Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » UCHWA?A NR X/143/2011 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 01 wrze??nia 2011 roku w sprawie dostosowania opisu granic obwod??w g??osowania utworzonych na terenie Miasta Leszna do stanu faktycznego

UCHWA?A NR X/143/2011 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 01 wrze??nia 2011 roku w sprawie dostosowania opisu granic obwod??w g??osowania utworzonych na terenie Miasta Leszna do stanu faktycznego

Numer uchwa??y: 143
Numer sesji: 10
Rok: 2011


UCHWAŁA NR X/143/2011
RADY MIEJSKIEJ LESZNA
z dnia 01 września 2011 roku

w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania utworzonych na terenie
Miasta Leszna do stanu faktycznego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmian.) oraz art. 12 § 2 i 12 ustawy z dnia
05 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz.112 ze zmian.) uchwala się,
co następuje:
§ 1

W związku z utworzeniem nowych ulic dostosowuje się opis granic obwodów głosowania, utworzonych Uchwałą Nr XXX/329/2005 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 czerwca 2005r.
w sprawie utworzenia obwodów głosowania i wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Miasta Leszna, określony w załączniku do uchwały, do stanu faktycznego, poprzez uporządkowanie wykazu ulic, bez dokonania zmiany granic
w następujący sposób:

1. w obwodzie głosowania Nr 26, w rubryce określającej granice obwodu głosowania
dopisuje się ul. Stasia Tarkowskiego i ul. Zimową.
2. w obwodzie głosowania Nr 32, w rubryce określającej granice obwodu głosowania
dopisuje się ul. ks. Stanisława Staszica.

§ 2

Jednolity wykaz obwodów głosowania uwzględniający zmiany, o których mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały, stanowiący jej integralną część.

§ 3

Uchwałę przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Wielkopolskiemu i Komisarzowi
Wyborczemu w Kaliszu.
§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz PAWLACZYK


U Z A S A D N I E N I E

Uchwałą Nr X/143/2011 z dnia 01 września 2011 roku Rada Miejska Leszna dokonała podziału miasta na 34 obwody głosowania, określając ich numery i granice, zgodnie z załącznikiem do ww. uchwały.

Art. 12 § 2 ustawy z dnia 05 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21. poz. 112 ze zmianami) stanowi, iż podział miasta na stałe obwody głosowania dokonuje rada gminy, w drodze uchwały, na wniosek prezydenta Miasta.

W przedłożonym projekcie uchwały ujęto następujące zmiany polegające na dopisaniu
nowo utworzonych ulic do obwodu głosowania:
- ulicę Stasia Tarkowskiego i ul. Zimową dopisuje się do obwodu głosowania nr 26.
- ul. ks. Stanisława Staszica dopisuje się do obwodu głosowania nr 32

Powyższe zmiany mają charakter porządkowy i nie powodują zmian granic obwodów głosowania, natomiast uzupełniają opis granic obwodów.

Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie uchwały w powyższym zakresie jest zasadne.

Obwodami stałymi są obwody głosowania od Nr 2 do Nr 33, natomiast odrębnymi obwodami głosowania są obwody Nr 1 (Wojewódzki Szpital Zespolony) i Nr 34 (Areszt Śledczy), które tworzone są każdorazowo dla danych wyborów.Opracował:

Urzędnik Wyborczy
Miasta Leszna
Maciej DZIAMSKI

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Maciej Dziamski
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2011-09-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-09-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.