Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XI/156/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 pa??dziernika 2011 roku w sprawie wyboru ??awnik??w do s?du okr?gowego i s?du rejonowego.

Uchwa??a Nr XI/156/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 pa??dziernika 2011 roku w sprawie wyboru ??awnik??w do s?du okr?gowego i s?du rejonowego.

Numer uchwa??y: 156
Numer sesji: 11
Rok: 2011
Uchwała Nr XI/156/2011
Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 października 2011 roku
w sprawie wyboru ławników do sądu okręgowego i sądu rejonowego.

Na podstawie art. 18 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 ze zmianami) Rada Miejska Leszna
uchwala, co następuje :

§ 1

Dokonuje się wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Lesznie w liczbie 9 osób jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2
Dokonuje się wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Lesznie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy w liczbie 14 osób jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Dokonuje się wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu – Ośrodek Zamiejscowy w Lesznie w liczbie 29 osób do rozpoznawania spraw cywilnych I instancji powierzonych sądom okręgowym z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w : Gostyniu, Kościanie, Lesznie i Rawiczu, z wyłączeniem spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk
.


Uzasadnienie
do uchwały Nr XI/156/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 października 2011 roku w sprawie wyboru ławników do sądu okręgowego i sądu rejonowego.

Z dniem 31 grudnia 2011 r. upływa kadencja ławników do sądów okręgowych oraz sądów rejonowych. Ławników do sądów okręgowych oraz sądów rejonowych wybierają rady gmin, których obszar objęty jest właściwością tych sądów – w głosowaniu tajnym, najpóźniej w październiku roku kalendarzowego, w którym upływa dotychczasowa kadencja ławników.
Zgodnie z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu z 20 maja 2011 r. zachodzi potrzeba wyboru przez Radę Miejską Leszna :
- do Sądu Rejonowego w Lesznie 23 ławników, w tym 14 do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy,
- do Sądu Okręgowego w Poznaniu – Ośrodek Zamiejscowy w Lesznie 29 ławników do rozpoznawania spraw cywilnych pierwszej instancji powierzonych sądom okręgowym z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w: Gostyniu, Kościanie, Lesznie i Rawiczu, z wyłączeniem spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
Zgodnie art. 163 § 2 ustawy z 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, Rada Miejska Leszna powołała w dniu 21 czerwca 2011 r . zespół do zaopiniowania kandydatów na ławników, w szczególności w zakresie spełnienia przez kandydatów wymogów określonych w ustawie dla wyboru ławnika.
Zespół odbył posiedzenie w dniu 03.10. 20011 r. i stwierdził, co następuje:
W ustawowym terminie do 30 czerwca 2011 r. zgłoszono łącznie 56 kandydatów, z tego:
- 19 kandydatów zgłosił Prezes Sądu Okręgowego w Poznaniu,
- 14 kandydatów zgłosił Prezes Sądu Rejonowego w Lesznie,
- 10 kandydatów zgłosiły organizacje związkowe,
- 10 kandydatów zgłoszonych zostało przez obywateli,
- 3 kandydatów zgłosiły stowarzyszenia.
Zgłoszenia kandydatów dokonano na urzędowych kartach zgłoszenia, których wzór określony został rozporządzeniami Ministra Sprawiedliwości z 15 marca 2006 r. oraz z 6 czerwca 2011 r..
Do kart zgłoszenia załączone zostały dokumenty, o których mowa w art. 162 § 2-4 ustawy z 27 lipca 2001 r.- Prawo o ustroju sądów powszechnych w postaci:
1) informacji z KRK dotyczącej zgłaszanej osoby,
2) oświadczenie kandydata, ze nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3) oświadczenie kandydata, ze nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
4) zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
5) zdjęcia kandydata na ławnika,
6) odpisy z Krajowego Rejestru Sądowego, potwierdzające wpis organizacji związkowej lub stowarzyszenia, jeśli zgłoszenia kandydata dokonują te organizacje,
7) listy osób podpisane przez obywateli zgłaszających kandydata na ławnika (25 lub 50 podpisów).
W stosunku do kandydatów na ławników Policja nie ujawniła przesłanek wykluczających kandydatów z wyborów na ławników sądowych.
Na podstawie analizy dokumentacji wyborczej zespół opiniujący ustalił, że 55 kandydatów na ławników odpowiada kryteriom wyboru ławnika określonym w art.158 i art.159 ustawy z dnia 27.07.2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych. Jeden z kandydatów nie odpowiadał kryterium wieku – przekroczył 70 lat życia.
Zespół proponuje zatem by Rada poddała procedurze wyborczej 55 kandydatów na ławników ujętych w wykazach stanowiących załączniki nr 1-3 niniejszej uchwały.

Przewodniczący zespołu opiniującego kandydatów na ławników.

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Maciej Dziamski
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2011-11-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-11-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.