Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Przetargi - zam??wienia publiczne - us??ugi » INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: Przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: ??Us??ugi edukacyjne obejmuj?ce przeprowadzenie zaj?? w ramach projektu indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczni??w klas I-III szk???? podstawowych pt.: ??Zapewnijmy dzieciom lepszy start?, wsp????finansowanego ze ??rodk??w Europejskiego Funduszu Spo??ecznego, w roku szkolnym 2011/2012 oraz 2012/2013, w szko??ach dla kt??rych organem prowadz?cym jest Miasto Leszno (SP7)?.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: Przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: ??Us??ugi edukacyjne obejmuj?ce przeprowadzenie zaj?? w ramach projektu indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczni??w klas I-III szk???? podstawowych pt.: ??Zapewnijmy dzieciom lepszy start?, wsp????finansowanego ze ??rodk??w Europejskiego Funduszu Spo??ecznego, w roku szkolnym 2011/2012 oraz 2012/2013, w szko??ach dla kt??rych organem prowadz?cym jest Miasto Leszno (SP7)?.

Data publikacji: 24.10.2011r
Termin sk??adania ofert: ---

ED.271.20.2011                                                                                Leszno, dnia 24 października 2011 roku
           
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
___________________________________________________________________________

Dot.: Przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach projektu indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych pt.: „Zapewnijmy dzieciom lepszy start”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w roku szkolnym 2011/2012 oraz 2012/2013, w szkołach dla których organem prowadzącym jest Miasto Leszno (SP7)”.
 
Zamawiający – Urząd Miasta Leszna powołując się na art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) informuje, że ww. postępowaniu przetargowym dla poszczególnych części zamówienia złożone zostały następujące oferty:
 
Dla I części – Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji, złożono 1 ofertę:
Oferta nr 3 –           Open’er Ośrodek Szkoleń i Psychoterapii
 ul. Pogodna 8, 58 – 306 Wałbrzych
 Cena ofertowa: 10.836,00 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r, Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) unieważniono przedmiotowe postępowanie dla I części z uwagi na to, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia dla ww. części.
 
Dla II części – Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, nie złożono żadnej oferty.
W wyznaczonym terminie tj. do dnia 14.10.2011 roku do godz. 08:00 nie wpłynęła żadna oferta dla II części przedmiotowego zamówienia.
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) unieważniono przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dla II części z uwagi na to, że nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
 
Dla III części – Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej, złożono 1 ofertę.
Oferta nr 3 –   Open’er Ośrodek Szkoleń i Psychoterapii
 ul. Pogodna 8, 58 – 306 Wałbrzych
 Cena ofertowa: 7.944,00 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r, Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) unieważniono przedmiotowe postępowanie dla III części z uwagi na to, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia dla ww. części.
 
Dla IV części –  Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy, złożono 2 oferty.
Oferta nr 1 – Hanna Lubińska ul. Władysława Jagiełły 47, 64 – 100 Leszno
                       Cena ofertowa: 4.050,00 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
Oferta nr 3 – Open’er Ośrodek Szkoleń i Psychoterapii
 ul. Pogodna 8, 58 – 306 Wałbrzych
 Cena ofertowa: 10.836,00 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
W związku z powyższym do realizacji przedmiotowego zamówienia dla IV części został wybrany Wykonawca: Hanna Lubińska ul. Władysława Jagiełły 47, 64 – 100 Leszno, którego oferta spełniła wszystkie warunki określone w SIWZ, oraz zawiera najniższą cenę
 
Dla V części –  Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy, złożono 2 oferty.
Oferta nr 1 – Hanna Lubińska ul. Władysława Jagiełły 47, 64 – 100 Leszno
                       Cena ofertowa: 4.050,00 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
Oferta nr 3 – Open’er Ośrodek Szkoleń i Psychoterapii
 ul. Pogodna 8, 58 – 306 Wałbrzych
 Cena ofertowa: 10.836,00 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
W związku z powyższym do realizacji przedmiotowego zamówienia dla V części został wybrany Wykonawca: Hanna Lubińska ul. Władysława Jagiełły 47, 64 – 100 Leszno, którego oferta spełniła wszystkie warunki określone w SIWZ, oraz zawiera najniższą cenę
 
Dla VI części – Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych w kierunkach matematyczno - przyrodniczych, nie złożono żadnej oferty.
W wyznaczonym terminie tj. do dnia 14.10.2011 roku do godz. 08:00 nie wpłynęła żadna oferta dla VI części przedmiotowego zamówienia.
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) unieważniono przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dla VI części z uwagi na to, że nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
 
Dla VII części – Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych w kierunkach matematyczno - przyrodniczych, nie złożono żadnej oferty.
W wyznaczonym terminie tj. do dnia 14.10.2011 roku do godz. 08:00 nie wpłynęła żadna oferta dla VII części przedmiotowego zamówienia.
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) unieważniono przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dla VII części z uwagi na to, że nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
 
Dla VIII części – Zajęcia rozwijające zainteresowania czytelnicze, doskonalące umiejętności czytania ze zrozumieniem, złożono 1 ofertę.
Oferta nr 4 – Kinga Maciołek ul. 55 Pułku Piechoty 33/4, 64 – 100 Leszno
                       Cena ofertowa: 4.050,00 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
W związku z powyższym do realizacji przedmiotowego zamówienia dla VIII części został wybrany Wykonawca: Kinga Maciołek ul. 55 Pułku Piechoty 33/4, 64 – 100 Leszno, którego oferta spełniła wszystkie warunki określone w SIWZ, oraz zawiera najniższą cenę.
 
