Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » UCHWA?A Nr XI/154/2011 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 27 pa??dziernika 2011 roku w sprawie: wyra??enia zgody na zbycie w drodze darowizny udzia??u w wysoko??ci 143645/167788 cz???ci w prawie w??asno??ci nieruchomo??ci po??o??onej w Lesznie przy ulicy por. Leona W??odarczaka.

UCHWA?A Nr XI/154/2011 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 27 pa??dziernika 2011 roku w sprawie: wyra??enia zgody na zbycie w drodze darowizny udzia??u w wysoko??ci 143645/167788 cz???ci w prawie w??asno??ci nieruchomo??ci po??o??onej w Lesznie przy ulicy por. Leona W??odarczaka.

Numer uchwa??y: 154
Numer sesji: 11
Rok: 2011


UCHWAŁA Nr XI/154/2011
RADY MIEJSKIEJ LESZNA
z dnia 27 października 2011 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny udziału w wysokości 143645/167788 części w prawie własności nieruchomości położonej w Lesznie przy ulicy por. Leona Włodarczaka.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9a Ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 13 ust. 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., Nr 102, poz. 651 ze zm.) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

§1.
Wyraża się zgodę na zbycie w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa udziału
w wysokości 143645/167788 części w prawie własności nieruchomości położonej
w Lesznie przy ulicy por. Leona Włodarczaka, oznaczonej działkami nr 17/5 ark. m. 91 o pow. 0.0831 ha, nr 6/32 ark. m. 89 o pow. 0.0961 ha (łączna pow. 0.1792 ha), stanowiącej własność Miasta Leszna, zapisanej w księdze wieczystej PO1L/00022436/5.
§2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.
§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk


UZASADNIENIE
do uchwały Nr XI/154/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 października 2011 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny udziału w wysokości 143645/167788 części w prawie własności nieruchomości położonej w Lesznie przy ulicy por. Leona Włodarczaka.
Budynek mieszkalny wielorodzinny położony w Lesznie przy ulicy por. Leona Włodarczaka 32 - 36 zlokalizowany jest na nieruchomości stanowiącej działki ozn. nr 17/4
na ark. m. 91 i nr 6/7 na ark. m. 89 o łącznej pow. 0.0413 ha. Przedmiotowa nieruchomość stanowi współwłasność pomiędzy Skarbem Państwa – udział 143645/167788 części, Miastem Leszno – udział 6688/167788 części oraz właścicielami wyodrębnionych lokali mieszkalnych – udział 17455/167788 części. Budynek mieszkalny zlokalizowany
na ww. działkach gruntu położony jest w granicach nieruchomości gruntowej.
Nieruchomość przyległa, zlokalizowana wokół budynku stanowiąca działki ozn. nr 6/32
(ark. m. 89) i nr 17/5 (ark. m. 91) stanowi współwłasność Miasta Leszna w udziale 150333/167788 oraz właścicieli trzech wyodrębnionych lokali mieszkalnych w udziale 17455/167788. Do prawidłowego i racjonalnego korzystania z budynku i urządzeń położonych na nieruchomości zabudowanej, stanowiącej współwłasność Skarbu Państwa, Miasta Leszna oraz właścicieli wyodrębnionych lokali mieszkalnych niezbędne jest korzystanie z działek przyległych. Ponieważ działki te stanowią jedynie współwłasność Miasta Leszna i właścicieli wyodrębnionych lokali mieszkalnych, zasadne jest dokonanie darowizny udziału w prawie własności nieruchomości składającej się z działek ozn. nr 6/32 (ark. m. 89) i nr 17/5 (ark. m. 91) w części odpowiadającej udziałowi jakim Skarb Państwa dysponuje w prawie własności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym tj. 143645/167788 części.
Realizacja powyższego umożliwi właściwe uregulowanie stanu prawnego nieruchomości
i stworzenie racjonalnych warunków korzystania z nieruchomości budynkowej.
Wobec powyższego uzasadnienia wnoszę projekt uchwały pod obrady Rady w celu jego uchwalenia.


Opracował:
Wydział Gospodarki
NieruchomościamiInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jolanta Jankowiak
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2011-11-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-11-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.