Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  UCHWA?A NR X/137/2011 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 1 wrze??nia 2011 r.w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy My??liwskiej w Lesznie

UCHWA?A NR X/137/2011 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 1 wrze??nia 2011 r.w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy My??liwskiej w Lesznie

Numer uchwa??y: 137
Numer sesji: 10
Rok: 2011
UCHWAŁA NR X/137/2011
RADY MIEJSKIEJ LESZNA

z dnia 1 września 2011 r.


w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Myśliwskiej w Lesznie


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gmin-nym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558,
Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138
poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52
poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230 oraz z 2011 r. Nr 117 poz. 679 i Nr 21 poz. 113) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80,
poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130,
poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r.
Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24 poz. 124, Nr 75
poz. 474, Nr 106 poz. 675, Nr 119 poz. 804, Nr 149 poz. 996, Nr 155 poz. 1043, Nr 130 poz. 871 oraz z 2011 r. Nr 32 poz. 159) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

Rozdział 1
Przepisy ogólne

§1. 1. W związku z uchwałą Nr XXXVI/429/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia
29 października 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zago-spodarowania przestrzennego w rejonie ul. Myśliwskiej w Lesznie oraz po stwierdzeniu zgodności poniższych ustaleń z uchwaloną zmianą studium uwarunkowań i kierunków za-gospodarowania przestrzennego Leszna, uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Myśliwskiej w Lesznie.
2. Integralnymi częściami uchwały są:
1) rysunek planu zatytułowany „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Myśliwskiej w Lesznie” opracowany w skali 1: 1000, na którym okre-ślone zostały granice obszaru objętego opracowaniem planu, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały;
2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu, stanowią-ce załącznik nr 2 do uchwały;
3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infra-struktury technicznej, należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finanso-wania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiące załącznik
nr 3 do uchwały.


§2. Ilekroć w uchwale mowa o:
1. szerokości działki budowlanej – należy przez to rozumieć szerokość frontową działki budowlanej mierzoną od strony drogi, nie określa się szerokości frontowej dla działek budowlanych, które mają zapewniony dostęp do drogi publicznej za pomocą sięgaczy;
2. obowiązującej linii zabudowy – należy przez to linię, w której musi być umieszczone co najmniej 60% długości ściany frontowej projektowanego budynku, za wyjątkiem ta-kich elementów architektonicznych budynku jak: balkon, wykusz, schody, taras, gzyms, okap dachu, rynna, wiatrołap oraz innych detali wystroju architektonicznego budynku wysuniętych poza tę linię nie więcej niż 2,0 m, przy czym linia ta odnosi się do budyn-ków wynikających z przeznaczenia terenu, a nie dotyczy obiektów towarzyszących lub uzupełniających podstawową funkcję, czyli budynków gospodarczych i budynków ga-rażowych;
3. nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, w której może być umieszczona ściana frontowa projektowanego budynku bez prawa jej przekraczania w kierunku linii rozgraniczającej, za wyjątkiem takich elementów architektonicznych, jak: balkon, wykusz, schody, taras, gzyms, okap dachu, rynna, wiatrołap oraz innych detali wystroju architektonicznego;
4. dachu płaskim – należy przez to rozumieć, dach o kącie nachylenia połaci dachowych nie przekraczającym 10º;
5. wysokości budynku – należy przez to rozumieć wysokość budynku lub jego części, służącą do określenia maksymalnego, pionowego wymiaru budynku, liczoną od śred-niego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku do najwyżej położonej krawędzi dachu (kalenicy), punktu lub płaszczyzny.

§3. Ustaleniami planu na rysunku planu są:
1. granica obszaru objętego planem;
2. linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospoda-rowania;
3. obowiązujące linie zabudowy;
4. nieprzekraczalne linie zabudowy;
5. przeznaczenie terenu;
6. pasy zieleni izolacyjnej.

§4. Określa się następujące przeznaczenie terenów:
1. MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2. MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;
3. Uk/ZP – tereny usług kultury i zieleni urządzonej;
4. KDd – tereny dróg publicznych - dojazdowych;
5. KDw – tereny dróg wewnętrznych;
6. KDx – tereny publicznych ciągów pieszych.

