Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Przetargi - zam??wienia publiczne - us??ugi » INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: Przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: ??Us??ugi edukacyjne obejmuj?ce przeprowadzenie zaj?? w ramach projektu indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczni??w klas I-III szk???? podstawowych pt.: ??Zapewnijmy dzieciom lepszy start?, wsp????finansowanego ze ??rodk??w Europejskiego Funduszu Spo??ecznego, w roku szkolnym 2011/2012 oraz 2012/2013, w szko??ach dla kt??rych organem prowadz?cym jest Miasto Leszno (SP10)?.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: Przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: ??Us??ugi edukacyjne obejmuj?ce przeprowadzenie zaj?? w ramach projektu indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczni??w klas I-III szk???? podstawowych pt.: ??Zapewnijmy dzieciom lepszy start?, wsp????finansowanego ze ??rodk??w Europejskiego Funduszu Spo??ecznego, w roku szkolnym 2011/2012 oraz 2012/2013, w szko??ach dla kt??rych organem prowadz?cym jest Miasto Leszno (SP10)?.

Data publikacji: 03.11.2011r
Termin sk??adania ofert: ---

ED.271.22.2011                                                            Leszno, dnia 03 listopada 2011 roku
           
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
___________________________________________________________________________

Dot.: Przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach projektu indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych pt.: „Zapewnijmy dzieciom lepszy start”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w roku szkolnym 2011/2012 oraz 2012/2013, w szkołach dla których organem prowadzącym jest Miasto Leszno (SP10)”.
 
Zamawiający – Urząd Miasta Leszna powołując się na art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuje, że ww. postępowaniu przetargowym dla poszczególnych części zamówienia złożone zostały następujące oferty:
 
Dla I części – Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji, złożono 2 oferty:
Oferta nr 10 – Anna Mocek ul. Pancernych 4,64 – 100 Leszno
                         Cena ofertowa: 2.580,00 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
Oferta nr 11 – Open’er Ośrodek Szkoleń i Psychoterapii
 ul. Pogodna 8, 58 – 306 Wałbrzych
 Cena ofertowa: 7.944,00 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
W związku z powyższym do realizacji przedmiotowego zamówienia dla I części został wybrany Wykonawca: Anna Mocek ul. Pancernych 4, 64 – 100 Leszno, którego oferta spełniła wszystkie warunki określone w SIWZ, oraz zawiera najniższą cenę.
 
Dla II części – Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, złożono 1 ofertę.
Oferta nr 9 – Bożena Kaczmarek ul. Artyleryjska 1a, 64 – 100 Leszno
                       Cena ofertowa: 2.580,00 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
W związku z powyższym do realizacji przedmiotowego zamówienia dla II części został wybrany Wykonawca: Bożena Kaczmarek ul. Artyleryjska 1a, 64 – 100 Leszno, którego oferta spełniła wszystkie warunki określone w SIWZ, oraz zawiera najniższą cenę.
 
 Dla III części – Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy, złożono 2 oferty.
Oferta nr 5 – Wiesława Goryniak ul. Sułkowskiego 24/2, 64 – 100 Leszno
                        Cena ofertowa: 2.580,00 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
Oferta nr 11 – Open’er Ośrodek Szkoleń i Psychoterapii
 ul. Pogodna 8, 58 – 306 Wałbrzych
 Cena ofertowa: 7.944,00 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
W związku z powyższym do realizacji przedmiotowego zamówienia dla III części został wybrany Wykonawca: Wiesława Goryniak ul. Sułkowskiego 24/2, 64 – 100 Leszno, którego oferta spełniła wszystkie warunki określone w SIWZ, oraz zawiera najniższą cenę.
 
Dla IV części – Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej, złożono 2 oferty.
Oferta nr 8 – Anna Majchrzak ul. Jagiełły 38/6, 64 – 100 Leszno
                       Cena ofertowa: 3.870,00 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
Oferta nr 11 – Open’er Ośrodek Szkoleń i Psychoterapii
 ul. Pogodna 8, 58 – 306 Wałbrzych
 Cena ofertowa: 10.836,00 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
W związku z powyższym do realizacji przedmiotowego zamówienia dla IV części został wybrany Wykonawca: Anna Majchrzak ul. Jagiełły 38/6, 64 – 100 Leszno, którego oferta spełniła wszystkie warunki określone w SIWZ, oraz zawiera najniższą cenę.
 
Dla V części – Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy, złożono 2 oferty.
Oferta nr 7 – Agnieszka Tomków Os. Wieniawa 38/4, 64 – 100 Leszno
                       Cena ofertowa: 2.580,00 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
Oferta nr 11 – Open’er Ośrodek Szkoleń i Psychoterapii
 ul. Pogodna 8, 58 – 306 Wałbrzych
 Cena ofertowa: 7.944,00 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
W związku z powyższym do realizacji przedmiotowego zamówienia dla V części został wybrany Wykonawca: Agnieszka Tomków Os. Wieniawa 38/4, 64 – 100 Leszno, którego oferta spełniła wszystkie warunki określone w SIWZ, oraz zawiera najniższą cenę.
 
