Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XI/172/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 pa??dziernika 2011 roku w sprawie zmian w bud??ecie Miasta Leszna na rok 2011

Uchwa??a Nr XI/172/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 pa??dziernika 2011 roku w sprawie zmian w bud??ecie Miasta Leszna na rok 2011

Numer uchwa??y: 172
Numer sesji: 11
Rok: 2011

Uchwała Nr XI/172/2011
Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 października 2011 roku
w sprawie zmian w budżecie Miasta Leszna na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 12 pkt 5, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami), art. 211, 212, 214, 215, 222, 258 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:
§ 1

W budżecie Miasta Leszna na rok 2011 przyjętym Uchwałą Nr IV/37/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 1 lutego 2011 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmniejszenia budżetu Miasta Leszna na rok 2011 po stronie dochodów o kwotę 2.690.367 zł oraz zmian po stronie dochodów, zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmniejszenia budżetu Miasta Leszna na rok 2011 po stronie wydatków o kwotę 2.801.367 zł oraz zmian po stronie wydatków, zgodnie z załącznikami nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmniejszenia deficytu budżetowego o kwotę 111.000 zł

§ 2

1. § 1 ust. 1 Uchwały Nr IV/37/2011 z dnia 01.02.2011 roku otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 293.405.244 zł jak w załączniku Nr 1 do uchwały, w tym:
1) dochody miasta w wysokości 190.274.742 zł,
2) dochody powiatu w wysokości 103.130.502 zł”.

2. § 1 ust. 2 Uchwały Nr IV/37/2011 z dnia 01.02.2011 roku otrzymuje brzmienie:
„2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 245.788.939 zł i dochody majątkowe w kwocie 47.616.305 zł”.

3. § 1 ust. 3 pkt 5 Uchwały Nr IV/37/2011 z dnia 01.02.2011 roku otrzymuje brzmienie:
„5) dotacje na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.387.602 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały”

4. § 1 ust. 3 pkt 6 Uchwały Nr IV/37/2011 z dnia 01.02.2011 roku otrzymuje brzmienie:
„6) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 35.127.476 zł”.

5. § 2 ust. 1 Uchwały Nr IV/37/2011 z dnia 01.02.2011 roku otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 324.914.244 zł, jak w załączniku Nr 2 do uchwały, w tym:
1) wydatki miasta w wysokości 204.598.740 zł,
2) wydatki powiatu w wysokości 120.315.504 zł”

6. § 2 ust. 2 Uchwały Nr IV/37/2011 z dnia 01.02.2011 roku otrzymuje brzmienie:
„2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
1) wydatki bieżące kwotę 237.949.213 zł,
2) wydatki majątkowe kwotę 86.965.031 zł,
jak w załączniku nr 2 i 8 do uchwały”.

7. § 2 ust. 3 pkt 5 Uchwały Nr IV/37/2011 z dnia 01.02.2011 roku otrzymuje brzmienie:
„5) wydatki na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.387.602 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały”.

8. § 2 ust. 3 pkt 6 Uchwały Nr IV/37/2011 z dnia 01.02.2011 roku otrzymuje brzmienie:
„6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w kwocie 39.527.683 zł oraz wydatki nieobjęte umową (nieujęte w budżecie projektu) poniesione ze środków własnych w kwocie 604.490 zł, jak w załączniku nr 13 do uchwały”.

9. § 3 Uchwały Nr IV/37/2011 z dnia 01.02.2011 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 3 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2011 roku w kwocie 41.423.697 zł, z tego:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 23.051.615 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 18.372.082 zł,
jak w załączniku nr 9 do uchwały”.

10. § 4 Uchwały Nr IV/37/2011 z dnia 01.02.2011 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 4 Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 31.509.000 zł. Źródłem pokrycia deficytu są przychody z emisji obligacji komunalnych i pożyczki oraz wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym Miasta Leszna wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.”

