Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Przetargi - zam??wienia publiczne - us??ugi » INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: Przetargu nieograniczonego na dla zadania pn.: ??Us??ugi edukacyjne obejmuj?ce przeprowadzenie zaj?? w ramach projektu indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczni??w klas I-III szk???? podstawowych pt.: ??Zapewnijmy dzieciom lepszy start?, wsp????finansowanego ze ??rodk??w Europejskiego Funduszu Spo??ecznego, w roku szkolnym 2011/2012 oraz 2012/2013, w szko??ach dla kt??rych organem prowadz?cym jest Miasto Leszno (SP9)?.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: Przetargu nieograniczonego na dla zadania pn.: ??Us??ugi edukacyjne obejmuj?ce przeprowadzenie zaj?? w ramach projektu indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczni??w klas I-III szk???? podstawowych pt.: ??Zapewnijmy dzieciom lepszy start?, wsp????finansowanego ze ??rodk??w Europejskiego Funduszu Spo??ecznego, w roku szkolnym 2011/2012 oraz 2012/2013, w szko??ach dla kt??rych organem prowadz?cym jest Miasto Leszno (SP9)?.

Data publikacji: 24.10.2011
Termin sk??adania ofert: ------

ED.271.21.2011                                                                                Leszno, dnia 24 października 2011 roku
           
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
___________________________________________________________________________

Dot.: Przetargu nieograniczonego na dla zadania pn.: „Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach projektu indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych pt.: „Zapewnijmy dzieciom lepszy start”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w roku szkolnym 2011/2012 oraz 2012/2013, w szkołach dla których organem prowadzącym jest Miasto Leszno (SP9)”.
 
Zamawiający – Urząd Miasta Leszna powołując się na art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) informuje, że ww. postępowaniu przetargowym dla poszczególnych części zamówienia złożone zostały następujące oferty:
 
Dla I części - Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji, złożono 2 oferty:
Oferta nr 10 – Krystyna Szudra ul. Mikołajczyka 2,64 – 100 Leszno
                         Cena ofertowa: 5.400,00 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
Oferta nr 12 – Open’er Ośrodek Szkoleń i Psychoterapii
 ul. Pogodna 8, 58 – 306 Wałbrzych
 Cena ofertowa: 12.528,00 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
W związku z powyższym do realizacji przedmiotowego zamówienia dla I części został wybrany Wykonawca: Krystyna Szudra ul. Mikołajczyka 2,64 – 100 Leszno, którego oferta spełniła wszystkie warunki określone w SIWZ, oraz zawiera najniższą cenę.
 
Dla II części – Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy, złożono 2 oferty.
Oferta nr 9 – Iwona Matyla ul. Niepodległości 58/3, 64 – 100 Leszno
                       Cena ofertowa: 8.100,00 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
Oferta nr 12 – Open’er Ośrodek Szkoleń i Psychoterapii
 ul. Pogodna 8, 58 – 306 Wałbrzych
 Cena ofertowa: 15.912,00 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
 W związku z powyższym do realizacji przedmiotowego zamówienia dla II części został wybrany Wykonawca: Iwona Matyla ul. Niepodległości 58/3, 64 – 100 Leszno, którego oferta spełniła wszystkie warunki określone w SIWZ, oraz zawiera najniższą cenę.
 
Dla III części – Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy, złożono 2 oferty.
Oferta nr 11 – Alina Weber ul. Podmiejska 33, 64 – 100 Leszno
                        Cena ofertowa: 8.100,00 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
Oferta nr 12 – Open’er Ośrodek Szkoleń i Psychoterapii
 ul. Pogodna 8, 58 – 306 Wałbrzych
 Cena ofertowa: 15.912,00 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
W związku z powyższym do realizacji przedmiotowego zamówienia dla III części został wybrany Wykonawca: Alina Weber ul. Podmiejska 33, 64 – 100 Leszno, którego oferta spełniła wszystkie warunki określone w SIWZ, oraz zawiera najniższą cenę.
 
Dla IV części – Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych w kierunkach matematyczno - przyrodniczych, złożono 1 ofertę.
Oferta nr 3 – Alina Przychodzko ul. Nowa 28, Długie Stare 64 – 100 Leszno
                       Cena ofertowa: 5.400,00 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
W związku z powyższym do realizacji przedmiotowego zamówienia dla IV części został wybrany Wykonawca: Alina Przychodzko ul. Nowa 28, Długie Stare 64 – 100 Leszno, którego oferta spełniła wszystkie warunki określone w SIWZ, oraz zawiera najniższą cenę.
 