 
Dla VI części – Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy, złożono 2 oferty.
Oferta nr 6 – Rafał Plewka ul. Zamenhofa 57/10, 64 – 100 Leszno
                       Cena ofertowa: 2.580,00 zł brutto
Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych Wykonawca został wykluczony z niniejszego postępowania przetargowego, a oferta zgodnie z art. 24 ust. 4 oraz art. 89 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy uznana została za odrzuconą. Wykonawca nie potwierdził wymaganego warunku, o którym mowa w rozdziale 6 pkt 1 ppkt 3 SIWZ.
 
Oferta nr 11 – Open’er Ośrodek Szkoleń i Psychoterapii
 ul. Pogodna 8, 58 – 306 Wałbrzych
 Cena ofertowa: 7.944,00 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r, Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) unieważniono przedmiotowe postępowanie dla VI części z uwagi na to, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia dla ww. części.
 
Dla VII części – Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych w kierunkach matematyczno - przyrodniczych, złożono 1 ofertę.
Oferta nr 4 – Elżbieta Kin Wilkowice – Karolewko 5c, 64 – 115 Święciechowa
                       Cena ofertowa: 2.580,00 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
W związku z powyższym do realizacji przedmiotowego zamówienia dla VII części został wybrany Wykonawca: Elżbieta Kin Wilkowice – Karolewko 5c, 64 – 115 Święciechowa, którego oferta spełniła wszystkie warunki określone w SIWZ, oraz zawiera najniższą cenę.
 
Dla VIII części – Zajęcia rozwijające zainteresowania/ predyspozycje uczniów uzdolnionych artystycznie (Zaj. muzyczno- wokalne/ teatralne/ plastyczne) oraz ARTETERAPIA – (zajęcia teatralne), złożono 2 oferty.
Oferta nr 3 – Bernadeta Walczak ul. Zamenhofa 57/10, 64 – 100 Leszno
                       Cena ofertowa: 2.580,00 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
Oferta nr 11 – Open’er Ośrodek Szkoleń i Psychoterapii
 ul. Pogodna 8, 58 – 306 Wałbrzych
 Cena ofertowa: 7.944,00 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
W związku z powyższym do realizacji przedmiotowego zamówienia dla VIII części został wybrany Wykonawca: Bernadeta Walczak ul. Zamenhofa 57/10, 64 – 100 Leszno, którego oferta spełniła wszystkie warunki określone w SIWZ, oraz zawiera najniższą cenę.
 
 Dla IX części – Zajęcia rozwijające zainteresowania/ predyspozycje uczniów uzdolnionych artystycznie (Zaj. muzyczno- wokalne/ teatralne/ plastyczne) oraz ARTETERAPIA – (zajęcia muzyczne), złożono 2 oferty.
Oferta nr 2 – Aldona Gołębiewska ul. Jana Kiepury 3, 64 – 100 Leszno
                       Cena ofertowa: 2.580,00 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
Oferta nr 11 – Open’er Ośrodek Szkoleń i Psychoterapii
 ul. Pogodna 8, 58 – 306 Wałbrzych
 Cena ofertowa: 7.944,00 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
W związku z powyższym do realizacji przedmiotowego zamówienia dla IX części został wybrany Wykonawca: Aldona Gołębiewska ul. Jana Kiepury 3, 64 – 100 Leszno, którego oferta spełniła wszystkie warunki określone w SIWZ, oraz zawiera najniższą cenę.
 
Dla X części – Zajęcia doskonalące umiejętności językowo – ortograficznie, zajęcia dla dzieci z dysortografią, złożono 2 oferty.
Oferta nr 1 – Ewa Matecka – Dunaj ul. Jagiełły 59, 64 – 100 Leszno
                       Cena ofertowa: 2.580,00 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
Oferta nr 11 – Open’er Ośrodek Szkoleń i Psychoterapii
 ul. Pogodna 8, 58 – 306 Wałbrzych
 Cena ofertowa: 7.944,00 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
W związku z powyższym do realizacji przedmiotowego zamówienia dla X części został wybrany Wykonawca: Ewa Matecka – Dunaj ul. Jagiełły 59, 64 – 100 Leszno, którego oferta spełniła wszystkie warunki określone w SIWZ, oraz zawiera najniższą cenę.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Przetargi - zam??wienia publiczne - us??ugi
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Maciej Dubiel
Informację wprowadził:
Opublikowany dnia: 2011-11-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-11-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.