Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Sprawy do za??atwienia » Podzia?? nieruchomo??ci

Podzia?? nieruchomo??ci

Kod nadawany rodzajowi sprawy: ---

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

Aleje Jana Pawła II 21

Godziny urzędowania:

Poniedziałek 7:30 – 17:00

od wtorku do piątku 7:30 - 15:30

Telefony:

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru: 65 529-82-09

Naczelnik Wydziału: 65 529-82-08

 

Podziału nieruchomości dokonuje się na wniosek i koszt osoby, która ma w tym interes prawny  ( tj. na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego) oraz z urzędu zgodnie z art.97 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 782) oraz § 2.1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r., Nr 268, poz. 2663)

 

Ażeby dokonać podziału nieruchomości należy:

1.    Złożyć wniosek o podział nieruchomości skierowany do Prezydenta Miasta Leszna

2.    Do wniosku dołącza się następujące dokumenty:

1)      stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości;

2)      wypis z katastru nieruchomości*) i kopię mapy katastralnej obejmującej nieruchomość podlegającą podziałowi**);

3)      decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku, o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy o g.n.;

4)      pozwolenie, od wojewódzkiego konserwatora zabytków w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków;

5)      wstępny projekt podziału, z wyjątkiem podziałów, o których mowa w art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami;

*) dokument należy uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru, Aleje Jana Pawła II  23, I piętro, pokój nr 101 - Biuro Obsługi

**) dokument należy uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastu, Aleje Jana Pawła II 23, I piętro, pok. nr 103 - Biuro Obsługi

 

3.    Po uzyskaniu pozytywnej opinii co do zgodności proponowanego podziału z ustaleniami planu miejscowego lub przepisami odrębnymi wyrażonej w formie postanowienia przez Prezydenta Miasta Leszna, wnioskodawca winien przedłożyć w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru następujące dokumenty:

1)      protokół z przyjęcia granic nieruchomości;

2)      wykaz zmian gruntowych;

3)      wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej;

4)      mapę z projektem podziału;

    celem uzyskania decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości.

4.      Przed wydaniem decyzji, Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru zawiadamia strony postępowania o możliwości zapoznania się ze zgromadzoną dokumentacją i umożliwia wypowiedzenie się co do zebranych dowodów, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

5.      Decyzja zostaje doręczona:

1)      wnioskodawcy

2)      Wydziałowi Gospodarki Nieruchomościami.

6.   Wniosek nie podlega opłacie skarbowej zgodnie z art. 2 ust. 1, pkt 1, lit. h ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz.783).

 

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Sprawy do za??atwienia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Marian Sucholi??ski
Informację wprowadził: Ma??gorzata W?siak
Opublikowany dnia: 2011-10-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-08-19
Ilość zmian wpisu: 3 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.