§5. Na rysunku planu oznaczono granice terenów zamkniętych oznaczonych symbolem Tz.

§6. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1. zabudowę należy lokalizować zgodnie z obowiązującymi i nieprzekraczalnymi liniami zabudowy określonymi na rysunku planu, a ponadto odległości zabudowy od terenów zamkniętych powinny uwzględniać przepisy odrębne;
2. zezwala się na lokalizację jednokondygnacyjnych nowych obiektów infrastruktury technicznej o wysokości nie wyższej niż 4,0 m poza nieprzekraczalnymi liniami zabu-dowy;
3. dla obiektów będących inwestycjami celu publicznego z zakresu łączności publicznej dopuszcza się przekroczenie wysokości, o której mowa w §6 pkt 2;
4. plan przewiduje realizację przestrzeni publicznych jako przestrzeni o charakterze repre-zentacyjnym z niezbędnymi urządzeniami i wyposażeniem, w tym małej architektury;
5. zezwala się na lokalizację budynków garażowych i gospodarczych przy granicy działek budowlanych;
6. budynki garażowe i gospodarcze realizowane na różnych działkach budowlanych przy ich wspólnych granicach winny mieć jednakowe parametry zabudowy (wysokość górnej krawędzi elewacji, kształt i wysokość dachów);
7. dla budynków mieszkalnych dopuszcza się stosowanie dachów pochyłych - mansardo-wych o kącie nachylenia połaci dachowych od 20° - 70°;
8. dopuszcza się lokalizację tablic reklamowych o powierzchni do 1,0 m2 na jednej działce budowlanej;
9. zakazuje się lokalizacji garaży blaszanych, obiektów i budynków tymczasowych, z wyjątkiem obiektów zaplecza budów na czas ich realizacji;
10. od strony dróg publicznych ustala się zakaz realizacji ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych.

§7. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1. w zakresie ochrony przed hałasem:
1) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN) oraz terenów zabudo-wy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW) należy zachować dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku, przewidziane odpowiednio jak dla terenów zabudowy miesz-kaniowej jednorodzinnej, terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i za-mieszkania zbiorowego wynikające z przepisów odrębnych;
2) w przypadku wystąpienia przekroczenia akustycznych standardów jakości środowi-ska na terenach wymagających ochrony akustycznej (MN, MW) należy zastosować środki techniczne, technologiczne lub organizacyjne zmniejszające poziom hałasu, co najmniej do poziomów dopuszczalnych;
2. dla ochrony przed zanieczyszczeniem powietrza oraz ponadnormatywnym oddziaływa-niem akustycznym linii kolejowej na terenie oznaczonym symbolem 4MW ustala się obowiązek realizacji pasa zieleni izolacyjnej o szerokości min. 8,0 m zgodnie z rysunkiem planu;
3. gospodarka odpadami, zgodnie z planem gospodarki odpadami dla miasta Leszna;
4. zbędne masy ziemne powstające w czasie realizacji inwestycji należy zagospodarować zgodnie z przepisami odrębnymi;
5. zakazuje się prowadzenia działalności w zakresie: unieszkodliwiania, składowania, ma-gazynowania i odzysku odpadów;
6. w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną:
1) energię cieplną należy pozyskiwać przy zastosowaniu paliw, w szczególności cha-rakteryzujących się niskimi wskaźnikami emisji,
2) dopuszcza się stosowanie ogrzewania gazowego oraz systemy wykorzystujące źró-dła czystej energii, w szczególności takiej jak: pompy cieplne, kolektory słoneczne, energię elektryczną.

§8. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
1. na wniosek Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków obszar planu obejmuje się strefą „W” ochrony archeologicznej, przedstawioną na rysunku planu; przedmiotem ochrony w archeologicznej strefie ochrony konserwatorskiej „W” są znaj-dujące się w niej ruchome i nieruchome zabytki archeologiczne; wszelkie zamierzenia inwestycyjne na tym obszarze powinny być uzgodnione z konserwatorem zabytków, który określi warunki dopuszczające do realizacji inwestycji w zakresie ochrony zabyt-ków archeologicznych;
2. na rysunku planu oznaczono obiekt budowlany wpisany do ewidencji zabytków objęte ochroną konserwatorską zlokalizowany przy ulicy Myśliwskiej pod numerem 12 (dróż-nicówka), dla którego zaleca się przestrzeganie następujących zasad:
1) należy dążyć do maksymalnego zachowania charakteru, brył, wystroju elewacji i gabarytów historycznej zabudowy,
2) rozbiórki obiektów ujętych w ewidencji zabytków powinny być uzasadnione po-twierdzonym złym stanem technicznym,
3) zaleca się dążenie do odtworzenia w podobnej bryle obiektu poddanego rozbiórce.

