Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » UCHWA?A NR X/136/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 01 wrze??nia 2011 roku w sprawie zasad i trybu post?powania przy udzielaniu dotacji celowej na realizacj? zada?? z zakresu ochrony ??rodowiska i gospodarki wodnej oraz kryteri??w wyboru inwestycji do dofinansowania

UCHWA?A NR X/136/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 01 wrze??nia 2011 roku w sprawie zasad i trybu post?powania przy udzielaniu dotacji celowej na realizacj? zada?? z zakresu ochrony ??rodowiska i gospodarki wodnej oraz kryteri??w wyboru inwestycji do dofinansowania

Numer uchwa??y: 136
Numer sesji: 10
Rok: 2011


UCHWAŁA NR X/136/2011
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 01 września 2011 roku


w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej
na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
oraz kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, ze zmianami), art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2008 roku Nr 25, poz.150, ze zmianami)


Rada Miejska Leszna
uchwala:

§ 1.
Ustala się zasady udzielania dotacji na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Miasta Leszna oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania w formie regulaminu, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk

Uzasadnienie

do Uchwały Nr X/136/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 01 września 2011 roku w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania

W dniu 29 października 2010 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2010 r., Nr 229, poz. 1498). Akt ten zmienia zasady finansowania ochrony środowiska przez gminy i powiaty, a tym samym stanowi,
z funkcjonalnego punktu widzenia, substytut gminnych i powiatowych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które uległy likwidacji z dniem 1 stycznia 2010 r. w związku z wejściem w życie ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 157, poz. 1240 ze zmianami).

Zgodnie z nowelizacją Prawa ochrony środowiska, w art. 403 dodano ust. 3, który stanowi, iż finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, o którym mowa w ust. 1 i 2 (określających zadania gminy i powiatu w zakresie finansowania ochrony środowiska), odbywa się w trybie określonym w przepisach odrębnych, z zastrzeżeniem ust. 4-6. Przepisami odrębnymi są w tym przypadku przepisy ustawy o finansach publicznych.

Kluczowe znaczenie dla gmin i powiatów mają dodane ust. 4 – 6. Zgodnie z nowymi regulacjami, dopuszczalne jest finansowanie ochrony środowiska poprzez udzielanie dotacji celowych z budżetu gminy lub budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji. Podmiotami mającymi możliwość ubiegania się o przyznanie dotacji są zarówno podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, w szczególności: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy jak i jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Z chwilą wejścia w życie nowelizacji gminy otrzymały upoważnienie do podejmowania uchwał określających zasady udzielania dotacji celowej, a w szczególności kryteriów wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania. Ustawodawca przewidział jednak obligatoryjną formę umowy dla udzielenia dotacji. Jej stronami są: odpowiednia jednostka samorządu terytorialnego oraz podmiot, któremu dotacja ma być udzielona.

W efekcie umożliwi to finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w sposób zbliżony do sposobu wydatkowania środków gromadzonych na zlikwidowanych gminnych i powiatowych funduszach, przy zachowaniu spójności systemowej z przepisami ustawy o finansach publicznych.

Miasto Leszno w latach 2007 i 2009 roku udzieliło pomocy finansowej z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie wyrobów zawierających azbest zabudowanych na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych w Lesznie, pokrywając w 100% koszty usunięcia tych wyrobów i ich unieszkodliwianie. Przyjęto jednocześnie, że takie działania będą miały miejsce co dwa lata aż do 2032 roku, jeżeli wystąpi taka potrzeba, bowiem zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska, rok 2032 został zapisany w tej ustawie jako ostateczny termin likwidacji azbestu zabudowanego w obiektach budowlanych na terenie kraju. W świetle wyżej omówionych zmian w przepisach prawa celem zrealizowania w bieżącym roku dotacji na likwidację wyrobów zawierających azbest zaistniała potrzeba podjęcia niniejszej uchwały.

W dniu 30 marca 2009 roku Sejmik Województwa Wielkopolskiego podjął Uchwałę w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza dla strefy – Miasto Leszno w województwie wielkopolskim” powierzając działania dot. zmniejszenia zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym Gminie Leszno. Konieczność opracowania powyższego „Programu…” wyniknęła z ponadnormatywnych stężeń pyłu PM10 w powietrzu na terenie miasta Leszna, a jak wynika z tegoż programu pył PM10 pochodzi głównie z niskiej emisji, czyli emisji z energetycznego spalania paliw w kotłach węglowych starego typu, służących głównie do ogrzewania budynków jednorodzinnych. Największy efekt w zakresie usuwania tych pyłów przyniesie zmiana czynnika grzewczego bądź przyłączenie obiektu do miejskiej sieci ciepłowniczej.
Ponieważ punkt pomiarowy stężeń pyłów w powietrzu znajduje się w centrum miasta, przy ul. Paderewskiego i jest to obszar o największym stężeniu pyłu PM10, działania w tym zakresie należy rozpocząć w obszarze lokalizacji tego punktu oraz w obszarach, zgodnie z różą wiatrów, będących strefami nawietrznymi w stosunku do centrum miasta.

Działając na podstawie art. 7 ust. 3 oraz ust. 3a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, projekt niniejszej uchwały został zgłoszony Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Organy odpowiedziały w ustawowo przewidzianym terminie nie wnosząc zastrzeżeń do projektu uchwały.Opracował:

Marian Bartkowiak
Wydział Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Marian Bartkowiak
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2011-09-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-09-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.