11. § 5 Uchwały Nr IV/37/2011 z dnia 01.02.2011 roku otrzymuje brzmienie:
„ § 5
1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 37.859.000 zł, z tego:
1) z emisji obligacji komunalnych w wysokości 30.000.000 zł,
2) z pożyczki w wysokości 259.000 zł,
3) z wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta Leszna wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 7.600.000 zł”
2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 6.350.000 zł z przeznaczeniem na:
1) wykup obligacji w wysokości 6.000.000 zł,
2) spłatę pożyczki w wysokości 350.000 zł”
3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu, o których mowa w ust. 1 i 2 zawiera załącznik nr 14 do uchwały.

12. § 8 Uchwały Nr IV/37/2011 z dnia 01.02.2011 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 8 Tworzy się rezerwy:
Tworzy się rezerwy:
1) ogólna w kwocie 352.018 zł,
2) celowe w kwocie 2.665.495 zł, z tego:
 na podwyżki płac i pochodne pracowników oświaty w kwocie 1.614.495 zł,
 na wykup udziałów w kwocie 1.000 zł,
 na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego 550.000 zł,
 na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem wykluczeniu cyfrowemu „e-inclusion” POiG 8.3 w kwocie 200.000 zł,
 na budowę infrastruktury teleinformatycznej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w kwocie 300.000 zł”.

13. § 9 Uchwały Nr IV/37/2011 z dnia 01.02.2011 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 9 Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 33.259.000 zł, w tym na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 3.000.000 zł,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 23.909.000 zł
3) spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych i zaciągniętej pożyczki w kwocie 6.350.000 zł”

14. § 10 Uchwały Nr IV/37/2011 z dnia 01.02.2011 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 10 Upoważnia się Prezydenta Miasta Leszna do:
1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu do wysokości 3.000.000 zł,
2) zaciągania pożyczki oraz emisji obligacji komunalnych do wysokości 30.259.000 zł,
3) dokonywania zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami
w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i uposażenia,
4) dokonywania zmian zaplanowanych zadań w zakresie wydatków majątkowych w danym dziale do wysokości 20% planowanych nakładów na poszczególne zadania na kwotę nie większą niż 1.000.000 zł,
5) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach,
niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
6) przekazania uprawnień kierownikom jednostkom organizacyjnym Miasta Leszna do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
7) przekazania uprawnień dyrektorom zakładów budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym, pod warunkiem, że nie spowoduje to zmniejszenia wpłat do budżetu ani zwiększenia dotacji z budżetu w ciągu roku budżetowego. Upoważnienie nie dotyczy zmian w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych”.

15. § 13 Uchwały Nr IV/37/2011 z dnia 01.02.2011 roku otrzymuje brzmienie:
㤠13
1. Wpływy z opłaty produktowej w kwocie 28.000 zł przeznacza się na wydatki związane z finansowaniem działań w zakresie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, edukacji ekologicznej dotyczącej selektywnego zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych w kwocie 28.000 zł, jak w załączniku nr 1 2 do uchwały.
2. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.330.000 zł przeznacza się na realizację „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” w kwocie 170.000 zł oraz na realizację „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” w kwocie 1.160.000 zł, jak w załączniku nr 7 do uchwały.
3. Wpływy środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 271.750 zł przeznacza się na wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 271.750 zł, jak w załączniku nr 12 do uchwały.
4. Wpłaty darowizn w formie pieniężnej przez mieszkańców w kwocie 325 zł przeznacza się na zakup materiałów do prac terapeutycznych, jak w załączniku nr 1 i 2 do uchwały”.

§ 3

1. Załącznik nr 1 „Plan dochodów na 2011 rok” dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 2 „Plan wydatków na 2011 rok” dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 3 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie na rok 2011” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na rok 2011” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 6 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone powiatowi” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 7 „Realizacja zadań określonych w Programie Przeciwdziałania Narkomanii i Alkoholizmowi na rok 2011” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 8 „Wydatki majątkowe w 2011 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik nr 8/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne w 2011 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik nr 8/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne w 2011 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

10. Załącznik nr 8/3 „Zakupy inwestycyjne w 2011 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

11. Załącznik nr 8/4 „Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne w 2011 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

12. Załącznik nr 9 „Zestawienie planowanych kwot dotacji w 2011 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

13. Załącznik nr 11 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2011 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.