§9. Ustalenia dotyczące wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicz-nych:
1. zasady kształtowania przestrzeni dróg publicznych (stanowiących przestrzenie publiczne) określono w §21;
2. w przestrzeniach publicznych ulic mogą być lokalizowane niewielkie obiekty usługowe o powierzchni zabudowy do 20 m2, bez prawa wydzielania działki gruntu, pod warun-kiem zapewnienia wysokich walorów architektonicznych (wysokość – 1 kondygnacja, dach płaski, pochyły dwu- lub wielospadowy; dopuszcza się kolebkowy i stożkowy kształt dachu); zaleca się na obszarze objętym planem lokalizację obiektów o jednolitych parametrach architektonicznych i rozwiązaniach materiałowych;
3. w przestrzeniach publicznych ulic mogą być lokalizowane słupy ogłoszeniowe o ujednoliconej architekturze;
4. w przestrzeniach publicznych ulic mogą być lokalizowane zgodnie z potrzebami obiekty przystanków autobusowych, w których mogą być zlokalizowane niewielkie obiekty usłu-gowe (handlowe) oraz tablice reklamowe.

§10. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1. szczegółowe parametry zabudowy, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy, określono w Rozdziale 2 oraz na rysunku planu,
2. na obszarze planu zezwala się na wydzielanie działek gruntu w przypadku lokalizacji dróg i urządzeń infrastruktury technicznej;
3. sposób podziału na działki budowlane określono na rysunku planu i w ustaleniach szcze-gółowych w Rozdziale 2, z zastrzeżeniem §10 pkt 4;
4. dopuszcza się scalanie działek gruntu, w szczególności gdy istniejąca lub projektowana działka budowlana składa się z kilku działek gruntu, pod warunkiem spełnienia parame-trów określonych w Rozdziale 2;
5. dopuszcza się korekty granic ustalonych i projektowanych działek budowlanych, mające na celu poprawę ich funkcjonalności (dostęp komunikacyjny, poprawa kształtu działek budowlanych, zapewnienie właściwych warunków usytuowania istniejących budynków), pod warunkiem spełnienia parametrów określonych w Rozdziale 2;
6. należy uwzględnić konieczność zapewnienia właściwych warunków ochrony przeciwpo-żarowej, zwłaszcza w zakresie zaopatrzenia w wodę, dojazdu pożarowego, lokalizacji obiektów względem siebie oraz możliwości prowadzenia działań ratowniczych, zgodnie z przepisami odrębnymi.

§11. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebez-pieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych:
1. obszar planu położony jest w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 307 „Sandr Leszno”, który podlega określonym rygorom zagospodarowania z uwagi na ochronę jakościową wód podziemnych wynikającym z przepisów szczególnych i odrębnych;
2. w obszarze opracowania planu występują ujęcia wód podziemnych z utworów czwarto-rzędowych ustanowione Decyzją Nr GK-O-6210/4/06 z dnia 7 listopada 2006 r. Prezy-denta Miasta Leszna wraz z terenem ochrony bezpośredniej, który obejmuje swoim za-sięgiem teren o wymiarach 5m × 5m od studni; ujęcia wody oraz teren ochrony bezpo-średniej przedstawiono na rysunku planu.

§12. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości: nie zachodzi scalanie i podział nieruchomości w rozumieniu przepisów odrębnych.

