Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr X/134/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 01 wrze??nia 2011 roku zmieniaj?ca uchwa??? Nr XLVII/585/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 04 listopada 2010 roku w sprawie okre??lenia wzor??w formularzy stosowanych w podatkach lokalnych.

Uchwa??a Nr X/134/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 01 wrze??nia 2011 roku zmieniaj?ca uchwa??? Nr XLVII/585/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 04 listopada 2010 roku w sprawie okre??lenia wzor??w formularzy stosowanych w podatkach lokalnych.

Numer uchwa??y: 134
Numer sesji: 10
Rok: 2011

Uchwała Nr X/134/2011

Rady Miejskiej Leszna z dnia 01 września 2011 roku

zmieniająca uchwałę Nr XLVII/585/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 04 listopada 2010 roku w sprawie określenia wzorów formularzy stosowanych w podatkach lokalnych.


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 6 ust. 13 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 ze zmianami), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zmianami) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:


§ 1


W § 1 Uchwały Nr XLVII/585/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 04 listopada 2010 roku w sprawie określenia wzorów formularzy stosowanych w podatkach lokalnych wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik nr 1 – wzór: „DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI”

otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Załącznik nr 4 – wzór: „IN-1 INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH
BUDOWLANYCH”

otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk
UZASADNIENIE
do uchwały Rady Miejskiej Leszna Nr X/134/2011 z dnia 01 września 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/585/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 04 listopada 2010 roku w sprawie określenia wzorów formularzy stosowanych w podatkach lokalnych.


Dnia 4 listopada 2010 roku Rada Miejska Leszna podjęła uchwałę Nr XLVII/585/2010 w sprawie określenia wzorów formularzy stosowanych w podatkach lokalnych. Obowiązująca od dnia 1 lipca 2011 roku ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) wprowadziła zmiany w art. 5 ust 1 pkt 2 lit d ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zmianami) dotyczącym stawki podatku od nieruchomości stosowanej dla budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych.
Zmiana ta powoduje konieczność dostosowania wzorów formularzy do zapisów w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych i w uchwale Rady Miejskiej Leszna. W związku z powyższym Prezydent Miasta Leszna proponuje dokonać zmian we wzorach formularzy stosowanych w podatku od nieruchomości, stanowiących załączniki do uchwały Nr XLVII/585/2010:

• DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI: pozycja D.2 punkt 4,
• INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH: pozycja E.2 punkt 4

Poprzedni zapis w w/w formularzach:

„związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń ogółem,
w tym:
- kondygnacji o wysokości od 1,40 m do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)
- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m”

Zapis proponowany:

„związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń ogółem,
w tym:
- kondygnacji o wysokości od 1,40 m do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)
- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m”

Opracował:
Wydział Dochodów i Windykacji
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: El??bieta Weigt
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2011-09-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-09-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.