14. Załącznik nr 11/1 „Zakres dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych w 2011 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 16 do niniejszej uchwały.

15. Załącznik nr 13 „Wydatki na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2011 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 17 do niniejszej uchwały.

16. Załącznik nr 14 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu w 2011 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 18 do niniejszej uchwały.


§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk


Uzasadnienie
do Uchwały Nr XI/173/2011 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 27 października 2011 roku
w sprawie zmian w budżecie Miasta Leszna na rok 2011

Prezydent Miasta Leszna przedstawia Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Leszna na rok 2011, których uzasadnienie przedstawia poniżej.

1. Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2011 rok” do uchwały budżetowej – zadania miasta
Proponowane zmiany polegają na:
a) zwiększenie w dz. 756 rozdz. 75618 o kwotę 710.000 zł z następujących tytułów:
 o kwotę 680.000 zł z tytułu zrealizowanych wyższych dochodów z opłat planistycznych i adiacenckich,
 o kwotę 30.000 zł z tytułu zrealizowanych wyższych opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
b) zwiększenie w dz. 758 rozdz. 75862 o kwotę 443.700 zł z tytułu włączenia środków europejskich na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie projektu „Daj sobie szansę” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
c) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 64.472 zł z tytułu włączenia środków na realizację przez Szkołę Podstawową Nr 3 w ramach programu z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu „Uczenie się przez całe życie” na realizację projektu pn.: „Odpowiedzialni, Aktywni, Pewni i Efektywni Poprzez Dialog Wielokulturowy”,
d) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 68.210 zł z tytułu włączenia środków na realizację przez Szkołę Podstawową Nr 5 w ramach programu z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu „Uczenie się przez całe życie” na realizację projektu pn.: „Legendy i bajki: Most do Mojego Europejskiego Świata”,
e) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 65.431 zł z tytułu włączenia środków na realizację przez Szkołę Podstawową Nr 13 w ramach programu z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu „Uczenie się przez całe życie” na realizację projektu pn.: „Muzyka jako europejski język komunikacji”,
f) zwiększenie w dz. 853 rozdz. 85395 o kwotę 23.490 zł z tytułu włączenia środków na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie projektu „Daj sobie szansę” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,


g) zmniejszenie w dz. 900 rozdz. 90002 o kwotę 4.130.128 zł dochodów na zadaniu pn.: „Realizacja systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla Miasta Leszna i gmin subregionu leszczyńskiego „Zamknięcie i rekultywacja 13 składowisk”, z tego:
 zmniejszenie o kwotę 4.378.703 zł dochodów z rozliczeń z lat ubiegłych,
 zwiększenie o kwotę 248.575 zł z tytułu włączenia odsetek z Funduszu Spójności w związku z realizacją ww. projektu,
h) zmiany pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w dz. 758 rozdz. 75862 i dz. 853 rozdz. 85395 na kwotę 44.959 zł w związku z koniecznością dostosowania planu dochodów do klasyfikacji wskazanej przez dysponenta środków. Zmiany dotyczą realizacji projektu pn.: „Zapewnijmy dzieciom lepszy start”.

2. Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2011 rok” do uchwały budżetowej – zadania powiatu
Proponowane zmiany polegają na:
a) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80110 o kwotę 64.458 zł z tytułu włączenia środków na realizację przez III Liceum Ogólnokształcące w ramach programu z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu „Uczenie się przez całe życie” na realizację projektu pn.: „Ponadczasowa kolej w Europie: od parowozów po nowoczesną TGV”,
b) zmiany pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w następujących działach:
 w dz. 754 rozdz. 75411 na kwotę 18.000 zł w związku ze zmianą przepisów wsparcie dla Komend Państwowej Straży Pożarnej może być realizowane wyłącznie za pośrednictwem Funduszu Wsparcia, a nie jak dotychczas na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
 w dz. 758 rozdz. 75862 oraz w dz. 853 rozdz. 85395 na kwotę 2.604 zł w związku z koniecznością dostosowania planu dochodów do klasyfikacji wskazanej przez dysponenta środków. Zmiany dotyczą realizacji projektu pn.: „Zapewnijmy dzieciom lepszy start”.

3. Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2011 rok” do uchwały budżetowej – zadania miasta
Proponowane zmiany polegają na:
a) zmniejszenie w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 340.000 zł środków zaplanowanych na realizację zadania „Budowa miejskich ścieżek rowerowych”. Oszczędności powstały po rozstrzygnięciach przetargowych na budowę zaplanowanego odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Mickiewicza od Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego do ronda „Kombatantów”,
b) zwiększenie w dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 680.000 zł z przeznaczeniem na wykupy nieruchomości (wykonanie prawa odkupu nieruchomości oraz wypłacenie odszkodowania za grunty stanowiące drogi gminne publiczne, które na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomości przeszły na własność Miasta),
c) zwiększenie w dz. 754 rozdz. 75416 o kwotę 70.000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Straży Miejskiej,
d) zwiększenie w dz. 757 rozdz. 75702 o kwotę 257.000 zł z przeznaczeniem na odsetki od obligacji komunalnych oraz prowizję dla agenta emisji obligacji komunalnych,
e) zwiększeniu rezerwy ogólnej (dz. 758 rozdz. 75818) o kwotę 191.970 zł z następujących tytułów:
 zwiększenie o kwotę 373.810 zł z tytułu zmniejszenia planu dotacji dla niepublicznych jednostek systemu edukacji,
 zwiększenie o kwotę 146.160 zł z tytułu zmniejszenia planu dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (żłobki),
 zwiększenie o kwotę 200.000 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na zadaniu „Budowa miejskich ścieżek rowerowych”,
 zmniejszenie o kwotę 257.000 zł z przeznaczeniem na odsetki od obligacji komunalnych oraz prowizję dla agenta emisji obligacji komunalnych,
 zwiększenie o kwotę 50.000 zł z tytułu niższej spłaty raty pożyczki zaciągniętej w 2010 roku,
 zmniejszenie o kwotę 161.000 zł z tytułu zmniejszenia kwoty przychodów z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z niedotrzymaniem deklaracji WFOŚiGW w sprawie przyznania pożyczki w wysokości 70% kosztów zadania,
 zmniejszenie o kwotę 70.000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Straży Miejskiej,
 zmniejszenie o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu zegara dla Muzeum Okręgowego,
 zmniejszenie o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych,
f) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 70.000 zł i jednocześnie zmniejszenie w dz. 801 rozdz. 80110 o kwotę 64.390 zł w związku z koniecznością dostosowania planu dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych do przewidywanego wykonania,
g) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 64.472 zł z tytułu włączenia środków na realizację przez Szkołę Podstawową Nr 3 w ramach programu z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu „Uczenie się przez całe życie” na realizację projektu pn.: „Odpowiedzialni, Aktywni, Pewni i Efektywni Poprzez Dialog Wielokulturowy”,
h) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 68.210 zł z tytułu włączenia środków na realizację przez Szkołę Podstawową Nr 5 w ramach programu z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu „Uczenie się przez całe życie” na realizację projektu pn.: „Legendy i bajki: Most do Mojego Europejskiego Świata”,
i) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 65.431 zł z tytułu włączenia środków na realizację przez Szkołę Podstawową Nr 13 w ramach programu z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu „Uczenie się przez całe życie” na realizację projektu pn.: „Muzyka jako europejski język komunikacji”,
j) zwiększenie w dz. 851 rozdz. 85153 i rozdz. 85154 o kwotę 30.000 zł oraz zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 26.000 zł dot. wydatków na realizację „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” oraz „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”,
k) zmniejszenie w dz. 852 rozdz. 85214 o kwotę 54.810 zł z przeznaczeniem na udział własny na realizację projektu „Daj sobie szanse”,
l) zwiększenie w dz. 853 rozdz. 85395 o kwotę 522.000 zł z tytułu włączenia środków na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie projektu „Daj sobie szansę” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt finansowany ze środków zewnętrznych w wysokości 467.190 zł oraz wkładu własnego w wysokości 54.810 zł,
m) zmniejszenie w dz. 900 rozdz. 90002 o kwotę 4.130.128 zł środków na realizację zadani pn.: „Realizacja systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla Miasta Leszna i gmin subregionu leszczyńskiego „Zamknięcie i rekultywacja 13 składowisk”, z tego:
 zmniejszenie o kwotę 4.378.703 zł środków pochodzących z rozliczeń z lat ubiegłych,
 zwiększenie o kwotę 248.575 zł środków pochodzących z odsetek z Funduszu Spójności w związku z realizacją projektu,
Zaplanowane kwoty przeznaczone były na rozliczenia z gminami biorącymi udział w realizacji projektu. Rozliczenie z gminami nastąpi po otrzymaniu płatności końcowej z budżetu Unii Europejskiej, które to najprawdopodobniej wpłynie w 2012 roku (do 18 miesięcy po złożeniu raportu końcowego. Raport został złożony przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego prawdopodobnie w miesiącu wrześniu 2011 roku),
n) zwiększenie w dz. 900 rozdz. 90015 o kwotę 140.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa oświetlenia ulicznego i parkowego”. Zwiększone wydatki dotyczą poprowadzenia od stacji transformatorowych do szafek oświetlenia ulicznego zlokalizowanego przy ulicach: Estkowskiego, Unii Europejskiej, Osieckiej, Kąkolewskiej i ks. Jerzego Popiełuszki oraz w rejonie ulic: Okrężnej, Usługowej, Leśnej i Geodetów kabla energetycznego tzw. impulsowego,
o) zwiększenie w dz. 921 rozdz. 92118 o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zakupu zegara kaflowego dla Muzeum Okręgowego,
p) zwiększenie w dz. 921 rozdz. 92120 o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych. Zwiększenie dotyczy prac konserwatorskich przy wieży Kościoła NMP Wniebowziętej w Lesznie,
q) zmiany pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w dz. 750 rozdz. 75023 i dz. 754 rozdz. 75416 na kwotę 2.500 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków związanych ze szkoleniami strażników miejskich.

4. Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2011 rok” do uchwały budżetowej – zadania powiatu
Proponowane zmiany polegają na:
a) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80110 o kwotę 64.458 zł z tytułu włączenia środków na realizację przez III Liceum Ogólnokształcące w ramach programu z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu „Uczenie się przez całe życie” na realizację projektu pn.: „Ponadczasowa kolej w Europie: od parowozów po nowoczesną TGV”,
b) zmniejszenie w dz. 801 rozdz. 80120 o kwotę 21.780 zł i w rodz. 80130 o kwotę 357.640 zł w związku m. in. z nie otwarciem planowanych typów szkół i z koniecznością dostosowania planu dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych do przewidywanego wykonania,
c) zmiany pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w dz. 754 rozdz. 75411 na kwotę 123.032 zł, z tego:
 3.032 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w ramach wydatków na bieżące utrzymanie zintegrowanego stanowiska kierowania,
 120.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Modernizacja budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej” w związku ze zmianą przepisów wsparcie dla Komend Państwowej Straży Pożarnej może być realizowane wyłącznie za pośrednictwem Funduszu Wsparcia.

5. Załączniki Nr 5 do niniejszej uchwały
Dołącza się do niniejszej uchwały nowe brzmienie Załącznika nr 3 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie na rok 2011” po zmianach dokonanych następującymi zarządzeniami Prezydenta Miasta Leszna:
 nr 300/2011 z dnia 15 września 2011 roku polegających na:
• zwiększeniu planu dotacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Lesznie, zgodnie z pismem nr DLS 3101-13/11 z dnia 26 sierpnia 2011 roku o kwotę 44.330 zł w dz.751 rozdz. 75108 z przeznaczeniem na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku,
• zwiększeniu planu dotacji z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, zgodnie z pismem FB.I-2.3111-237/11 z dnia 08 sierpnia 2011 roku o kwotę 20.000 zł w dz. 852 rozdz. 85203 z przeznaczeniem na zakup i montaż windy dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Lesznie,
• przeniesieniu środków po stronie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 852 rozdz. 85203 na kwotę 5.000 zł o charakterze porządkującym budżet w planie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, dot. Środowiskowego Domu Samopomocy,
 nr 319/2011 z dnia 30 września 2011 roku polegających na przeniesieniu środków po stronie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej:
• w dz. 751 rozdz. 75108 na kwotę 4.000 zł o charakterze porządkującym budżet w planie Urzędu Miasta Leszna, dot. wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.,
• w dz. 852 rozdz. 85203 i rozdz. 85212 na kwotę 2.400 zł o charakterze porządkującym budżet w planie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, dot. Środowiskowego Domu Samopomocy oraz świadczeń rodzinnych.

6. Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały
Dołącza się do niniejszej uchwały nowe brzmienie Załącznika nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na rok 2011” po zmianach dokonanych następującymi zarządzeniami Prezydenta Miasta Leszna:
 nr 300/2011 z dnia 15 września 2011 roku polegających na:
• zmianach planu dotacji z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, zgodnie z następującymi pismami:
 nr FB.I-4.3111-275/11 z dnia 26 sierpnia 2011 roku poprzez zwiększenie o kwotę 1.460 zł w dz. 700 rozdz. 70005 z przeznaczeniem na utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa zgodnie z wnioskiem Dyrektora Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości nr SN.II-7.3113-16/11 z dnia 22 sierpnia 2011 roku,
 nr FB.I-2.3111-293/11 z dnia 08 września 2011 roku poprzez zmniejszenie o kwotę 31.989 zł w dz. 754 rozdz. 75411 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań – zgodnie z wnioskiem Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej nr WF-0760/3111/115/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 roku,
• przeniesieniu środków po stronie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 710 rozdz. 71015 na kwotę 10.500 zł o charakterze porządkującym budżet w planie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
 nr 319/2011 z dnia 30 września 2011 roku polegających na:
• zwiększeniu planu dotacji z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, zgodnie z pismem nr FB.I-2.3111-284/11 z dnia 19 września 2011 roku w dz. 700 rozdz. 70005 z przeznaczeniem na realizację pozostałych zadań związanych z gospodarką nieruchomościami, w tym na utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa i aktualizacje opłat za trwały zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa,
• przeniesieniu środków po stronie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 754 rozdz. 75411 na kwotę 63.074 zł o charakterze porządkującym budżet w planie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie.

7. Załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały
Dołącza się do niniejszej uchwały nowe brzmienie Załącznika nr 6 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone powiatowi na rok 2011” po zmianach dokonanych:
 zarządzeniem nr 300/2011 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 15 września 2011 roku polegających na zwiększeniu planu dotacji z budżetu państwa w dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 23.000 zł w związku z podpisaną umową nr 12d/15/2011 z dnia 17 sierpnia 2011 roku zawartą pomiędzy Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej z siedzibą w Warszawie, a Miastem Leszno z przeznaczeniem na realizację Programu „Na pomoc dziecku i rodzinie”,
 niniejszą uchwałą polegających na zmniejszeniu planu dotacji na realizację zadań na podstawie porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 18.000 zł w związku ze zmianą przepisów wsparcie dla Komend Państwowej Straży Pożarnej może być realizowane wyłącznie za pośrednictwem Funduszu Wsparcia.
8. Załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 7 „Realizacja zadań określonych w Programie Przeciwdziałania Narkomanii i Alkoholizmowi na rok 2011” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany dotyczą zwiększenia dochodów o kwotę 30.000 zł z tytułu zrealizowanych wyższych opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz zwiększenie w dz. 851 rozdz. 85153 i rozdz. 85154 o kwotę 30.000 zł oraz zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 26.000 zł dot. wydatków na realizację „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” oraz „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”. Jednocześnie dokonuje się zmiany nazwy zaplanowanego zadania inwestycyjnego w następujący sposób: tytuł „Przebudowa pomieszczeń z przeznaczeniem na świetlicę socjoterapeutyczną” zastępuje się tytułem „Przebudowa pomieszczeń mieszczących się przy ulicy Słowiańskiej 1 w Lesznie z przeznaczeniem na klub młodzieżowy”.

9. Załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 8 „Wydatki majątkowe w 2011 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany dotyczą:
• zmiany kwot realizowanych zadań inwestycyjnych,
• zmiany kwot zakupów inwestycyjnych,
• zwiększenie wpłaty na państwowy fundusz celowy,
• udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu zegara dla Muzeum Okręgowego.

10. Załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 8/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne w 2011 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany dotyczą zmniejszenia planu wydatków na zadaniu „Budowa miejskich ścieżek rowerowych” o kwotę 340.000 zł oraz zwiększeniu planu wydatków na zadaniu „Budowa oświetlenia ulicznego i parkowego” o kwotę 140.000 zł, jak również zmianie źródeł finansowania realizowanych zadaniach inwestycyjnych.

11. Załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 8/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne w 2011 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany dotyczą zmniejszenia planu wydatków następujących zadań inwestycyjnych:
 „Modernizacja budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej” o kwotę 120.000 zł,
 „Realizacja systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla Miasta Leszna i gmin subregionu leszczyńskiego „Zamknięcie i rekultywacja 13 składowisk” o kwotę 4.130.128 zł.
Jednocześnie dokonuje się zmiany nazwy zaplanowanego zadania inwestycyjnego w następujący sposób: tytuł „Przebudowa pomieszczeń mieszczących się przy ulicy Zakątek 2 w Lesznie z przeznaczeniem na świetlicę socjoterapeutyczną” zastępuje się tytułem „Przebudowa pomieszczeń mieszczących się przy ulicy Słowiańskiej 1 w Lesznie z przeznaczeniem na klub młodzieżowy”.
Dokonuje się również aktualizacji załącznika po zmianach wprowadzonych zarządzeniem nr 319/2011 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 30 września 2011 roku polegających na:
 zmniejszeniu planu wydatków na zadaniu „Modernizacja budynku B I Liceum Ogólnokształcącego” o kwotę 11.803 zł oraz na zadaniu „Modernizacja budynku dydaktyczno-sportowego Zespołu Szkół Ekonomicznych o kwotę 22.000 zł,
 zwiększeniu planu wydatków na zadaniu „Modernizacja i rozbudowa obiektu Zespołu Szkól Elektroniczno-Telekomunikacyjnych” o kwotę 33.803 zł.

12. Załącznik Nr 12 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 8/3 „Zakupy inwestycyjne w 2011 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Wprowadza się następujące zmiany:
 dz. 700 rozdz. 70005 dla Urzędu Miasta:
• zwiększenie poz. „wykupy nieruchomości” o kwotę 680.000 zł,
 dz. 754 rozdz. 75416 dla Urzędu Miasta – Straż Miejska:
• wprowadzenie poz. „zakup samochodu” w kwocie 70.000 zł.