§13. Ustalenia dotyczące szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: zakazuje się lokalizacji nowych przedsięwzięć mogących zawsze znacząco i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjąt-kiem lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz przedsięwzięć infrastrukturalnych zabez-pieczających funkcjonowanie miasta;

§14. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
1. powiązania komunikacyjne z zewnętrznym układem komunikacyjnym miejskim i ponadlokalnym - drogi dojazdowe określone na rysunku planu symbolem KDd;
2. dla zapewnienia pełnej obsługi komunikacyjnej obszaru ustala się zachowanie istnieją-cych i realizację nowych dróg wewnętrznych,
3. wszystkie tereny w granicach planu będą obsługiwane komunikacyjnie z przyległych dróg publicznych lub wewnętrznych zlokalizowanych w obszarze lub poza obszarem opracowania planu w uzgodnieniu z właściwym zarządcą drogi, o ile nie ustalono ina-czej w Rozdziale 2;
4. w obrębie poszczególnych terenów należy zapewnić odpowiednią liczbę miejsc posto-jowych oraz garażowych zaspokajającą potrzeby w zakresie parkowania i postoju sa-mochodów z uwzględnieniem warunków technicznych określonych w przepisach od-rębnych, jednak nie mniej niż:
1) dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych – min. 1 stanowisko dla każdego lo-kalu mieszkalnego w granicach nieruchomości, do której inwestor posiada tytuł prawny,
2) dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych – min. 1,5 stanowiska dla każdego lokalu mieszkalnego,
5. ustala się wykonanie pełnego uzbrojenia w podstawową sieć infrastruktury technicznej oraz podłączenia do niej terenu objętego planem;
6. nowoprojektowane sieci i urządzenia uzbrojenia technicznego należy lokalizować na te-renie dróg publicznych i wewnętrznych, a w uzasadnionych przypadkach również na te-renach o innym przeznaczeniu;
7. należy zapewnić dostęp do urządzeń infrastruktury technicznej, na warunkach uzgod-nionych z właściwym zarządcą sieci i urządzeń uzbrojenia technicznego;
8. obsługę poszczególnych terenów w zakresie infrastruktury technicznej należy realizować z sieci zlokalizowanych w przyległych ulicach, w szczególności na zasadach określonych w Rozdziale 2;
9. istniejące sieci uzbrojenia technicznego, kolidujące z zainwestowaniem możliwym do realizacji na podstawie niniejszego planu należy przełożyć; zaleca się docelowo, o ile to możliwe, przełożenie sieci biegnących po terenach niepublicznych na tereny publiczne (ulice);
10. kierunki budowy i rozbudowy sieci uzbrojenia technicznego należy realizować zgodnie z programami inwestycyjnymi poszczególnych gestorów sieci;
11. zezwala się na lokalizację na obszarze planu sieci i urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z obsługą terenu objętego planem;
12. zaopatrzenie w wodę do celów bytowych, gospodarczych i przeciwpożarowych odby-wać się będzie docelowo z istniejącej i projektowanej rozdzielczej sieci wodociągowej, na warunkach uzgodnionych z zarządcą sieci;
13. dla odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków plan ustala:
1) odprowadzanie ścieków komunalnych do istniejącej i projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej, na warunkach określonych z zarządcą sieci, zgodnie z przepisami odrębnymi,
2) zakaz odprowadzania ścieków komunalnych do zbiorników bezodpływowych oraz do przydomowych oczyszczalni ścieków;
14. ustala się odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do sieci kanalizacji desz-czowej lub ogólnospławnej, w razie braku możliwości przyłączenia do sieci dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych na własny teren nieutwardzony, do dołów chłon-nych lub zbiorników retencyjnych, z uwzględnieniem przepisów odrębnych; gospodarkę wodami deszczowymi należy prowadzić zgodnie
z opracowanym i zatwierdzonym „Programem zagospodarowania wód opadowych
i rozwoju kanalizacji deszczowej dla miasta Leszna”;
15. odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych z terenów komunikacji kołowej, pla-ców składowych i innych terenów określonych obowiązującymi przepisami może na-stąpić do sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej lub ogólnospławnej lub do gruntu po spełnieniu wymogów wynikających z przepisów odrębnych, w tym ewentualnej ko-nieczności podczyszczenia ścieków do odpowiednich parametrów, w uzgodnieniu z właściwym zarządcą tej sieci;
16. dla zaopatrzenia w energię elektryczną plan ustala powiązanie terenu objętego planem z systemem zasilania poprzez rozbudowę istniejących linii kablowych średniego i niskiego napięcia oraz stacji transformatorowych;
17. dla zaopatrzenia w energię cieplną ustala się powiązanie terenu objętego planem z miejskim systemem sieci cieplnej lub wykorzystanie indywidualnych sposobów ogrzewania, z zastrzeżeniem §7 ust. 6;
18. dla zaopatrzenia w gaz plan ustala powiązanie terenu objętego planem z istniejącym i projektowanym układem sieci gazowej, w tym adaptację, rozbudowę, wymianę, mo-dernizację istniejącej sieci gazowej;
19. ustala się lokalizację urządzeń i obiektów infrastruktury telekomunikacyjnej zgodnie
z przepisami odrębnymi;
20. w przypadku konieczności naruszenia systemu melioracyjnego należy zastosować roz-wiązanie zastępcze zgodnie z przepisami odrębnymi.

