Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XII/180/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 08 listopada 2011 roku w sprawie zmian w bud??ecie Miasta Leszna na rok 2011

Uchwa??a Nr XII/180/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 08 listopada 2011 roku w sprawie zmian w bud??ecie Miasta Leszna na rok 2011

Numer uchwa??y: 180
Numer sesji: 12
Rok: 2011


Uchwała Nr XII/180/2011
Rady Miejskiej Leszna z dnia 08 listopada 2011 roku
w sprawie zmian w budżecie Miasta Leszna na rok 2011Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 12 pkt 5, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami), art. 211, 212, 214, 215, 222, 258 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

§ 1

W budżecie Miasta Leszna na rok 2011 przyjętym Uchwałą Nr IV/37/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 1 lutego 2011 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenia budżetu Miasta Leszna na rok 2011 po stronie dochodów o kwotę 69.210 zł oraz zmian po stronie dochodów, zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zwiększenia budżetu Miasta Leszna na rok 2011 po stronie wydatków o kwotę 69.210 zł oraz zmian po stronie wydatków, zgodnie z załącznikami nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. § 1 ust. 1 Uchwały Nr IV/37/2011 z dnia 01.02.2011 roku otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 295.062.537 zł jak w załączniku Nr 1 do uchwały, w tym:
1) dochody miasta w wysokości 191.908.809 zł,
2) dochody powiatu w wysokości 103.153.728 zł”.

2. § 1 ust. 2 Uchwały Nr IV/37/2011 z dnia 01.02.2011 roku otrzymuje brzmienie:
„2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 247.446.232 zł i dochody majątkowe w kwocie 47.616.305 zł”.

3. § 1 ust. 3 pkt 6 Uchwały Nr IV/37/2011 z dnia 01.02.2011 roku otrzymuje brzmienie:
„6) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 35.131.986 zł”.

4. § 2 ust. 1 Uchwały Nr IV/37/2011 z dnia 01.02.2011 roku otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 326.571.537 zł, jak w załączniku Nr 2 do uchwały, w tym:
1) wydatki miasta w wysokości 206.419.807 zł,
2) wydatki powiatu w wysokości 120.151.730 zł”


5. § 2 ust. 2 Uchwały Nr IV/37/2011 z dnia 01.02.2011 roku otrzymuje brzmienie:
„2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
1) wydatki bieżące kwotę 239.566.087 zł,
2) wydatki majątkowe kwotę 87.005.450 zł,
jak w załączniku nr 2 i 8 do uchwały”.

6. § 2 ust. 3 pkt 6 Uchwały Nr IV/37/2011 z dnia 01.02.2011 roku otrzymuje brzmienie:
„6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w kwocie 39.532.193 zł oraz wydatki nieobjęte umową (nieujęte w budżecie projektu) poniesione ze środków własnych w kwocie 604.490 zł, jak w załączniku nr 13 do uchwały”.

7. § 3 Uchwały Nr IV/37/2011 z dnia 01.02.2011 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 3 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2011 roku w kwocie 41.302.197 zł, z tego:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 23.151.615 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 18.150.582 zł,
jak w załączniku nr 9 do uchwały”.

8. § 8 Uchwały Nr IV/37/2011 z dnia 01.02.2011 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 8 Tworzy się rezerwy:
Tworzy się rezerwy:
1) ogólna w kwocie 157.718 zł,
2) celowe w kwocie 1.166.000 zł, z tego:
 na podwyżki płac i pochodne pracowników oświaty w kwocie 0 zł,
 na wykup udziałów w kwocie 1.000 zł,
 na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego 550.000 zł,
 na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem wykluczeniu cyfrowemu „e-inclusion” POiG 8.3 w kwocie 200.000 zł,
 na budowę infrastruktury teleinformatycznej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w kwocie 300.000 zł”,
 na realizację Programu Wspierania Nowoczesnych Rozwiązań w Edukacji w kwocie 85.000 zł,
 na podwyżki dla pracowników jednostek organizacyjnych w kwocie 30.000 zł


