Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XI/169/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 pa??dziernika 2011 roku w sprawie przyj?cia Programu ??Wychowanie wodne?

Uchwa??a Nr XI/169/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 pa??dziernika 2011 roku w sprawie przyj?cia Programu ??Wychowanie wodne?

Numer uchwa??y: 169
Numer sesji: 11
Rok: 2011


Uchwała Nr XI/169/2011
Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 października 2011 roku
w sprawie przyjęcia Programu „Wychowanie wodne”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6, w związku z art. 7 ust 1 pkt 5, 8,10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miasta Leszna uchwala, co następuje:

§ 1
Uchwala się Program „Wychowanie wodne” stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały i realizację Programu „Wychowanie wodne” powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna
Tadeusz Pawlaczyk


U z a s a d n i e n i e

do uchwały Nr XI/169/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 października 2011 roku
w sprawie przyjęcia Programu „Wychowanie Wodne”

Władze miasta doceniając walory związane ze sportami wodnymi, od kilkunastu lat finansują naukę pływania w klasach czwartych szkół podstawowych w Środowiskowej Pływalni Edukacyjnej. Podczas tych zajęć młodzież szkolna uczy się pływać oswajając się ze środowiskiem wodnym. W odpowiedzi na zainteresowanie młodzieży, Międzyszkolny Ośrodek Sportowy uruchomił sekcję pływacką oraz sekcję pływania synchronicznego, w których młodzi ludzie mogą doskonalić swoje umiejętności pływackie.
Rozwinięciem i uzupełnieniem dotychczasowych starań miasta jest Program, który skonstruowano tak, że umożliwia młodzieży, niezależnie od ich dotychczasowych umiejętności, wszechstronny rozwój w szeroko pojętym Wychowaniu wodnym. Realizacja Programu odbędzie się poprzez ćwiczenia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, doskonalenie umiejętności pływania i nurkowania, prawidłowego posługiwania się różnego rodzaju sprzętem pływającym, da także podstawy do pozytywnych zachowań nad zbiornikami wodnymi.
Wykonując powierzone przez Ustawodawcę zadania grupa radnych przedstawia powyższą uchwałę.

Radni wnioskodawcy:
Załącznik nr 1 do uchwały Nr XI/169/2011 z dnia 27 października 2011 roku
w sprawie przyjęcia programu „Wychowanie wodne”

Program
„Wychowanie wodne”

Wprowadzenie:

Ziemia Leszczyńska obfituje w różnego rodzaju zbiorniki, szlaki wodne, a także pływalnie. Samorząd miasta Leszna chce, aby mieszkańcy bezpiecznie korzystali z tych zasobów. Woda jest bardzo atrakcyjnym i efektywnym miejscem wypoczynku i rekreacji. Nie bez znaczenia są także zdrowotne walory kontaktu z wodą, szczególnie dla osób zagrożonych tzw. „chorobami cywilizacyjnymi”. Jednak nieumiejętne lub nieodpowiedzialne korzystanie z wody może nieść zagrożenia dla zdrowia, a nawet życia ludzi. Samorząd, poprzez realizacje tego Programu chce zapoznać, w szerokim zakresie, młodzież gimnazjalną Leszna z tymi zagadnieniami.
Program jest kontynuacją dotychczasowych wysiłków samorządu, który z własnych środków finansuje naukę pływania w klasie czwartej szkół podstawowych, oraz dofinansowuje sekcje pływackie oraz pływania synchronicznego. Młodzi zawodnicy uzyskują medale na zawodach sportowych.
Program Wychowania wodnego jest tak skonstruowany, że umożliwia młodzieży niezależnie od ich dotychczasowych umiejętności, wszechstronny rozwój w tym zakresie. Prowadzącymi zajęcia będą doświadczeni instruktorzy i ratownicy medyczni.
Realizacja programu poprzez ćwiczenia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, doskonalenie umiejętności pływania i nurkowania, prawidłowego posługiwania się różnego rodzaju sprzętem pływającym, da podstawy do pozytywnych zachowań nad zbiornikami wodnymi. Niebagatelne znaczenie będzie miał także efekt wychowawczy polegający na: wpojeniu zasad bezpiecznego korzystania ze środowiska, umiejętność współistnienia z innymi ludźmi korzystającymi z rekreacji nad wodą, zainteresowaniu sportami wodnymi, itp. Nowe pasje takie jak: pływanie, żeglarstwo, kajakarstwo, windsurfing, nurkowanie, itp. mogą dać efekt dodatni chroniący młodych ludzi przed przyjęciem złych postaw życiowych. Jest to ważne dla okresu rozwoju młodego człowieka na poziomie gimnazjalnym.

Założenia do realizacji programu „Wychowanie wodne”
1. Zajęcia byłyby dobrowolne – za zgodą rodziców.
2. Zajęcia byłyby nieodpłatne dla uczestników w etapie 1 i 2.
3. Udział w zajęcia w etapie 3 z ewentualną częściową odpłatnością uczestników.
4. Koszt uczestnictwa ucznia w programie ponosi samorząd.


5. Realizacja programu „Wychowanie Wodne” przewiduje w ciągu 3 lat w klasach
1- 3 gimnazjów.
6. Prowadzący zajęcia: instruktorzy pływania, ratownicy WOPR, ratownicy medyczni.