§15. Ustalenia dotyczące sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania i użytkowania terenów – nie ustala się.

§16. Granice obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości, gra-nice obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, granice obsza-rów wymagających przekształceń lub rekultywacji, granice terenów pod budowę wielko-powierzchniowych obiektów handlowych, granice terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez masowych, granice pomników zagłady oraz ich stref ochronnych, a także ograniczenia dotyczące prowadzenia na ich terenie działalności gospodarczej – nie występują, w związku z czym nie określa się ich przebiegu i lokalizacji.


Rozdział 2
Ustalenia szczegółowe


§17. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1MW, 2MW, 4MW:
1. przeznaczenie terenu – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;
2. zasady podziału nieruchomości – dopuszcza się podział terenu pod warunkiem zacho-wania minimalnej powierzchni nowo wydzielonej działki budowlanej:
1200,0 m2;
3. warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:
1) powierzchnia zabudowy – maks. 40 % powierzchni działki budowlanej,
2) powierzchnia biologicznie czynna – min. 25% powierzchni działki budowlanej,
3) wysokość zabudowy – maks. 12,0 m,
4) geometria dachów – dopuszcza się wszelkie rozwiązania połaci dachowych;
4. zasady obsługi w zakresie komunikacji oraz infrastruktury technicznej – zgodnie z §14.

§18. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3Uk/ZP:
1. przeznaczenie terenu – tereny usług kultury i zieleni urządzonej;
2. zasady podziału nieruchomości:
1) podział zgodnie z liniami rozgraniczającymi teren wskazanymi na rysunku planu,
2) zakazuje się wtórnego podziału terenu, za wyjątkiem wydzielenia działki gruntu pod lokalizację miejsca pamięci lub obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej;
3. warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:
1) w ramach jednostki 3Uk/ZP należy utworzyć miejsce pamięci narodowej w celu upamiętnienia byłego obozu pracy Leszno - Gronowo, w szczególności należy wy-znaczyć lokalizację takich elementów jak: obiekty małej architektury, a także tablica pamiątkowa, pomnik lub rzeźba oraz wydzielić powierzchnie utwardzone i zapro-jektować zieleń towarzyszącą,
2) dopuszczalne obiekty towarzyszące – urządzenia infrastruktury technicznej, ciągi piesze,
3) powierzchnia zabudowy – maks. 20% powierzchni terenu,
4) powierzchnia biologicznie czynna – min. 50% powierzchni terenu,
5) wysokość zabudowy – maks. 10,0 m,
6) geometria dachów – dopuszcza się wszelkie rozwiązania połaci dachowych;
4. zasady obsługi w zakresie komunikacji oraz infrastruktury technicznej – zgodnie z §14.

