Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr X/147/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 01 wrze??nia 2011 roku w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygni?cia nadzorcze

Uchwa??a Nr X/147/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 01 wrze??nia 2011 roku w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygni?cia nadzorcze

Numer uchwa??y: 147
Numer sesji: 10
Rok: 2011Uchwała Nr X/147/2011
Rady Miejskiej Leszna z dnia 01 września 2011 roku

w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcia nadzorcze

Na podstawie art. 98 ust.1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 3 § 2 pkt 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), uchwala, co następuje:


§ 1

Postanawia się wnieść skargę do sądu administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 15.06.2011 Nr 13/1072/2011 stwierdzającą nieważność Uchwały Nr VII/98/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 17 maja 2011 roku w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Leszna.

§2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk
Uzasadnienie do
Uchwały Nr X/147/2011
Rady Miejskiej Leszna z dnia 01 września 2011 roku
w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcia nadzorcze


Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu Uchwałą Nr 13/1072/2011 z dnia 15 czerwca 2011r. stwierdziło nieważność Uchwały Nr VII/98/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 17 maja 2011 roku w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Leszna.
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu zarzuciło, iż w uchwale nie podano okresu, na jaki będzie przysługiwała dotacja oraz nie określono terminu składania wniosków o dotację w 2011r. Zakwestionowano także zapisy mówiące o dotowaniu tylko tych dzieci, które faktycznie uczęszczają do żłobka/klubu dziecięcego i których rodzice rodzice/opiekunowie pracują.
Podważa się zapis mówiący o sytuacji pozbawienia uprawnionego podmiotu do otrzymania dotacji w sytuacji, gdy w budżecie nie zostaną zapewnione środki na dotację dla wszystkich uprawnionych.
Powyższe zarzuty są nieuzasadnione, gdyż przepisy czytane całościowo nie budzą żadnych wątpliwości, iż dotacja jest przyznawana na okres miesięczny. Mając na celu wspieranie żłobków/ klubów dziecięcych już w 2011 roku, termin składania wniosków pozostawiono „otwarty”.
Pragnąc uniknąć sytuacji, w której dotowano by założyciela placówki, a nie dzieci wprowadzono kryteria przyznania dotacji miedzy innymi dotowanie tych dzieci, które faktycznie uczęszczają do żłobka/klubu dziecięcego, pracujących rodziców/opiekunów. Celem dotacji celowej jest bowiem wspomożenie tych rodziców, których nie stać na indywidualną kosztowniejszą opiekę, a którzy dzięki dotacji celowej mieliby możliwość aktywizacji zawodowej.
Kwestionowanie zapisu pozbawiającego uprawniony podmiot do otrzymania dotacji w sytuacji, gdy w budżecie nie zostaną zapewnione środki na dotację dla wszystkich uprawnionych jest nie do zaakceptowania, gdyż trudno zgodzić się z sytuacją, iż podmiot prowadzący poda w odpowiednim wniosku planowaną liczbę dzieci na dany rok, a następnie liczba ta wzroście, co doprowadziłoby do naruszenia uchwalonego budżetu gminy.
Ponadto należy zwrócić uwagę, iż samorząd nie ma obowiązku dofinansowania prywatnych żłobków i klubów dziecięcych, a art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, upoważnił radę gminy do ustalania wysokości i zasad przyznawania dotacji celowej.
Działając na postawie uchwały nr XII/120/2007, w dniu 27.07.2011 złożono skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na rozstrzygnięcie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej, jednakże ze względów proceduralnych wymagana jest w tej kwestii uchwała Rady.

Opracował:
Wydział EdukacjiInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Lucjan Rosiak
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2011-09-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-09-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.