczych, złożono 1 ofertę.
Oferta nr 1 –        Lucyna Donke ul. Marcinkowskiego 6/6, 64 – 100 Leszno
Cena ofertowa: 2.700,00 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
W związku z powyższym do realizacji przedmiotowego zamówienia dla IV części został wybrany Wykonawca: Lucyna Donke ul. Marcinkowskiego 6/6, 64 – 100 Leszno, którego oferta spełniła wszystkie warunki określone w SIWZ, oraz zawiera najniższą cenę.
 
Dla V części – Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych w kierunkach matematyczno - przyrodniczych, złożono 1 ofertę.
Oferta nr 1 –        Lucyna Donke ul. Marcinkowskiego 6/6, 64 – 100 Leszno
Cena ofertowa: 2.700,00 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
W związku z powyższym do realizacji przedmiotowego zamówienia dla V części został wybrany Wykonawca: Lucyna Donke ul. Marcinkowskiego 6/6, 64 – 100 Leszno, którego oferta spełniła wszystkie warunki określone w SIWZ, oraz zawiera najniższą cenę.
 
Dla VI części – Zajęcia rozwijające zainteresowania przyrodnicze i ekologiczne uczniów, kształtujące postawy proekologiczne, złożono 1 ofertę.
Oferta nr 3 –       Joanna Jędrzejczak ul. Rejtana 79/6, 64 – 100 Leszno
Cena ofertowa: 2.700,00 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
W związku z powyższym do realizacji przedmiotowego zamówienia dla VI części został wybrany Wykonawca: Joanna Jędrzejczak ul. Rejtana 79/6, 64 – 100 Leszno, którego oferta spełniła wszystkie warunki określone w SIWZ, oraz zawiera najniższą cenę.
 
Dla VII części – Zajęcia rozwijające zainteresowania przyrodnicze i ekologiczne uczniów kształtujące postawy proekologiczne, złożono 1 ofertę.
Oferta nr 3 –        Joanna Jędrzejczak ul. Rejtana 79/6, 64 – 100 Leszno
Cena ofertowa: 2.700,00 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
W związku z powyższym do realizacji przedmiotowego zamówienia dla VII części został wybrany Wykonawca: Joanna Jędrzejczak ul. Rejtana 79/6, 64 – 100 Leszno, którego oferta spełniła wszystkie warunki określone w SIWZ, oraz zawiera najniższą cenę.
 
Dla VIII części – Zajęcia dla dzieci z trudnościami w koordynacji i aktywności ruchowej, złożono 1 ofertę.
Oferta nr 4 –        Hanna Lubińska ul. Władysława Jagiełły 47, 64 – 100 Leszno
Cena ofertowa: 4.050,00 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
W związku z powyższym do realizacji przedmiotowego zamówienia dla VIII części został wybrany Wykonawca: Hanna Lubińska ul. Władysława Jagiełły 47, 64 – 100 Leszno, którego oferta spełniła wszystkie warunki określone w SIWZ, oraz zawiera najniższą cenę.
 
Dla IX części – Zajęcia dla dzieci z trudnościami w koordynacji i aktywności ruchowej, złożono 1 ofertę.
Oferta nr 5 –        Leszek Mrosek Goniembice 30a, 64 – 111 Lipno
Cena ofertowa: 4.050,00 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
W związku z powyższym do realizacji przedmiotowego zamówienia dla IX części został wybrany Wykonawca: Leszek Mrosek Goniembice 30a, 64 – 111 Lipno, którego oferta spełniła wszystkie warunki określone w SIWZ, oraz zawiera najniższą cenę.
 
Dla X części – Zajęcia dla uczniów z problemami w orientacji przestrzennej, zaburzoną grafomotoryką, lateralizacja, sprawnością manualną, wadami słuchu/ wzroku, przewlekle chorych, złożono 1 ofertę.
Oferta nr 2 –       Ewa Jagodzik ul. Bułgarska 10/1, 64 – 100 Leszno
Cena ofertowa: 2.700,00 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
W związku z powyższym do realizacji przedmiotowego zamówienia dla X części został wybrany Wykonawca: Ewa Jagodzik ul. Bułgarska 10/1, 64 – 100 Leszno, którego oferta spełniła wszystkie warunki określone w SIWZ, oraz zawiera najniższą cenę.
 
Dla XI części – Zajęcia dla uczniów z problemami w orientacji przestrzennej, zaburzoną grafomotoryką, lateralizacja, sprawnością namulaną, wadami słuchu/ wzroku, przewlekle chorych., złożono 1 ofertę.
Oferta nr 2 –        Ewa Jagodzik ul. Bułgarska 10/1, 64 – 100 Leszno
Cena ofertowa: 2.700,00 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
W związku z powyższym do realizacji przedmiotowego zamówienia dla XI części został wybrany Wykonawca: Ewa Jagodzik ul. Bułgarska 10/1, 64 – 100 Leszno, którego oferta spełniła wszystkie warunki określone w SIWZ, oraz zawiera najniższą cenę.
 
 
 
 Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Przetargi - zam??wienia publiczne - us??ugi
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Maciej Dubiel
Informację wprowadził:
Opublikowany dnia: 2011-11-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-11-22
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.