Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XI/174/2011 z dnia 27 pa??dziernika 2011 roku zmieniaj?ca Uchwa??? NR IX/111/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie zaci?gni?cia po??yczki w Wojew??dzkim Funduszu Ochrony ??rodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizacj? zadania pn. ??Zmiana sposobu ogrzewania budynk??w mieszkalnych w centrum miasta?

Uchwa??a Nr XI/174/2011 z dnia 27 pa??dziernika 2011 roku zmieniaj?ca Uchwa??? NR IX/111/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie zaci?gni?cia po??yczki w Wojew??dzkim Funduszu Ochrony ??rodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizacj? zadania pn. ??Zmiana sposobu ogrzewania budynk??w mieszkalnych w centrum miasta?

Numer uchwa??y: 174
Numer sesji: 11
Rok: 2011

Uchwała Nr XI/174/2011
z dnia 27 października 2011 roku
zmieniająca Uchwałę NR IX/111/2011
Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania pn. „Zmiana sposobu ogrzewania budynków mieszkalnych w centrum miasta”

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 9 lit. c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:
§1
W uchwale Nr IX/111/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania pn.: „Zmiana sposobu ogrzewania budynków mieszkalnych w centrum miasta” § 1 otrzymuje brzmienie:
„§1
Zaciągnąć w 2011 roku pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania pn. „Zmiana sposobu ogrzewania budynków mieszkalnych w centrum miasta” do kwoty 259.000 zł”.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk


UZASADNIENIE
do uchwały Nr XI/174/2011 z dnia 27 października 2011 roku
zmieniająca uchwałę NR IX/111/2011
Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania pn. „Zmiana sposobu ogrzewania budynków mieszkalnych w centrum miasta”.

Dnia 21 czerwca 2011 r. Rada Miejska Leszna podjęła uchwałę nr IX/111/2011 o zaciągnięciu w 2011 roku pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania pn. „Zmiana sposobu ogrzewania budynków mieszkalnych w centrum miasta” do kwoty 420 000 zł.
Powyższa zmiana wynika z niedotrzymania deklaracji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w sprawie przyznania pożyczki w wysokości 70% kosztów zadania , tj. kwoty 420 000 zł. W 2011 roku na dofinansowanie zmiany sposobu ogrzewania w obiekcie, który zostanie podłączony do miejskiej sieci ciepłowniczej (ul. Dąbrowskiego 6) Fundusz finansuje tylko koszt zaworów termostatycznych, co stanowi marginalną część przedsięwzięcia. W związku z powyższym całkowita kwota przyznanej pożyczki na zadania obejmujące zastąpienie w 35 mieszkaniach 74 pieców kaflowych 35-oma kotłami gazowymi oraz podłączenie budynku przy ul. Dąbrowskiego 6 do miejskiej sieci ciepłowniczej ulegnie zmniejszeniu z 420 000 zł do 259 000 zł.Opracował:
Wydział Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska


Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Eugeniusz Karpi??ski
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2011-11-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-11-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.