§19. Ustalenia dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 5MN, 6MN, 11MN:
1. przeznaczenie terenu – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2. zasady podziału nieruchomości: proponowany podział terenu na działki budowlane przedstawiono na rysunku planu, dopuszcza się inny podział pod warunkiem zachowa-nia:
1) minimalnej powierzchni nowo wydzielonej działki budowlanej: 250,0 m2,
2) minimalnej szerokości działki budowlanej: 7,2 m;
3. warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:
1) zabudowę mieszkaniową należy realizować jako szeregową,
2) dopuszczalne obiekty towarzyszące – budynki gospodarcze i garażowe,
3) garaże należy realizować jako wbudowane w główną bryłę budynku mieszkalnego,
4) powierzchnia zabudowy – maks. 40% powierzchni działki budowlanej,
5) powierzchnia biologicznie czynna – min. 30% powierzchni działki budowlanej,
6) wysokość zabudowy:
a) budynku mieszkalnego: maks.10,0 m,
b) budynku gospodarczego, garażowego: maks. 4,0 m,
7) geometria dachów:
a) budynku mieszkalnego: dachy dwuspadowe lub dachy wielospadowe o połaciach symetrycznych, o nachyleniu głównych połaci dachowych 30º - 45º,
b) budynku gospodarczego, garażowego: dachy jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe o połaciach symetrycznych, o nachyleniu głównych połaci da-chowych do 45º;
4. zasady obsługi w zakresie komunikacji oraz infrastruktury technicznej – zgodnie z §14.

§20. Ustalenia dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 7MN, 8MN, 9MN, 10MN:
1. przeznaczenie terenu – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2. zasady podziału nieruchomości: proponowany podział terenu na działki budowlane przedstawiono na rysunku planu, dopuszcza się inny podział pod warunkiem zachowa-nia:
1) minimalnej powierzchni nowo wydzielonej działki budowlanej: 600,0 m2,
2) minimalnej szerokości działki budowlanej: 20,0 m;
3. warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:
1) zabudowę mieszkaniową należy realizować jako wolno stojącą;
2) dopuszczalne obiekty towarzyszące – budynki gospodarcze i garażowe,
3) powierzchnia zabudowy – maks. 40% powierzchni działki budowlanej,
4) powierzchnia biologicznie czynna – min. 30% powierzchni działki budowlanej,
5) wysokość zabudowy:
a) budynku mieszkalnego: maks.10,0 m,
b) budynku gospodarczego, garażowego: maks. 6,0 m,
6) geometria dachów:
a) budynku mieszkalnego: dachy dwuspadowe lub dachy wielospadowe o połaciach symetrycznych, o nachyleniu głównych połaci dachowych 30º - 45º,
b) budynku gospodarczego, garażowego: dachy jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe o połaciach symetrycznych, o nachyleniu głównych połaci da-chowych do 45º;
4. zasady obsługi w zakresie komunikacji oraz infrastruktury technicznej – zgodnie z §14.

§21. Ustalenia dla terenów komunikacji oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KDd, 2KDd, 3KDx, 4KDx, 5KDd, 6KDd, 7KDw, 8KDw, 9KDw:
1. przeznaczenie terenu:
1) 1KDd - droga publiczna-dojazdowa,
2) 2KDd - droga publiczna-dojazdowa,
3) 3KDx - publiczny ciąg pieszy,
4) 4KDx - publiczny ciąg pieszy,
5) 5KDd - droga publiczna-dojazdowa,
6) 6KDd - droga publiczna-dojazdowa,
7) 7KDw - droga wewnętrzna,
8) 8KDw - droga wewnętrzna,
9) 9KDw - droga wewnętrzna,
2. zasady podziału nieruchomości – dopuszcza się na wszelkie podziały terenu związanej z wydzieleniem planowanych dróg;
3. warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:
1) szerokości dróg w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu,
2) szerokości określone w §20 ust. 3. pkt 1) zabezpieczają realizację jezdni, chodników oraz ścieżek rowerowych; szczegółowe parametry zagospodarowania dróg określone zostaną w opracowaniach branżowych, w nawiązaniu do całościowych potrzeb miasta zgodnie z przepisami odrębnymi,
3) przestrzeń dróg może służyć do prowadzenia sieci uzbrojenia technicznego oraz lo-kalizacji obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej;
4) należy zachować i uzupełnić istniejące aleje i szpalery drzew w istniejących drogach, a w przypadku konieczności ich usunięcia zrealizować nowe nasadzenia drzew i krzewów;

§22. Na rysunku planu przedstawiono lokalizację terenu zamkniętego oznaczonego symbolem 12Tz.


Rozdział 3
Ustalenia końcowe

§23. Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) ustala się stawki procentowe służące naliczaniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30%.