§ 3

1. Załącznik nr 1 „Plan dochodów na 2011 rok” dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 2 „Plan wydatków na 2011 rok” dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 3 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie na rok 2011” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na rok 2011” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 6 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone powiatowi” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 8 „Wydatki majątkowe w 2011 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 8/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne w 2011 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik nr 8/3 „Zakupy inwestycyjne w 2011 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik nr 8/4 „Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne w 2011 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

10. Załącznik nr 9 „Zestawienie planowanych kwot dotacji w 2011 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

11. Załącznik nr 11 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2011 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

12. Załącznik nr 11/1 „Zakres dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych w 2011 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

13. Załącznik nr 12 „Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w 2001 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały

14. Załącznik nr 13 „Wydatki na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2011 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 16 do niniejszej uchwały.§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.
§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XII/180/2011 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 8 listopada 2011 roku
w sprawie zmian w budżecie Miasta Leszna na rok 2011

Prezydent Miasta Leszna przedstawia Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Leszna na rok 2011, których uzasadnienie przedstawia poniżej.

1. Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2011 rok” do uchwały budżetowej – zadania miasta
Proponowane zmiany polegają na:
a) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80101, rozdz. 80110 i rozdz. 80148 o kwotę 35.900 zł z tytułu zwiększonych dochodów realizowanych przez szkoły podstawowe i gimnazjum z tytułów: wpływów za wynajem pomieszczeń i za obiady wydawane w stołówce szkolnej,
b) zwiększenie w dz. 852 rozdz. 85203 o kwotę 20.000 zł z tytułu planowanych wyższych wpływów z tytułu odpłatności za wyżywienie w Domu Seniora,
c) zmiany pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w dz. 750 rozdz. 75023 i dz. 758 rozdz. 75814 na kwotę 90.000 zł zrealizowanych dochodów z tytułu wpływu odsetek od tworzonych lokat.

2. Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2011 rok” do uchwały budżetowej – zadania powiatu
Proponowane zmiany polegają na:
a) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80130 o kwotę 4.510 zł z tytułu włączenia środków na wizytę przygotowawczą koordynatora Zespołu Szkół Ochrony Środowiska w ramach programu z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu „Uczenie się przez całe życie”,
b) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80120 i rozdz. 80130 o kwotę 7.600 zł z tytułu zwiększonych dochodów realizowanych przez II Liceum Ogólnokształcące i Zespół Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych z tytułu wpływów za wynajem pomieszczeń i rozliczenia nadpłaty za energię elektryczną,
c) zwiększenie w dz. 852 rozdz. 85202 o kwotę 1.200 zł z tytułu wpływu odszkodowania od ubezpieczyciela za zalanie pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej.

3. Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2011 rok” do uchwały budżetowej – zadania miasta
Proponowane zmiany polegają na:
a) zwiększenie w dz. 600 rozdz. 60004 o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla Miejskiego Zakładu Komunikacji,
b) zwiększenie w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 21.000 zł z przeznaczeniem na zakup programu komputerowego do obsługi projektu budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz zmian w tych dokumentach,
c) zwiększenie w dz. 750 rozdz. 75075 o kwotę 250.000 zł z przeznaczeniem na promocję miasta, z tego:
 przez kluby sportowe: MKS „Tęcza” oraz KS „Polonia 1912” (kwota 150.000 zł),
 przez SSA Unia Leszno (kwota 100.000 zł),
d) zmniejszenie rezerwy ogólnej (dz. 758 rozdz. 75818) o kwotę 188.000 zł z następujących tytułów:
 zwiększenie o kwotę 272.000 zł z tytułu zmniejszenia planu dotacji dla niepublicznych jednostek systemu edukacji,
 zmniejszenie o kwotę 250.000 zł z przeznaczeniem na promocję miasta,
 zmniejszenie o kwotę 21.000 zł z przeznaczeniem na zakup programu komputerowego do obsługi projektu budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz zmian w tych dokumentach,
 zmniejszenie o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Wychowanie wodne”,
 zmniejszenie o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na utworzenie rezerwy celowej na podwyżki dla pracowników jednostek organizacyjnych,
 zmniejszenie o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na modernizację okien w Przedszkolu Nr 5,
 zmniejszenie o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla Miejskiego Zakładu Komunikacji,
 zmniejszenie o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na remont chodnika na ul. Zacisze,
e) utworzenie rezerwy celowej w dz. 758 rozdz. 75818 w kwocie 30.000 zł z przeznaczeniem na podwyżki dla pracowników jednostek organizacyjnych (stanowisko wyrażone uchwałą Nr XI/168/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 października 2011 roku w sprawie zwiększenia wynagrodzenia pracownikom jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Leszna w roku 2011 w grupie o najniższym uposażeniu),
f) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80101, rozdz. 80110 i rozdz. 80148 o kwotę 35.900 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w szkołach podstawowych i gimnazjum. Środki pochodzą ze zwiększonych dochodów,
g) zmniejszenie w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 45.000 zł planu dotacji dla niepublicznych placówek oświatowo-wychowawczych, w związku ze spadkiem liczby uczniów,
h) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na modernizację okien w Przedszkolu Nr 5,
i) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80110 o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Wychowanie Wodne”. Program przyjęty został uchwałą Nr XI/169/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 października 2011 roku,
j) zwiększenie w dz. 852 rozdz. 85203 o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na zakup produktów żywnościowych potrzebnych do sporządzania posiłków przez Dom Seniora,
k) zmiany pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w następujących działach i rozdziałach:
• dz. 750 rozdz. 75022 na kwotę 11.681 zł z przeznaczeniem na zakupy materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych,
• dz. 750 rozdz. 75023 na kwotę 16.100 zł z przeznaczeniem na zakup syreny alarmowej,
• dz. 801 rozdz. 80101, rozdz. 80110 i rozdz. 80195 na kwotę 85.000 zł z przeznaczeniem na utworzenie rezerwy celowej na realizację Programu Wspierania Nowoczesnych Rozwiązań w Edukacji (program przyjęty uchwałą nr XI/170/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 października 2011 roku),
• dz. 900 rozdz. 90019 na kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na przedsięwzięcia związane z usuwaniem azbestu.

4. Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2011 rok” do uchwały budżetowej – zadania powiatu
Proponowane zmiany polegają na:
a) zwiększenie w dz. 600 rozdz. 60015 o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na remont chodnika na ul. Zacisze,
b) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80130 o kwotę 4.510 zł z tytułu włączenia środków na wizytę przygotowawczą koordynatora Zespołu Szkół Ochrony Środowiska w ramach programu z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu „Uczenie się przez całe życie”,
c) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80120 i rozdz. 80130 o kwotę 7.600 zł z przeznaczeniem na wydatki zakup energii oraz materiałów i wyposażenia w II Liceum Ogólnokształcącym i Zespole Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych. Środki pochodzą ze zwiększonych dochodów,
d) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80120 o kwotę 29.000 zł i jednocześnie zmniejszenie w dz. 801 rozdz. 80130 o kwotę 256.000 zł w związku z koniecznością dostosowania planu dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych do przewidywanego wykonania,
e) zwiększenie w dz. 852 rozdz. 85202 o kwotę 1.200 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z malowaniem zalanych pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej.

