Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XI/158/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 pa??dziernika 2011 roku w sprawie podpisania porozumienia z Powiatem Leszczy??skim dotycz?cego obj?cia pomoc? psychologiczno ?? pedagogiczn? dzieci i m??odzie??y nies??ysz?cej i s??abos??ysz?cej, niewidz?cej i s??abowidz?cej oraz dzieci z autyzmem z terenu Powiatu Leszczy??skiego i ucz?szczaj?cych do szk????, dla kt??rych Powiat Leszczy??ski jest organem prowadz?cym.

Uchwa??a Nr XI/158/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 pa??dziernika 2011 roku w sprawie podpisania porozumienia z Powiatem Leszczy??skim dotycz?cego obj?cia pomoc? psychologiczno ?? pedagogiczn? dzieci i m??odzie??y nies??ysz?cej i s??abos??ysz?cej, niewidz?cej i s??abowidz?cej oraz dzieci z autyzmem z terenu Powiatu Leszczy??skiego i ucz?szczaj?cych do szk????, dla kt??rych Powiat Leszczy??ski jest organem prowadz?cym.

Numer uchwa??y: 158
Numer sesji: 11
Rok: 2011Uchwała Nr XI/158/2011
Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 października 2011 roku

w sprawie podpisania porozumienia z Powiatem Leszczyńskim dotyczącego objęcia pomocą psychologiczno – pedagogiczną dzieci i młodzieży niesłyszącej i słabosłyszącej, niewidzącej i słabowidzącej oraz dzieci z autyzmem z terenu Powiatu Leszczyńskiego i uczęszczających do szkół, dla których Powiat Leszczyński jest organem prowadzącym.

Na podstawie art. 5 ust. 2 i 3 w związku z art.92 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowy (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 ze zmianami), art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), w związku z § 3 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. Nr 228, poz. 1488), Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:
§ 1

Rada Miejska Leszna wyraża zgodę na zawarcie przez Miasto Leszno porozumienia z Powiatem Leszczyńskim dotyczącego objęcia pomocą psychologiczno – pedagogiczną dzieci i młodzieży niesłyszącej i słabosłyszącej, niewidzącej i słabowidzącej oraz dzieci z autyzmem z terenu Powiatu Leszczyńskiego i uczęszczających do szkół, dla których Powiat Leszczyński jest organem prowadzącym.
§2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk

Uzasadnienie do
Uchwały Nr XI/158/2011
Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 października 2011 roku

w sprawie podpisania porozumienia z Powiatem Leszczyńskim dotyczącego objęcia pomocą psychologiczno – pedagogiczną dzieci i młodzieży niesłyszącej i słabosłyszącej, niewidzącej i słabowidzącej oraz dzieci z autyzmem z terenu Powiatu Leszczyńskiego i uczęszczających do szkół, dla których Powiat Leszczyński jest organem prowadzącym.Władze Powiatu Leszczyńskiego zwróciły się z prośbą o umożliwienie objęcia specjalistyczną pomocą psychologiczno – pedagogiczną dzieci i młodzież ze szkół Powiatu Leszczyńskiego dla których Powiat Leszczyński jest organem prowadzącym.
Miasto Leszno prowadzi Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Lesznie mającą specjalistów do tego typu badań.
Do zakresu działań poradni będzie należało: przeprowadzanie badań specjalistycznych, wydawanie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, potrzebie indywidualnego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, o potrzebie indywidualnego nauczania, opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do chwili podjęcia nauki w szkole, dla dzieci i młodzieży niesłyszących, słabosłyszących, niewidzących, słabowidzących oraz dzieci z autyzmem.
Powiat Leszczyński będzie ponosił koszty przeprowadzenia badań dla w/w uczniów. Szczegóły i warunki tych działań określone będą w porozumieniu miedzy Prezydentem Miasta Leszna , a Zarządem Powiatu Leszczyńskiego. Zawarcie takiego porozumienia wymaga zgody Rady Miejskiej Leszna i Rady Powiatu Leszczyńskiego.Opracował:
Wydział EdukacjiInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Lucjan Rosiak
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2011-11-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-11-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.