13. Załącznik Nr 13 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 8/4 „Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne w 2011 roku” do uchwały budżetowej
Zmiany dotyczą zadań inwestycyjnych realizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji i polegają na:
• zmniejszeniu o kwotę 36.000 zł zadania pn.: „System monitoringu na stadionie im. A. Smoczyka”,
• zwiększenie o kwotę 36.000 zł zadania pn.: „Budowa instalacji c.o. gazowego w budynku wieży sędziowskiej”.

14. Załącznik Nr 14 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 9 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2011 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany związane są z:
 zmniejszeniem dotacji dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 373.810 zł,
 zwiększenie dotacji na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 50.000 zł,
 zwiększeniem wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych o kwotę 120.000 zł,
 zwiększenie dotacji na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 40.000 zł,
 zmniejszenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 146.160 zł.
Dokonuje się również aktualizacji załącznika po zmianach wprowadzonych zarządzeniem nr 300/2011 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 15 września 2011 roku polegających na zmianach pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej na kwotę 4.405 zł dot. dotacji przekazywanych dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (rozdz. 85201 i rozdz. 85204) oraz zwiększeniu o kwotę 23.000 zł dotacji udzielonych w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (środki pochodzą z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na realizację zadania pn.: „Na pomoc dziecku i rodzinie”.

15. Załącznik nr 15 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 11 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2011 roku” do uchwały budżetowej
Zmiany dotyczą Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i polegają na zwiększeniu poz. „Przychody własne” o kwotę 35.700 zł oraz poz. „Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń” o kwotę 20.800 zł oraz poz. „Pozostałe koszty bieżące” o kwotę 14.900 zł. Zwiększenia w przychodach i kosztach dotyczy nowo otwartego obiektu Sketplaza.

16. Załącznik nr 16 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 11/1 „Zakres dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych w 2011 roku” do uchwały budżetowej
Zmiany w ww. załączniku wynikają ze zrealizowanych i przewidywanej do końca roku większej sprzedaży lokali mieszkalnych gminy i w związku z tym zmienia się powierzchnia lokali gminnych stanowiących własność Miasta, dla których stawki czynszu ustala Prezydent (z planowanej 118.867 m2 do 117.575 m2 średniorocznie).

17. Załącznik Nr 17 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 13 „Wydatki na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2011 roku” do uchwały budżetowej
Zmiany w ww. załączniku polegają na wprowadzeniu planu wydatków dot. realizacji nowych projektów ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:
 pn.: „Odpowiedzialni, Aktywni, Pewni i Efektywni Poprzez Dialog Wielokulturowy” w kwocie 64.472 zł,
 pn.: „Legendy i bajki: Most do Mojego Europejskiego Świata” w kwocie 68.210 zł,
 pn.: „Muzyka jako europejski język komunikacji” w kwocie 65.431 zł,
 pn.: „Ponadczasowa kolej w Europie: od parowozów po nowoczesną TGV” w kwocie 64.458 zł,
 pn.: „Daj sobie szansę” w kwocie 522.000 zł
oraz zmniejszenia planu wydatków na realizację projektu pn.: „Realizacja systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla Miasta Leszna i gmin subregionu leszczyńskiego „Zamknięcie i rekultywacja 13 składowisk” o kwotę 4.130.128 zł.
18. Załącznik Nr 18 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 14 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu w 2011 roku” do uchwały budżetowej
Zmiany w ww. dotyczą:
 zmniejszenia rozchodów o kwotę 50.000 zł z tytułu zaciągniętej pożyczki w 2010 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (kwota wynika z zawartej umowy),
 zmniejszenia przychodów o kwotę 161.000 zł w związku z niedotrzymaniem deklaracji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w sprawie przyznania w 2011 roku pożyczki w wysokości 70% kosztów zadania zmiany sposobu ogrzewania budynków mieszkalnych w centrum miasta,
 zmiany wysokości finansowania realizowanych zadań w postaci przychodów z emisji obligacji komunalnych.
Opracował:
Wydział Budżetu


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Hanna Smekta??a
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2011-11-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-11-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.