Dla V części – Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych językowo, złożono 2 oferty.
Oferta nr 8 – Mariola Podemska ul. Grunwaldzka 27/10, 64 – 100 Leszno
                       Cena ofertowa: 5.400,00 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
Oferta nr 13 – Szkoła Jezykowa „EUROLINK” Hanna Białas
ul. Sienkiewicza 9, 64 – 100 Leszno
Cena ofertowa: 4.920,00 zł brutto.
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
W związku z powyższym do realizacji przedmiotowego zamówienia dla V części został wybrany Wykonawca: Szkoła Językowa „EUROLINK” Hanna Białas ul. Sienkiewicza 9, 64 – 100 Leszno, którego oferta spełniła wszystkie warunki określone w SIWZ, oraz zawiera najniższą cenę.
 
 Dla VI części – Zajęcia rozwijające zainteresowania przyrodnicze i ekologiczne uczniów, kształtujące postawy proekologiczne, złożono 1 ofertę.
Oferta nr 7 – Alicja Makałowska ul. E. Plater 10, 64 – 115 Święciechowa
                       Cena ofertowa: 5.400,00 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
W związku z powyższym do realizacji przedmiotowego zamówienia dla VI części został wybrany Wykonawca: Alicja Makałowska ul. E. Plater 10, 64 – 115 Święciechowa, którego oferta spełniła wszystkie warunki określone w SIWZ, oraz zawiera najniższą cenę.
 
Dla VII części – Zajęcia rozwijające zainteresowania przyrodnicze i ekologiczne uczniów, kształtujące postawy proekologiczne, złożono 1 ofertę.
Oferta nr 2 – Renata Matecka ul. Kochanowskiego 1, 64 – 100 Leszno
                       Cena ofertowa: 5.400,00 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
W związku z powyższym do realizacji przedmiotowego zamówienia dla VII części został wybrany Wykonawca: Renata Matecka ul. Kochanowskiego 1, 64 – 100 Leszno, którego oferta spełniła wszystkie warunki określone w SIWZ, oraz zawiera najniższą cenę.
 
Dla VIII części – Zajęcia komputerowe dla uczniów zdolnych, złożono 1 ofertę.
Oferta nr 6 – Piotr Radziwinowicz ul. Wschodnia 16, Wilkowice 64 – 115 Święcichowa
                       Cena ofertowa: 4.050,00 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
W związku z powyższym do realizacji przedmiotowego zamówienia dla VIII części został wybrany Wykonawca: Piotr Radziwinowicz ul. Wschodnia 16, Wilkowice 64 – 115 Święcichowa, którego oferta spełniła wszystkie warunki określone w SIWZ, oraz zawiera najniższą cenę.
 
Dla IX części – Zajęcia doskonalące umiejętności językowo – ortograficzne, zajęcia dla dzieci z dysortografią, złożono 1 ofertę.
Oferta nr 1 – Hanna Drożdżyńska ul. Józefa Pankiewicza 3, 64 – 100 Leszno
                       Cena ofertowa: 4.050,00 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
W związku z powyższym do realizacji przedmiotowego zamówienia dla IX części został wybrany Wykonawca: Hanna Drożdżyńska ul. Józefa Pankiewicza 3, 64 – 100 Leszno, którego oferta spełniła wszystkie warunki określone w SIWZ, oraz zawiera najniższą cenę.
 
Dla X części – Zajęcia dla uczniów z problemami w orientacji przestrzennej, zaburzoną grafomotoryką, lateralizacja, sprawnością namulaną, wadami słuchu/ wzroku, przewlekle chorych, złożono 1 ofertę.
Oferta nr 5 – Lidia Wlekła ul. Drzymały 69, 64 – 100 Leszno
                       Cena ofertowa: 5.400,00 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
W związku z powyższym do realizacji przedmiotowego zamówienia dla X części został wybrany Wykonawca: Lidia Wlekła ul. Drzymały 69, 64 – 100 Leszno, którego oferta spełniła wszystkie warunki określone w SIWZ, oraz zawiera najniższą cenę.
 
Dla XI części – Zajęcia dla dzieci z trudnościami językowymi, złożono 1 ofertę.
Oferta nr 4 – Joanna Moksiewicz ul. Klonówiec 19, 64 – 111 Lipno
                       Cena ofertowa: 5.400,00 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
W związku z powyższym do realizacji przedmiotowego zamówienia dla XI części został wybrany Wykonawca: Joanna Moksiewicz ul. Klonówiec 19, 64 – 111 Lipno, którego oferta spełniła wszystkie warunki określone w SIWZ, oraz zawiera najniższą cenę.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Przetargi - zam??wienia publiczne - us??ugi
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Maciej Dubiel
Informację wprowadził:
Opublikowany dnia: 2011-10-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-10-24
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.