Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr X/132/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 01 wrze??nia 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2011-2023

Uchwa??a Nr X/132/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 01 wrze??nia 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2011-2023

Numer uchwa??y: 132
Numer sesji: 10
Rok: 2011


Uchwała Nr X/132/2011
Rady Miejskiej Leszna z dnia 01 września 2011 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Leszna na lata 2011-2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 226 – 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:
§ 1

W załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2011-2023 ustalającym wieloletnie przedsięwzięcia finansowe dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Po dokonanych zmianach Załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2011-2023 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz PawlaczykUzasadnienie
do Uchwały Nr X/132/2011 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 01 września 2011 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Leszna na lata 2011-2023


Prezydent Miasta Leszna przedstawia Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2011-2023, w związku z propozycją zmian w budżecie Miasta Leszna na rok 2011, a w szczególności:
 wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia bieżącego pn.: „Miejski program na rzecz wspierania osób niepełnosprawnych” i określeniu limitu wydatków na lata 2011-2013,
 zmianie limitów wydatków w roku 2011-2013 przedsięwzięcia „Zapewnijmy dzieciom lepszy start” oraz wprowadzeniu projektu o ww. nazwie realizowanego przez Zespół Szkół Specjalnych, w związku z wydłużeniem jego realizacji o rok 2012,
 zmianie limitu wydatków w roku 2011 przedsięwzięcia „Bieżące utrzymanie dróg”,
 zmianie limitów zobowiązań, w związku z zawarciem umów na realizowanym przedsięwzięciu „Przebudowa drogi krajowej nr 5 w graniach miasta Leszna Trasa P-P”,
 zmianie okresu realizacji przedsięwzięcia „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna Trasa W-Z”.Opracował: Akceptacja:
Wydział Budżetu
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Hanna Smekta??a
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2011-09-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-09-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.