Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » UCHWA?A NR X/141/2011 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 1 wrze??nia 2011 r. w sprawie: zmiany UCHWA?Y NR XL/491/2010 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie przyst?pienia do sporz?dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie centrum Leszna.

UCHWA?A NR X/141/2011 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 1 wrze??nia 2011 r. w sprawie: zmiany UCHWA?Y NR XL/491/2010 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie przyst?pienia do sporz?dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie centrum Leszna.

Numer uchwa??y: 141
Numer sesji: 10
Rok: 2011UCHWAŁA NR X/141/2011
RADY MIEJSKIEJ LESZNA
z dnia 1 września 2011 r.

w sprawie: zmiany UCHWAŁY NR XL/491/2010 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie centrum Leszna.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 14 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. W treści UCHWAŁY NR XL/491/2010 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie centrum Leszna, wprowadza się § 6
o następującym brzmieniu: „§ 6. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie centrum Leszna nastąpi oddzielnie dla obszarów oznaczonych w załączniku graficznym symbolami A i B.”

§ 2. Zmienia się załącznik graficzny do UCHWAŁY NR XL/491/2010 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie centrum Leszna w zakresie i przedmiocie określonym w załączniku graficznym do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna


Tadeusz PawlaczykUZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR X/141/2011
RADY MIEJSKIEJ LESZNA
z dnia 1 września 2011 r.

w sprawie: zmiany UCHWAŁY NR XL/491/2010 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie centrum Leszna.

Dnia 25 marca 2010 roku Rada Miejska Leszna podjęła UCHWAŁĘ NR XL/491/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie centrum Leszna. Następnie przeprowadzono procedurę planistyczną w zakresie określonym w punktach od 1 do 7 art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami).

W piśmie z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie uzgodnienia projekt planu miejscowego, spółka Polskie Koleje Państwowe zawiadomiła, że toczy się postępowanie administracyjne mające na celu oddzielenie szlaku kolejowego od terenów komercyjnych. Pismem z dnia 7 lipca 2011 r. instytucja poinformowała, że po zakończeniu podziału terenu wystąpi do Ministra Infrastruktury o wyłączenie całego obszaru kolejowego z ewidencji terenów zamkniętych.
Podkreślić należy, że dotychczas spółka nie zajęła stanowiska w zakresie szczegółowej lokalizacji trasy kolejowej E 59 na terenie miasta Leszna.
Taki stan faktyczny uniemożliwia kontynuację prac nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w odniesieniu do terenów kolejowych, do czasu uregulowania spraw związanych z wykreśleniem części nowo wydzielonych działek z rejestru terenów zamkniętych.

Zmiana UCHWAŁY NR XL/491/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie centrum Leszna, ma na celu umożliwienie opracowania i uchwalenia planu oddzielnie dla obszarów oznaczonych w załączniku graficznym symbolami A (obszar zabudowy śródmiejskiej) i B (tory kolejowe i tereny przyległe). Bezzwłoczne zakończenie prac planistycznych nad częścią A jest konieczne dla realizacji inwestycji w centrum miasta w oparciu o prawo miejscowe, w tym zagospodarowania poprzemysłowego zespołu historycznej zabudowy młyna leszczyńskiego przy ul. Przemysłowej oraz terenu byłej fabryki „Goplana” w kwartale ulic: Królowej Jadwigi, Niepodległości, gen. Jarosława Dąbrowskiego i Waleriana Wróblewskiego.
Po uchwaleniu planu dla części A nastąpi kontynuacja prac planistycznych nad częścią B.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna


Tadeusz Pawlaczyk

Zdjęcia dołączone:

 Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Adam Stachowiak
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2011-09-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-09-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.