Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XI/173/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 pa??dziernika 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2011-2023

Uchwa??a Nr XI/173/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 pa??dziernika 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2011-2023

Numer uchwa??y: 173
Numer sesji: 11
Rok: 2011

Uchwała Nr XI/173/2011
Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 października 2011 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Leszna na lata 2011-2023


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 226 – 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

§ 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Leszna na lata 2011-2023 przyjętej Uchwałą nr IV/35/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 1 lutego 2011 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku nr 1 obejmującym dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2011-2023 ustalającym wieloletnie przedsięwzięcia finansowe dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Po dokonanych zmianach:

1. Załącznik nr 1 obejmujący dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2011-2023 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk


Uzasadnienie
do Uchwały Nr XI/173/2011 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 27 października 2011 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Leszna na lata 2011-2023

Prezydent Miasta Leszna przedstawia Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2011-2023, w związku z propozycją zmian w budżecie Miasta Leszna na rok 2011, a w szczególności:

1. dostosowaniu załącznika dotyczącego prognozy kwot roku 2011 do budżetu po zmianach dokonanych na podstawie:
 zarządzenia Nr 331/2011 z dnia 5 października 2011 roku,
 uchwały Nr XI/172/2011 z dnia 27 października 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Leszna na rok 2011,
 uchwały Nr XI/173/2011 z dnia 27 października 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2011-2023,
2. zwiększeniu przedsięwzięć bieżących o kwotę 317.571,- w roku 2011 oraz 70.272,- zł w roku 2013 polegający na:
 wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia pn.: „Odpowiedzialni, aktywni, pewni i efektywni poprzez dialog wielokulturowy” i określeniu limitu wydatków oraz limitu zobowiązań na lata 2011-2013,
 wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia pn.: „Legendy i bajki: Most do mojego europejskiego świata” i określeniu limitu wydatków oraz limitu zobowiązań na lata 2011-2013,
 wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia pn.: „Muzyka jako europejski język komunikacji” i określeniu limitu wydatków oraz limitu zobowiązań na lata 2011-2013,
 wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia pn.: „Ponadczasowa kolej w Europie: od parowozów po nowoczesną TGV” i określeniu limitu wydatków oraz limitu zobowiązań na lata 2011-2013,
 zmianie limitów wydatków oraz limitu zobowiązań w roku 2011 przedsięwzięcia pn. „Miejski Program Przeciwdziałania Narkomani na lata 2011-2014”,
 zmianie limitów wydatków oraz limitu zobowiązań w roku 2011 przedsięwzięcia pn. „Program ochrony zabytków dla miasta Leszna na lata 2009-2012”,
3. zmniejszeniu przedsięwzięć majątkowych o kwotę 200.000,- zł polegających na:
 zmianie limitu wydatków w roku 2011 przedsięwzięcia pn. „Budowa nowych nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej”,
 zmianie limitu wydatków oraz limitu zobowiązań w roku 2011 przedsięwzięcia pn. „Budowa miejskich ścieżek rowerowych”,
 zmianie limitu wydatków oraz limitu zobowiązań w roku 2011 przedsięwzięcia pn. „Budowa oświetlenia ulicznego i parkowego”.


Opracował: Akceptacja:
Wydział Budżetu
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Hanna Smekta??a
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2011-11-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-11-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.