§24. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§25. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-wym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna


Tadeusz Pawlaczyk


UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR X/137/2011
RADY MIEJSKIEJ LESZNA

z dnia 1 września 2011 r.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Myśliwskiej w Lesznie, został sporządzony w związku z uchwałą Nr XXXVI/429/2009 Rady Miejskiej Lesz-na z dnia 29 października 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Myśliwskiej w Lesznie.
W projekcie planu uwzględniono wniosek z dnia 13.06.2008 r. (wpł. do urzędu dnia 16.06.2008 r.) podmiotu zainteresowanego realizacją osiedla mieszkaniowego na tym terenie, który zwrócił się z prośbą o przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki o nr ewid. 297 położonej przy ulicy Myśliwskiej w Lesznie, przedstawiając jednocześnie koncepcję zagospodarowania w/w działki.
Stosownie do art. 17 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) ogłoszono w prasie i przez obwieszenie o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania pla-nu, określając formę, miejsce i termin składania wniosków do planu oraz zawiadomiono, na pi-śmie, o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu. W procedurze sporządzania planu uwzględniono wszystkie zgromadzone wnioski instytucji, o których mowa w art. 17 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospo-darowaniu przestrzennym. W odpowiedzi na ogłoszenie i obwieszczenie wpłynęły następujące wnioski:
­ W dniu 31.12.2009 r. wpłynął wniosek przedstawiciela operatora telefonii komórkowej wnio-sek o dopuszczenie lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej na obszarze objętym opracowaniem planu. Wniosek został przekazany do analizy na etapie sporządzania projektu planu i w trakcie opracowywania planu został uwzględniony
w całości stosownie do ustaleń ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług
i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 106, poz. 675).
­ W dniu 07.01.2010 r. wpłynął wniosek osoby prywatnej o ustalenie w planie zakazu lokalizacji konstrukcji wieżowych i stacji bazowych telefonii komórkowej. Wniosek został przekazany do analizy na etapie sporządzania projektu planu i w trakcie opracowywania planu nie został uwzględniony ze względu na sprzeczność postulatu z ustawą z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 106, poz. 675).
­ W dniu 29.12.2009 r. wpłynął wniosek Radnego Rady Miejskiej Leszna o wpisanie obiektów byłego obozu na Gronowie do rejestru ścisłej ochrony zabytków oraz
o utworzenie na jego terenie muzeum. Wniosek został przekazany do analizy na etapie spo-rządzania projektu planu i w trakcie opracowywania planu został częściowo uwzględniony, na terenie opracowania planu ustalono jednostkę 3Uk/ZP, dla której należy utworzyć miejsce pamięci narodowej w celu upamiętnienia byłego obozu pracy Leszno – Gronowo;
Projekt planu uzyskał opinie i został uzgodniony stosownie do art. 17 pkt 6 i 7 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach od-działywania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227). Wniesione w opiniach
i uzgodnieniach uwagi zostały uwzględnione w projekcie planu.
Projekt planu został wyłożony do publicznego wglądu, w trakcie którego przeprowadzono pu-bliczną debatę. Nie wniesiono uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Projekt planu został sporządzony z uwzględnieniem koncepcji zagospodarowania przedstawionej na etapie przystąpienia do sporządzenia planu oraz z uwzględnieniem istniejących uwarunkowań historycznych i komunikacyjnych. Teren objęty planem jest zlokalizowany w otoczeniu zurbani-zowanych obszarów osiedla „Gronowo”. Projektowane zagospodarowanie terenu zabudową mieszkaniową jednorodzinną, wielorodzinną oraz usługami kultury w zieleni urządzonej stanowi dopełnienie istniejącej zabudowy tej części miasta Leszna. Ustalony przez plan układ komunika-cyjny zapewnia właściwe i funkcjonalne powiązanie projektowanego osiedla z istniejącą infra-strukturą drogową miasta. Ponadto rozwiązania przyjęte w planie zapewniają optymalne warunki akustyczne oraz odpowiednie standardy jakości środowiska terenom mieszkalnictwa. Ustalenia planu są zgodne z ustaleniami obowiązującej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zago-spodarowania przestrzennego.
W związku z powyższym projekt planu można przedstawić do uchwalenia przez Radę Miejską Leszna.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna


Tadeusz PawlaczykZdjęcia dołączone:

 
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Adam Stachowiak
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2011-09-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-09-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.