Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » UCHWA?A NR X/140/2011 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 1 wrze??nia 2011 r.w sprawie: przyst?pienia do sporz?dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Pozna??skiej, Wilkowickiej i tor??w kolejowych w Lesznie.

UCHWA?A NR X/140/2011 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 1 wrze??nia 2011 r.w sprawie: przyst?pienia do sporz?dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Pozna??skiej, Wilkowickiej i tor??w kolejowych w Lesznie.

Numer uchwa??y: 140
Numer sesji: 10
Rok: 2011


UCHWAŁA NR X/140/2011
RADY MIEJSKIEJ LESZNA
z dnia 1 września 2011 r.

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie
ulic: Poznańskiej, Wilkowickiej i torów kolejowych w Lesznie.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 14 ust.1 z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Poznańskiej, Wilkowickiej i torów kolejowych w Lesznie, zwanego dalej planem, w formie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonego UCHWAŁĄ NR XXXII/379/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 28 kwietnia 2009 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Okrzei, torów kolejowych i granic miasta Leszna (Dz. U. Woj. Wlkp. z dnia 30.06.2009 r. Nr 128 poz. 2115).

§ 2. Granice terenu objętego planem naniesiono na mapie geodezyjnej stanowiącej załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 3. Przedmiotem planu jest określenie:
1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
2) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
3) zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
4) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
5) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
6) zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu, maksymalnej i minimalnej intensywności zabudowy jako wskaźnika powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalnej wysokości zabudowy, minimalnej liczby miejsc do parkowania i sposobu ich realizacji oraz linii zabudowy i gabarytów obiektów;
7) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych;
8) szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;
9) szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy;
10) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
11) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
12) stawek procentowych, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4.
13) granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości;
14) granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej;
15) granic obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji;
16) granic terenów pod budowę urządzeń, o których mowa w art. 10 ust. 2a, oraz granic ich stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie, zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu oraz występowaniem znaczącego oddziaływania tych urządzeń na środowisko;
17) granic terenów pod budowę obiektów handlowych, o których mowa w art. 10 ust. 2 pkt 8;
18) granic terenów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym;
19) granic terenów inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, umieszczonych w planie zagospodarowania przestrzennego województwa lub w ostatecznych decyzjach o lokalizacji drogi krajowej, wojewódzkiej lub powiatowej, linii kolejowej o znaczeniu państwowym, lotniska użytku publicznego, inwestycji w zakresie terminalu lub przedsięwzięcia Euro 2012;
20) granic terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez masowych;
21) granice pomników zagłady oraz ich stref ochronnych, a także ograniczeń dotyczących prowadzenia na ich terenie działalności gospodarczej, określonych w ustawie z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady;
22) granic terenów zamkniętych i granic stref ochronnych terenów zamkniętych;
23) sposobu usytuowania obiektów budowlanych w stosunku do dróg i innych terenów publicznie dostępnych oraz do granic przyległych nieruchomości, kolorystyki obiektów budowlanych oraz pokrycia dachów;
24) zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane;
25) minimalnej powierzchni nowo wydzielonych działek budowlanych.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna


Tadeusz Pawlaczyk

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR X/140/2011
RADY MIEJSKIEJ LESZNA
z dnia 1 września 2011 r.

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie
ulic: Poznańskiej, Wilkowickiej i torów kolejowych w Lesznie.Uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Poznańskiej, Wilkowickiej i torów kolejowych w Lesznie, podejmuje się na wniosek Prezydenta Miasta Leszna.

Teren objęty opracowaniem zajmuje powierzchnię około 70 hektarów. Granice planu wyznaczają tory kolejowe oraz ulice Poznańska i Wilkowicka. Dla części zachodniej obszaru obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonego UCHWAŁĄ NR XXXII/379/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 28 kwietnia 2009 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Okrzei, torów kolejowych i granic miasta Leszna (Dz. U. Woj. Wlkp. z dnia 30.06.2009 r. Nr 128 poz. 2115). Około 35% powierzchni obszaru opracowania stanowi teren zurbanizowany. Pozostała część to grunty wolne od zabudowy (użytkowane rolniczo) i treny kolejowe.

Sporządzenie zmiany obowiązującego planu pozwoli na realizację kompleksowych rozwiązań w zakresie systemu komunikacji, ciągów pieszych i rowerowych, zieleni, usług i infrastruktury technicznej - dla całego obszaru objętego nowym planem. Wyniki analizy, sporządzonej w trybie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) - wskazują, że ustalenia planu będą zgodne ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Leszna.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna


Tadeusz Pawlaczyk


Zdjęcia dołączone:

 Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Adam Stachowiak
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2011-09-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-09-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.