Etapy realizacji programu „Wychowanie Wodne”

I Etap

Ten etap polega na zajęciach dydaktycznych dla uczniów klas pierwszych gimnazjów Leszna posiadających zgodę rodziców na uczestnictwo w programie. Program zajęć:
1) Ogólne zasady bezpiecznej kąpieli
2) Zdobywanie umiejętności pływania jako element bezpieczeństwa i możliwości reakcji oraz uprawianie sportów wodnych.
3) Zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w stanach zagrożenia życia (RKO), resuscytacja krążeniowo-oddechowa (ćwiczenia na fantomie).
Czas: 3 godziny lekcyjne (3 x 45 min)

II Etap

Realizacja tego etapu odbywałaby się w środowiskowej pływalni edukacyjnej w Lesznie pod ogólna nazwą „Ćwiczenia praktyczne w wodzie” w formie zajęć praktycznych dla uczniów klas drugich gimnazjów.
Przewidywane są następujące zajęcia:
1) Nauka pływania dla osób słabo pływających.
2) Doskonalenie pływania dla lepiej pływających.
3) Zasady i nauka bezpiecznego nurkowania bez sprzętu jak i w sprzęcie (maska, fajka, płetwy).
4) Posługiwanie się podręcznym sprzętem ratowniczym (koło, lina, rzutka, pas ratowniczy itp.).
5) Udzielanie pomocy osobie, które uległy wypadkowi w wodzie.
6) Ćwiczenia i zabawy w wodzie.

W tych zajęciach mogą uczestniczyć uczniowie posiadający zaświadczenie lekarskie o przeciwwskazaniach do pływania i zgodę rodziców.
5 jednostek dydaktycznych (5 x 45 min)

III Etap

Realizacja tego etapu programu odbywałoby się w jednym z ośrodków wodnych w Boszkowie pod nazwą „Wody otwarte”, a uczestnikami uczniowie klas trzecich gimnazjów. Przewiduje się następujące zajęcia:
1) Proste prace bosmańskie (np. nauka węzłów, drobne naprawy)
2) Posługiwanie się sprzętem ratowniczym (lina, rzutka, koło itp.)
3) Zapoznanie się z zasadami korzystania i budową sprzętu pływającego (kajak, łódź wiosłowa, rower wodny, żaglówka).
4) Nauka wiosłowania: kajak i łódź wiosłowa
5) Zasady zachowania się na lodzi żaglowej i wykonywanie prostych czynności żeglarskich.
Ukoronowaniem tego etapu byłby rejs na dużej łodzi żaglowej po Jeziorze Dominickim (1-2 godzin). Etap ten mógłby być realizowany w formie jednodniowej wycieczki lub biwaku.
8 jednostek dydaktycznych (8 x 45 min)

Samorząd w każdym roku po zakończeniu kolejnego etapu wykonania programu ocenia go i przystępuje do kolejnego lub modyfikuje założenia”.

Plan zajęć dydaktycznych pt. „Bezpieczny wypoczynek nad wodą” na I etapie realizacji planu.

1) Ogólne zasady bezpieczeństwa kąpieli
2) Zdobywanie umiejętności pływania jako element bezpieczeństwa i możliwości rekreacji oraz uprawianie sportów wodnych
3) Zasady udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej w stanach zagrożenia życia - resuscytacja krążeniowe oddechowa
Ad 1)
1) Statystyka wypadków w wodzie i najważniejsze zagrożenia.
2) Gdzie pływać.
3) Kiedy pływać.
4) Zasady bezpieczeństwa kąpieli i uprawianie sportów wodnych (stawy, jeziora, morze, rzeki).
5) Przepisy regulujące bezpieczeństwo osób kąpiących się i uprawiających sporty wodne (wybrane zagadnienia).
6) Zasady udzielanie pomocy osobom, które uległy wypadkom na lądzie.

Ad. 2)
1) Uwarunkowania zdrowotne oraz korzyści wynikające z uprawiania pływania.
2) Możliwości i sposoby zdobycia umiejętności pływania:
- Nauczanie indywidualne z instruktorem,
- nauczanie zespołowe z instruktorem,
- samonauczanie :
a) jak zdobyć materiały teoretyczne
b) ćwiczenia ( np.: w domu - wanna )
c) ćwiczenia i nauka w zbiornikach otwartych
d) bezpieczeństwo samonauczania,
e) higiena nauki pływania.
3) Proste sposoby udzielania pomocy osobie, która uległa wypadkowi w wodzie.
4) Pokaz specjalistycznego sprzętu ratowniczego.

Ad. 3)
1) Zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla osób znajdujących się w stanie zagrożenia życia: omdlenia, utrata przytomności, szok powypadkowy, nagłe zatrzymanie krążenia (NZK), padaczka (epilepsja), itp.
2) Algorytm resuscytacji krążeniowo-oddechowej (wykład z pokazem).
3) Technika wykonywania wdechów ratowniczych i uciskania klatki piersiowej, pozycja bezpieczna ustalona.
4) Pokaz defibrylatora zautomatyzowanego AED - PAP w ramach informacji o wprowadzeniu w naszym kraju systemu powszechnego dostępu do defibrylatorów zautomatyzowanych.
5) Ćwiczenia na manekinach.Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: radni wnioskodawcy
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2011-11-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-11-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.