Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XI/170/2011Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 pa??dziernika 2011 roku w sprawie przyj?cia Programu Wspierania Nowoczesnych Rozwi?za?? w Edukacji

Uchwa??a Nr XI/170/2011Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 pa??dziernika 2011 roku w sprawie przyj?cia Programu Wspierania Nowoczesnych Rozwi?za?? w Edukacji

Numer uchwa??y: 170
Numer sesji: 11
Rok: 2011

Uchwała Nr XI/170/2011
Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 października 2011 roku
w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Nowoczesnych Rozwiązań w EdukacjiNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6, w związku z art. 7 ust 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm,) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Program Wspierania Nowoczesnych Rozwiązań w Edukacji stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały i realizację powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz PawlaczykU z a s a d n i e n i e

do uchwały Nr XI/170/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 października 2011 roku

w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Nowoczesnych Rozwiązań w Edukacji


Samorząd Leszna, będąc świadomym nowych wyzwań jakie niesie za sobą postęp społeczny, w tym, postęp technologiczny - przyjmuje Program Wspierania Nowoczesnych Rozwiązań w Edukacji jako rozwinięcie dotychczasowych starań w tym zakresie nadając im ramy programowe. Istotą przyjętego programu i głównym zadaniem jest inspirowanie i wspieranie środowisk edukacyjnych w wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań w różnych aspektach jego działalności.
Program jest także sygnałem, że Samorząd oczekuje dalszych działań prorozwojowych i innowacyjnych i będzie je dalej wspierał.Radni wnioskodawcy:Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/170/2011 z dnia 27 października 2011 roku
w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Nowoczesnych Rozwiązań w Edukacji

PROGRAM WSPIERANIA
NOWOCZESNYCH ROZWIĄZAŃ W EDUKACJI
Wstęp.

Samorząd Leszna świadomy nowych wyzwań przyszłości przyjmuje Program Wspierania Nowoczesnych Rozwiązań w Edukacji, którego istotą i głównym zadaniem jest inspirowanie i wspieranie środowisk edukacyjnych w wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań w różnych aspektach jego działalności.
Program jest także sygnałem, że Samorząd oczekuje dalszych działań prorozwojowych i innowacyjnych i będzie wspierał te wysiłki tak, jak do tej pory.
Podmiotem tych działań powinien być uczeń, bowiem istotą edukacji jest nabywanie przez uczniów kompetencji polegających na przyswajaniu wiedzy, rozumieniu jej, a potem wykorzystywaniu w życiu.
Samorząd widząc te szanse i wyzwania przyjmuje Program Wspierania Nowoczesnych Rozwiązań w Edukacji.

1. Dziedziny wspierane przez samorząd
Samorząd w ramach Programu będzie inspirował i wspierał inicjatywy w następujących dziedzinach:
- tworzenie portali edukacyjnych (portali wiedzy),
- wykorzystanie nowoczesnych urządzeń teleinformatycznych w procesie dydaktycznym,
- wykorzystania technologii informatycznych w zarządzaniu oświatą,
- wprowadzaniu innowacji w zakresie:
a) korzystania z nowoczesnych narzędzi dydaktycznych,
b) nowatorskich programów nauczania;
c) metod nauczania i oceniania uczniów;
d) sposobów organizowania klas, lekcji i szkół;
e) sposobu kontaktu między uczniami, uczniami i nauczycielami, między nauczycielami
i rodzicami oraz między szkołą a społecznością lokalną;
f) sposobów oceniania jakości pracy szkoły, rozwiązywania problemów wychowawczych;
doskonalenia nauczycieli, itp.
g) korzystania z zasobów cyfrowych, w tym zasobów audio i wideo, zasobów Internetu,
programów edukacyjnych z wykorzystaniem nowych technologii, itp.
Samorząd w szczególności na wniosek Prezydenta, Komisji Edukacji Rady Miejskiej lub organu nadzoru pedagogicznego może wskazywać rozwiązania, które jego zdaniem, powinny być wprowadzone, inspirując szkoły do takich działań na zasadzie dobrowolności. Może to uczynić w drodze konkursu projektów, umowy – zlecenia, porozumienia.


2. Zakres wsparcia
Samorząd może wesprzeć inicjatywy edukacyjne poprzez:
- pomoc organizacyjną i prawną,
- dofinansowanie w wysokości do 100% kosztów wykonania projektu (w tym zakupu urządzeń,
oprogramowania, praw autorskich, narzędzi dydaktycznych, pomocy naukowych,
wynagrodzenia realizatorów, itp.),
- umożliwienie korzystania z miejskich obiektów i urządzeń.

3. Warunki wsparcia
- Podmiot składający wniosek o dofinansowanie przedstawia projekt proponując działania
w dziedzinach wspieranych w niniejszym Programie,
- uczestnikami projektu powinni publiczne placówki oświatowe oraz nauczyciele, uczniowie
leszczyńskich szkół.
- projekt musi mieć wyraźne cechy innowacyjne, przynosząc wymierne rezultaty i korzyści.
- projekt uzyskał akceptację kierownictwa placówki oświatowej oraz komisji konkursowej
wyłonionej przez Prezydenta Miasta Leszna z udziałem członków Komisji Edukacji Rady
Miejskiej Leszna.

4. Beneficjenci Programu
Korzystać ze wsparcia samorządu w ramach realizacji Programu mogą:
- publiczne przedszkola,
- publiczne szkoły podstawowe,
- publiczne szkoły gimnazjalne,
- publiczne szkoły ponadgimnazjalne,
w tym uczniowie, rodzicie, nauczyciele

5. Warunki rozliczenia
– PODMIOT REALIZUJĄCY W WYZNACZONYM TERMINIE PRZEDSTAWIA SPRAWOZDANIE I ROZLICZENIE Z REALIZACJI PROJEKTU (OKRESOWE I KOŃCOWE),
sprawozdanie i rozliczenie podlega ocenie komisji konkursowej powoływanej przez Prezydenta Miasta z udziałem przedstawicieli Komisji Edukacji Rady Miejskiej Leszna.

6. Finansowanie Programu
Program będzie finansowany z budżetu Miasta Leszna. Samorząd zabezpieczy w kolejnych budżetach odpowiednie kwoty na ten cel.
Dopuszcza się współfinansowanie poszczególnych projektów poprzez:
– sponsorów,
– darczyńców,
– rodziców uczniów,
– publiczne placówki oświatowe,
– środki zewnętrzne z programów unijnych i innych na zasadach określonych w prawie.Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: radni wnioskodawcy
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2011-11-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-11-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.