Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XII/179/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 8 listopada 2011 roku zmieniaj?ca Uchwa??? Nr IV/36/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 1 lutego 2011 roku w sprawie ustalenia wysoko??ci stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla samorz?dowych zak??ad??w bud??etowych na rok 2011

Uchwa??a Nr XII/179/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 8 listopada 2011 roku zmieniaj?ca Uchwa??? Nr IV/36/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 1 lutego 2011 roku w sprawie ustalenia wysoko??ci stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla samorz?dowych zak??ad??w bud??etowych na rok 2011

Numer uchwa??y: 179
Numer sesji: 12
Rok: 2011


Uchwała Nr XII/179/2011
Rady Miejskiej Leszna z dnia 8 listopada 2011 roku
zmieniająca Uchwałę Nr IV/36/2011 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 1 lutego 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych
dla samorządowych zakładów budżetowych na rok 2011

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 219 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr IV/36/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 1 lutego 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych
dla zakładów budżetowych na rok 2011 zmienionej uchwałami nr: IX/108/2011 z dnia 21 czerwca 2011 roku i XI/149/2011 z dnia 27 października 2011 roku § 1 otrzymuje brzmienie:
㤠1
Ustala się na rok 2011 stawki jednostkowe dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych w następującej wysokości:

1). Miejski Zakład Komunikacji – kwota jednostkowa brutto
 przewozy w komunikacji miejskiej – 3,0713 zł na 1 wozokilometr
 przewozy osób niepełnosprawnych – 2,5867 zł na 1 wozokilometr
2). Miejski Zakład Budynków Komunalnych
 remonty komunalnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Leszna, dla których stawki czynszu ustala Prezydent Miasta Leszna – 33,1703 zł na 1 m2 powierzchni
3). Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
 utrzymanie obiektów sportowych – 3,9342 zł na 1m2 powierzchni gruntu zajmowanego przez obiekty sportowe
 utrzymanie budynku „czarnego” – 36,8070 zł na 1m2 powierzchni”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XII/179/2011 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 8 listopada 2011 roku zmieniająca Uchwałę Nr IV/36/2011
Rady Miejskiej Leszna z dnia 1 lutego 2011 roku
w sprawie ustalenia wysokości stawek jednostkowych
dotacji przedmiotowych
dla samorządowych zakładów budżetowych na rok 2011


Prezydent Miasta Leszna przedkłada projekt uchwały w sprawie zmiany wysokości stawek dotacji przedmiotowych dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w 2011 roku.
Stawka jednostkowa dotacji przedmiotowej przeznaczonej za przewozy w komunikacji miejskiej wynosi:
 przed zmianami – 2,9718 zł na 1 wozokilometr
 po zmianach – 3,0713 zł na 1 wozokilometr
Stawka jednostkowa dotacji przedmiotowej przeznaczonej za przewozy osób niepełnosprawnych pozostaje bez zmian.
Kwota dotacji ogółem wynosi:
 przed zmianami – 3.120.850 zł
 po zmianach – 3.220.850 zł
Zmiana stawki i kwoty dotacji wynika ze zwiększenia o kwotę 100.000 zł.

Przy określeniu stawki jednostkowej uwzględniono zasadę wynikającą
z art. 15 ust. 6 ustawy o finansach publicznych, tzn. łącznie dotacja dla zakładu budżetowego nie może przekroczyć 50% kosztów jego działalności.


Opracował:
Wydział Budżetu

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Hanna Smekta??a
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2011-11-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-11-10
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.