Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » UCHWA?A Nr XI/161/2011 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 27 pa??dziernika 2011 roku w sprawie ustalenia wysoko??ci op??at za usuwanie z drogi pojazdu i jego przechowywanie na parkingu strze??onym oraz wysoko??ci koszt??w powsta??ych w razie odst?pienia od usuni?cia pojazdu.

UCHWA?A Nr XI/161/2011 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 27 pa??dziernika 2011 roku w sprawie ustalenia wysoko??ci op??at za usuwanie z drogi pojazdu i jego przechowywanie na parkingu strze??onym oraz wysoko??ci koszt??w powsta??ych w razie odst?pienia od usuni?cia pojazdu.

Numer uchwa??y: 161
Numer sesji: 11
Rok: 2011


UCHWAŁA Nr XI/161/2011
RADY MIEJSKIEJ LESZNA
z dnia 27 października 2011 roku

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie z drogi pojazdu
i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U z 2001r nr 142 poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się stawki opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokość kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu, jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia spowodowało powstanie tych kosztów, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2

Stawki opłat określone w załączniku obowiązują do 31.12.2012r.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz PawlaczykZAŁĄCZNIK

do Uchwały Rady Miejskiej Leszna Nr XI/161/2011 z dnia 27 października 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie z drogi pojazdu
i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.

Lp.
Rodzaj pojazdu
Stawki opłat za usunięcie pojazdu z drogi

Stawki opłat za każdą dobę przechowywania usuniętego pojazdu z drogi

Wysokość kosztów w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu


1.
rower lub motorower

100,00 zł
15,00 zł
50,00 zł

2.
motocykl

200,00 zł
22,00 zł
100,00 zł

3.
pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t

440,00 zł
33,00 zł
220,00 zł

4.
pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t

550,00 zł
45,00 zł
275,00 zł

5.
pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t

780,00 zł
65,00 zł
390,00 zł

6.
pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t

1150,00 zł
120,00 zł
575,00 zł

7.
pojazd przewożący materiały
niebezpieczne

1400,00 zł
180,00 zł
700,00 zł

UZASADNIENIE


do Uchwały Rady Miejskiej Leszna Nr XI/161/2011 z dnia 27 października 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie z drogi pojazdu
i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.


Prezydent Miasta Leszna przedkłada Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie z drogi pojazdu i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu. Obowiązek ustalenia wysokości w/w opłat spoczywa , zgodnie z art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym, na Radzie Powiatu .

Biorąc pod uwagę konieczność sprawnej realizacji zadań związanych z usuwaniem pojazdu z drogi i jego przechowywaniem stawki określone w uchwale muszą być adekwatne do rzeczywistych kosztów , jakie z tego tytułu będą przez samorząd ponoszone. W związku z powyższym , przy braku możliwości określenia faktycznych kosztów jakie z tytułu wykonywania tych zadań będą ponoszone , Prezydent Miasta Leszna wnosi aby stawki ustalone przez Radę Miejską Leszna były w odniesieniu do usuwania pojazdu i jego przechowywania na parkingu strzeżonym na poziomie stawek maksymalnych, dopuszczonych przepisami w/w ustawy. Natomiast w przypadku okoliczności odstąpienia od usunięcia pojazdu, jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia spowodowało powstanie kosztów, Prezydent Miasta Leszna proponuje wysokość tych kosztów określić na poziomie 50% stawek maksymalnych, dopuszczonych przepisami Ustawy tj. jak za usunięcie pojazdu.

Przygotował:
MZDiI
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Rafa?? Bukowski
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2011-11-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-11-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.