Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr X/131/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 01 wrze??nia 2011 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi Pani Miros??awy Andrzejewskiej

Uchwa??a Nr X/131/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 01 wrze??nia 2011 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi Pani Miros??awy Andrzejewskiej

Numer uchwa??y: 131
Numer sesji: 10
Rok: 2011
Uchwała Nr X/131/2011
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 01 września 2011 roku

w sprawie: rozpatrzenia skargi Pani Mirosławy Andrzejewskiej


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami, ostatnia zmiana Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz.146) oraz art. 229 pkt 3 i art. 237 §1 i § 3 kodeksu podstępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), po rozpatrzeniu skargi Mirosławy Andrzejewskiej, Rada Miejska Leszna uchwala co następuje :


§1. Skargę Pani Mirosławy Andrzejewskiej na niezałatwienie wniosku z dnia
21 czerwca 2011r. o nabycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości
gruntowej położonej u zbiegu ulic Okrężnej i Strzeleckiej z dnia 16 sierpnia
2011r. uznać za bezzasadną.

§2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej Leszna do zawiadomienia
skarżącej o sposobie załatwienia skargi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz PAWLACZYKUzasadnienie
do Uchwały Nr X/131/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 01 września 2011 roku w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Mirosławy Andrzejewskiej

Skarga pani Mirosławy Andrzejewskiej dotyczy niezałatwienia wniosku z dnia 21 czerwca 2011r. o nabycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej u zbiegu ulic Okrężnej i Strzeleckiej
W sprawie przedmiotowej nieruchomości (działki nr 30/6, nr 30/7, 32/5, 30/4 o łącznej powierzchni 787m2) toczyło się z wniosku Pani Andrzejewskiej postępowanie sądowe o zasiedzenie na jej rzecz - sygn. akt sądu pierwszej instancji I Ns 853/08/1, sygn. akt drugiej instancji XV Ca 1348/10 .
Przedmiotowe postępowanie zakończyło się postanowieniem oddalającym wniosek o zasiedzenie (postanowienie Sądu Rejonowego w Lesznie z dnia 2 czerwca 2010r., oraz postanowienie Sądu Okręgowego W Poznaniu z dnia 28.01.2011r.)
Przeprowadzone postępowanie sądowe nie potwierdziło dobrej wiary i samoistnego posiadania przedmiotowej działki przez teścia pani Andrzejewskiej.
Z uzasadnienia wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu wynika w szczególności, że :
a) Pani Andrzejewska dzierżawiła w latach 80-tych XX wieku grunt o pow. ok. 800m2 - za potwierdzony należy uznać okres dzierżawy od 1981-1986 (fakt ten także przyznaje pani Andrzejewska w piśmie z 20. 07. 2011r.
b) posiadanie samoistne jej teścia, o ile miało miejsce zostało przerwane posiadaniem zależnym,
c) według najkorzystniejszej wersji, (zresztą budzącej wątpliwości) zasiedzenie mogłoby nastąpić najwcześniej 25 X 2015r.
Po zakończonym postępowaniu w pierwszej instancji, to jest w dniu 3 sierpnia 2010r. Miasto wezwało Panią Andrzejewską do wydania nieruchomości, która nie uczyniła zadość temu żądaniu. Po oddaleniu przez Sąd Okręgowy w Poznaniu apelacji skarżącej Miasto ponownie wystąpiło w dniu 28 marca 2011r. o wydanie nieruchomości.
Pismem z dnia 21 czerwca 2011r. Skarżąca wniosła o nabycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym. Wniosek Pani Andrzejewskiej jest bezprzedmiotowy, gdyż z żadnego przepisu, w tym wskazanych przez Skarżącą nie wynika, że w omawianej sprawie Pani Andrzejewskiej przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości.
Skutkiem takiego stanowiska po raz kolejny w dniu 1 lipca 2011r. Miasto Leszno wezwało Panią Andrzejewską do wydania nieruchomości. Pismo to należy zatem uznać za zajęcie stanowiska w sprawie sprzedaży bezprzetargowej i w zasadzie tak to zostało zrozumiane, przez skarżącą, gdyż pani Andrzejewska w dniu 20 lipca 2011r. złożyła kolejne pismo, które zostało nazwane jako odwołanie od decyzji z dnia 1 lipca 2011r. Na to pismo odpowiedź została udzielona 11 sierpnia 2011r. W piśmie tym wyraźnie stwierdzono, iż Pani Andrzejewskiej nie przysługuje prawo pierwokupu, jednocześnie ponownie wezwano panią Andrzejewską o wydanie i pouczono, że w przypadku niewydania nieruchomości w wyznaczonym terminie Miasto wystąpi do Sądu z pozwem wydobywczym, co spowoduje powstanie kosztów, którymi Pani Andrzejewska zostanie obciążona.
Aktualnie powierzchnia nieruchomości przy zbiegu ulic Okrężnej i Strzeleckiej (będącej w posiadaniu pani Andrzejewskiej) po przeprowadzonej modernizacji tych ulic wynosi 793m2.

W tym stanie rzeczy zarzuty skargi dotyczące opieszałości Urzędu Miasta Leszna i naruszenia przepisów kodeksu postępowania administracyjnego dotyczące terminowego załatwiania spraw są bezzasadne.

Opracowała:
Komisja Praworządności
i Porządku Publicznego
Rady Miejskiej LesznaInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: KPiPP
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2011-09-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-09-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.