Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr X/144/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 01 wrze??nia 2011 roku w sprawie udzielenia przez Miasto Leszno w 2012 roku pomocy finansowej Powiatowi Leszczy??skiemu

Uchwa??a Nr X/144/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 01 wrze??nia 2011 roku w sprawie udzielenia przez Miasto Leszno w 2012 roku pomocy finansowej Powiatowi Leszczy??skiemu

Numer uchwa??y: 144
Numer sesji: 10
Rok: 2011


Uchwała Nr X/144/2011

Rady Miejskiej Leszna z dnia 01 września 2011 roku
w sprawie udzielenia przez Miasto Leszno w 2012 roku
pomocy finansowej Powiatowi Leszczyńskiemu


Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 216 ust.2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:


§ 1

Postanawia się udzielić z budżetu Miasta Leszna w 2012 roku pomocy finansowej Powiatowi Leszczyńskiemu w formie dotacji celowej w wysokości 600.000 zł (słownie : sześćset tysięcy złotych) z przeznaczeniem na realizację w 2012 roku zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3823P od granicy z powiatem wolsztyńskim do skrzyżowania w kierunku Ujazdowa” .


§ 2

1. Szczegółowe warunki udzielenia i rozliczenia pomocy finansowej określone zostaną w umowie.
2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Leszna do zawarcia stosownej umowy ze Starostą Powiatu Leszczyńskim.
3. Spłata zobowiązania wymienionego w §1 nastąpi z dochodów własnych gminy.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miasta Leszna

Tadeusz Pawlaczyk

Uzasadnienie

do Uchwały Nr X/144/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 01 września 2011 roku
w sprawie udzielenia przez Miasto Leszno w 2012 roku
pomocy finansowej Powiatowi Leszczyńskiemu

Prezydent Miasta Leszna przedkłada Wysokiej Radzie projekt Uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych na rok 2012 w wysokości 600.000 zł na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego na realizację w 2012 roku przez Powiat Leszczyński zadania pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3823P od granicy z powiatem wolsztyńskim do skrzyżowania w kierunku Ujazdowa”.

Z prośbą o udzielenie w/w pomocy finansowej zwrócił się do Prezydenta Miasta Leszna Zarząd Powiatu Leszczyńskiego pismem nr ZDP 11/W161/11 z dnia 12 sierpnia 2011 roku . W ramach w/w zadania zostanie przebudowany odcinek drogi powiatowej o długości 2,6 km. Jednym z ważniejszych elementów , obok wzmocnienia istniejącej nawierzchni jezdni będzie wybudowanie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż całego przebudowywanego odcinka, budowa zatok autobusowych i wyznaczenie przejść dla pieszych . Szacunkowa wartość zadania wynosi 3.900.000 zł .

Zadanie to Powiat Leszczyński zamierza realizować w 2012 roku ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój” z dofinansowaniem w wysokości 1.000.000 zł .

Opracował:
Miejski Zarząd Dróg i InwestycjiInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Rafa?? Bukowski
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2011-09-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-09-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.