5. Załączniki Nr 5 do niniejszej uchwały
Dołącza się do niniejszej uchwały nowe brzmienie Załącznika nr 3 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie na rok 2011” po zmianach dokonanych następującymi zarządzeniami Prezydenta Miasta Leszna nr 360/2011 z dnia 28 października 2011 roku polegających na:
 zwiększeniu planu dotacji z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, zgodnie z pismem nr FB.I-9.3111-307/11 z dnia 3 października 2011 roku o kwotę 1.082.629 zł w dz. 852 rozdz. 85212 z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych realizowanych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zmianami) oraz na wypłaty świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 ze zmianami),
 zwiększeniu planu dotacji z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, zgodnie z pismem nr FB.I-4.3111-381/11 z dnia 12 października 2011 roku o kwotę 17.894 zł w dz. 852 rozdz. 85203 z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących w Środowiskowym Domu Samopomocy w Lesznie,
 zwiększeniu planu dotacji z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, zgodnie z pismem nr FB.I-4.3111-381/11 z dnia 12 października 2011 roku o kwotę 1.000 zł w dz. 852 rozdz. 85213 z przeznaczeniem na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
 zwiększeniu planu dotacji z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, zgodnie z pismem nr FB.I-9.3111-387/11 z dnia 18 października 2011 roku o kwotę 600 zł w dz. 852 rozdz. 85219 z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj. na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki – zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zmianami) oraz na obsługę tego zadania – zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 ww. ustawy,
 przeniesieniu środków po stronie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej:
• w dz. 751 rozdz. 75108 na kwotę 2.832 zł o charakterze porządkującym budżet w planie Urzędu Miasta Leszna, dot. wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r,
• w dz. 852 rozdz. 85212 na kwotę 50.000 zł o charakterze porządkującym budżet w planie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lesznie.

6. Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały
Dołącza się do niniejszej uchwały nowe brzmienie Załącznika nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na rok 2011” po zmianach dokonanych następującymi zarządzeniami Prezydenta Miasta Leszna nr 360/2011 z dnia 28 października 2011 roku polegających na:
 zmianie planu dotacji z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, zgodnie z następującymi pismami:
• nr FB.I-4.3111-389/11 z dnia 14 października 2011 roku poprzez zmniejszenie o kwotę 3.589 zł w dz. 754 rozdz. 75411 w celu dostosowania poziomu dotacji do zakresu realizowanych zadań,
• nr FB.I-8.3111-325/11 z dnia 30 września 2011 roku poprzez zwiększenie o kwotę 8.132 zł oraz nr FB.I-8.3111-384/11 z dnia 18 października 2011 roku poprzez zwiększenie o kwotę 3.373 zł w dz. 853 rozdz. 85321 z przeznaczeniem na dofinansowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 przeniesieniu środków po stronie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej:
• w dz. 700 rozdz. 70005 na kwotę 3.247 zł w celu wyodrębnienia środków z przeznaczeniem na wykonanie robót blacharsko-dekarskich budynku, położonego w Lesznie przy ul. Święciechowskiej 150,
• w dz. 710 rozdz. 71015 na kwotę 300 zł w celu wyodrębnienia środków z przeznaczeniem na potrzeby egzekucji komorniczej,
• w dz. 754 rozdz. 75411 na kwotę 3.000 zł o charakterze porządkującym budżet w planie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie.7. Załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały
Dołącza się do niniejszej uchwały nowe brzmienie Załącznika nr 6 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone powiatowi na rok 2011” po zmianach dokonanych zarządzeniem nr 360/2011 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 28 października 2011 roku polegających na:
 zmniejszeniu planu dotacji na realizację zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 18.000 zł w związku ze zmianą przepisów wsparcie dla Komend Państwowej Straży Pożarnej może być realizowane wyłącznie za pośrednictwem Funduszu Wsparcia,
 przeniesieniu środków po stronie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 853 rozdz. 85333 na kwotę 11.000 zł o charakterze porządkującym budżet w planie Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie.

8. Załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 8 „Wydatki majątkowe w 2011 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany dotyczą:
• wprowadzenie nowego jednorocznego zadania inwestycyjnego,
• zmiany kwot zakupów inwestycyjnych oraz wprowadzenie nowego tytułu.

9. Załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 8/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne w 2011 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany dotyczą wprowadzenia nowego zadania pn.: „Modernizacja okien w Przedszkolu Nr 5” w kwocie 15.000 zł.

10. Załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 8/3 „Zakupy inwestycyjne w 2011 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Wprowadza się następujące zmiany:
 dz. 750 rozdz. 75022 dla Urzędu Miasta – Rada Miejska:
• zmniejszenie poz. „zakup komputerów przenośnych z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem” o kwotę 11.681 zł,
 dz. 750 rozdz. 75023 dla Urzędu Miasta:
• zwiększenie poz. „zakup syreny alarmowej” o kwotę 16.100 zł z jednoczesnym zmianą nazwy poz. „zakup 2 syren alarmowych”,
• wprowadzenie poz. „zakup programu do obsługi projektu budżetu oraz WPF oraz zamian w tych dokumentach” w kwocie 21.000 zł.

11. Załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 8/4 „Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne w 2011 roku” do uchwały budżetowej
Zmiany dotyczą zadań inwestycyjnych realizowanych przez:
 Miejski Zakład Zieleni i polegają na:
• zmniejszeniu o kwotę 16.000 zł zadania pn.: „Modernizacja szklarni”,
• zwiększenie o kwotę 186.000 zł zadania pn.: „Modernizacja Parku 1000-lecia i mini ZOO”,
• zmniejszenie o kwotę 170.000 zł zadania „Rewitalizacja terenów zielonych”,
 Miejski Zakład Budynków Komunalnych i polegają na:
• zmniejszeniu o kwotę 15.000 zł zakupu inwestycyjnego pn.: „Zakup modułu do programu finansowo-księgowego”,
• zwiększenie o kwotę 8.500 zł zakupu inwestycyjnego pn.: „Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem” i jednoczesna zmiana zadania na „Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem i drukarek”,
• wprowadzenie nowego zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup kserokopiarki” w kwocie 6.500 zł.

12. Załącznik Nr 12 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 9 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2011 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany związane są z:
 zmniejszeniem dotacji dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 272.000 zł,
 zwiększenie dotacji udzielanych w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego o kwotę 4.000 zł,
 zwiększenie dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.
Dokonuje się również aktualizacji załącznika po zmianach dokonanych zarządzeniem nr 360/2011 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 28 października 2011 roku polegających na zmniejszeniu dotacji udzielanych w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego o kwotę 3.500 zł.

13. Załącznik nr 13 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 11 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2011 roku” do uchwały budżetowej
Zmiany dotyczą Miejskiego Zakładu Komunikacji i polegają na zwiększeniu poz. „Dotacje przedmiotowe” o kwotę 100.000 zł oraz poz. „Pozostałe koszty bieżące” o kwotę 100.000 zł.

14. Załącznik nr 14 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 11/1 „Zakres dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych w 2011 roku” do uchwały budżetowej
Zmiany w ww. załączniku wynikają ze zmiany stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej przeznaczonej na przewozy w komunikacji miejskiej. Stawka jednostkowa dotacji przed zmianami wynosiła 2,9718 na 1 wozokilometr a po zmianach 3,0713 na wozokilometr. Kwota dotacji zwiększona została o 100.000 zł.

15. Załącznik nr 15 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 12 „Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w 2011 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany polegają na zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 900 rozdz. 90019 na kwotę 50.000 zł dot. dotacji przekazywanych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na przedsięwzięcia związane z usuwaniem azbestu.

16. Załącznik Nr 16 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 13 „Wydatki na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2011 roku” do uchwały budżetowej
Zmiany w ww. załączniku polegają na włączenia środków na wizytę przygotowawczą koordynatora Zespołu Szkół Ochrony Środowiska w ramach programu z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu „Uczenie się przez całe życie” w kwocie 4.510 zł.


Opracował:
Wydział Budżetu

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Hanna Smekta??a
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2011-11-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-11-10
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.