Dla IX części – Zajęcia rozwijające zainteresowania przyrodnicze i ekologiczne uczniów, kształtujące postawy proekologiczne, nie złożono żadnej oferty.
W wyznaczonym terminie tj. do dnia 14.10.2011 roku do godz. 08:00 nie wpłynęła żadna oferta dla IX części przedmiotowego zamówienia.
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) unieważniono przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dla IX części z uwagi na to, że nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
 
Dla X części – Zajęcia rozwijające zainteresowania przyrodnicze i ekologiczne uczniów, kształtujące postawy proekologiczne, nie złożono żadnej oferty.
W wyznaczonym terminie tj. do dnia 14.10.2011 roku do godz. 08:00 nie wpłynęła żadna oferta dla X części przedmiotowego zamówienia.
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) unieważniono przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dla X części z uwagi na to, że nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
 
Dla XI części – Zajęcia komputerowe dla uczniów zdolnych, złożono 1 ofertę.
Oferta nr 2 –  Leszek Mrosek Goniembice 30a, 64 – 111 Lipno
                       Cena ofertowa: 2.700,00 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
W związku z powyższym do realizacji przedmiotowego zamówienia dla XI części został wybrany Wykonawca: Leszek Mrosek Goniembice 30a, 64 – 111 Lipno, którego oferta spełniła wszystkie warunki określone w SIWZ, oraz zawiera najniższą cenę.
 
Dla XII części – Zajęcia komputerowe dla uczniów zdolnych, złożono 1 ofertę.
Oferta nr 2 –  Leszek Mrosek Goniembice 30a, 64 – 111 Lipno
                       Cena ofertowa: 2.700,00 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
W związku z powyższym do realizacji przedmiotowego zamówienia dla XII części został wybrany Wykonawca: Leszek Mrosek Goniembice 30a, 64 – 111 Lipno, którego oferta spełniła wszystkie warunki określone w SIWZ, oraz zawiera najniższą cenę.
 
Dla XIII części – Zajęcia doskonalące umiejętności językowo – ortograficzne, zajęcia dla dzieci z dysortografią, złożono 1 ofertę.
Oferta nr 5 –  Kinga Maciołek ul. 55 Pułku Piechoty 33/4, 64 – 100 Leszno
                       Cena ofertowa: 2.700,00 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
W związku z powyższym do realizacji przedmiotowego zamówienia dla XIII części został wybrany Wykonawca: Kinga Maciołek ul. 55 Pułku Piechoty 33/4, 64 – 100 Leszno, którego oferta spełniła wszystkie warunki określone w SIWZ, oraz zawiera najniższą cenę.
 
Dla XIV części – Zajęcia doskonalące umiejętności językowo – ortograficzne, zajęcia dla dzieci z dysortografią, złożono 1 ofertę.
Oferta nr 6 –  Kinga Maciołek ul. 55 Pułku Piechoty 33/4, 64 – 100 Leszno
                       Cena ofertowa: 2.700,00 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
W związku z powyższym do realizacji przedmiotowego zamówienia dla XIV części został wybrany Wykonawca: Kinga Maciołek ul. 55 Pułku Piechoty 33/4, 64 – 100 Leszno, którego oferta spełniła wszystkie warunki określone w SIWZ, oraz zawiera najniższą cenę.
 
Dla XV części – Zajęcia dla dzieci z trudnościami w koordynacji i aktywności ruchowej, nie złożono żadnej oferty.
W wyznaczonym terminie tj. do dnia 14.10.2011 roku do godz. 08:00 nie wpłynęła żadna oferta dla XV części przedmiotowego zamówienia.
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) unieważniono przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dla XV części z uwagi na to, że nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
 
Dla XVI części – Zajęcia dla dzieci z trudnościami w koordynacji i aktywności ruchowej, nie złożono żadnej oferty.
W wyznaczonym terminie tj. do dnia 14.10.2011 roku do godz. 08:00 nie wpłynęła żadna oferta dla XVI części przedmiotowego zamówienia.
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) unieważniono przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dla XVI części z uwagi na to, że nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
 
Dla XVII części – Zajęcia dla uczniów z problemami w orientacji przestrzennej, zaburzoną grafomotoryką, lateralizacja, sprawnością namulaną, wadami słuchu/ wzroku, przewlekle chorych, nie złożono żadnej oferty.
W wyznaczonym terminie tj. do dnia 14.10.2011 roku do godz. 08:00 nie wpłynęła żadna oferta dla XVII części przedmiotowego zamówienia.
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) unieważniono przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dla XVII części z uwagi na to, że nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
 
Dla XVIII części – Zajęcia dla uczniów z problemami w orientacji przestrzennej, zaburzoną grafomotoryką, lateralizacja, sprawnością namulaną, wadami słuchu/ wzroku, przewlekle chorych, nie złożono żadnej oferty.
W wyznaczonym terminie tj. do dnia 14.10.2011 roku do godz. 08:00 nie wpłynęła żadna oferta dla XVIII części przedmiotowego zamówienia.
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) unieważniono przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dla XVIII części z uwagi na to, że nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
 
 
 
 
 
 Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Przetargi - zam??wienia publiczne - us??ugi
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Maciej Dubiel
Informację wprowadził:
Opublikowany dnia: 2011-10-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-10-24
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.