Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XI/155/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 pa??dziernika 2011 roku w sprawie zmiany Uchwa??y Nr V/58/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 24 lutego 2011roku w sprawie op??at za ??wiadczenia udzielane przez przedszkola, dla kt??rych organem prowadz?cym jest Miasto Leszno.

Uchwa??a Nr XI/155/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 pa??dziernika 2011 roku w sprawie zmiany Uchwa??y Nr V/58/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 24 lutego 2011roku w sprawie op??at za ??wiadczenia udzielane przez przedszkola, dla kt??rych organem prowadz?cym jest Miasto Leszno.

Numer uchwa??y: 155
Numer sesji: 11
Rok: 2011Uchwała Nr XI/155/2011
Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 października 2011 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr V/58/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia
24 lutego 2011roku w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Leszno.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) i art.14 ust.5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) uchwala się co następuje :

§ 1

W Uchwale Nr V/58/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 24 lutego 2011roku w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Leszno uchyla się § 6

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym upłynęło 14 dni od dnia ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk


Uzasadnienie
do Uchwały Nr XI/155/2011
Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 października 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr V/58/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Leszno.Uchwała Nr V/58/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 24 lutego 2011roku w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Leszno nie została zakwestionowana przez Wojewodę Wielkopolskiego i opublikowana w Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z dnia 15 kwietnia 2011r.Nr 99, poz.1673 .
Jednakże w obecnych rozstrzygnięciach nadzorczych wojewodów w tym i Wielkopolskiego z dnia 24 lutego 2011r. KN.I-7.4131-1-32/11 dotyczących innych gmin kwestionuje się pobieranie opłat za dodatkową opiekę przekraczającą czas pracy przedszkola. W związku z takimi rozstrzygnięciami proponuje się uchylić
§ 6 ”W przypadku nie odbierania dziecka w określonych godzinach, zgodnie z podpisaną umową , o której mowa w § 5, opłata za każda rozpoczętą godzinę dodatkowej opieki nad dzieckiem wynosi 10 złotych”.Opracował :

Wydział Edukacji


Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Lucjan Rosiak
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2011-11-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-11-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.