Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XI/150/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 pa??dziernika 2011 roku w sprawie okre??lenia wysoko??ci stawek podatku od nieruchomo??ci

Uchwa??a Nr XI/150/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 pa??dziernika 2011 roku w sprawie okre??lenia wysoko??ci stawek podatku od nieruchomo??ci

Numer uchwa??y: 150
Numer sesji: 11
Rok: 2011


Uchwała Nr XI/150/2011

Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 października 2011 roku

w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomościNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz.613 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

§ 1

Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości:


1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków ¬– 0,68 zł od 1 m2 powierzchni

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,13 zł od 1 ha powierzchni

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,20 zł od 1 m2 powierzchni


2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych – 0,58 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
– 18,88 zł od 1m2 powierzchni użytkowej

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 9,67 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej


d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,45 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego z wyjątkiem wymienionych w § 1 pkt 2 lit. f – 6,44 zł od 1m2 powierzchni użytkowej

f) pozostałych o konstrukcji innej niż murowana, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 6,89 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej


3) od budowli – 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

§ 2

Traci moc Uchwała Nr XLVII/586/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 31grudnia 2010 r. Nr 268, poz. 5218 ze zmianami).

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od początku roku podatkowego 2012.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk


Uzasadnienie

do uchwały Rady Miejskiej Leszna Nr XI/150/2011 z dnia 27 października 2011 roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Określenie wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości, obowiązujących na terenie Miasta Leszna, należy do ustawowych kompetencji Rady Miejskiej, w granicach określonych stosownymi przepisami prawa.

Górne granice stawek podatku na każdy rok podatkowy ogłasza Minister Finansów. Ulegają one corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Stawki górne na rok 2012 wzrosły o wskaźnik 4,2 %.
Prezydent Miasta Leszna proponuje, począwszy od 2012 roku, zwiększyć obowiązujące w Mieście Leszno stawki do wysokości podanych w tabeli poniżej:

STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI:
• grunty, budynki lub ich części – od 1 m2 powierzchni
• budowle – od wartości


Stawka na 2011r. Propono-wana stawka na 2012r. Wzrost stawki o: Wskaźnik
wzrostu Górna
stawka na 2012r.
1 2 3 4 5 6
1) od gruntów a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,65 zł 0,68 zł 0,03 zł 4,62 % 0,84 zł
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 3,96 zł 4,13 zł 0,17 zł 4,29 % 4,33 zł
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,19 zł 0,20 zł 0,01zł 5,26 % 0,43 zł
2) od budynków lub ich części a) mieszkalnych 0,56 zł 0,58 zł 0,02 zł 3,57 % 0,70 zł
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 18,48 zł 18,88 zł 0,40 zł 2,16 % 21,94 zł
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 9,28 zł 9,67 zł 0,39 zł 4,20 % 10,24 zł
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 3,74 zł 4,45 zł 0,71 zł 18,98 % 4,45 zł
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego z wyjątkiem wymienionych w § 1 pkt 2 lit. f, 6,18 zł 6,44 zł 0,26 zł 4,21 % 7,36 zł
f) pozostałych o konstrukcji innej niż murowana, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 6,61 zł 6,89 zł 0,28 zł 4,24 % 7,36 zł
3) od budowli 2 % 2 % - - 2 %


Proponowane stawki są niższe od stawek określonych przez Ministra Finansów.
Obowiązujące stawki na rok 2011 z wyjątkiem stawek wymienionych w punkcie 2 lit. b i w punkcie 2 lit. d, zostały przeliczone wg wskaźnika 4,2%, z tym że ze względu na zaokrąglenia kwot faktyczny wskaźnik wzrostu jest inny – wykazano go w kolumnie 5 powyższej tabeli.
Proponuje się stawkę od budynków lub ich części związanych prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej zwiększyć o 0,40 zł oraz stawkę od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń o 0,71 zł.
Skutki obniżenia górnych stawek, wg stanu ewidencji podatkowej na dzień 30.09.2011 r. wyniosą 4.699.654 zł. Podwyższenie stawek spowoduje zwiększenie się dochodów z podatku od nieruchomości o kwotę 583.321 zł.


Opracował:
Wydział Dochodów i WindykacjiInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: El??bieta Weigt
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2011-11-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-11-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.